بخش چهارم : فهرست ارزش کالاهای صادراتی منتهی به 25 فروردین 1400

فهرست ارزش کالاهای صادراتی منتهی به 25 فروردین 1400

در بخش زیر شما می توانید فهرست ارزش کالاهای صادراتی منتهی به 25 فروردین 1400 را جستجو نمایید.
در بخش زیر هر جدول نیز می توانید صفحات بعدی را مشاهده نمایید و همچنین تعداد نمایش در هر صفحه را در بخش بالای جدول به دلخواه انتخاب نمایید.

توجه : بارگذاری جدول و نمایش بخش جستجو کمی طول می کشد لطفا شکیبا باشید …

ردیف ثبتیردیفکد تعرفهنام کالاواحددلارارزش گمرکی
4841839012090پلی اتیلن سنگین اکستروژنARM CRP100 blackهرتن دلار1010.11375
4841939012040پلی اتیلن سنگین بادی 0035هرتن دلار865.2
4842039012040پلی اتیلن سنگین بادی 5020هرتن دلار865.2
4842139012040پلی اتیلن سنگین بادی B8200هرتن دلار865.2
4842239012040پلی اتیلن سنگین بادی BL3هرتن دلار865.2
4842339012040پلی اتیلن سنگین بادی BL4هرتن دلار865.2
4842439012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 2208Jهرتن دلار839.35
4842539012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 2200Jهرتن دلار819.35
4842639012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 4440EAهرتن دلار832.893
4842739012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 4440UAهرتن دلار835.737
4842839012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030EAهرتن دلار841.4495
4842939012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030SAهرتن دلار852.124
4843039012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 5218EAهرتن دلار819.35
4843139012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 5218UAهرتن دلار839.35
4843239012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502هرتن دلار860.3175
4843339012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502SUهرتن دلار880.3175
4843439012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505هرتن دلار819.35
4843539012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505UVهرتن دلار839.35
4843639012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 52511هرتن دلار819.35
4843739012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518هرتن دلار819.35
4843839012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518UVهرتن دلار839.35
4843939012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04هرتن دلار819.35
4844039012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 5620EAهرتن دلار819.35
4844139012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030SAهرتن دلار852.124
4844239012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 6040EAهرتن دلار819.35
4844339012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 6040UAهرتن دلار839.35
4844439012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505هرتن دلار819.35
4844539012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507هرتن دلار819.35
4844639012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507UVهرتن دلار839.35
4844739012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505UVهرتن دلار839.35
4844839012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 6070EAهرتن دلار819.35
4844939012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 6070UAهرتن دلار839.35
4845039012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 60511هرتن دلار819.35
4845139012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 60511UVهرتن دلار839.35
4845239012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UVهرتن دلار839.35
4845339012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07هرتن دلار819.35
4845439012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N11UVهرتن دلار839.35
4845539012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UVهرتن دلار839.35
4845639012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 52B18UVهرتن دلار839.35
4845739012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04UVهرتن دلار839.35
4845839012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N18هرتن دلار819.35
4845939012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N18UVهرتن دلار839.35
4846039012030پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500هرتن دلار819.35
4846139012030پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500UAهرتن دلار839.35
4846239012030پلی اتیلن سنگین تزریقی I3هرتن دلار819.35
4846339012030پلی اتیلن سنگین تزریقی I3UVهرتن دلار839.35
4846439012030پلی اتیلن سنگین تزریقی I4هرتن دلار819.35
4846539012030پلی اتیلن سنگین تزریقی I4UVهرتن دلار839.35
4846639012090پلی اتیلن سنگین دورانی 3840هرتن دلار908.511
4846739012090پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UAهرتن دلار908.511
4846839012090پلی اتیلن سنگین دورانی 38504UVهرتن دلار908.511
4846939012020پلی اتیلن سنگین فیلم 7000Fهرتن دلار869
4847039012020پلی اتیلن سنگین فیلم EX2هرتن دلار909
4847139012020پلی اتیلن سنگین فیلم EX5هرتن دلار869
4847239012020پلی اتیلن سنگین فیلم HFI 5110هرتن دلار869
4847339012020پلی اتیلن سنگین فیلم MFI 3713هرتن دلار919
4847439012020پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای HD48BF7هرتن دلار891.62
4847539012020پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای HD50B01هرتن دلار891.62
4847639012020پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای 5000Sهرتن دلار909
4847734049000پلی اتیلن سنگین LMPهرتن دلار408.43
4847839012040پلی اتیلن سنگین PEWAXهرتن دلار294.168
4847939031190EPS Oversize پلی استایرن انبساطیهرتن دلار520.065
4848039031190EPS SuperFine پلی استایرن انبساطیهرتن دلار388.30375
4848139031190EPS 100-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار859.8625
4848239031190EPS 200-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار859.8625
4848339031190EPS 300-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار859.8625
4848439031190EPS 400-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار855.735
4848539031190EPS 500-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار815.97
4848639031190EPS Fine پلی استایرن انبساطیهرتن دلار465.9645
4848739031190پلی استایرن انبساطی 100هرتن دلار866.775
4848839031190پلی استایرن انبساطی 200هرتن دلار866.775
4848939031190پلی استایرن انبساطی 300هرتن دلار866.775
4849039031190پلی استایرن انبساطی 400هرتن دلار821.3725
4849139031190پلی استایرن انبساطی 500هرتن دلار776.6075
4849239031910پلی استایرن معمولی 1160هرتن دلار851.904
4849339031910پلی استایرن معمولی 1460هرتن دلار898.722
4849439031910پلی استایرن معمولی 1540هرتن دلار918
4849539031910پلی استایرن معمولی 1551هرتن دلار918
4849639031190پلی استایرن انبساطی 100هرتن دلار866.775
4849739031190پلی استایرن انبساطی 200هرتن دلار866.775
4849839031190پلی استایرن انبساطی 300هرتن دلار866.775
4849939031190پلی استایرن انبساطی 400هرتن دلار821.3725
4850039031190پلی استایرن انبساطی SE 350هرتن دلار796.6075
4850139031190پلی استایرن انبساطی 500هرتن دلار776.6075
4850239031190پلی استایرن انبساطی W500هرتن دلار751.8425
4850339031190EPS Oversize پلی استایرن انبساطیهرتن دلار520.065
4850439031190EPS Fine پلی استایرن انبساطیهرتن دلار465.9645
4850539031190EPS SuperFine پلی استایرن انبساطیهرتن دلار388.30375
4850639031190Fine پلی استایرن انبساطیهرتن دلار465.9645
4850739031190EPS 100-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار859.8625
4850839031190EPS 200-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار859.8625
4850939031190EPS 300-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار859.8625
4851039031190EPS 400-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار855.735
4851139031190EPS 500-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار815.97
4851239031190R-200 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار866.775
4851339031190R-300 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار866.775
4851439031190R-310 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار866.775
4851539031190R-400 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار821.3725
4851639031110F-100 پلی استایرن انبساطی نسوز هرتن دلار880.5
4851739031110F-200 پلی استایرن انبساطی نسوز هرتن دلار880.5
4851839031110F-300 پلی استایرن انبساطی دیرسوز هرتن دلار880.5
4851939031110F-400 پلی استایرن انبساطی نسوز هرتن دلار821.3725
4852039031190F-105 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار855.5
4852139031190F-205 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار813.1175
4852239031190F-305 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار813.1175
4852339031190F-405 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار763.1175
4852439031190R-220 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار748.1175
4852539031190R-320 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار748.1175
4852639031190R-420 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار698.1175
4852739031190R-410 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار698.1175
48528FP300 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار660
48529FP600 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار660
4853039031920پلی استایرن مقاوم 7240هرتن دلار1008
485313902PP ARP 230 پلی پروپیلن شیمیایی هرتن دلار1076.116
485323902PP EP2X CE پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1076.116
485333902PP EP2X CI پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1076.116
485343902PP R 40 پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1076.116
485353902PP R 60 پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1076.116
485363902PP R270G پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1106.116
485373902RPX 345Sپلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1141.116
485383902ZR 340R پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1106.116
485393902ZR348T پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1141.116
485403902پلی پروپیلن پزشکی V30GAهرتن دلار978.274
485413902پلی پروپیلن شیمیایی EP1X35AFهرتن دلار944.116
485423902پلی پروپیلن شیمیایی EP332Lهرتن دلار934.116
485433902پلی پروپیلن شیمیایی EP440Gهرتن دلار1076.116
485443902پلی پروپیلن شیمیایی EP440Lهرتن دلار1076.116
485453902پلی پروپیلن شیمیایی EP548Rهرتن دلار1076.116
485463902پلی پروپیلن شیمیایی EPC40Rهرتن دلار1076.116
485473902پلی پروپیلن شیمیایی RP340Rهرتن دلار1106.116
485483902EPX 3130UV پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1164.116
485493902EPX 548 T پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1102.116
485503902پلی پروپیلن شیمیایی HP500Jهرتن دلار934.116
485513902پلی پروپیلن شیمیایی MR230Cهرتن دلار1076.116
485523902پلی پروپیلن شیمیایی T30Gهرتن دلار934.116
485533902پلی پروپیلن شیمیایی T31SEهرتن دلار934.116
485543902پلی پروپیلن نساجی X30Gهرتن دلار934.116
485553902پلی پروپیلن شیمیایی ZB332Cهرتن دلار1076.116
485563902پلی پروپیلن شیمیایی ZB332Lهرتن دلار1076.116
485573902پلی پروپیلن شیمیایی ZB445Lهرتن دلار1138.116
485583902پلی پروپیلن شیمیایی ZH500Mهرتن دلار934.116
485593902پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MAهرتن دلار999.116
485603902پلی پروپیلن شیمیایی ZR230Cهرتن دلار1076.116
4856139021020HP422H پلی پروپیلن فیلمهرتن دلار976.59
4856239021020پلی پروپیلن فیلم HP525Jهرتن دلار986.59
4856339021020ZH 422 H پلی پروپیلن فیلمهرتن دلار976.59
4856439021020پلی پروپیلن فیلم ZH525Jهرتن دلار986.59
48565390210پلی پروپیلن فیلم ZH520Jهرتن دلار986.59
4856639021030پلی پروپیلن نساجی C30Sهرتن دلار934.116
4856739021030CR380 پلی پروپیلن نساجیهرتن دلار969.116
4856839021030پلی پروپیلن نساجی F30Gهرتن دلار934.116
4856939021030HP 502P پلی پروپیلن نساجیهرتن دلار934.116
4857039021030پلی پروپیلن نساجی HP510Lهرتن دلار934.116
4857139021030پلی پروپیلن نساجی HP550Jهرتن دلار934.116
4857239021030پلی پروپیلن نساجی HP552Rهرتن دلار934.116
4857339021030ZH 552R پلی پروپیلن نساجیهرتن دلار934.116
4857439021030پلی پروپیلن نساجی HP554Pهرتن دلار934.116
4857539021030HP 564 S پلی پروپیلن نساجیهرتن دلار998.116
4857639021030پلی پروپیلن نساجی HP565Sهرتن دلار988.116
4857739021030پلی پروپیلن نساجی PYI250هرتن دلار934.116
4857839021030پلی پروپیلن نساجی RG1101Pهرتن دلار934.116
4857939021030پلی پروپیلن نساجی RG1101Sهرتن دلار934.116
4858039021030پلی پروپیلن نساجی RG1101XNهرتن دلار934.116
4858139021030پلی پروپیلن نساجی RG1101XPهرتن دلار934.116
4858239021030پلی پروپیلن نساجی RG1101XSهرتن دلار934.116
4858339021030پلی پروپیلن نساجی RG1101XXRهرتن دلار934.116
4858439021030پلی پروپیلن نساجی RG1102Hهرتن دلار934.116
4858539021030پلی پروپیلن نساجی RG1102Lهرتن دلار934.116
4858639021030پلی پروپیلن نساجی RG1102XKهرتن دلار934.116
4858739021030پلی پروپیلن فیلم RG1104Kهرتن دلار986.59
4858839021030پلی پروپیلن شیمیایی RG3212Eهرتن دلار1076.116
4858939021030پلی پروپیلن نساجی SF060هرتن دلار934.116
4859039021030پلی پروپیلن نساجی FI160هرتن دلار934.116
4859139021030پلی پروپیلن نساجی SIF030هرتن دلار934.116
4859239021030پلی پروپیلن نساجی V30Gهرتن دلار934.116
4859339021030پلی پروپیلن نساجی V30Sهرتن دلار934.116
4859439021030پلی پروپیلن نساجی V30Sهرتن دلار934.116
4859539021030پلی پروپیلن نساجی V79Gهرتن دلار934.116
4859639021030پلی پروپیلن نساجی V79Sهرتن دلار934.116
4859739021030پلی پروپیلن نساجی Z30Gهرتن دلار934.116
4859839021030پلی پروپیلن نساجی Z30Sهرتن دلار934.116
4859939021030پلی پروپیلن نساجی ZH510Lهرتن دلار934.116
4860039021030پلی پروپیلن نساجی ZH550Jهرتن دلار934.116
4860139021030پلی کربنات PGPC 1012هرتن دلار1990
4860239021099ZB548R پلی پروپیلن تزریقیهرتن دلار1076.116
4860339021099ZB548T پلی پروپیلن تزریقیهرتن دلار1102.116
486043902پلی پروپیلن شیمیایی ZB432Lهرتن دلار1076.116
486053902پلی پروپیلن شیمیایی ZB440Lهرتن دلار1076.116
486063902پلی پروپیلن شیمیایی ZB445Lهرتن دلار1138.116
4860739074000PGPC 0407 پلی کربناتهرتن دلار1990
4860839074000PGPC 0712 پلی کربناتهرتن دلار1990
4860939074000پلی کربنات PGPC 0710هرتن دلار1990
4861039074000PGPC 1218 پلی کربناتهرتن دلار1990
4861139074000PGPC 1822 پلی کربناتهرتن دلار1990
4861239074000PGPC 2230 پلی کربناتهرتن دلار1990
486133904پلی وینیل کلراید E6834هرتن دلار1225.25
486143904پلی وینیل کلراید E7242هرتن دلار1152.9
486153904پلی وینیل کلراید E7244هرتن دلار1152.9
486163904پلی وینیل کلراید S57هرتن دلار1174.25
486173904پلی وینیل کلراید S60هرتن دلار1120.875
486183904پلی وینیل کلراید S6058هرتن دلار1120.875
486193904پلی وینیل کلراید S65هرتن دلار1067.5
486203904پلی وینیل کلراید S7054هرتن دلار1174.25
486213904پلی وینیل کلراید S6532هرتن دلار1067.5
486223904پلی وینیل کلراید S6558هرتن دلار1067.5
486233904پلی وینیل کلراید S7042هرتن دلار1174.25
486243904پلی وینیل کلراید S65هرتن دلار1067.5
486253904پلی وینیل کلراید S6532هرتن دلار1067.5
486263904پلی وینیل کلراید S6558هرتن دلار1067.5
48627اکسید مولیبدن (جولای 2020) هرپوند وزنی دلار7.188
48628فرومولیبدن (جولای 2020) هرکیلوگرمدلار17.905
48629دستمال مرطوب هرکیلوگرمدلار1.2
48630کاتالیست شکسته (ضایعات هسته مرکزی فیلترهای اگزوز خودرو) هرکیلوگرمدلار20
48631سولفات سدیم هرتن دلار130
4863227111190C3+هرتن دلار234.67
4863329024100ارتوزایلنهرتن دلار485
4863428030000دوده صنعتیهرتن دلار425
48635استایرن منومرهرتن دلار614.6
48636آروماتیک سنگینهرتن دلار416.992
48637آروماتیک سنگین(حاصل از پالایشگاه نفت و پتروشیمی)هرتن دلار398.05
48638انیدرید فتالیکهرتن دلار573.72
48639MTBEهرتن دلار425.73375
486401-بوتنهرتن دلار605
48641گوگرد گرانولهرتن دلار40.4
48642گوگرد کلوخههرتن دلار35.552
4864329173600اسید ترفتالیکهرتن دلار426.825
4864428141000آمونیاک (مایع)هرتن دلار120.08
4864531021000اوره گرانولههرتن دلار183.84
4864631021000اوره پریلهرتن دلار187.85
4864729051490ایزوبوتانولهرتن دلار566.825
48648تری اتیلن گلایکولهرتن دلار700
48649آلکیل بنزن خطیهرتن دلار1145
48650تولوئنهرتن دلار372.5
48651پلی بوتادین رابرهرتن دلار1248.5
48652PBR 1220هرتن دلار1248.5
486531210S پلی بوتادین رابرهرتن دلار1348.5
48654PBR 1202هرتن دلار1348.5
48655PBR NEAR PRIMEهرتن دلار840
48656برش سنگینهرتن دلار237.63
48657آرماتیک سنگین ضایعاتیهرتن دلار182.372
48658برش پروپان(به جز بنزین و گازوئیل)هرتن دلار243.75
48659PBR OFFهرتن دلار780
48660بنزین سوپر بدون سربهرتن دلار373.05
48661نفتای سنگینهرتن دلار316.992
486621و3 بوتادینهرتن دلار577.6
48663C7-C9هرتن دلار280
4866427101210بنزین پیرولیزهرتن دلار273.05
48665هیدروکربن هیدروژنه شده (PGH)هرتن دلار240
4866629024300پارازایلینهرتن دلار471.22
4866729221500تری اتانول آمینهرتن دلار735.25
4866831053000دی آمونیوم فسفاتهرتن دلار330
48669زایلین مخلوطهرتن دلار393.8816
4867029336100کریستال ملامینهرتن دلار819.735
4867129291010تولوئن دی ایزو سیانات (TDI)هرتن دلار2611.5
4867229051100متانولهرتن دلار146.6
48673متیلن دی فنیل دی ایزوسیانات MDI پلیمریهرتن دلار2167.5
48674متیلن دی فنیل دی ایزوسیانات MDI خالصهرتن دلار2137.5
4867529221110منو اتانول آمینهرتن دلار692.055
4867629221220دی اتانول آمینهرتن دلار837
4867729053100منو اتیلن گلایکولهرتن دلار397
4867829094100دی اتیلن گلایکولهرتن دلار333
48679محلول در آب 28151200سود کاستیکهرتن دلار61.95
4868029153200منومر وینیل استاتهرتن دلار734.5
4868129011000پنتان پلاسهرتن دلار335.745
48682 31023000 (حتی محلول در آب) نیترات آمونیوم کشاورزیهرتن دلار118.5
4868339033000اکریلونیتریل بوتادین استایرن 75 - گرید طبیعیهرتن دلار1743
4868439033000اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعیهرتن دلار1726.4
4868539033000اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150هرتن دلار1726.4
4868639033000اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0157هرتن دلار1726.4
4868739033000اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0157W2901هرتن دلار1796.4
4868839039000استایرن بوتادین رابر تیره 1500هرتن دلار1302.9
4868939039000استایرن بوتادین رابر روشن 1502هرتن دلار1328.7
48690SBR 1712هرتن دلار1249.5
48691لاتکسهرتن دلار374.1
486923907PET N آمورف هرتن دلار632.7535
486933907PET S آمورف هرتن دلار639.1385
486943907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG730Nهرتن دلار671.0635
486953907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG730Sهرتن دلار684.472
486963907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG760Nهرتن دلار673.6175
486973907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG760Sهرتن دلار687.026
486983907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG780Nهرتن دلار676.81
486993907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG780Sهرتن دلار690.2185
487003907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG800Nهرتن دلار687.026
487013907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG800Sهرتن دلار706.8195
487023907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG820Nهرتن دلار702.35
487033907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG820Sهرتن دلار722.782
487043907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG840Nهرتن دلار708.0965
487053907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG840Sهرتن دلار728.5285
487063907پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG620Nهرتن دلار670.68
487073907پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG620Sهرتن دلار664.47
4870839076010پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD-SB Nهرتن دلار681.858
4870939076010پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD-SB Sهرتن دلار701.73
4871039076010پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD Nهرتن دلار662.607
4871139076010پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD Sهرتن دلار676.269
487123907پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640Nهرتن دلار661.365
487133907پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640Sهرتن دلار674.406
487143907پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640HB Nهرتن دلار684.963
487153907پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640HB Sهرتن دلار705.456
487163907پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپربرایت TG620SB Nهرتن دلار661.365
487173907پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپربرایت TG620SB Sهرتن دلار667.575
487183907پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپر برایت TG640SB Nهرتن دلار679.995
487193907پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپربرایت TG640SB Sهرتن دلار699.867
487203901پلی اتیلن سبک خطی 0209AAهرتن دلار866
487213901پلی اتیلن سبک خطی 0209KJهرتن دلار871
487223901پلی اتیلن سبک خطی 0220AAهرتن دلار866
487233901پلی اتیلن سبک خطی 0220KJهرتن دلار881
487243901پلی اتیلن سبک خطی 0410AAهرتن دلار866
487253901پلی اتیلن سبک خطی 22501AAهرتن دلار866
487263901پلی اتیلن سبک خطی 22501KJهرتن دلار871
487273901پلی اتیلن سبک خطی 22B01هرتن دلار866
487283901پلی اتیلن سبک خطی 22B02هرتن دلار866
48729پلی اتیلن سبک خطی 22B02 (پودر)هرتن دلار840.02
487303901پلی اتیلن سبک خطی 22B03هرتن دلار866
487313901پلی اتیلن سبک خطی 22B01KJهرتن دلار871
487323901پلی اتیلن سبک خطی 22B02KJهرتن دلار871
487333901پلی اتیلن سبک خطی 235F6هرتن دلار886
4873439011010پلی اتیلن سبک خطی دورانی 32604UVهرتن دلار857.904
4873539011030پلی اتیلن سبک فیلم LFI 2130هرتن دلار1101.87
4873639011030پلی اتیلن سبک فیلم 0075هرتن دلار1049.4
4873739011030پلی اتیلن سبک فیلم LFI 2119هرتن دلار1049.4
4873839011030پلی اتیلن سبک فیلم 0200هرتن دلار1049.4
4873939011030پلی اتیلن سبک فیلم 2004TC00هرتن دلار1049.4
4874039011030پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00هرتن دلار1122.858
4874139011030پلی اتیلن سبک فیلم 2420F3هرتن دلار1122.858
4874239011030پلی اتیلن سبک فیلم 2420F8هرتن دلار1049.4
4874339011030پلی اتیلن سبک فیلم 2101TN47هرتن دلار1049.4
4874439011030پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00هرتن دلار1049.4
4874539011030پلی اتیلن سبک فیلم 2404TC47هرتن دلار1049.4
4874639011030پلی اتیلن سبک فیلم 2420Dهرتن دلار1101.87
4874739011030پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02هرتن دلار1049.4
4874839011030پلی اتیلن سبک فیلم 2420Fهرتن دلار1049.4
4874939011030پلی اتیلن سبک فیلم 2420Hهرتن دلار1049.4
4875039011030پلی اتیلن سبک فیلم 2420Kهرتن دلار1049.4
4875139011030پلی اتیلن سبک فیلم 2426F8هرتن دلار1054.4
4875239011040پلی اتیلن سبک تزریقی 1922Tهرتن دلار1080.882
4875339011030پلی اتیلن سبک فیلم LFI 2047Aهرتن دلار1064.4
4875439012090پلی اتیلن سنگین اکستروژن 6366Mهرتن دلار939.65
4875539012090پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 (PE100)هرتن دلار948.65
4875639012090پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 (PE80)هرتن دلار939.65
4875739012090پلی اتیلن سنگین اکستروژن HEX4460 (PE80)هرتن دلار944.65
4875839012090پلی اتیلن سنگین اکستروژنCRP100Nهرتن دلار974.02355
4875939012090پلی اتیلن سنگین اکستروژنARM CRP100 blackهرتن دلار1019.62
4876039012040پلی اتیلن سنگین بادی 0035هرتن دلار867.2
4876139012040پلی اتیلن سنگین بادی 5020هرتن دلار867.2
4876239012040پلی اتیلن سنگین بادی B8200هرتن دلار867.2
4876339012040پلی اتیلن سنگین بادی BL3هرتن دلار867.2
4876439012040پلی اتیلن سنگین بادی BL4هرتن دلار867.2
4876539012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 2208Jهرتن دلار840.1
4876639012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 2200Jهرتن دلار820.1
4876739012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 4440EAهرتن دلار833.673
4876839012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 4440UAهرتن دلار836.502
4876939012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030EAهرتن دلار842.237
4877039012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030SAهرتن دلار852.904
4877139012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 5218EAهرتن دلار820.1
4877239012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 5218UAهرتن دلار840.1
4877339012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502هرتن دلار861.105
4877439012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502SUهرتن دلار881.105
4877539012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505هرتن دلار820.1
4877639012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505UVهرتن دلار840.1
4877739012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 52511هرتن دلار820.1
4877839012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518هرتن دلار820.1
4877939012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518UVهرتن دلار840.1
4878039012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04هرتن دلار820.1
4878139012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 5620EAهرتن دلار820.1
4878239012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030SAهرتن دلار852.904
4878339012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 6040EAهرتن دلار820.1
4878439012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 6040UAهرتن دلار840.1
4878539012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505هرتن دلار820.1
4878639012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507هرتن دلار820.1
4878739012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507UVهرتن دلار840.1
4878839012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505UVهرتن دلار840.1
4878939012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 6070EAهرتن دلار820.1
4879039012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 6070UAهرتن دلار840.1
4879139012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 60511هرتن دلار820.1
4879239012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 60511UVهرتن دلار840.1
4879339012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UVهرتن دلار840.1
4879439012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07هرتن دلار820.1
4879539012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N11UVهرتن دلار840.1
4879639012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UVهرتن دلار840.1
4879739012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 52B18UVهرتن دلار840.1
4879839012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04UVهرتن دلار840.1
4879939012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N18هرتن دلار820.1
4880039012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N18UVهرتن دلار840.1
4880139012030پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500هرتن دلار820.1
4880239012030پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500UAهرتن دلار840.1
4880339012030پلی اتیلن سنگین تزریقی I3هرتن دلار820.1
4880439012030پلی اتیلن سنگین تزریقی I3UVهرتن دلار840.1
4880539012030پلی اتیلن سنگین تزریقی I4هرتن دلار820.1
4880639012030پلی اتیلن سنگین تزریقی I4UVهرتن دلار840.1
4880739012090پلی اتیلن سنگین دورانی 3840هرتن دلار909.306
4880839012090پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UAهرتن دلار909.306
4880939012090پلی اتیلن سنگین دورانی 38504UVهرتن دلار909.306
4881039012020پلی اتیلن سنگین فیلم 7000Fهرتن دلار872
4881139012020پلی اتیلن سنگین فیلم EX2هرتن دلار912
4881239012020پلی اتیلن سنگین فیلم EX5هرتن دلار872
4881339012020پلی اتیلن سنگین فیلم HFI 5110هرتن دلار872
4881439012020پلی اتیلن سنگین فیلم MFI 3713هرتن دلار922
4881539012020پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای HD48BF7هرتن دلار894.56
4881639012020پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای HD50B01هرتن دلار894.56
4881739012020پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای 5000Sهرتن دلار912
4881834049000پلی اتیلن سنگین LMPهرتن دلار566.8
4881939012040پلی اتیلن سنگین PEWAXهرتن دلار294.848
4882039031190EPS Oversize پلی استایرن انبساطیهرتن دلار520.065
4882139031190EPS SuperFine پلی استایرن انبساطیهرتن دلار388.30375
4882239031190EPS 100-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار859.8625
4882339031190EPS 200-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار859.8625
4882439031190EPS 300-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار859.8625
4882539031190EPS 400-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار855.735
4882639031190EPS 500-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار815.97
4882739031190EPS Fine پلی استایرن انبساطیهرتن دلار465.9645
4882839031190پلی استایرن انبساطی 100هرتن دلار866.775
4882939031190پلی استایرن انبساطی 200هرتن دلار866.775
4883039031190پلی استایرن انبساطی 300هرتن دلار866.775
4883139031190پلی استایرن انبساطی 400هرتن دلار821.3725
4883239031190پلی استایرن انبساطی 500هرتن دلار776.6075
4883339031910پلی استایرن معمولی 1160هرتن دلار806.004
4883439031910پلی استایرن معمولی 1460هرتن دلار852.822
4883539031910پلی استایرن معمولی 1540هرتن دلار872.1
4883639031910پلی استایرن معمولی 1551هرتن دلار872.1
4883739031190پلی استایرن انبساطی 100هرتن دلار866.775
4883839031190پلی استایرن انبساطی 200هرتن دلار866.775
4883939031190پلی استایرن انبساطی 300هرتن دلار866.775
4884039031190پلی استایرن انبساطی 400هرتن دلار821.3725
4884139031190پلی استایرن انبساطی SE 350هرتن دلار796.6075
4884239031190پلی استایرن انبساطی 500هرتن دلار776.6075
4884339031190پلی استایرن انبساطی W500هرتن دلار751.8425
4884439031190EPS Oversize پلی استایرن انبساطیهرتن دلار520.065
4884539031190EPS Fine پلی استایرن انبساطیهرتن دلار465.9645
4884639031190EPS SuperFine پلی استایرن انبساطیهرتن دلار388.30375
4884739031190Fine پلی استایرن انبساطیهرتن دلار465.9645
4884839031190EPS 100-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار859.8625
4884939031190EPS 200-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار859.8625
4885039031190EPS 300-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار859.8625
4885139031190EPS 400-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار855.735
4885239031190EPS 500-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار815.97
4885339031190R-200 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار866.775
4885439031190R-300 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار866.775
4885539031190R-310 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار866.775
4885639031190R-400 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار821.3725
4885739031110F-100 پلی استایرن انبساطی نسوز هرتن دلار880.5
4885839031110F-200 پلی استایرن انبساطی نسوز هرتن دلار880.5
4885939031110F-300 پلی استایرن انبساطی دیرسوز هرتن دلار880.5
4886039031110F-400 پلی استایرن انبساطی نسوز هرتن دلار821.3725
4886139031190F-105 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار855.5
4886239031190F-205 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار813.1175
4886339031190F-305 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار813.1175
4886439031190F-405 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار763.1175
4886539031190R-220 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار748.1175
4886639031190R-320 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار748.1175
4886739031190R-420 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار698.1175
4886839031190R-410 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار698.1175
48869FP300 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار660
48870FP600 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار660
4887139031920پلی استایرن مقاوم 7240هرتن دلار1008
488723902PP ARP 230 پلی پروپیلن شیمیایی هرتن دلار1089.376
488733902PP EP2X CE پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1089.376
488743902PP EP2X CI پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1089.376
488753902PP R 40 پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1089.376
488763902PP R 60 پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1089.376
488773902PP R270G پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1119.376
488783902RPX 345Sپلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1154.376
488793902ZR 340R پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1119.376
488803902ZR348T پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1154.376
488813902پلی پروپیلن پزشکی V30GAهرتن دلار991.664
488823902پلی پروپیلن شیمیایی EP1X35AFهرتن دلار957.376
488833902پلی پروپیلن شیمیایی EP332Lهرتن دلار947.376
488843902پلی پروپیلن شیمیایی EP440Gهرتن دلار1089.376
488853902پلی پروپیلن شیمیایی EP440Lهرتن دلار1089.376
488863902پلی پروپیلن شیمیایی EP548Rهرتن دلار1089.376
488873902پلی پروپیلن شیمیایی EPC40Rهرتن دلار1089.376
488883902پلی پروپیلن شیمیایی RP340Rهرتن دلار1119.376
488893902EPX 3130UV پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1177.376
488903902EPX 548 T پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1115.376
488913902پلی پروپیلن شیمیایی HP500Jهرتن دلار947.376
488923902پلی پروپیلن شیمیایی MR230Cهرتن دلار1089.376
488933902پلی پروپیلن شیمیایی T30Gهرتن دلار947.376
488943902پلی پروپیلن شیمیایی T31SEهرتن دلار947.376
488953902پلی پروپیلن نساجی X30Gهرتن دلار947.376
488963902پلی پروپیلن شیمیایی ZB332Cهرتن دلار1089.376
488973902پلی پروپیلن شیمیایی ZB332Lهرتن دلار1089.376
488983902پلی پروپیلن شیمیایی ZB445Lهرتن دلار1151.376
488993902پلی پروپیلن شیمیایی ZH500Mهرتن دلار947.376
489003902پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MAهرتن دلار1012.376
489013902پلی پروپیلن شیمیایی ZR230Cهرتن دلار1089.376
4890239021020HP422H پلی پروپیلن فیلمهرتن دلار990.24
4890339021020پلی پروپیلن فیلم HP525Jهرتن دلار1000.24
4890439021020ZH 422 H پلی پروپیلن فیلمهرتن دلار990.24
4890539021020پلی پروپیلن فیلم ZH525Jهرتن دلار1000.24
48906390210پلی پروپیلن فیلم ZH520Jهرتن دلار1000.24
4890739021030پلی پروپیلن نساجی C30Sهرتن دلار947.376
4890839021030CR380 پلی پروپیلن نساجیهرتن دلار982.376
4890939021030پلی پروپیلن نساجی F30Gهرتن دلار947.376
4891039021030HP 502P پلی پروپیلن نساجیهرتن دلار947.376
4891139021030پلی پروپیلن نساجی HP510Lهرتن دلار947.376
4891239021030پلی پروپیلن نساجی HP550Jهرتن دلار947.376
4891339021030پلی پروپیلن نساجی HP552Rهرتن دلار947.376
4891439021030ZH 552R پلی پروپیلن نساجیهرتن دلار947.376
4891539021030پلی پروپیلن نساجی HP554Pهرتن دلار947.376
4891639021030HP 564 S پلی پروپیلن نساجیهرتن دلار1011.376
4891739021030پلی پروپیلن نساجی HP565Sهرتن دلار1001.376
4891839021030پلی پروپیلن نساجی PYI250هرتن دلار947.376
4891939021030پلی پروپیلن نساجی RG1101Pهرتن دلار947.376
4892039021030پلی پروپیلن نساجی RG1101Sهرتن دلار947.376
4892139021030پلی پروپیلن نساجی RG1101XNهرتن دلار947.376
4892239021030پلی پروپیلن نساجی RG1101XPهرتن دلار947.376
4892339021030پلی پروپیلن نساجی RG1101XSهرتن دلار947.376
4892439021030پلی پروپیلن نساجی RG1101XXRهرتن دلار947.376
4892539021030پلی پروپیلن نساجی RG1102Hهرتن دلار947.376
4892639021030پلی پروپیلن نساجی RG1102Lهرتن دلار947.376
4892739021030پلی پروپیلن نساجی RG1102XKهرتن دلار947.376
4892839021030پلی پروپیلن فیلم RG1104Kهرتن دلار1000.24
4892939021030پلی پروپیلن شیمیایی RG3212Eهرتن دلار1089.376
4893039021030پلی پروپیلن نساجی SF060هرتن دلار947.376
4893139021030پلی پروپیلن نساجی FI160هرتن دلار947.376
4893239021030پلی پروپیلن نساجی SIF030هرتن دلار947.376
4893339021030پلی پروپیلن نساجی V30Gهرتن دلار947.376
4893439021030پلی پروپیلن نساجی V30Sهرتن دلار947.376
4893539021030پلی پروپیلن نساجی V30Sهرتن دلار947.376
4893639021030پلی پروپیلن نساجی V79Gهرتن دلار947.376
4893739021030پلی پروپیلن نساجی V79Sهرتن دلار947.376
4893839021030پلی پروپیلن نساجی Z30Gهرتن دلار947.376
4893939021030پلی پروپیلن نساجی Z30Sهرتن دلار947.376
4894039021030پلی پروپیلن نساجی ZH510Lهرتن دلار947.376
4894139021030پلی پروپیلن نساجی ZH550Jهرتن دلار947.376
4894239021030پلی کربنات PGPC 1012هرتن دلار1990
4894339021099ZB548R پلی پروپیلن تزریقیهرتن دلار1089.376
4894439021099ZB548T پلی پروپیلن تزریقیهرتن دلار1115.376
489453902پلی پروپیلن شیمیایی ZB432Lهرتن دلار1089.376
489463902پلی پروپیلن شیمیایی ZB440Lهرتن دلار1089.376
489473902پلی پروپیلن شیمیایی ZB445Lهرتن دلار1151.376
4894839074000PGPC 0407 پلی کربناتهرتن دلار1990
4894939074000PGPC 0712 پلی کربناتهرتن دلار1990
4895039074000پلی کربنات PGPC 0710هرتن دلار1990
4895139074000PGPC 1218 پلی کربناتهرتن دلار1990
4895239074000PGPC 1822 پلی کربناتهرتن دلار1990
4895339074000PGPC 2230 پلی کربناتهرتن دلار1990
489543904پلی وینیل کلراید E6834هرتن دلار1236.25
489553904پلی وینیل کلراید E7242هرتن دلار1163.7
489563904پلی وینیل کلراید E7244هرتن دلار1163.7
489573904پلی وینیل کلراید S57هرتن دلار1185.25
489583904پلی وینیل کلراید S60هرتن دلار1131.375
489593904پلی وینیل کلراید S6058هرتن دلار1131.375
489603904پلی وینیل کلراید S65هرتن دلار1077.5
489613904پلی وینیل کلراید S7054هرتن دلار1185.25
489623904پلی وینیل کلراید S6532هرتن دلار1077.5
489633904پلی وینیل کلراید S6558هرتن دلار1077.5
489643904پلی وینیل کلراید S7042هرتن دلار1185.25
489653904پلی وینیل کلراید S65هرتن دلار1077.5
489663904پلی وینیل کلراید S6532هرتن دلار1077.5
489673904پلی وینیل کلراید S6558هرتن دلار1077.5
48968سنگدان مرغ هرتن دلار650
48969جگر مرغهرتن دلار450
48970پای مرغ بدون پوست و ناخن هرتن دلار250
48971پنجه مرغ هرتن دلار350
48972دنبلان و نرینگی هرتن دلار1200
48973قالب گچی هرتن دلار280
48974وکیوم باتوم (بورس) هرتن دلار181.79
48975وکیوم باتوم مرغوب شیراز (بورس) هرتن دلار190.88
48976وکیوم باتوم مرغوب بندرعباس (بورس) هرتن دلار190.88
48977سلاپس - مطابق بند 4 بخشنامه 97/215214 مورخ 97/2/29 اقدام و درصورتیکه اسناد بورسی ارائه نشده باشد مطابق ارزش پایه با رعایت همزمانی مندرج در پورتال اقدام گردد.هرتن دلار229.56
48978قیر MC250 شیراز - مطابق بند 4 بخشنامه 97/215214 مورخ 97/2/29 اقدام و درصورتیکه اسناد بورسی ارائه نشده باشد مطابق ارزش پایه با رعایت همزمانی مندرج در پورتال اقدام گردد.هرتن دلار305.41
48979لوبکات سنگین - مطابق بند 4 بخشنامه 97/215214 مورخ 97/2/29 اقدام و درصورتیکه اسناد بورسی ارائه نشده باشد مطابق ارزش پایه با رعایت همزمانی مندرج در پورتال اقدام گردد.هرتن دلار277.34
48980لوبکات سبک - مطابق بند 4 بخشنامه 97/215214 مورخ 97/2/29 اقدام و درصورتیکه اسناد بورسی ارائه نشده باشد مطابق ارزش پایه با رعایت همزمانی مندرج در پورتال اقدام گردد.هرتن دلار285.57
48981لوبکات سنگین مرغوب تهران - مطابق بند 4 بخشنامه 97/215214 مورخ 97/2/29 اقدام و درصورتیکه اسناد بورسی ارائه نشده باشد مطابق ارزش پایه با رعایت همزمانی مندرج در پورتال اقدام گردد.هرتن دلار282.88
48982لوبکات سبک مرغوب تهران - مطابق بند 4 بخشنامه 97/215214 مورخ 97/2/29 اقدام و درصورتیکه اسناد بورسی ارائه نشده باشد مطابق ارزش پایه با رعایت همزمانی مندرج در پورتال اقدام گردد.هرتن دلار290.26
48983آیزوفید - مطابق بند 4 بخشنامه 97/215214 مورخ 97/2/29 اقدام و درصورتیکه اسناد بورسی ارائه نشده باشد مطابق ارزش پایه با رعایت همزمانی مندرج در پورتال اقدام گردد.هرتن دلار313.03
48984آیزوریسایکل - مطابق بند 4 بخشنامه 97/215214 مورخ 97/2/29 اقدام و درصورتیکه اسناد بورسی ارائه نشده باشد مطابق ارزش پایه با رعایت همزمانی مندرج در پورتال اقدام گردد.هرتن دلار372.79
48985حلال 400(ویژه) - مطابق بند 4 بخشنامه 97/215214 مورخ 97/2/29 اقدام و درصورتیکه اسناد بورسی ارائه نشده باشد مطابق ارزش پایه با رعایت همزمانی مندرج در پورتال اقدام گردد.هرتن دلار420.46
48986حلال 402 - مطابق بند 4 بخشنامه 97/215214 مورخ 97/2/29 اقدام و درصورتیکه اسناد بورسی ارائه نشده باشد مطابق ارزش پایه با رعایت همزمانی مندرج در پورتال اقدام گردد.هرتن دلار317.61
48987حلال 403 - مطابق بند 4 بخشنامه 97/215214 مورخ 97/2/29 اقدام و درصورتیکه اسناد بورسی ارائه نشده باشد مطابق ارزش پایه با رعایت همزمانی مندرج در پورتال اقدام گردد.هرتن دلار368.04
48988حلال 404 - مطابق بند 4 بخشنامه 97/215214 مورخ 97/2/29 اقدام و درصورتیکه اسناد بورسی ارائه نشده باشد مطابق ارزش پایه با رعایت همزمانی مندرج در پورتال اقدام گردد.هرتن دلار408.89
48989حلال 406 - مطابق بند 4 بخشنامه 97/215214 مورخ 97/2/29 اقدام و درصورتیکه اسناد بورسی ارائه نشده باشد مطابق ارزش پایه با رعایت همزمانی مندرج در پورتال اقدام گردد.هرتن دلار416.6
48990حلال 407 - مطابق بند 4 بخشنامه 97/215214 مورخ 97/2/29 اقدام و درصورتیکه اسناد بورسی ارائه نشده باشد مطابق ارزش پایه با رعایت همزمانی مندرج در پورتال اقدام گردد.هرتن دلار424.32
48991حلال 409 - مطابق بند 4 بخشنامه 97/215214 مورخ 97/2/29 اقدام و درصورتیکه اسناد بورسی ارائه نشده باشد مطابق ارزش پایه با رعایت همزمانی مندرج در پورتال اقدام گردد.هرتن دلار408.89
48992حلال 410 - مطابق بند 4 بخشنامه 97/215214 مورخ 97/2/29 اقدام و درصورتیکه اسناد بورسی ارائه نشده باشد مطابق ارزش پایه با رعایت همزمانی مندرج در پورتال اقدام گردد.هرتن دلار416.6
48993حلال 502 - مطابق بند 4 بخشنامه 97/215214 مورخ 97/2/29 اقدام و درصورتیکه اسناد بورسی ارائه نشده باشد مطابق ارزش پایه با رعایت همزمانی مندرج در پورتال اقدام گردد.هرتن دلار368.68
48994حلال 503 - مطابق بند 4 بخشنامه 97/215214 مورخ 97/2/29 اقدام و درصورتیکه اسناد بورسی ارائه نشده باشد مطابق ارزش پایه با رعایت همزمانی مندرج در پورتال اقدام گردد.هرتن دلار378.44
48995نفتا هرتن دلار374.76
48996بلندینگ نفتا - مطابق بند 4 بخشنامه 97/215214 مورخ 97/2/29 اقدام و درصورتیکه اسناد بورسی ارائه نشده باشد مطابق ارزش پایه با رعایت همزمانی مندرج در پورتال اقدام گردد.هرتن دلار354.96
48997گوگرد کلوخه - مطابق بند 4 بخشنامه 97/215214 مورخ 97/2/29 اقدام و درصورتیکه اسناد بورسی ارائه نشده باشد مطابق ارزش پایه با رعایت همزمانی مندرج در پورتال اقدام گردد.هرتن دلار41.87
48998گوگرد گرانول - مطابق بند 4 بخشنامه 97/215214 مورخ 97/2/29 اقدام و درصورتیکه اسناد بورسی ارائه نشده باشد مطابق ارزش پایه با رعایت همزمانی مندرج در پورتال اقدام گردد. هرتن دلار47.41
48999پلت فرمیت (با عدد اکتان 95) هرتن دلار449.41
49000حلال پنتان (با درصد خلوص بالای 98%) - مطابق بند 4 بخشنامه 97/215214 مورخ 97/2/29 اقدام و درصورتیکه اسناد بورسی ارائه نشده باشد مطابق ارزش پایه با رعایت همزمانی مندرج در پورتال اقدام گردد.هرتن دلار674.56
49001پنتان خوراک صنایع هرتن دلار393.5
49002هگزان با خلوص 98درصد هرتن دلار487.19
49003هیدروژنهرتن دلار1526
49004ایزوپنتان (بندرعباس) با عدد اکتان 92 - مطابق بند 4 بخشنامه 97/215214 مورخ 97/2/29 اقدام و درصورتیکه اسناد بورسی ارائه نشده باشد مطابق ارزش پایه با رعایت همزمانی مندرج در پورتال اقدام گردد.هرتن دلار369.65
49005روغن پایه تبریز هرتن دلار447.35
49006پروپان هرتن دلار336.5
49007وکیوم باتوم هرتن دلار182.44
49008وکیوم باتوم مرغوب هرتن دلار191.57
49009سلاپس - مطابق بند 4 بخشنامه 97/215214 مورخ 97/2/29 اقدام و درصورتیکه اسناد بورسی ارائه نشده باشد مطابق ارزش پایه با رعایت همزمانی مندرج در پورتال اقدام گردد.هرتن دلار230.52
49010قیر MC250 شیراز - مطابق بند 4 بخشنامه 97/215214 مورخ 97/2/29 اقدام و درصورتیکه اسناد بورسی ارائه نشده باشد مطابق ارزش پایه با رعایت همزمانی مندرج در پورتال اقدام گردد.هرتن دلار306.5
49011لوبکات سنگین - مطابق بند 4 بخشنامه 97/215214 مورخ 97/2/29 اقدام و درصورتیکه اسناد بورسی ارائه نشده باشد مطابق ارزش پایه با رعایت همزمانی مندرج در پورتال اقدام گردد.هرتن دلار278.6
49012لوبکات سبک - مطابق بند 4 بخشنامه 97/215214 مورخ 97/2/29 اقدام و درصورتیکه اسناد بورسی ارائه نشده باشد مطابق ارزش پایه با رعایت همزمانی مندرج در پورتال اقدام گردد.هرتن دلار285.87
49013لوبکات سنگین مرغوب تهران - مطابق بند 4 بخشنامه 97/215214 مورخ 97/2/29 اقدام و درصورتیکه اسناد بورسی ارائه نشده باشد مطابق ارزش پایه با رعایت همزمانی مندرج در پورتال اقدام گردد.هرتن دلار284.17
49014لوبکات سبک مرغوب تهران - مطابق بند 4 بخشنامه 97/215214 مورخ 97/2/29 اقدام و درصورتیکه اسناد بورسی ارائه نشده باشد مطابق ارزش پایه با رعایت همزمانی مندرج در پورتال اقدام گردد.هرتن دلار291.59
49015آیزوفید - مطابق بند 4 بخشنامه 97/215214 مورخ 97/2/29 اقدام و درصورتیکه اسناد بورسی ارائه نشده باشد مطابق ارزش پایه با رعایت همزمانی مندرج در پورتال اقدام گردد.هرتن دلار314.46
49016آیزوریسایکل - مطابق بند 4 بخشنامه 97/215214 مورخ 97/2/29 اقدام و درصورتیکه اسناد بورسی ارائه نشده باشد مطابق ارزش پایه با رعایت همزمانی مندرج در پورتال اقدام گردد.هرتن دلار374.49
49017حلال 400(ویژه) - مطابق بند 4 بخشنامه 97/215214 مورخ 97/2/29 اقدام و درصورتیکه اسناد بورسی ارائه نشده باشد مطابق ارزش پایه با رعایت همزمانی مندرج در پورتال اقدام گردد.هرتن دلار405.78
49018حلال 402 - مطابق بند 4 بخشنامه 97/215214 مورخ 97/2/29 اقدام و درصورتیکه اسناد بورسی ارائه نشده باشد مطابق ارزش پایه با رعایت همزمانی مندرج در پورتال اقدام گردد.هرتن دلار321.16
49019حلال 403 - مطابق بند 4 بخشنامه 97/215214 مورخ 97/2/29 اقدام و درصورتیکه اسناد بورسی ارائه نشده باشد مطابق ارزش پایه با رعایت همزمانی مندرج در پورتال اقدام گردد.هرتن دلار360.59
49020حلال 404 - مطابق بند 4 بخشنامه 97/215214 مورخ 97/2/29 اقدام و درصورتیکه اسناد بورسی ارائه نشده باشد مطابق ارزش پایه با رعایت همزمانی مندرج در پورتال اقدام گردد.هرتن دلار394.61
49021حلال 406 - مطابق بند 4 بخشنامه 97/215214 مورخ 97/2/29 اقدام و درصورتیکه اسناد بورسی ارائه نشده باشد مطابق ارزش پایه با رعایت همزمانی مندرج در پورتال اقدام گردد.هرتن دلار402.05
49022حلال 407 - مطابق بند 4 بخشنامه 97/215214 مورخ 97/2/29 اقدام و درصورتیکه اسناد بورسی ارائه نشده باشد مطابق ارزش پایه با رعایت همزمانی مندرج در پورتال اقدام گردد.هرتن دلار409.5
49023حلال 409 - مطابق بند 4 بخشنامه 97/215214 مورخ 97/2/29 اقدام و درصورتیکه اسناد بورسی ارائه نشده باشد مطابق ارزش پایه با رعایت همزمانی مندرج در پورتال اقدام گردد.هرتن دلار394.61
49024حلال 410 - مطابق بند 4 بخشنامه 97/215214 مورخ 97/2/29 اقدام و درصورتیکه اسناد بورسی ارائه نشده باشد مطابق ارزش پایه با رعایت همزمانی مندرج در پورتال اقدام گردد.هرتن دلار402.05
49025حلال 502 - مطابق بند 4 بخشنامه 97/215214 مورخ 97/2/29 اقدام و درصورتیکه اسناد بورسی ارائه نشده باشد مطابق ارزش پایه با رعایت همزمانی مندرج در پورتال اقدام گردد.هرتن دلار372.8
49026حلال 503 - مطابق بند 4 بخشنامه 97/215214 مورخ 97/2/29 اقدام و درصورتیکه اسناد بورسی ارائه نشده باشد مطابق ارزش پایه با رعایت همزمانی مندرج در پورتال اقدام گردد.هرتن دلار377.07
49027نفتا هرتن دلار376.17
49028بلندینگ نفتا - مطابق بند 4 بخشنامه 97/215214 مورخ 97/2/29 اقدام و درصورتیکه اسناد بورسی ارائه نشده باشد مطابق ارزش پایه با رعایت همزمانی مندرج در پورتال اقدام گردد.هرتن دلار357.54
49029گوگرد کلوخه - مطابق بند 4 بخشنامه 97/215214 مورخ 97/2/29 اقدام و درصورتیکه اسناد بورسی ارائه نشده باشد مطابق ارزش پایه با رعایت همزمانی مندرج در پورتال اقدام گردد.هرتن دلار39.84
49030گوگرد گرانول - مطابق بند 4 بخشنامه 97/215214 مورخ 97/2/29 اقدام و درصورتیکه اسناد بورسی ارائه نشده باشد مطابق ارزش پایه با رعایت همزمانی مندرج در پورتال اقدام گردد. هرتن دلار45.11
49031حلال پنتان (با درصد خلوص بالای 98%) - مطابق بند 4 بخشنامه 97/215214 مورخ 97/2/29 اقدام و درصورتیکه اسناد بورسی ارائه نشده باشد مطابق ارزش پایه با رعایت همزمانی مندرج در پورتال اقدام گردد.هرتن دلار677.11
49032پنتان خوراک صنایع هرتن دلار394.98
49033هگزان با خلوص 98درصد هرتن دلار489.02
49034هیدروژنهرتن دلار1526.32
49035ایزوپنتان با عدد اکتان 92 - مطابق بند 4 بخشنامه 97/215214 مورخ 97/2/29 اقدام و درصورتیکه اسناد بورسی ارائه نشده باشد مطابق ارزش پایه با رعایت همزمانی مندرج در پورتال اقدام گردد.هرتن دلار360.33
49036روغن پایه هرتن دلار449.39
49037وکیوم باتوم هرتن دلار190.6
49038وکیوم باتوم مرغوب هرتن دلار200.13
49039سلاپس - مطابق بند 4 بخشنامه 97/215214 مورخ 97/2/29 اقدام و درصورتیکه اسناد بورسی ارائه نشده باشد مطابق ارزش پایه با رعایت همزمانی مندرج در پورتال اقدام گردد.هرتن دلار243.18
49040قیر MC250 - مطابق بند 4 بخشنامه 97/215214 مورخ 97/2/29 اقدام و درصورتیکه اسناد بورسی ارائه نشده باشد مطابق ارزش پایه با رعایت همزمانی مندرج در پورتال اقدام گردد.هرتن دلار320.21
49041لوبکات سنگین - مطابق بند 4 بخشنامه 97/215214 مورخ 97/2/29 اقدام و درصورتیکه اسناد بورسی ارائه نشده باشد مطابق ارزش پایه با رعایت همزمانی مندرج در پورتال اقدام گردد.هرتن دلار295.76
49042لوبکات سبک - مطابق بند 4 بخشنامه 97/215214 مورخ 97/2/29 اقدام و درصورتیکه اسناد بورسی ارائه نشده باشد مطابق ارزش پایه با رعایت همزمانی مندرج در پورتال اقدام گردد.هرتن دلار303.47
49043لوبکات سنگین مرغوب تهران - مطابق بند 4 بخشنامه 97/215214 مورخ 97/2/29 اقدام و درصورتیکه اسناد بورسی ارائه نشده باشد مطابق ارزش پایه با رعایت همزمانی مندرج در پورتال اقدام گردد.هرتن دلار301.67
49044لوبکات سبک مرغوب تهران - مطابق بند 4 بخشنامه 97/215214 مورخ 97/2/29 اقدام و درصورتیکه اسناد بورسی ارائه نشده باشد مطابق ارزش پایه با رعایت همزمانی مندرج در پورتال اقدام گردد.هرتن دلار309.54
49045آیزوفید - مطابق بند 4 بخشنامه 97/215214 مورخ 97/2/29 اقدام و درصورتیکه اسناد بورسی ارائه نشده باشد مطابق ارزش پایه با رعایت همزمانی مندرج در پورتال اقدام گردد.هرتن دلار333.82
49046آیزوریسایکل - مطابق بند 4 بخشنامه 97/215214 مورخ 97/2/29 اقدام و درصورتیکه اسناد بورسی ارائه نشده باشد مطابق ارزش پایه با رعایت همزمانی مندرج در پورتال اقدام گردد.هرتن دلار397.55
49047حلال 400(ویژه) - مطابق بند 4 بخشنامه 97/215214 مورخ 97/2/29 اقدام و درصورتیکه اسناد بورسی ارائه نشده باشد مطابق ارزش پایه با رعایت همزمانی مندرج در پورتال اقدام گردد.هرتن دلار431.12
49048حلال 402 - مطابق بند 4 بخشنامه 97/215214 مورخ 97/2/29 اقدام و درصورتیکه اسناد بورسی ارائه نشده باشد مطابق ارزش پایه با رعایت همزمانی مندرج در پورتال اقدام گردد.هرتن دلار311.27
49049حلال 403 - مطابق بند 4 بخشنامه 97/215214 مورخ 97/2/29 اقدام و درصورتیکه اسناد بورسی ارائه نشده باشد مطابق ارزش پایه با رعایت همزمانی مندرج در پورتال اقدام گردد.هرتن دلار372.05
49050حلال 404 - مطابق بند 4 بخشنامه 97/215214 مورخ 97/2/29 اقدام و درصورتیکه اسناد بورسی ارائه نشده باشد مطابق ارزش پایه با رعایت همزمانی مندرج در پورتال اقدام گردد.هرتن دلار419.25
49051حلال 406 - مطابق بند 4 بخشنامه 97/215214 مورخ 97/2/29 اقدام و درصورتیکه اسناد بورسی ارائه نشده باشد مطابق ارزش پایه با رعایت همزمانی مندرج در پورتال اقدام گردد.هرتن دلار427.16
49052حلال 407 - مطابق بند 4 بخشنامه 97/215214 مورخ 97/2/29 اقدام و درصورتیکه اسناد بورسی ارائه نشده باشد مطابق ارزش پایه با رعایت همزمانی مندرج در پورتال اقدام گردد.هرتن دلار435.07
49053حلال 409 - مطابق بند 4 بخشنامه 97/215214 مورخ 97/2/29 اقدام و درصورتیکه اسناد بورسی ارائه نشده باشد مطابق ارزش پایه با رعایت همزمانی مندرج در پورتال اقدام گردد.هرتن دلار419.25
49054حلال 410 - مطابق بند 4 بخشنامه 97/215214 مورخ 97/2/29 اقدام و درصورتیکه اسناد بورسی ارائه نشده باشد مطابق ارزش پایه با رعایت همزمانی مندرج در پورتال اقدام گردد.هرتن دلار427.16
49055حلال 502 - مطابق بند 4 بخشنامه 97/215214 مورخ 97/2/29 اقدام و درصورتیکه اسناد بورسی ارائه نشده باشد مطابق ارزش پایه با رعایت همزمانی مندرج در پورتال اقدام گردد.هرتن دلار361.32
49056حلال 503 - مطابق بند 4 بخشنامه 97/215214 مورخ 97/2/29 اقدام و درصورتیکه اسناد بورسی ارائه نشده باشد مطابق ارزش پایه با رعایت همزمانی مندرج در پورتال اقدام گردد.هرتن دلار369.83
49057نفتا هرتن دلار374.18
49058بلندینگ نفتا - مطابق بند 4 بخشنامه 97/215214 مورخ 97/2/29 اقدام و درصورتیکه اسناد بورسی ارائه نشده باشد مطابق ارزش پایه با رعایت همزمانی مندرج در پورتال اقدام گردد.هرتن دلار351.33
49059گوگرد کلوخه - مطابق بند 4 بخشنامه 97/215214 مورخ 97/2/29 اقدام و درصورتیکه اسناد بورسی ارائه نشده باشد مطابق ارزش پایه با رعایت همزمانی مندرج در پورتال اقدام گردد.هرتن دلار40
49060گوگرد گرانول - مطابق بند 4 بخشنامه 97/215214 مورخ 97/2/29 اقدام و درصورتیکه اسناد بورسی ارائه نشده باشد مطابق ارزش پایه با رعایت همزمانی مندرج در پورتال اقدام گردد. هرتن دلار45
49061حلال پنتان (با درصد خلوص بالای 98%) - مطابق بند 4 بخشنامه 97/215214 مورخ 97/2/29 اقدام و درصورتیکه اسناد بورسی ارائه نشده باشد مطابق ارزش پایه با رعایت همزمانی مندرج در پورتال اقدام گردد.هرتن دلار673.53
49062پنتان خوراک صنایع هرتن دلار392.89
49063هگزان با خلوص 98درصد هرتن دلار486.44
49064هیدروژنهرتن دلار1526
49065ایزوپنتان با عدد اکتان 92 - مطابق بند 4 بخشنامه 97/215214 مورخ 97/2/29 اقدام و درصورتیکه اسناد بورسی ارائه نشده باشد مطابق ارزش پایه با رعایت همزمانی مندرج در پورتال اقدام گردد.هرتن دلار384.61
49066روغن پایه هرتن دلار477.06
49067وکیوم باتوم هرتن دلار195.32
49068وکیوم باتوم مرغوب هرتن دلار205.08
49069سلاپس - مطابق بند 4 بخشنامه 97/215214 مورخ 97/2/29 اقدام و درصورتیکه اسناد بورسی ارائه نشده باشد مطابق ارزش پایه با رعایت همزمانی مندرج در پورتال اقدام گردد.هرتن دلار249.32
49070قیر MC250 - مطابق بند 4 بخشنامه 97/215214 مورخ 97/2/29 اقدام و درصورتیکه اسناد بورسی ارائه نشده باشد مطابق ارزش پایه با رعایت همزمانی مندرج در پورتال اقدام گردد.هرتن دلار328.14
49071لوبکات سنگین - مطابق بند 4 بخشنامه 97/215214 مورخ 97/2/29 اقدام و درصورتیکه اسناد بورسی ارائه نشده باشد مطابق ارزش پایه با رعایت همزمانی مندرج در پورتال اقدام گردد.هرتن دلار303.32
49072لوبکات سبک - مطابق بند 4 بخشنامه 97/215214 مورخ 97/2/29 اقدام و درصورتیکه اسناد بورسی ارائه نشده باشد مطابق ارزش پایه با رعایت همزمانی مندرج در پورتال اقدام گردد.هرتن دلار311.23
49073لوبکات سنگین مرغوب تهران - مطابق بند 4 بخشنامه 97/215214 مورخ 97/2/29 اقدام و درصورتیکه اسناد بورسی ارائه نشده باشد مطابق ارزش پایه با رعایت همزمانی مندرج در پورتال اقدام گردد.هرتن دلار309.39
49074لوبکات سبک مرغوب تهران - مطابق بند 4 بخشنامه 97/215214 مورخ 97/2/29 اقدام و درصورتیکه اسناد بورسی ارائه نشده باشد مطابق ارزش پایه با رعایت همزمانی مندرج در پورتال اقدام گردد.هرتن دلار317.46
49075آیزوفید - مطابق بند 4 بخشنامه 97/215214 مورخ 97/2/29 اقدام و درصورتیکه اسناد بورسی ارائه نشده باشد مطابق ارزش پایه با رعایت همزمانی مندرج در پورتال اقدام گردد.هرتن دلار342.36
49076آیزوریسایکل - مطابق بند 4 بخشنامه 97/215214 مورخ 97/2/29 اقدام و درصورتیکه اسناد بورسی ارائه نشده باشد مطابق ارزش پایه با رعایت همزمانی مندرج در پورتال اقدام گردد.هرتن دلار407.72
49077حلال 400(ویژه) - مطابق بند 4 بخشنامه 97/215214 مورخ 97/2/29 اقدام و درصورتیکه اسناد بورسی ارائه نشده باشد مطابق ارزش پایه با رعایت همزمانی مندرج در پورتال اقدام گردد.هرتن دلار432.98
49078حلال 402 - مطابق بند 4 بخشنامه 97/215214 مورخ 97/2/29 اقدام و درصورتیکه اسناد بورسی ارائه نشده باشد مطابق ارزش پایه با رعایت همزمانی مندرج در پورتال اقدام گردد.هرتن دلار301.36
49079حلال 403 - مطابق بند 4 بخشنامه 97/215214 مورخ 97/2/29 اقدام و درصورتیکه اسناد بورسی ارائه نشده باشد مطابق ارزش پایه با رعایت همزمانی مندرج در پورتال اقدام گردد.هرتن دلار369.5
49080حلال 404 - مطابق بند 4 بخشنامه 97/215214 مورخ 97/2/29 اقدام و درصورتیکه اسناد بورسی ارائه نشده باشد مطابق ارزش پایه با رعایت همزمانی مندرج در پورتال اقدام گردد.هرتن دلار421.06
49081حلال 406 - مطابق بند 4 بخشنامه 97/215214 مورخ 97/2/29 اقدام و درصورتیکه اسناد بورسی ارائه نشده باشد مطابق ارزش پایه با رعایت همزمانی مندرج در پورتال اقدام گردد.هرتن دلار429.01
49082حلال 407 - مطابق بند 4 بخشنامه 97/215214 مورخ 97/2/29 اقدام و درصورتیکه اسناد بورسی ارائه نشده باشد مطابق ارزش پایه با رعایت همزمانی مندرج در پورتال اقدام گردد.هرتن دلار436.95
49083حلال 409 - مطابق بند 4 بخشنامه 97/215214 مورخ 97/2/29 اقدام و درصورتیکه اسناد بورسی ارائه نشده باشد مطابق ارزش پایه با رعایت همزمانی مندرج در پورتال اقدام گردد.هرتن دلار421.06
49084حلال 410 - مطابق بند 4 بخشنامه 97/215214 مورخ 97/2/29 اقدام و درصورتیکه اسناد بورسی ارائه نشده باشد مطابق ارزش پایه با رعایت همزمانی مندرج در پورتال اقدام گردد.هرتن دلار429.01
49085حلال 502 - مطابق بند 4 بخشنامه 97/215214 مورخ 97/2/29 اقدام و درصورتیکه اسناد بورسی ارائه نشده باشد مطابق ارزش پایه با رعایت همزمانی مندرج در پورتال اقدام گردد.هرتن دلار349.82
49086حلال 503 - مطابق بند 4 بخشنامه 97/215214 مورخ 97/2/29 اقدام و درصورتیکه اسناد بورسی ارائه نشده باشد مطابق ارزش پایه با رعایت همزمانی مندرج در پورتال اقدام گردد.هرتن دلار360.3
49087نفتا هرتن دلار385.29
49088بلندینگ نفتا - مطابق بند 4 بخشنامه 97/215214 مورخ 97/2/29 اقدام و درصورتیکه اسناد بورسی ارائه نشده باشد مطابق ارزش پایه با رعایت همزمانی مندرج در پورتال اقدام گردد.هرتن دلار351.65
49089گوگرد کلوخه - مطابق بند 4 بخشنامه 97/215214 مورخ 97/2/29 اقدام و درصورتیکه اسناد بورسی ارائه نشده باشد مطابق ارزش پایه با رعایت همزمانی مندرج در پورتال اقدام گردد.هرتن دلار40
49090گوگرد گرانول - مطابق بند 4 بخشنامه 97/215214 مورخ 97/2/29 اقدام و درصورتیکه اسناد بورسی ارائه نشده باشد مطابق ارزش پایه با رعایت همزمانی مندرج در پورتال اقدام گردد. هرتن دلار45
49091حلال پنتان (با درصد خلوص بالای 98%) - مطابق بند 4 بخشنامه 97/215214 مورخ 97/2/29 اقدام و درصورتیکه اسناد بورسی ارائه نشده باشد مطابق ارزش پایه با رعایت همزمانی مندرج در پورتال اقدام گردد.هرتن دلار693.53
49092پنتان خوراک صنایع هرتن دلار404.56
49093هگزان با خلوص 98درصد هرتن دلار500.88
49094هیدروژنهرتن دلار1526
49095ایزوپنتان با عدد اکتان 92 - مطابق بند 4 بخشنامه 97/215214 مورخ 97/2/29 اقدام و درصورتیکه اسناد بورسی ارائه نشده باشد مطابق ارزش پایه با رعایت همزمانی مندرج در پورتال اقدام گردد.هرتن دلار387.67
49096روغن پایه هرتن دلار489.26
49097وکیوم باتوم هرتن دلار175.57
49098وکیوم باتوم مرغوب هرتن دلار184.35
49099سلاپس - مطابق بند 4 بخشنامه 97/215214 مورخ 97/2/29 اقدام و درصورتیکه اسناد بورسی ارائه نشده باشد مطابق ارزش پایه با رعایت همزمانی مندرج در پورتال اقدام گردد.هرتن دلار223.42
49100قیر MC250 - مطابق بند 4 بخشنامه 97/215214 مورخ 97/2/29 اقدام و درصورتیکه اسناد بورسی ارائه نشده باشد مطابق ارزش پایه با رعایت همزمانی مندرج در پورتال اقدام گردد.هرتن دلار294.96
49101لوبکات سنگین - مطابق بند 4 بخشنامه 97/215214 مورخ 97/2/29 اقدام و درصورتیکه اسناد بورسی ارائه نشده باشد مطابق ارزش پایه با رعایت همزمانی مندرج در پورتال اقدام گردد.هرتن دلار271.26
49102لوبکات سبک - مطابق بند 4 بخشنامه 97/215214 مورخ 97/2/29 اقدام و درصورتیکه اسناد بورسی ارائه نشده باشد مطابق ارزش پایه با رعایت همزمانی مندرج در پورتال اقدام گردد.هرتن دلار278.34
49103لوبکات سنگین مرغوب تهران - مطابق بند 4 بخشنامه 97/215214 مورخ 97/2/29 اقدام و درصورتیکه اسناد بورسی ارائه نشده باشد مطابق ارزش پایه با رعایت همزمانی مندرج در پورتال اقدام گردد.هرتن دلار276.69
49104لوبکات سبک مرغوب تهران - مطابق بند 4 بخشنامه 97/215214 مورخ 97/2/29 اقدام و درصورتیکه اسناد بورسی ارائه نشده باشد مطابق ارزش پایه با رعایت همزمانی مندرج در پورتال اقدام گردد.هرتن دلار283.9
49105آیزوفید - مطابق بند 4 بخشنامه 97/215214 مورخ 97/2/29 اقدام و درصورتیکه اسناد بورسی ارائه نشده باشد مطابق ارزش پایه با رعایت همزمانی مندرج در پورتال اقدام گردد.هرتن دلار306.17
49106آیزوریسایکل - مطابق بند 4 بخشنامه 97/215214 مورخ 97/2/29 اقدام و درصورتیکه اسناد بورسی ارائه نشده باشد مطابق ارزش پایه با رعایت همزمانی مندرج در پورتال اقدام گردد.هرتن دلار364.62
49107حلال 400(ویژه) - مطابق بند 4 بخشنامه 97/215214 مورخ 97/2/29 اقدام و درصورتیکه اسناد بورسی ارائه نشده باشد مطابق ارزش پایه با رعایت همزمانی مندرج در پورتال اقدام گردد.هرتن دلار414.13
49108حلال 402 - مطابق بند 4 بخشنامه 97/215214 مورخ 97/2/29 اقدام و درصورتیکه اسناد بورسی ارائه نشده باشد مطابق ارزش پایه با رعایت همزمانی مندرج در پورتال اقدام گردد.هرتن دلار273.18
49109حلال 403 - مطابق بند 4 بخشنامه 97/215214 مورخ 97/2/29 اقدام و درصورتیکه اسناد بورسی ارائه نشده باشد مطابق ارزش پایه با رعایت همزمانی مندرج در پورتال اقدام گردد.هرتن دلار347.86
49110حلال 404 - مطابق بند 4 بخشنامه 97/215214 مورخ 97/2/29 اقدام و درصورتیکه اسناد بورسی ارائه نشده باشد مطابق ارزش پایه با رعایت همزمانی مندرج در پورتال اقدام گردد.هرتن دلار402.73
49111حلال 406 - مطابق بند 4 بخشنامه 97/215214 مورخ 97/2/29 اقدام و درصورتیکه اسناد بورسی ارائه نشده باشد مطابق ارزش پایه با رعایت همزمانی مندرج در پورتال اقدام گردد.هرتن دلار410.33
49112حلال 407 - مطابق بند 4 بخشنامه 97/215214 مورخ 97/2/29 اقدام و درصورتیکه اسناد بورسی ارائه نشده باشد مطابق ارزش پایه با رعایت همزمانی مندرج در پورتال اقدام گردد.هرتن دلار417.93
49113حلال 409 - مطابق بند 4 بخشنامه 97/215214 مورخ 97/2/29 اقدام و درصورتیکه اسناد بورسی ارائه نشده باشد مطابق ارزش پایه با رعایت همزمانی مندرج در پورتال اقدام گردد.هرتن دلار402.73
49114حلال 410 - مطابق بند 4 بخشنامه 97/215214 مورخ 97/2/29 اقدام و درصورتیکه اسناد بورسی ارائه نشده باشد مطابق ارزش پایه با رعایت همزمانی مندرج در پورتال اقدام گردد.هرتن دلار410.33
49115حلال 502 - مطابق بند 4 بخشنامه 97/215214 مورخ 97/2/29 اقدام و درصورتیکه اسناد بورسی ارائه نشده باشد مطابق ارزش پایه با رعایت همزمانی مندرج در پورتال اقدام گردد.هرتن دلار317.11
49116حلال 503 - مطابق بند 4 بخشنامه 97/215214 مورخ 97/2/29 اقدام و درصورتیکه اسناد بورسی ارائه نشده باشد مطابق ارزش پایه با رعایت همزمانی مندرج در پورتال اقدام گردد.هرتن دلار323.05
49117نفتا - مطابق بند 4 بخشنامه 97/215214 مورخ 97/2/29 اقدام و درصورتیکه اسناد بورسی ارائه نشده باشد مطابق ارزش پایه با رعایت همزمانی مندرج در پورتال اقدام گردد.هرتن دلار370.43
49118بلندینگ نفتا - مطابق بند 4 بخشنامه 97/215214 مورخ 97/2/29 اقدام و درصورتیکه اسناد بورسی ارائه نشده باشد مطابق ارزش پایه با رعایت همزمانی مندرج در پورتال اقدام گردد.هرتن دلار329.35
49119گوگرد کلوخه - مطابق بند 4 بخشنامه 97/215214 مورخ 97/2/29 اقدام و درصورتیکه اسناد بورسی ارائه نشده باشد مطابق ارزش پایه با رعایت همزمانی مندرج در پورتال اقدام گردد.هرتن دلار45.02
49120گوگرد گرانول - مطابق بند 4 بخشنامه 97/215214 مورخ 97/2/29 اقدام و درصورتیکه اسناد بورسی ارائه نشده باشد مطابق ارزش پایه با رعایت همزمانی مندرج در پورتال اقدام گردد. هرتن دلار50.53
49121حلال پنتان (با درصد خلوص بالای 98%) - مطابق بند 4 بخشنامه 97/215214 مورخ 97/2/29 اقدام و درصورتیکه اسناد بورسی ارائه نشده باشد مطابق ارزش پایه با رعایت همزمانی مندرج در پورتال اقدام گردد.هرتن دلار666.77
49122پنتان خوراک صنایع هرتن دلار388.95
49123هگزان با خلوص 98درصد هرتن دلار481.56
49124هیدروژنهرتن دلار1526
49125ایزوپنتان با عدد اکتان 92 - مطابق بند 4 بخشنامه 97/215214 مورخ 97/2/29 اقدام و درصورتیکه اسناد بورسی ارائه نشده باشد مطابق ارزش پایه با رعایت همزمانی مندرج در پورتال اقدام گردد.هرتن دلار365.83
49126روغن پایه هرتن دلار437.54
49127وکیوم باتوم هرتن دلار175.06
49128وکیوم باتوم مرغوب هرتن دلار183.81
49129سلاپس - مطابق بند 4 بخشنامه 97/215214 مورخ 97/2/29 اقدام و درصورتیکه اسناد بورسی ارائه نشده باشد مطابق ارزش پایه با رعایت همزمانی مندرج در پورتال اقدام گردد.هرتن دلار225.3
49130قیر MC250 - مطابق بند 4 بخشنامه 97/215214 مورخ 97/2/29 اقدام و درصورتیکه اسناد بورسی ارائه نشده باشد مطابق ارزش پایه با رعایت همزمانی مندرج در پورتال اقدام گردد.هرتن دلار294.1
49131لوبکات سنگین - مطابق بند 4 بخشنامه 97/215214 مورخ 97/2/29 اقدام و درصورتیکه اسناد بورسی ارائه نشده باشد مطابق ارزش پایه با رعایت همزمانی مندرج در پورتال اقدام گردد.هرتن دلار275.54
49132لوبکات سبک - مطابق بند 4 بخشنامه 97/215214 مورخ 97/2/29 اقدام و درصورتیکه اسناد بورسی ارائه نشده باشد مطابق ارزش پایه با رعایت همزمانی مندرج در پورتال اقدام گردد.هرتن دلار282.73
49133لوبکات سنگین مرغوب تهران - مطابق بند 4 بخشنامه 97/215214 مورخ 97/2/29 اقدام و درصورتیکه اسناد بورسی ارائه نشده باشد مطابق ارزش پایه با رعایت همزمانی مندرج در پورتال اقدام گردد.هرتن دلار281.05
49134لوبکات سبک مرغوب تهران - مطابق بند 4 بخشنامه 97/215214 مورخ 97/2/29 اقدام و درصورتیکه اسناد بورسی ارائه نشده باشد مطابق ارزش پایه با رعایت همزمانی مندرج در پورتال اقدام گردد.هرتن دلار288.38
49135آیزوفید - مطابق بند 4 بخشنامه 97/215214 مورخ 97/2/29 اقدام و درصورتیکه اسناد بورسی ارائه نشده باشد مطابق ارزش پایه با رعایت همزمانی مندرج در پورتال اقدام گردد.هرتن دلار311
49136آیزوریسایکل - مطابق بند 4 بخشنامه 97/215214 مورخ 97/2/29 اقدام و درصورتیکه اسناد بورسی ارائه نشده باشد مطابق ارزش پایه با رعایت همزمانی مندرج در پورتال اقدام گردد.هرتن دلار370.37
49137حلال 400(ویژه) - مطابق بند 4 بخشنامه 97/215214 مورخ 97/2/29 اقدام و درصورتیکه اسناد بورسی ارائه نشده باشد مطابق ارزش پایه با رعایت همزمانی مندرج در پورتال اقدام گردد.هرتن دلار423.24
49138حلال 402 - مطابق بند 4 بخشنامه 97/215214 مورخ 97/2/29 اقدام و درصورتیکه اسناد بورسی ارائه نشده باشد مطابق ارزش پایه با رعایت همزمانی مندرج در پورتال اقدام گردد.هرتن دلار291.42
49139حلال 403 - مطابق بند 4 بخشنامه 97/215214 مورخ 97/2/29 اقدام و درصورتیکه اسناد بورسی ارائه نشده باشد مطابق ارزش پایه با رعایت همزمانی مندرج در پورتال اقدام گردد.هرتن دلار360.03
49140حلال 404 - مطابق بند 4 بخشنامه 97/215214 مورخ 97/2/29 اقدام و درصورتیکه اسناد بورسی ارائه نشده باشد مطابق ارزش پایه با رعایت همزمانی مندرج در پورتال اقدام گردد.هرتن دلار411.6
49141حلال 406 - مطابق بند 4 بخشنامه 97/215214 مورخ 97/2/29 اقدام و درصورتیکه اسناد بورسی ارائه نشده باشد مطابق ارزش پایه با رعایت همزمانی مندرج در پورتال اقدام گردد.هرتن دلار419.36
49142حلال 407 - مطابق بند 4 بخشنامه 97/215214 مورخ 97/2/29 اقدام و درصورتیکه اسناد بورسی ارائه نشده باشد مطابق ارزش پایه با رعایت همزمانی مندرج در پورتال اقدام گردد.هرتن دلار427.13
49143حلال 409 - مطابق بند 4 بخشنامه 97/215214 مورخ 97/2/29 اقدام و درصورتیکه اسناد بورسی ارائه نشده باشد مطابق ارزش پایه با رعایت همزمانی مندرج در پورتال اقدام گردد.هرتن دلار411.6
49144حلال 410 - مطابق بند 4 بخشنامه 97/215214 مورخ 97/2/29 اقدام و درصورتیکه اسناد بورسی ارائه نشده باشد مطابق ارزش پایه با رعایت همزمانی مندرج در پورتال اقدام گردد.هرتن دلار419.36
49145حلال 502 - مطابق بند 4 بخشنامه 97/215214 مورخ 97/2/29 اقدام و درصورتیکه اسناد بورسی ارائه نشده باشد مطابق ارزش پایه با رعایت همزمانی مندرج در پورتال اقدام گردد.هرتن دلار338.28
49146حلال 503 - مطابق بند 4 بخشنامه 97/215214 مورخ 97/2/29 اقدام و درصورتیکه اسناد بورسی ارائه نشده باشد مطابق ارزش پایه با رعایت همزمانی مندرج در پورتال اقدام گردد.هرتن دلار324.01
49147نفتا - مطابق بند 4 بخشنامه 97/215214 مورخ 97/2/29 اقدام و درصورتیکه اسناد بورسی ارائه نشده باشد مطابق ارزش پایه با رعایت همزمانی مندرج در پورتال اقدام گردد.هرتن دلار376.19
49148بلندینگ نفتا - مطابق بند 4 بخشنامه 97/215214 مورخ 97/2/29 اقدام و درصورتیکه اسناد بورسی ارائه نشده باشد مطابق ارزش پایه با رعایت همزمانی مندرج در پورتال اقدام گردد.هرتن دلار341.86
49149گوگرد کلوخه - مطابق بند 4 بخشنامه 97/215214 مورخ 97/2/29 اقدام و درصورتیکه اسناد بورسی ارائه نشده باشد مطابق ارزش پایه با رعایت همزمانی مندرج در پورتال اقدام گردد.هرتن دلار45
49150گوگرد گرانول - مطابق بند 4 بخشنامه 97/215214 مورخ 97/2/29 اقدام و درصورتیکه اسناد بورسی ارائه نشده باشد مطابق ارزش پایه با رعایت همزمانی مندرج در پورتال اقدام گردد. هرتن دلار50.5
49151حلال پنتان (با درصد خلوص بالای 98%) - مطابق بند 4 بخشنامه 97/215214 مورخ 97/2/29 اقدام و درصورتیکه اسناد بورسی ارائه نشده باشد مطابق ارزش پایه با رعایت همزمانی مندرج در پورتال اقدام گردد.هرتن دلار677.13
49152پنتان خوراک صنایع هرتن دلار395
49153هگزان با خلوص 98درصد هرتن دلار489.04
49154هیدروژنهرتن دلار1526
49155ایزوپنتان با عدد اکتان 92 - مطابق بند 4 بخشنامه 97/215214 مورخ 97/2/29 اقدام و درصورتیکه اسناد بورسی ارائه نشده باشد مطابق ارزش پایه با رعایت همزمانی مندرج در پورتال اقدام گردد.هرتن دلار374.54
49156روغن پایه هرتن دلار444.45
4915727111190C3+هرتن دلار234.67
4915829024100ارتوزایلنهرتن دلار415
4915928030000دوده صنعتیهرتن دلار425
49160استایرن منومرهرتن دلار614.6
49161آروماتیک سنگینهرتن دلار426.508
49162آروماتیک سنگین(حاصل از پالایشگاه نفت و پتروشیمی)هرتن دلار407.295
49163انیدرید فتالیکهرتن دلار575.19
49164MTBEهرتن دلار417.53375
491651-بوتنهرتن دلار605
49166گوگرد گرانولهرتن دلار40.4
49167گوگرد کلوخههرتن دلار35.552
4916829173600اسید ترفتالیکهرتن دلار426.825
4916928141000آمونیاک (مایع)هرتن دلار119.34
4917031021000اوره گرانولههرتن دلار182.875
4917131021000اوره پریلهرتن دلار187.85
4917229051490ایزوبوتانولهرتن دلار566.825
49173تری اتیلن گلایکولهرتن دلار700
49174آلکیل بنزن خطیهرتن دلار1145
49175تولوئنهرتن دلار391.5
49176پلی بوتادین رابرهرتن دلار1273.5
49177PBR 1220هرتن دلار1273.5
491781210S پلی بوتادین رابرهرتن دلار1373.5
49179PBR 1202هرتن دلار1373.5
49180PBR NEAR PRIMEهرتن دلار840
49181برش سنگینهرتن دلار242.15
49182آرماتیک سنگین ضایعاتیهرتن دلار186.12
49183برش پروپان(به جز بنزین و گازوئیل)هرتن دلار243.75
49184PBR OFFهرتن دلار780
49185بنزین سوپر بدون سربهرتن دلار382.295
49186نفتای سنگینهرتن دلار326.508
491871و3 بوتادینهرتن دلار648
49188C7-C9هرتن دلار280
4918927101210بنزین پیرولیزهرتن دلار282.295
49190هیدروکربن هیدروژنه شده (PGH)هرتن دلار240
4919129024300پارازایلینهرتن دلار478.73
4919229221500تری اتانول آمینهرتن دلار735.25
4919331053000دی آمونیوم فسفاتهرتن دلار336
49194زایلین مخلوطهرتن دلار390.432
4919529336100کریستال ملامینهرتن دلار838.635
4919629291010تولوئن دی ایزو سیانات (TDI)هرتن دلار2611.5
4919729051100متانولهرتن دلار147.6
49198متیلن دی فنیل دی ایزوسیانات MDI پلیمریهرتن دلار2242.5
49199متیلن دی فنیل دی ایزوسیانات MDI خالصهرتن دلار2167.5
4920029221110منو اتانول آمینهرتن دلار695.435
4920129221220دی اتانول آمینهرتن دلار839.5
4920229053100منو اتیلن گلایکولهرتن دلار397
4920329094100دی اتیلن گلایکولهرتن دلار333
49204محلول در آب 28151200سود کاستیکهرتن دلار59.45
4920529153200منومر وینیل استاتهرتن دلار764.5
4920629011000پنتان پلاسهرتن دلار344.0655
49207 31023000 (حتی محلول در آب) نیترات آمونیوم کشاورزیهرتن دلار120.75
4920839033000اکریلونیتریل بوتادین استایرن 75 - گرید طبیعیهرتن دلار1743
4920939033000اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعیهرتن دلار1726.4
4921039033000اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150هرتن دلار1726.4
4921139033000اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0157هرتن دلار1726.4
4921239033000اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0157W2901هرتن دلار1796.4
4921339039000استایرن بوتادین رابر تیره 1500هرتن دلار1310.475
4921439039000استایرن بوتادین رابر روشن 1502هرتن دلار1336.425
49215SBR 1712هرتن دلار1257.375
49216لاتکسهرتن دلار376.275
492173907PET N آمورف هرتن دلار627.7985
492183907PET S آمورف هرتن دلار634.1335
492193907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG730Nهرتن دلار665.8085
492203907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG730Sهرتن دلار679.112
492213907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG760Nهرتن دلار668.3425
492223907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG760Sهرتن دلار681.646
492233907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG780Nهرتن دلار671.51
492243907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG780Sهرتن دلار684.8135
492253907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG800Nهرتن دلار681.646
492263907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG800Sهرتن دلار701.2845
492273907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG820Nهرتن دلار696.85
492283907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG820Sهرتن دلار717.122
492293907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG840Nهرتن دلار702.5515
492303907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG840Sهرتن دلار722.8235
492313907پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG620Nهرتن دلار665.28
492323907پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG620Sهرتن دلار659.12
4923339076010پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD-SB Nهرتن دلار676.368
4923439076010پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD-SB Sهرتن دلار696.08
4923539076010پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD Nهرتن دلار657.272
4923639076010پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD Sهرتن دلار670.824
492373907پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640Nهرتن دلار656.04
492383907پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640Sهرتن دلار668.976
492393907پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640HB Nهرتن دلار679.448
492403907پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640HB Sهرتن دلار699.776
492413907پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپربرایت TG620SB Nهرتن دلار656.04
492423907پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپربرایت TG620SB Sهرتن دلار662.2
492433907پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپر برایت TG640SB Nهرتن دلار674.52
492443907پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپربرایت TG640SB Sهرتن دلار694.232
492453901پلی اتیلن سبک خطی 0209AAهرتن دلار867.25
492463901پلی اتیلن سبک خطی 0209KJهرتن دلار872.25
49247390110-390120پلی اتیلن سبک خطی 0220AAهرتن دلار867.25
492483901پلی اتیلن سبک خطی 0220KJهرتن دلار882.25
492493901پلی اتیلن سبک خطی 0410AAهرتن دلار867.25
492503901پلی اتیلن سبک خطی 22501AAهرتن دلار867.25
492513901پلی اتیلن سبک خطی 22501KJهرتن دلار872.25
492523901پلی اتیلن سبک خطی 22B01هرتن دلار867.25
492533901پلی اتیلن سبک خطی 22B02هرتن دلار867.25
49254پلی اتیلن سبک خطی 22B02 (پودر)هرتن دلار841.2325
492553901پلی اتیلن سبک خطی 22B03هرتن دلار867.25
492563901پلی اتیلن سبک خطی 22B01KJهرتن دلار872.25
492573901پلی اتیلن سبک خطی 22B02KJهرتن دلار872.25
492583901پلی اتیلن سبک خطی 235F6هرتن دلار887.25
4925939011010پلی اتیلن سبک خطی دورانی 32604UVهرتن دلار857.904
4926039011030پلی اتیلن سبک فیلم LFI 2130هرتن دلار1101.87
4926139011030پلی اتیلن سبک فیلم 0075هرتن دلار1049.4
4926239011030پلی اتیلن سبک فیلم LFI 2119هرتن دلار1049.4
4926339011030پلی اتیلن سبک فیلم 0200هرتن دلار1049.4
4926439011030پلی اتیلن سبک فیلم 2004TC00هرتن دلار1049.4
4926539011030پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00هرتن دلار1122.858
4926639011030پلی اتیلن سبک فیلم 2420F3هرتن دلار1122.858
4926739011030پلی اتیلن سبک فیلم 2420F8هرتن دلار1049.4
4926839011030پلی اتیلن سبک فیلم 2101TN47هرتن دلار1049.4
4926939011030پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00هرتن دلار1049.4
4927039011030پلی اتیلن سبک فیلم 2404TC47هرتن دلار1049.4
4927139011030پلی اتیلن سبک فیلم 2420Dهرتن دلار1101.87
4927239011030پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02هرتن دلار1049.4
4927339011030پلی اتیلن سبک فیلم 2420Fهرتن دلار1049.4
4927439011030پلی اتیلن سبک فیلم 2420Hهرتن دلار1049.4
4927539011030پلی اتیلن سبک فیلم 2420Kهرتن دلار1049.4
4927639011030پلی اتیلن سبک فیلم 2426F8هرتن دلار1054.4
4927739011040پلی اتیلن سبک تزریقی 1922Tهرتن دلار1080.882
4927839011030پلی اتیلن سبک فیلم LFI 2047Aهرتن دلار1064.4
4927939012090پلی اتیلن سنگین اکستروژن 6366Mهرتن دلار939.65
4928039012090پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 (PE100)هرتن دلار948.65
4928139012090پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 (PE80)هرتن دلار939.65
4928239012090پلی اتیلن سنگین اکستروژن HEX4460 (PE80)هرتن دلار944.65
4928339012090پلی اتیلن سنگین اکستروژنCRP100Nهرتن دلار974.02355
4928439012090پلی اتیلن سنگین اکستروژنARM CRP100 blackهرتن دلار1019.62
4928539012040پلی اتیلن سنگین بادی 0035هرتن دلار868.95
4928639012040پلی اتیلن سنگین بادی 5020هرتن دلار868.95
4928739012040پلی اتیلن سنگین بادی B8200هرتن دلار868.95
4928839012040پلی اتیلن سنگین بادی BL3هرتن دلار868.95
4928939012040پلی اتیلن سنگین بادی BL4هرتن دلار868.95
4929039012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 2208Jهرتن دلار840.1
4929139012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 2200Jهرتن دلار820.1
4929239012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 4440EAهرتن دلار833.673
4929339012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 4440UAهرتن دلار836.502
4929439012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030EAهرتن دلار842.237
4929539012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030SAهرتن دلار852.904
4929639012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 5218EAهرتن دلار820.1
4929739012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 5218UAهرتن دلار840.1
4929839012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502هرتن دلار861.105
4929939012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502SUهرتن دلار881.105
4930039012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505هرتن دلار820.1
4930139012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505UVهرتن دلار840.1
4930239012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 52511هرتن دلار820.1
4930339012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518هرتن دلار820.1
4930439012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518UVهرتن دلار840.1
4930539012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04هرتن دلار820.1
4930639012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 5620EAهرتن دلار820.1
4930739012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030SAهرتن دلار852.904
4930839012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 6040EAهرتن دلار820.1
4930939012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 6040UAهرتن دلار840.1
4931039012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505هرتن دلار820.1
4931139012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507هرتن دلار820.1
4931239012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507UVهرتن دلار840.1
4931339012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505UVهرتن دلار840.1
4931439012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 6070EAهرتن دلار820.1
4931539012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 6070UAهرتن دلار840.1
4931639012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 60511هرتن دلار820.1
4931739012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 60511UVهرتن دلار840.1
4931839012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UVهرتن دلار840.1
4931939012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07هرتن دلار820.1
4932039012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N11UVهرتن دلار840.1
4932139012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UVهرتن دلار840.1
4932239012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 52B18UVهرتن دلار840.1
4932339012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04UVهرتن دلار840.1
4932439012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N18هرتن دلار820.1
4932539012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N18UVهرتن دلار840.1
4932639012030پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500هرتن دلار820.1
4932739012030پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500UAهرتن دلار840.1
4932839012030پلی اتیلن سنگین تزریقی I3هرتن دلار820.1
4932939012030پلی اتیلن سنگین تزریقی I3UVهرتن دلار840.1
4933039012030پلی اتیلن سنگین تزریقی I4هرتن دلار820.1
4933139012030پلی اتیلن سنگین تزریقی I4UVهرتن دلار840.1
4933239012090پلی اتیلن سنگین دورانی 3840هرتن دلار909.306
4933339012090پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UAهرتن دلار909.306
4933439012090پلی اتیلن سنگین دورانی 38504UVهرتن دلار909.306
4933539012020پلی اتیلن سنگین فیلم 7000Fهرتن دلار875
4933639012020پلی اتیلن سنگین فیلم EX2هرتن دلار915
4933739012020پلی اتیلن سنگین فیلم EX5هرتن دلار875
4933839012020پلی اتیلن سنگین فیلم HFI 5110هرتن دلار875
4933939012020پلی اتیلن سنگین فیلم MFI 3713هرتن دلار925
4934039012020پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای HD48BF7هرتن دلار897.5
4934139012020پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای HD50B01هرتن دلار897.5
4934239012020پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای 5000Sهرتن دلار915
4934334049000پلی اتیلن سنگین LMPهرتن دلار568.75
4934439012040پلی اتیلن سنگین PEWAXهرتن دلار295.443
4934539031190EPS Oversize پلی استایرن انبساطیهرتن دلار520.065
4934639031190EPS SuperFine پلی استایرن انبساطیهرتن دلار388.30375
4934739031190EPS 100-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار859.8625
4934839031190EPS 200-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار859.8625
4934939031190EPS 300-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار859.8625
4935039031190EPS 400-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار855.735
4935139031190EPS 500-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار815.97
4935239031190EPS Fine پلی استایرن انبساطیهرتن دلار465.9645
4935339031190پلی استایرن انبساطی 100هرتن دلار866.775
4935439031190پلی استایرن انبساطی 200هرتن دلار866.775
4935539031190پلی استایرن انبساطی 300هرتن دلار866.775
4935639031190پلی استایرن انبساطی 400هرتن دلار821.3725
4935739031190پلی استایرن انبساطی 500هرتن دلار776.6075
4935839031910پلی استایرن معمولی 1160هرتن دلار755.623
4935939031910پلی استایرن معمولی 1460هرتن دلار803.614
4936039031910پلی استایرن معمولی 1540هرتن دلار823.375
4936139031910پلی استایرن معمولی 1551هرتن دلار823.375
4936239031190پلی استایرن انبساطی 100هرتن دلار866.775
4936339031190پلی استایرن انبساطی 200هرتن دلار866.775
4936439031190پلی استایرن انبساطی 300هرتن دلار866.775
4936539031190پلی استایرن انبساطی 400هرتن دلار821.3725
4936639031190پلی استایرن انبساطی SE 350هرتن دلار796.6075
4936739031190پلی استایرن انبساطی 500هرتن دلار776.6075
4936839031190پلی استایرن انبساطی W500هرتن دلار751.8425
4936939031190EPS Oversize پلی استایرن انبساطیهرتن دلار520.065
4937039031190EPS Fine پلی استایرن انبساطیهرتن دلار465.9645
4937139031190EPS SuperFine پلی استایرن انبساطیهرتن دلار388.30375
4937239031190Fine پلی استایرن انبساطیهرتن دلار465.9645
4937339031190EPS 100-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار859.8625
4937439031190EPS 200-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار859.8625
4937539031190EPS 300-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار859.8625
4937639031190EPS 400-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار855.735
4937739031190EPS 500-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار815.97
4937839031190R-200 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار866.775
4937939031190R-300 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار866.775
4938039031190R-310 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار866.775
4938139031190R-400 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار821.3725
4938239031110F-100 پلی استایرن انبساطی نسوز هرتن دلار880.5
4938339031110F-200 پلی استایرن انبساطی نسوز هرتن دلار880.5
4938439031110F-300 پلی استایرن انبساطی دیرسوز هرتن دلار880.5
4938539031110F-400 پلی استایرن انبساطی نسوز هرتن دلار821.3725
4938639031190F-105 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار855.5
4938739031190F-205 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار813.1175
4938839031190F-305 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار813.1175
4938939031190F-405 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار763.1175
4939039031190R-220 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار748.1175
4939139031190R-320 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار748.1175
4939239031190R-420 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار698.1175
4939339031190R-410 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار698.1175
49394FP300 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار660
49395FP600 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار660
4939639031920پلی استایرن مقاوم 7240هرتن دلار1015
493973902PP ARP 230 پلی پروپیلن شیمیایی هرتن دلار1098.301
493983902PP EP2X CE پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1098.301
493993902PP EP2X CI پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1098.301
494003902PP R 40 پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1098.301
494013902PP R 60 پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1098.301
494023902PP R270G پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1128.301
494033902RPX 345Sپلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1163.301
494043902ZR 340R پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1128.301
494053902ZR348T پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1163.301
494063902پلی پروپیلن پزشکی V30GAهرتن دلار1000.6765
494073902پلی پروپیلن شیمیایی EP1X35AFهرتن دلار966.301
494083902پلی پروپیلن شیمیایی EP332Lهرتن دلار956.301
494093902پلی پروپیلن شیمیایی EP440Gهرتن دلار1098.301
494103902پلی پروپیلن شیمیایی EP440Lهرتن دلار1098.301
494113902پلی پروپیلن شیمیایی EP548Rهرتن دلار1098.301
494123902پلی پروپیلن شیمیایی EPC40Rهرتن دلار1098.301
494133902پلی پروپیلن شیمیایی RP340Rهرتن دلار1128.301
494143902EPX 3130UV پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1186.301
494153902EPX 548 T پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1124.301
494163902پلی پروپیلن شیمیایی HP500Jهرتن دلار956.301
494173902پلی پروپیلن شیمیایی MR230Cهرتن دلار1098.301
494183902پلی پروپیلن شیمیایی T30Gهرتن دلار956.301
494193902پلی پروپیلن شیمیایی T31SEهرتن دلار956.301
494203902پلی پروپیلن نساجی X30Gهرتن دلار956.301
494213902پلی پروپیلن شیمیایی ZB332Cهرتن دلار1098.301
494223902پلی پروپیلن شیمیایی ZB332Lهرتن دلار1098.301
494233902پلی پروپیلن شیمیایی ZB445Lهرتن دلار1160.301
494243902پلی پروپیلن شیمیایی ZH500Mهرتن دلار956.301
494253902پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MAهرتن دلار1021.301
494263902پلی پروپیلن شیمیایی ZR230Cهرتن دلار1098.301
4942739021020HP422H پلی پروپیلن فیلمهرتن دلار999.4275
4942839021020پلی پروپیلن فیلم HP525Jهرتن دلار1009.4275
4942939021020ZH 422 H پلی پروپیلن فیلمهرتن دلار999.4275
4943039021020پلی پروپیلن فیلم ZH525Jهرتن دلار1009.4275
49431390210پلی پروپیلن فیلم ZH520Jهرتن دلار1009.4275
4943239021030پلی پروپیلن نساجی C30Sهرتن دلار956.301
4943339021030CR380 پلی پروپیلن نساجیهرتن دلار991.301
4943439021030پلی پروپیلن نساجی F30Gهرتن دلار956.301
4943539021030HP 502P پلی پروپیلن نساجیهرتن دلار956.301
4943639021030پلی پروپیلن نساجی HP510Lهرتن دلار956.301
4943739021030پلی پروپیلن نساجی HP550Jهرتن دلار956.301
4943839021030پلی پروپیلن نساجی HP552Rهرتن دلار956.301
4943939021030ZH 552R پلی پروپیلن نساجیهرتن دلار956.301
4944039021030پلی پروپیلن نساجی HP554Pهرتن دلار956.301
4944139021030HP 564 S پلی پروپیلن نساجیهرتن دلار1026.301
4944239021030پلی پروپیلن نساجی HP565Sهرتن دلار1010.301
4944339021030پلی پروپیلن نساجی PYI250هرتن دلار956.301
4944439021030پلی پروپیلن نساجی RG1101Pهرتن دلار956.301
4944539021030پلی پروپیلن نساجی RG1101Sهرتن دلار956.301
4944639021030پلی پروپیلن نساجی RG1101XNهرتن دلار956.301
4944739021030پلی پروپیلن نساجی RG1101XPهرتن دلار956.301
4944839021030پلی پروپیلن نساجی RG1101XSهرتن دلار956.301
4944939021030پلی پروپیلن نساجی RG1101XXRهرتن دلار956.301
4945039021030پلی پروپیلن نساجی RG1102Hهرتن دلار956.301
4945139021030پلی پروپیلن نساجی RG1102Lهرتن دلار956.301
4945239021030پلی پروپیلن نساجی RG1102XKهرتن دلار956.301
4945339021030پلی پروپیلن فیلم RG1104Kهرتن دلار1009.4275
4945439021030پلی پروپیلن شیمیایی RG3212Eهرتن دلار1098.301
4945539021030پلی پروپیلن نساجی SF060هرتن دلار956.301
4945639021030پلی پروپیلن نساجی FI160هرتن دلار956.301
4945739021030پلی پروپیلن نساجی SIF030هرتن دلار956.301
4945839021030پلی پروپیلن نساجی V30Gهرتن دلار956.301
4945939021030پلی پروپیلن نساجی V30Sهرتن دلار956.301
4946039021030پلی پروپیلن نساجی V30Sهرتن دلار956.301
4946139021030پلی پروپیلن نساجی V79Gهرتن دلار956.301
4946239021030پلی پروپیلن نساجی V79Sهرتن دلار956.301
4946339021030پلی پروپیلن نساجی Z30Gهرتن دلار956.301
4946439021030پلی پروپیلن نساجی Z30Sهرتن دلار956.301
4946539021030پلی پروپیلن نساجی ZH510Lهرتن دلار956.301
4946639021030پلی پروپیلن نساجی ZH550Jهرتن دلار956.301
4946739021030پلی کربنات PGPC 1012هرتن دلار2040
4946839021099ZB548R پلی پروپیلن تزریقیهرتن دلار1098.301
4946939021099ZB548T پلی پروپیلن تزریقیهرتن دلار1124.301
494703902پلی پروپیلن شیمیایی ZB432Lهرتن دلار1098.301
494713902پلی پروپیلن شیمیایی ZB440Lهرتن دلار1098.301
494723902پلی پروپیلن شیمیایی ZB445Lهرتن دلار1160.301
4947339074000PGPC 0407 پلی کربناتهرتن دلار2040
4947439074000PGPC 0712 پلی کربناتهرتن دلار2040
4947539074000پلی کربنات PGPC 0710هرتن دلار2040
4947639074000PGPC 1218 پلی کربناتهرتن دلار2040
4947739074000PGPC 1822 پلی کربناتهرتن دلار2040
4947839074000PGPC 2230 پلی کربناتهرتن دلار2040
494793904پلی وینیل کلراید E6834هرتن دلار1236.25
494803904پلی وینیل کلراید E7242هرتن دلار1163.7
494813904پلی وینیل کلراید E7244هرتن دلار1163.7
494823904پلی وینیل کلراید S57هرتن دلار1185.25
494833904پلی وینیل کلراید S60هرتن دلار1131.375
494843904پلی وینیل کلراید S6058هرتن دلار1131.375
494853904پلی وینیل کلراید S65هرتن دلار1077.5
494863904پلی وینیل کلراید S7054هرتن دلار1185.25
494873904پلی وینیل کلراید S6532هرتن دلار1077.5
494883904پلی وینیل کلراید S6558هرتن دلار1077.5
494893904پلی وینیل کلراید S7042هرتن دلار1185.25
494903904پلی وینیل کلراید S65هرتن دلار1077.5
494913904پلی وینیل کلراید S6532هرتن دلار1077.5
494923904پلی وینیل کلراید S6558هرتن دلار1077.5
4949327111190C3+هرتن دلار234.67
4949429024100ارتوزایلنهرتن دلار436.305
4949528030000دوده صنعتیهرتن دلار425
49496استایرن منومرهرتن دلار669.1
49497آروماتیک سنگینهرتن دلار432.436
49498آروماتیک سنگین(حاصل از پالایشگاه نفت و پتروشیمی)هرتن دلار407.135
49499انیدرید فتالیکهرتن دلار583.49
49500MTBEهرتن دلار400.51875
495011-بوتنهرتن دلار605
49502گوگرد گرانولهرتن دلار48
49503گوگرد کلوخههرتن دلار42.24
4950429173600اسید ترفتالیکهرتن دلار453.075
4950528141000آمونیاک (مایع)هرتن دلار119.34
4950631021000اوره گرانولههرتن دلار182.875
4950731021000اوره پریلهرتن دلار187.58
4950829051490ایزوبوتانولهرتن دلار597.575
49509تری اتیلن گلایکولهرتن دلار700
49510آلکیل بنزن خطیهرتن دلار1140
49511تولوئنهرتن دلار374
49512پلی بوتادین رابرهرتن دلار1348.5
49513PBR 1220هرتن دلار1348.5
495141210S پلی بوتادین رابرهرتن دلار1448.5
49515PBR 1202هرتن دلار1448.5
49516PBR NEAR PRIMEهرتن دلار840
49517برش سنگینهرتن دلار259.475
49518آرماتیک سنگین ضایعاتیهرتن دلار198.612
49519برش پروپان(به جز بنزین و گازوئیل)هرتن دلار243.75
49520PBR OFFهرتن دلار780
49521بنزین سوپر بدون سربهرتن دلار382.135
49522نفتای سنگینهرتن دلار332.436
495231و3 بوتادینهرتن دلار663
49524C7-C9هرتن دلار280
4952527101210بنزین پیرولیزهرتن دلار282.135
49526هیدروکربن هیدروژنه شده (PGH)هرتن دلار240
4952729024300پارازایلینهرتن دلار486.73
4952829221500تری اتانول آمینهرتن دلار736.1
4952931053000دی آمونیوم فسفاتهرتن دلار336
49530زایلین مخلوطهرتن دلار379.9296
4953129336100کریستال ملامینهرتن دلار838.11
4953229291010تولوئن دی ایزو سیانات (TDI)هرتن دلار2611.5
4953329051100متانولهرتن دلار152.3
49534متیلن دی فنیل دی ایزوسیانات MDI پلیمریهرتن دلار2242.5
49535متیلن دی فنیل دی ایزوسیانات MDI خالصهرتن دلار2620
4953629221110منو اتانول آمینهرتن دلار695.435
4953729221220دی اتانول آمینهرتن دلار842.5
4953829053100منو اتیلن گلایکولهرتن دلار413.5
4953929094100دی اتیلن گلایکولهرتن دلار345.5
49540محلول در آب 28151200سود کاستیکهرتن دلار59.45
4954129153200منومر وینیل استاتهرتن دلار768.25
4954229011000پنتان پلاسهرتن دلار324.81475
49543 31023000 (حتی محلول در آب) نیترات آمونیوم کشاورزیهرتن دلار120.75
4954439033000اکریلونیتریل بوتادین استایرن 75 - گرید طبیعیهرتن دلار1827
4954539033000اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعیهرتن دلار1809.6
4954639033000اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150هرتن دلار1809.6
4954739033000اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0157هرتن دلار1809.6
4954839033000اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0157W2901هرتن دلار1879.6
4954939039000استایرن بوتادین رابر تیره 1500هرتن دلار1366.025
4955039039000استایرن بوتادین رابر روشن 1502هرتن دلار1393.075
49551SBR 1712هرتن دلار1315.125
49552لاتکسهرتن دلار392.225
495533907PET N آمورف هرتن دلار630.276
495543907PET S آمورف هرتن دلار636.636
495553907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG730Nهرتن دلار668.436
495563907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG730Sهرتن دلار681.792
495573907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG760Nهرتن دلار670.98
495583907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG760Sهرتن دلار684.336
495593907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG780Nهرتن دلار674.16
495603907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG780Sهرتن دلار687.516
495613907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG800Nهرتن دلار684.336
495623907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG800Sهرتن دلار704.052
495633907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG820Nهرتن دلار699.6
495643907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG820Sهرتن دلار719.952
495653907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG840Nهرتن دلار705.324
495663907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG840Sهرتن دلار725.676
495673907پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG620Nهرتن دلار665.28
495683907پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG620Sهرتن دلار659.12
4956939076010پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD-SB Nهرتن دلار676.368
4957039076010پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD-SB Sهرتن دلار696.08
4957139076010پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD Nهرتن دلار657.272
4957239076010پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD Sهرتن دلار670.824
495733907پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640Nهرتن دلار656.04
495743907پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640Sهرتن دلار668.976
495753907پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640HB Nهرتن دلار679.448
495763907پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640HB Sهرتن دلار699.776
495773907پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپربرایت TG620SB Nهرتن دلار656.04
495783907پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپربرایت TG620SB Sهرتن دلار662.2
495793907پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپر برایت TG640SB Nهرتن دلار674.52
495803907پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپربرایت TG640SB Sهرتن دلار694.232
495813901پلی اتیلن سبک خطی 0209AAهرتن دلار872.875
495823901پلی اتیلن سبک خطی 0209KJهرتن دلار877.875
49583390110-390120پلی اتیلن سبک خطی 0220AAهرتن دلار872.875
495843901پلی اتیلن سبک خطی 0220KJهرتن دلار887.875
495853901پلی اتیلن سبک خطی 0410AAهرتن دلار872.875
495863901پلی اتیلن سبک خطی 22501AAهرتن دلار872.875
495873901پلی اتیلن سبک خطی 22501KJهرتن دلار877.875
495883901پلی اتیلن سبک خطی 22B01هرتن دلار872.875
495893901پلی اتیلن سبک خطی 22B02هرتن دلار872.875
49590پلی اتیلن سبک خطی 22B02 (پودر)هرتن دلار846.68875
495913901پلی اتیلن سبک خطی 22B03هرتن دلار872.875
495923901پلی اتیلن سبک خطی 22B01KJهرتن دلار877.875
495933901پلی اتیلن سبک خطی 22B02KJهرتن دلار877.875
495943901پلی اتیلن سبک خطی 235F6هرتن دلار892.875
4959539011010پلی اتیلن سبک خطی دورانی 32604UVهرتن دلار867.784
4959639011030پلی اتیلن سبک فیلم LFI 2130هرتن دلار1127.07
4959739011030پلی اتیلن سبک فیلم 0075هرتن دلار1073.4
4959839011030پلی اتیلن سبک فیلم LFI 2119هرتن دلار1073.4
4959939011030پلی اتیلن سبک فیلم 0200هرتن دلار1073.4
4960039011030پلی اتیلن سبک فیلم 2004TC00هرتن دلار1073.4
4960139011030پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00هرتن دلار1148.538
4960239011030پلی اتیلن سبک فیلم 2420F3هرتن دلار1148.538
4960339011030پلی اتیلن سبک فیلم 2420F8هرتن دلار1073.4
4960439011030پلی اتیلن سبک فیلم 2101TN47هرتن دلار1073.4
4960539011030پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00هرتن دلار1073.4
4960639011030پلی اتیلن سبک فیلم 2404TC47هرتن دلار1073.4
4960739011030پلی اتیلن سبک فیلم 2420Dهرتن دلار1127.07
4960839011030پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02هرتن دلار1073.4
4960939011030پلی اتیلن سبک فیلم 2420Fهرتن دلار1073.4
4961039011030پلی اتیلن سبک فیلم 2420Hهرتن دلار1073.4
4961139011030پلی اتیلن سبک فیلم 2420Kهرتن دلار1073.4
4961239011030پلی اتیلن سبک فیلم 2426F8هرتن دلار1078.4
4961339011040پلی اتیلن سبک تزریقی 1922Tهرتن دلار1105.602
4961439011030پلی اتیلن سبک فیلم LFI 2047Aهرتن دلار1088.4
4961539012090پلی اتیلن سنگین اکستروژن 6366Mهرتن دلار939.65
4961639012090پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 (PE100)هرتن دلار948.65
4961739012090پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 (PE80)هرتن دلار939.65
4961839012090پلی اتیلن سنگین اکستروژن HEX4460 (PE80)هرتن دلار944.65
4961939012090پلی اتیلن سنگین اکستروژنCRP100Nهرتن دلار974.02355
4962039012090پلی اتیلن سنگین اکستروژنARM CRP100 blackهرتن دلار1019.62
4962139012040پلی اتیلن سنگین بادی 0035هرتن دلار876.45
4962239012040پلی اتیلن سنگین بادی 5020هرتن دلار876.45
4962339012040پلی اتیلن سنگین بادی B8200هرتن دلار876.45
4962439012040پلی اتیلن سنگین بادی BL3هرتن دلار876.45
4962539012040پلی اتیلن سنگین بادی BL4هرتن دلار876.45
4962639012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 2208Jهرتن دلار849.6
4962739012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 2200Jهرتن دلار829.6
4962839012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 4440EAهرتن دلار843.553
4962939012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 4440UAهرتن دلار846.192
4963039012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030EAهرتن دلار852.212
4963139012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030SAهرتن دلار862.784
4963239012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 5218EAهرتن دلار829.6
4963339012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 5218UAهرتن دلار849.6
4963439012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502هرتن دلار871.08
4963539012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502SUهرتن دلار891.08
4963639012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505هرتن دلار829.6
4963739012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505UVهرتن دلار849.6
4963839012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 52511هرتن دلار829.6
4963939012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518هرتن دلار829.6
4964039012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518UVهرتن دلار849.6
4964139012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04هرتن دلار829.6
4964239012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 5620EAهرتن دلار829.6
4964339012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030SAهرتن دلار862.784
4964439012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 6040EAهرتن دلار829.6
4964539012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 6040UAهرتن دلار849.6
4964639012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505هرتن دلار829.6
4964739012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507هرتن دلار829.6
4964839012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507UVهرتن دلار849.6
4964939012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505UVهرتن دلار849.6
4965039012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 6070EAهرتن دلار829.6
4965139012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 6070UAهرتن دلار849.6
4965239012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 60511هرتن دلار829.6
4965339012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 60511UVهرتن دلار849.6
4965439012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UVهرتن دلار849.6
4965539012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07هرتن دلار829.6
4965639012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N11UVهرتن دلار849.6
4965739012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UVهرتن دلار849.6
4965839012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 52B18UVهرتن دلار849.6
4965939012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04UVهرتن دلار849.6
4966039012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N18هرتن دلار829.6
4966139012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N18UVهرتن دلار849.6
4966239012030پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500هرتن دلار829.6
4966339012030پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500UAهرتن دلار849.6
4966439012030پلی اتیلن سنگین تزریقی I3هرتن دلار829.6
4966539012030پلی اتیلن سنگین تزریقی I3UVهرتن دلار849.6
4966639012030پلی اتیلن سنگین تزریقی I4هرتن دلار829.6
4966739012030پلی اتیلن سنگین تزریقی I4UVهرتن دلار849.6
4966839012090پلی اتیلن سنگین دورانی 3840هرتن دلار919.376
4966939012090پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UAهرتن دلار919.376
4967039012090پلی اتیلن سنگین دورانی 38504UVهرتن دلار919.376
4967139012020پلی اتیلن سنگین فیلم 7000Fهرتن دلار882.5
4967239012020پلی اتیلن سنگین فیلم EX2هرتن دلار922.5
4967339012020پلی اتیلن سنگین فیلم EX5هرتن دلار882.5
4967439012020پلی اتیلن سنگین فیلم HFI 5110هرتن دلار882.5
4967539012020پلی اتیلن سنگین فیلم MFI 3713هرتن دلار932.5
4967639012020پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای HD48BF7هرتن دلار904.85
4967739012020پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای HD50B01هرتن دلار904.85
4967839012020پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای 5000Sهرتن دلار922.5
4967934049000پلی اتیلن سنگین LMPهرتن دلار573.625
4968039012040پلی اتیلن سنگین PEWAXهرتن دلار297.993
4968139031190EPS Oversize پلی استایرن انبساطیهرتن دلار534.24
4968239031190EPS SuperFine پلی استایرن انبساطیهرتن دلار399.16
4968339031190EPS 100-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار881.8
4968439031190EPS 200-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار881.8
4968539031190EPS 300-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار881.8
4968639031190EPS 400-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار877.56
4968739031190EPS 500-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار837.12
4968839031190EPS Fine پلی استایرن انبساطیهرتن دلار478.992
4968939031190پلی استایرن انبساطی 100هرتن دلار890.4
4969039031190پلی استایرن انبساطی 200هرتن دلار890.4
4969139031190پلی استایرن انبساطی 300هرتن دلار890.4
4969239031190پلی استایرن انبساطی 400هرتن دلار843.76
4969339031190پلی استایرن انبساطی 500هرتن دلار798.32
4969439031910پلی استایرن معمولی 1160هرتن دلار792.396
4969539031910پلی استایرن معمولی 1460هرتن دلار841.203
4969639031910پلی استایرن معمولی 1540هرتن دلار861.3
4969739031910پلی استایرن معمولی 1551هرتن دلار861.3
4969839031190پلی استایرن انبساطی 100هرتن دلار890.4
4969939031190پلی استایرن انبساطی 200هرتن دلار890.4
4970039031190پلی استایرن انبساطی 300هرتن دلار890.4
4970139031190پلی استایرن انبساطی 400هرتن دلار843.76
4970239031190پلی استایرن انبساطی SE 350هرتن دلار818.32
4970339031190پلی استایرن انبساطی 500هرتن دلار798.32
4970439031190پلی استایرن انبساطی W500هرتن دلار772.88
4970539031190EPS Oversize پلی استایرن انبساطیهرتن دلار534.24
4970639031190EPS Fine پلی استایرن انبساطیهرتن دلار478.992
4970739031190EPS SuperFine پلی استایرن انبساطیهرتن دلار399.16
4970839031190Fine پلی استایرن انبساطیهرتن دلار478.992
4970939031190EPS 100-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار881.8
4971039031190EPS 200-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار881.8
4971139031190EPS 300-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار881.8
4971239031190EPS 400-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار877.56
4971339031190EPS 500-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار837.12
4971439031190R-200 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار890.4
4971539031190R-300 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار890.4
4971639031190R-310 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار890.4
4971739031190R-400 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار843.76
4971839031110F-100 پلی استایرن انبساطی نسوز هرتن دلار903
4971939031110F-200 پلی استایرن انبساطی نسوز هرتن دلار903
4972039031110F-300 پلی استایرن انبساطی دیرسوز هرتن دلار903
4972139031110F-400 پلی استایرن انبساطی نسوز هرتن دلار843.76
4972239031190F-105 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار878
4972339031190F-205 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار835.28
4972439031190F-305 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار835.28
4972539031190F-405 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار785.28
4972639031190R-220 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار770.28
4972739031190R-320 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار770.28
4972839031190R-420 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار720.28
4972939031190R-410 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار720.28
49730FP300 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار660
49731FP600 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار660
4973239031920پلی استایرن مقاوم 7240هرتن دلار1027
497333902PP ARP 230 پلی پروپیلن شیمیایی هرتن دلار1100.086
497343902PP EP2X CE پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1100.086
497353902PP EP2X CI پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1100.086
497363902PP R 40 پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1100.086
497373902PP R 60 پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1100.086
497383902PP R270G پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1130.086
497393902RPX 345Sپلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1165.086
497403902ZR 340R پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1130.086
497413902ZR348T پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1165.086
497423902پلی پروپیلن پزشکی V30GAهرتن دلار1002.479
497433902پلی پروپیلن شیمیایی EP1X35AFهرتن دلار968.086
497443902پلی پروپیلن شیمیایی EP332Lهرتن دلار958.086
497453902پلی پروپیلن شیمیایی EP440Gهرتن دلار1100.086
497463902پلی پروپیلن شیمیایی EP440Lهرتن دلار1100.086
497473902پلی پروپیلن شیمیایی EP548Rهرتن دلار1100.086
497483902پلی پروپیلن شیمیایی EPC40Rهرتن دلار1100.086
497493902پلی پروپیلن شیمیایی RP340Rهرتن دلار1130.086
497503902EPX 3130UV پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1188.086
497513902EPX 548 T پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1126.086
497523902پلی پروپیلن شیمیایی HP500Jهرتن دلار958.086
497533902پلی پروپیلن شیمیایی MR230Cهرتن دلار1100.086
497543902پلی پروپیلن شیمیایی T30Gهرتن دلار958.086
497553902پلی پروپیلن شیمیایی T31SEهرتن دلار958.086
497563902پلی پروپیلن نساجی X30Gهرتن دلار958.086
497573902پلی پروپیلن شیمیایی ZB332Cهرتن دلار1100.086
497583902پلی پروپیلن شیمیایی ZB332Lهرتن دلار1100.086
497593902پلی پروپیلن شیمیایی ZB445Lهرتن دلار1162.086
497603902پلی پروپیلن شیمیایی ZH500Mهرتن دلار958.086
497613902پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MAهرتن دلار1023.086
497623902پلی پروپیلن شیمیایی ZR230Cهرتن دلار1100.086
4976339021020HP422H پلی پروپیلن فیلمهرتن دلار1001.265
4976439021020پلی پروپیلن فیلم HP525Jهرتن دلار1011.265
4976539021020ZH 422 H پلی پروپیلن فیلمهرتن دلار1001.265
4976639021020پلی پروپیلن فیلم ZH525Jهرتن دلار1011.265
49767390210پلی پروپیلن فیلم ZH520Jهرتن دلار1011.265
4976839021030پلی پروپیلن نساجی C30Sهرتن دلار958.086
4976939021030CR380 پلی پروپیلن نساجیهرتن دلار993.086
4977039021030پلی پروپیلن نساجی F30Gهرتن دلار958.086
4977139021030HP 502P پلی پروپیلن نساجیهرتن دلار958.086
4977239021030پلی پروپیلن نساجی HP510Lهرتن دلار958.086
4977339021030پلی پروپیلن نساجی HP550Jهرتن دلار958.086
4977439021030پلی پروپیلن نساجی HP552Rهرتن دلار958.086
4977539021030ZH 552R پلی پروپیلن نساجیهرتن دلار958.086
4977639021030پلی پروپیلن نساجی HP554Pهرتن دلار958.086
4977739021030HP 564 S پلی پروپیلن نساجیهرتن دلار1053.086
4977839021030پلی پروپیلن نساجی HP565Sهرتن دلار1048.086
4977939021030پلی پروپیلن نساجی PYI250هرتن دلار958.086
4978039021030پلی پروپیلن نساجی RG1101Pهرتن دلار958.086
4978139021030پلی پروپیلن نساجی RG1101Sهرتن دلار958.086
4978239021030پلی پروپیلن نساجی RG1101XNهرتن دلار958.086
4978339021030پلی پروپیلن نساجی RG1101XPهرتن دلار958.086
4978439021030پلی پروپیلن نساجی RG1101XSهرتن دلار958.086
4978539021030پلی پروپیلن نساجی RG1101XXRهرتن دلار958.086
4978639021030پلی پروپیلن نساجی RG1102Hهرتن دلار958.086
4978739021030پلی پروپیلن نساجی RG1102Lهرتن دلار958.086
4978839021030پلی پروپیلن نساجی RG1102XKهرتن دلار958.086
4978939021030پلی پروپیلن فیلم RG1104Kهرتن دلار1011.265
4979039021030پلی پروپیلن شیمیایی RG3212Eهرتن دلار1100.086
4979139021030پلی پروپیلن نساجی SF060هرتن دلار958.086
4979239021030پلی پروپیلن نساجی FI160هرتن دلار958.086
4979339021030پلی پروپیلن نساجی SIF030هرتن دلار958.086
4979439021030پلی پروپیلن نساجی V30Gهرتن دلار958.086
4979539021030پلی پروپیلن نساجی V30Sهرتن دلار958.086
4979639021030پلی پروپیلن نساجی V30Sهرتن دلار958.086
4979739021030پلی پروپیلن نساجی V79Gهرتن دلار958.086
4979839021030پلی پروپیلن نساجی V79Sهرتن دلار958.086
4979939021030پلی پروپیلن نساجی Z30Gهرتن دلار958.086
4980039021030پلی پروپیلن نساجی Z30Sهرتن دلار958.086
4980139021030پلی پروپیلن نساجی ZH510Lهرتن دلار958.086
4980239021030پلی پروپیلن نساجی ZH550Jهرتن دلار958.086
4980339021030پلی کربنات PGPC 1012هرتن دلار2190
4980439021099ZB548R پلی پروپیلن تزریقیهرتن دلار1100.086
4980539021099ZB548T پلی پروپیلن تزریقیهرتن دلار1126.086
498063902پلی پروپیلن شیمیایی ZB432Lهرتن دلار1100.086
498073902پلی پروپیلن شیمیایی ZB440Lهرتن دلار1100.086
498083902پلی پروپیلن شیمیایی ZB445Lهرتن دلار1162.086
4980939074000PGPC 0407 پلی کربناتهرتن دلار2190
4981039074000PGPC 0712 پلی کربناتهرتن دلار2190
4981139074000پلی کربنات PGPC 0710هرتن دلار2190
4981239074000PGPC 1218 پلی کربناتهرتن دلار2190
4981339074000PGPC 1822 پلی کربناتهرتن دلار2190
4981439074000PGPC 2230 پلی کربناتهرتن دلار2190
498153904پلی وینیل کلراید E6834هرتن دلار1277.5
498163904پلی وینیل کلراید E7242هرتن دلار1204.2
498173904پلی وینیل کلراید E7244هرتن دلار1204.2
498183904پلی وینیل کلراید S57هرتن دلار1226.5
498193904پلی وینیل کلراید S60هرتن دلار1170.75
498203904پلی وینیل کلراید S6058هرتن دلار1170.75
498213904پلی وینیل کلراید S65هرتن دلار1115
498223904پلی وینیل کلراید S7054هرتن دلار1226.5
498233904پلی وینیل کلراید S6532هرتن دلار1115
498243904پلی وینیل کلراید S6558هرتن دلار1115
498253904پلی وینیل کلراید S7042هرتن دلار1226.5
498263904پلی وینیل کلراید S65هرتن دلار1115
498273904پلی وینیل کلراید S6532هرتن دلار1115
498283904پلی وینیل کلراید S6558هرتن دلار1115
49829فرش دستباف آذربایجان تجاری (تبریز - طباطبائی تجاری) قرجه - اهر - مهروان - گراوان - بخشایس - شربیان - کناره آذربایجان - اردبیل و مشکین ابریشم - اردبیل و مشکین پشمی هرمترمربعدلار20
49830فرش دستباف تبریز تمام ابریشم هرمترمربعدلار500
49831فرش دستباف تبریز و سراب 30 رجهرمترمربعدلار30
49832فرش دستباف تبریز و سراب طباطبائی 40 رجهرمترمربعدلار100
49833فرش دستباف تبریز و سراب 50 رجهرمترمربعدلار200
49834فرش دستباف تبریز 60 رج به بالا هرمترمربعدلار400
49835فرش دستباف هریسهرمترمربعدلار100
49836فرش دستباف بلوچ تجاری هرمترمربعدلار25
49837فرش دستباف موسی آباد - ترکم و قارچینهرمترمربعدلار25
49838فرش دستباف خراسان تجاریهرمترمربعدلار25
49839فرش دستباف خراسان (مود و کاشمر) هرمترمربعدلار50
49840فرش دستباف کردی قوچان هرمترمربعدلار60
49841فرش دستباف آستان قدسهرمترمربعدلار150
49842فرش دستباف ترکمن تمام ابریشم هرمترمربعدلار350
49843فرش دستباف شهربافت همدانهرمترمربعدلار100
49844فرش دستباف همدان تجاریهرمترمربعدلار20
49845فرش دستباف انواع تکه دوزی فرشها هرمترمربعدلار20
49846فرش دستباف ساروق - جوزان - ملایر هرمترمربعدلار100
49847فرش دستباف محلات - گلپایگانهرمترمربعدلار50
49848فرش دستباف بته میر - محل - ویس و مشک آباد هرمترمربعدلار25
49849فرش دستباف قم ابریشم هرمترمربعدلار500
49850فرش دستباف قم و قمشه - زابلهرمترمربعدلار140
49851فرش دستباف قم و زابل و ایلام چله ابریشم هرمترمربعدلار200
49852فرش دستباف قم تمام ابریشم 15 متر به بالاهرمترمربعدلار900
49853فرش دستباف کاشان و اردکان کرک هرمترمربعدلار100
49854فرش دستباف کاشان تمام ابریشم هرمترمربعدلار500
49855فرش دستباف جوشقان - میمه - خسروآباد هرمترمربعدلار25
49856فرش دستباف یزد پشمی - آران - زواره - اردکان - نجف آباد هرمترمربعدلار25
49857فرش دستباف اصفهان هرمترمربعدلار350
49858فرش دستباف بختیار و یلمههرمترمربعدلار45
49859فرش دستباف اصفهان ، نائین کف ابریشم و تمام ابریشم هرمترمربعدلار500
49860فرش دستباف نائین 4 لا و 6 لاهرمترمربعدلار170
49861فرش دستباف نائین تمام ابریشم و کف ابریشمهرمترمربعدلار500
49862فرش دستباف نائین 9 لاهرمترمربعدلار80
49863فرش دستباف بیجار - بیدگنه - زنجان - نقشه بیجار هرمترمربعدلار150
49864فرش دستباف سنندج و قلتق - سنقر و کلیائیهرمترمربعدلار40
49865فرش دستباف سنندج چله ابریشم هرمترمربعدلار300
49866فرش دستباف ورامینهرمترمربعدلار120
49867فرش دستباف کلاردشتهرمترمربعدلار30
49868فرش دستباف کرمان 60 جفت (30 رج) هرمترمربعدلار30
49869فرش دستباف کرمان 70 تا 80 جفت (35 تا 40 رج) هرمترمربعدلار80
49870فرش دستباف راور کرمان بیش از 80 جفتهرمترمربعدلار200
49871فرش دستباف افشار سیرجانهرمترمربعدلار25
49872فرش دستباف افشار شهربابکهرمترمربعدلار35
49873فرش دستباف شیراز تجاری و شیراز ترکیهرمترمربعدلار35
49874فرش دستباف گبههرمترمربعدلار45
49875فرش دستباف گبه ریزباف (30 رج به بالا) هرمترمربعدلار90
49876فرش دستباف شیراز کشکولیهرمترمربعدلار150
49877فرش دستباف آبادههرمترمربعدلار80
49878گلیم تمام ابریشمهرمترمربعدلار100
49879گلیم کف ابریشمهرمترمربعدلار40
49880گلیم پشمی سوزنی اعلاء (سیرجان)هرمترمربعدلار80
49881گلیم پشمی دورو تجاری هرمترمربعدلار12
49882گلیم سوزنی متفرقه خوب هرمترمربعدلار35
49883گلیم فرش نیم بافت سیرجانهرمترمربعدلار80
4988427111190C3+هرتن دلار234.67
4988529024100ارتوزایلنهرتن دلار463.5
4988628030000دوده صنعتیهرتن دلار425
49887استایرن منومرهرتن دلار760.35
49888آروماتیک سنگینهرتن دلار428.302
49889آروماتیک سنگین(حاصل از پالایشگاه نفت و پتروشیمی)هرتن دلار396.18
49890انیدرید فتالیکهرتن دلار574.4
49891MTBEهرتن دلار392.0625
49892بنزنهرتن دلار470.1165
498931-بوتنهرتن دلار605
49894گوگرد گرانولهرتن دلار48
49895گوگرد کلوخههرتن دلار42.24
4989629173600اسید ترفتالیکهرتن دلار471.45
4989728141000آمونیاک (مایع)هرتن دلار120.4
4989831021000اوره گرانولههرتن دلار184.8
4989931021000اوره پریلهرتن دلار188.58
4990029051490ایزوبوتانولهرتن دلار612.95
49901تری اتیلن گلایکولهرتن دلار700
49902آلکیل بنزن خطیهرتن دلار1140
49903تولوئنهرتن دلار376.5
49904پلی بوتادین رابرهرتن دلار1398.5
49905PBR 1220هرتن دلار1398.5
499061210S پلی بوتادین رابرهرتن دلار1498.5
49907PBR 1202هرتن دلار1498.5
49908PBR NEAR PRIMEهرتن دلار840
49909برش سنگینهرتن دلار268.585
49910آرماتیک سنگین ضایعاتیهرتن دلار205.612
49911برش پروپان(به جز بنزین و گازوئیل)هرتن دلار243.75
49912PBR OFFهرتن دلار780
49913بنزین سوپر بدون سربهرتن دلار371.18
49914نفتای سنگینهرتن دلار328.302
499151و3 بوتادینهرتن دلار823
49916C7-C9هرتن دلار280
4991727101210بنزین پیرولیزهرتن دلار271.18
49918هیدروکربن هیدروژنه شده (PGH)هرتن دلار240
4991929024300پارازایلینهرتن دلار501.8
4992029221500تری اتانول آمینهرتن دلار736.95
4992131053000دی آمونیوم فسفاتهرتن دلار339
49922زایلین مخلوطهرتن دلار373.35
4992329336100کریستال ملامینهرتن دلار887.985
4992429291010تولوئن دی ایزو سیانات (TDI)هرتن دلار2611.5
4992529051100متانولهرتن دلار163.4
49926متیلن دی فنیل دی ایزوسیانات MDI پلیمریهرتن دلار2367.5
49927متیلن دی فنیل دی ایزوسیانات MDI خالصهرتن دلار2856.65
4992829221110منو اتانول آمینهرتن دلار717.405
4992929221220دی اتانول آمینهرتن دلار842.5
4993029053100منو اتیلن گلایکولهرتن دلار422.5
4993129094100دی اتیلن گلایکولهرتن دلار344.5
49932محلول در آب 28151200سود کاستیکهرتن دلار62.075
4993329153200منومر وینیل استاتهرتن دلار775.75
4993429011000پنتان پلاسهرتن دلار315.503
49935 31023000 (حتی محلول در آب) نیترات آمونیوم کشاورزیهرتن دلار120
4993639033000اکریلونیتریل بوتادین استایرن 75 - گرید طبیعیهرتن دلار1897.875
4993739033000اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعیهرتن دلار1879.8
4993839033000اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150هرتن دلار1879.8
4993939033000اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0157هرتن دلار1879.8
4994039033000اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0157W2901هرتن دلار1949.8
4994139039000استایرن بوتادین رابر تیره 1500هرتن دلار1421.575
4994239039000استایرن بوتادین رابر روشن 1502هرتن دلار1449.725
49943SBR 1712هرتن دلار1372.875
49944لاتکسهرتن دلار408.175
499453907PET N آمورف هرتن دلار637.7085
499463907PET S آمورف هرتن دلار644.1435
499473907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG730Nهرتن دلار676.3185
499483907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG730Sهرتن دلار689.832
499493907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG760Nهرتن دلار678.8925
499503907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG760Sهرتن دلار692.406
499513907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG780Nهرتن دلار682.11
499523907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG780Sهرتن دلار695.6235
499533907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG800Nهرتن دلار692.406
499543907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG800Sهرتن دلار712.3545
499553907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG820Nهرتن دلار707.85
499563907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG820Sهرتن دلار728.442
499573907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG840Nهرتن دلار713.6415
499583907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG840Sهرتن دلار734.2335
499593907پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG620Nهرتن دلار681.48
499603907پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG620Sهرتن دلار675.17
4996139076010پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD-SB Nهرتن دلار692.838
4996239076010پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD-SB Sهرتن دلار713.03
4996339076010پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD Nهرتن دلار673.277
4996439076010پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD Sهرتن دلار687.159
499653907پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640Nهرتن دلار672.015
499663907پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640Sهرتن دلار685.266
499673907پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640HB Nهرتن دلار695.993
499683907پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640HB Sهرتن دلار716.816
499693907پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپربرایت TG620SB Nهرتن دلار672.015
499703907پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپربرایت TG620SB Sهرتن دلار678.325
499713907پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپر برایت TG640SB Nهرتن دلار690.945
499723907پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپربرایت TG640SB Sهرتن دلار711.137
499733901پلی اتیلن سبک خطی 0209AAهرتن دلار872.875
499743901پلی اتیلن سبک خطی 0209KJهرتن دلار877.875
49975390110-390120پلی اتیلن سبک خطی 0220AAهرتن دلار872.875
499763901پلی اتیلن سبک خطی 0220KJهرتن دلار887.875
499773901پلی اتیلن سبک خطی 0410AAهرتن دلار872.875
499783901پلی اتیلن سبک خطی 22501AAهرتن دلار872.875
499793901پلی اتیلن سبک خطی 22501KJهرتن دلار877.875
499803901پلی اتیلن سبک خطی 22B01هرتن دلار872.875
499813901پلی اتیلن سبک خطی 22B02هرتن دلار872.875
49982پلی اتیلن سبک خطی 22B02 (پودر)هرتن دلار846.68875
499833901پلی اتیلن سبک خطی 22B03هرتن دلار872.875
499843901پلی اتیلن سبک خطی 22B01KJهرتن دلار877.875
499853901پلی اتیلن سبک خطی 22B02KJهرتن دلار877.875
499863901پلی اتیلن سبک خطی 235F6هرتن دلار892.875
4998739011010پلی اتیلن سبک خطی دورانی 32604UVهرتن دلار867.784
4998839011030پلی اتیلن سبک فیلم LFI 2130هرتن دلار1140.72
4998939011030پلی اتیلن سبک فیلم 0075هرتن دلار1086.4
4999039011030پلی اتیلن سبک فیلم LFI 2119هرتن دلار1086.4
4999139011030پلی اتیلن سبک فیلم 0200هرتن دلار1086.4
4999239011030پلی اتیلن سبک فیلم 2004TC00هرتن دلار1086.4
4999339011030پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00هرتن دلار1162.448
4999439011030پلی اتیلن سبک فیلم 2420F3هرتن دلار1162.448
4999539011030پلی اتیلن سبک فیلم 2420F8هرتن دلار1086.4
4999639011030پلی اتیلن سبک فیلم 2101TN47هرتن دلار1086.4
4999739011030پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00هرتن دلار1086.4
4999839011030پلی اتیلن سبک فیلم 2404TC47هرتن دلار1086.4
4999939011030پلی اتیلن سبک فیلم 2420Dهرتن دلار1140.72
5000039011030پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02هرتن دلار1086.4
5000139011030پلی اتیلن سبک فیلم 2420Fهرتن دلار1086.4
5000239011030پلی اتیلن سبک فیلم 2420Hهرتن دلار1086.4
5000339011030پلی اتیلن سبک فیلم 2420Kهرتن دلار1086.4
5000439011030پلی اتیلن سبک فیلم 2426F8هرتن دلار1091.4
5000539011040پلی اتیلن سبک تزریقی 1922Tهرتن دلار1118.992
5000639011030پلی اتیلن سبک فیلم LFI 2047Aهرتن دلار1101.4
5000739012090پلی اتیلن سنگین اکستروژن 6366Mهرتن دلار938.65
5000839012090پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 (PE100)هرتن دلار947.9
5000939012090پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 (PE80)هرتن دلار938.65
5001039012090پلی اتیلن سنگین اکستروژن HEX4460 (PE80)هرتن دلار943.65
5001139012090پلی اتیلن سنگین اکستروژنCRP100Nهرتن دلار973.2533
5001239012090پلی اتیلن سنگین اکستروژنARM CRP100 blackهرتن دلار1020.83875
5001339012040پلی اتیلن سنگین بادی 0035هرتن دلار873.45
5001439012040پلی اتیلن سنگین بادی 5020هرتن دلار873.45
5001539012040پلی اتیلن سنگین بادی B8200هرتن دلار873.45
5001639012040پلی اتیلن سنگین بادی BL3هرتن دلار873.45
5001739012040پلی اتیلن سنگین بادی BL4هرتن دلار873.45
5001839012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 2208Jهرتن دلار849.6
5001939012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 2200Jهرتن دلار829.6
5002039012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 4440EAهرتن دلار843.553
5002139012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 4440UAهرتن دلار846.192
5002239012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030EAهرتن دلار852.212
5002339012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030SAهرتن دلار862.784
5002439012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 5218EAهرتن دلار829.6
5002539012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 5218UAهرتن دلار849.6
5002639012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502هرتن دلار871.08
5002739012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502SUهرتن دلار891.08
5002839012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505هرتن دلار829.6
5002939012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505UVهرتن دلار849.6
5003039012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 52511هرتن دلار829.6
5003139012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518هرتن دلار829.6
5003239012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518UVهرتن دلار849.6
5003339012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04هرتن دلار829.6
5003439012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 5620EAهرتن دلار829.6
5003539012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030SAهرتن دلار862.784
5003639012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 6040EAهرتن دلار829.6
5003739012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 6040UAهرتن دلار849.6
5003839012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505هرتن دلار829.6
5003939012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507هرتن دلار829.6
5004039012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507UVهرتن دلار849.6
5004139012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505UVهرتن دلار849.6
5004239012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 6070EAهرتن دلار829.6
5004339012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 6070UAهرتن دلار849.6
5004439012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 60511هرتن دلار829.6
5004539012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 60511UVهرتن دلار849.6
5004639012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UVهرتن دلار849.6
5004739012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07هرتن دلار829.6
5004839012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N11UVهرتن دلار849.6
5004939012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UVهرتن دلار849.6
5005039012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 52B18UVهرتن دلار849.6
5005139012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04UVهرتن دلار849.6
5005239012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N18هرتن دلار829.6
5005339012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N18UVهرتن دلار849.6
5005439012030پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500هرتن دلار829.6
5005539012030پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500UAهرتن دلار849.6
5005639012030پلی اتیلن سنگین تزریقی I3هرتن دلار829.6
5005739012030پلی اتیلن سنگین تزریقی I3UVهرتن دلار849.6
5005839012030پلی اتیلن سنگین تزریقی I4هرتن دلار829.6
5005939012030پلی اتیلن سنگین تزریقی I4UVهرتن دلار849.6
5006039012090پلی اتیلن سنگین دورانی 3840هرتن دلار919.376
5006139012090پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UAهرتن دلار919.376
5006239012090پلی اتیلن سنگین دورانی 38504UVهرتن دلار919.376
5006339012020پلی اتیلن سنگین فیلم 7000Fهرتن دلار882.5
5006439012020پلی اتیلن سنگین فیلم EX2هرتن دلار922.5
5006539012020پلی اتیلن سنگین فیلم EX5هرتن دلار882.5
5006639012020پلی اتیلن سنگین فیلم HFI 5110هرتن دلار882.5
5006739012020پلی اتیلن سنگین فیلم MFI 3713هرتن دلار932.5
5006839012020پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای HD48BF7هرتن دلار904.85
5006939012020پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای HD50B01هرتن دلار904.85
5007039012020پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای 5000Sهرتن دلار922.5
5007134049000پلی اتیلن سنگین LMPهرتن دلار573.625
5007239012040پلی اتیلن سنگین PEWAXهرتن دلار296.973
5007339031190EPS Oversize پلی استایرن انبساطیهرتن دلار592.515
5007439031190EPS SuperFine پلی استایرن انبساطیهرتن دلار443.79125
5007539031190EPS 100-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار971.9875
5007639031190EPS 200-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار971.9875
5007739031190EPS 300-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار971.9875
5007839031190EPS 400-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار967.285
5007939031190EPS 500-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار924.07
5008039031190EPS Fine پلی استایرن انبساطیهرتن دلار532.5495
5008139031190پلی استایرن انبساطی 100هرتن دلار987.525
5008239031190پلی استایرن انبساطی 200هرتن دلار987.525
5008339031190پلی استایرن انبساطی 300هرتن دلار987.525
5008439031190پلی استایرن انبساطی 400هرتن دلار935.7975
5008539031190پلی استایرن انبساطی 500هرتن دلار887.5825
5008639031910پلی استایرن معمولی 1160هرتن دلار862.776
5008739031910پلی استایرن معمولی 1460هرتن دلار915.918
5008839031910پلی استایرن معمولی 1540هرتن دلار937.8
5008939031910پلی استایرن معمولی 1551هرتن دلار937.8
5009039031190پلی استایرن انبساطی 100هرتن دلار987.525
5009139031190پلی استایرن انبساطی 200هرتن دلار987.525
5009239031190پلی استایرن انبساطی 300هرتن دلار987.525
5009339031190پلی استایرن انبساطی 400هرتن دلار935.7975
5009439031190پلی استایرن انبساطی SE 350هرتن دلار907.5825
5009539031190پلی استایرن انبساطی 500هرتن دلار887.5825
5009639031190پلی استایرن انبساطی W500هرتن دلار859.3675
5009739031190EPS Oversize پلی استایرن انبساطیهرتن دلار592.515
5009839031190EPS Fine پلی استایرن انبساطیهرتن دلار532.5495
5009939031190EPS SuperFine پلی استایرن انبساطیهرتن دلار443.79125
5010039031190Fine پلی استایرن انبساطیهرتن دلار532.5495
5010139031190EPS 100-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار971.9875
5010239031190EPS 200-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار971.9875
5010339031190EPS 300-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار971.9875
5010439031190EPS 400-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار967.285
5010539031190EPS 500-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار924.07
5010639031190R-200 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار987.525
5010739031190R-300 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار987.525
5010839031190R-310 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار987.525
5010939031190R-400 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار935.7975
5011039031110F-100 پلی استایرن انبساطی نسوز هرتن دلار995.5
5011139031110F-200 پلی استایرن انبساطی نسوز هرتن دلار995.5
5011239031110F-300 پلی استایرن انبساطی دیرسوز هرتن دلار995.5
5011339031110F-400 پلی استایرن انبساطی نسوز هرتن دلار935.7975
5011439031190F-105 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار970.5
5011539031190F-205 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار926.3925
5011639031190F-305 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار926.3925
5011739031190F-405 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار876.3925
5011839031190R-220 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار861.3925
5011939031190R-320 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار861.3925
5012039031190R-420 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار811.3925
5012139031190R-410 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار811.3925
50122FP300 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار660
50123FP600 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار660
5012439031920پلی استایرن مقاوم 7240هرتن دلار1085
501253902PP ARP 230 پلی پروپیلن شیمیایی هرتن دلار1107.226
501263902PP EP2X CE پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1107.226
501273902PP EP2X CI پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1107.226
501283902PP R 40 پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1107.226
501293902PP R 60 پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1107.226
501303902PP R270G پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1137.226
501313902RPX 345Sپلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1172.226
501323902ZR 340R پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1137.226
501333902ZR348T پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1172.226
501343902پلی پروپیلن پزشکی V30GAهرتن دلار1009.689
501353902پلی پروپیلن شیمیایی EP1X35AFهرتن دلار975.226
501363902پلی پروپیلن شیمیایی EP332Lهرتن دلار965.226
501373902پلی پروپیلن شیمیایی EP440Gهرتن دلار1107.226
501383902پلی پروپیلن شیمیایی EP440Lهرتن دلار1107.226
501393902پلی پروپیلن شیمیایی EP548Rهرتن دلار1107.226
501403902پلی پروپیلن شیمیایی EPC40Rهرتن دلار1107.226
501413902پلی پروپیلن شیمیایی RP340Rهرتن دلار1137.226
501423902EPX 3130UV پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1195.226
501433902EPX 548 T پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1133.226
501443902پلی پروپیلن شیمیایی HP500Jهرتن دلار965.226
501453902پلی پروپیلن شیمیایی MR230Cهرتن دلار1107.226
501463902پلی پروپیلن شیمیایی T30Gهرتن دلار965.226
501473902پلی پروپیلن شیمیایی T31SEهرتن دلار965.226
501483902پلی پروپیلن نساجی X30Gهرتن دلار965.226
501493902پلی پروپیلن شیمیایی ZB332Cهرتن دلار1107.226
501503902پلی پروپیلن شیمیایی ZB332Lهرتن دلار1107.226
501513902پلی پروپیلن شیمیایی ZB445Lهرتن دلار1169.226
501523902پلی پروپیلن شیمیایی ZH500Mهرتن دلار965.226
501533902پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MAهرتن دلار1030.226
501543902پلی پروپیلن شیمیایی ZR230Cهرتن دلار1107.226
5015539021020HP422H پلی پروپیلن فیلمهرتن دلار1008.615
5015639021020پلی پروپیلن فیلم HP525Jهرتن دلار1018.615
5015739021020ZH 422 H پلی پروپیلن فیلمهرتن دلار1008.615
5015839021020پلی پروپیلن فیلم ZH525Jهرتن دلار1018.615
50159390210پلی پروپیلن فیلم ZH520Jهرتن دلار1018.615
5016039021030پلی پروپیلن نساجی C30Sهرتن دلار965.226
5016139021030CR380 پلی پروپیلن نساجیهرتن دلار1000.226
5016239021030پلی پروپیلن نساجی F30Gهرتن دلار965.226
5016339021030HP 502P پلی پروپیلن نساجیهرتن دلار965.226
5016439021030پلی پروپیلن نساجی HP510Lهرتن دلار965.226
5016539021030پلی پروپیلن نساجی HP550Jهرتن دلار965.226
5016639021030پلی پروپیلن نساجی HP552Rهرتن دلار965.226
5016739021030ZH 552R پلی پروپیلن نساجیهرتن دلار965.226
5016839021030پلی پروپیلن نساجی HP554Pهرتن دلار965.226
5016939021030HP 564 S پلی پروپیلن نساجیهرتن دلار1060.226
5017039021030پلی پروپیلن نساجی HP565Sهرتن دلار1055.226
5017139021030پلی پروپیلن نساجی PYI250هرتن دلار965.226
5017239021030پلی پروپیلن نساجی RG1101Pهرتن دلار965.226
5017339021030پلی پروپیلن نساجی RG1101Sهرتن دلار965.226
5017439021030پلی پروپیلن نساجی RG1101XNهرتن دلار965.226
5017539021030پلی پروپیلن نساجی RG1101XPهرتن دلار965.226
5017639021030پلی پروپیلن نساجی RG1101XSهرتن دلار965.226
5017739021030پلی پروپیلن نساجی RG1101XXRهرتن دلار965.226
5017839021030پلی پروپیلن نساجی RG1102Hهرتن دلار965.226
5017939021030پلی پروپیلن نساجی RG1102Lهرتن دلار965.226
5018039021030پلی پروپیلن نساجی RG1102XKهرتن دلار965.226
5018139021030پلی پروپیلن فیلم RG1104Kهرتن دلار1018.615
5018239021030پلی پروپیلن شیمیایی RG3212Eهرتن دلار1107.226
5018339021030پلی پروپیلن نساجی SF060هرتن دلار965.226
5018439021030پلی پروپیلن نساجی FI160هرتن دلار965.226
5018539021030پلی پروپیلن نساجی SIF030هرتن دلار965.226
5018639021030پلی پروپیلن نساجی V30Gهرتن دلار965.226
5018739021030پلی پروپیلن نساجی V30Sهرتن دلار965.226
5018839021030پلی پروپیلن نساجی V30Sهرتن دلار965.226
5018939021030پلی پروپیلن نساجی V79Gهرتن دلار965.226
5019039021030پلی پروپیلن نساجی V79Sهرتن دلار965.226
5019139021030پلی پروپیلن نساجی Z30Gهرتن دلار965.226
5019239021030پلی پروپیلن نساجی Z30Sهرتن دلار965.226
5019339021030پلی پروپیلن نساجی ZH510Lهرتن دلار965.226
5019439021030پلی پروپیلن نساجی ZH550Jهرتن دلار965.226
5019539021030پلی کربنات PGPC 1012هرتن دلار2190
5019639021099ZB548R پلی پروپیلن تزریقیهرتن دلار1107.226
5019739021099ZB548T پلی پروپیلن تزریقیهرتن دلار1133.226
501983902پلی پروپیلن شیمیایی ZB432Lهرتن دلار1107.226
501993902پلی پروپیلن شیمیایی ZB440Lهرتن دلار1107.226
502003902پلی پروپیلن شیمیایی ZB445Lهرتن دلار1169.226
5020139074000PGPC 0407 پلی کربناتهرتن دلار2190
5020239074000PGPC 0712 پلی کربناتهرتن دلار2190
5020339074000پلی کربنات PGPC 0710هرتن دلار2190
5020439074000PGPC 1218 پلی کربناتهرتن دلار2190
5020539074000PGPC 1822 پلی کربناتهرتن دلار2190
5020639074000PGPC 2230 پلی کربناتهرتن دلار2190
502073904پلی وینیل کلراید E6834هرتن دلار1277.5
502083904پلی وینیل کلراید E7242هرتن دلار1204.2
502093904پلی وینیل کلراید E7244هرتن دلار1204.2
502103904پلی وینیل کلراید S57هرتن دلار1226.5
502113904پلی وینیل کلراید S60هرتن دلار1170.75
502123904پلی وینیل کلراید S6058هرتن دلار1170.75
502133904پلی وینیل کلراید S65هرتن دلار1115
502143904پلی وینیل کلراید S7054هرتن دلار1226.5
502153904پلی وینیل کلراید S6532هرتن دلار1115
502163904پلی وینیل کلراید S6558هرتن دلار1115
502173904پلی وینیل کلراید S7042هرتن دلار1226.5
502183904پلی وینیل کلراید S65هرتن دلار1115
502193904پلی وینیل کلراید S6532هرتن دلار1115
502203904پلی وینیل کلراید S6558هرتن دلار1115
50221شمش فولادی - بیلت (99/06/26 - 2020/09/16) هرتن دلار419
50222شمش فولادی اسلب (99/06/26 - 2020/09/16) هرتن دلار419
50223شمش روی (99/06/28 - 2020/09/18) هرتن دلار2512
50224شمش مس (99/06/28 - 2020/09/18) هرتن دلار6834
50225شمش آلومینیوم (99/06/28 - 2020/09/18) هرتن دلار1745
50226شمش نیکل (99/06/28 - 2020/09/18) هرتن دلار14908
50227شمش قلع (99/06/28 - 2020/09/18) هرتن دلار18170
50228شمش سرب (99/06/28 - 2020/09/18) هرتن دلار1889
50229میلگرد سایز (32-12 میل) (99/06/28 - 2020/09/18) هرتن دلار466
50230شمش فولادی - بیلت (99/07/02 - 2020/09/23) هرتن دلار414
50231شمش فولادی اسلب (99/07/02 - 2020/09/23) هرتن دلار414
50232شمش روی (99/07/04 - 2020/09/25) هرتن دلار2365
50233شمش مس (99/07/04 - 2020/09/25) هرتن دلار6529
50234شمش آلومینیوم (99/07/04 - 2020/09/25) هرتن دلار1709
50235شمش نیکل (99/07/04 - 2020/09/25) هرتن دلار14285
50236شمش قلع (99/07/04 - 2020/09/25) هرتن دلار17080
50237شمش سرب (99/07/04 - 2020/09/25) هرتن دلار1815
50238میلگرد سایز (32-12 میل) (99/07/04 - 2020/09/25) هرتن دلار460
50239شمش فولادی - بیلت (99/07/09 - 2020/09/30) هرتن دلار420
50240شمش فولادی اسلب (99/07/09 - 2020/09/30) هرتن دلار420
50241شمش روی (99/07/11 - 2020/10/2) هرتن دلار2302
50242شمش مس (99/07/11 - 2020/10/2) هرتن دلار6410
50243شمش آلومینیوم (99/07/11 - 2020/10/2) هرتن دلار1705
50244شمش نیکل (99/07/11 - 2020/10/2) هرتن دلار14271
50245شمش قلع (99/07/11 - 2020/10/2) هرتن دلار17545
50246شمش سرب (99/07/11 - 2020/10/2) هرتن دلار1763
50247میلگرد سایز (32-12 میل) (99/07/11 - 2020/10/2) هرتن دلار466
50248شمش فولادی - بیلت (99/07/16 - 2020/10/7) هرتن دلار425
50249شمش فولادی اسلب (99/07/16 - 2020/10/7) هرتن دلار425
50250شمش روی (99/07/18 - 2020/10/9) هرتن دلار2416
50251شمش مس(99/07/18 - 2020/10/9) هرتن دلار6741
50252شمش آلومینیوم (99/07/18 - 2020/10/9) هرتن دلار1806
50253شمش نیکل (99/07/18 - 2020/10/9) هرتن دلار14990
50254شمش قلع (99/07/18 - 2020/10/9) هرتن دلار18210
50255شمش سرب (99/07/11 - 2020/10/2) هرتن دلار1780
50256میلگرد سایز (32-12 میل) (99/07/11 - 2020/10/2) هرتن دلار472
50257میلگرد سایز 8 میل هرتن دلار510
50258میلگرد سایز 10 میل هرتن دلار493
5025927111190C3+هرتن دلار234.67
5026029024100ارتوزایلنهرتن دلار468
5026128030000دوده صنعتیهرتن دلار425
50262استایرن منومرهرتن دلار790.1
50263آروماتیک سنگینهرتن دلار411.805
50264آروماتیک سنگین(حاصل از پالایشگاه نفت و پتروشیمی)هرتن دلار379.755
50265انیدرید فتالیکهرتن دلار576.08
50266MTBEهرتن دلار382.8375
50267بنزنهرتن دلار467.1765
502681-بوتنهرتن دلار605
50269گوگرد گرانولهرتن دلار48
50270گوگرد کلوخههرتن دلار42.24
5027129173600اسید ترفتالیکهرتن دلار465.675
5027228141000آمونیاک (مایع)هرتن دلار119.2
5027331021000اوره گرانولههرتن دلار184.8
5027431021000اوره پریلهرتن دلار188.58
5027529051490ایزوبوتانولهرتن دلار612.95
50276تری اتیلن گلایکولهرتن دلار700
50277آلکیل بنزن خطیهرتن دلار1140
50278تولوئنهرتن دلار382
50279پلی بوتادین رابرهرتن دلار1448.5
50280PBR 1220هرتن دلار1448.5
502811210S پلی بوتادین رابرهرتن دلار1548.5
50282PBR 1202هرتن دلار1548.5
50283PBR NEAR PRIMEهرتن دلار840
50284برش سنگینهرتن دلار252.92
50285آرماتیک سنگین ضایعاتیهرتن دلار192.824
50286برش پروپان(به جز بنزین و گازوئیل)هرتن دلار243.75
50287PBR OFFهرتن دلار780
50288بنزین سوپر بدون سربهرتن دلار354.755
50289نفتای سنگینهرتن دلار311.805
502901و3 بوتادینهرتن دلار873
50291C7-C9هرتن دلار280
5029227101210بنزین پیرولیزهرتن دلار254.755
50293هیدروکربن هیدروژنه شده (PGH)هرتن دلار240
5029429024300پارازایلینهرتن دلار478.3
5029529221500تری اتانول آمینهرتن دلار742.9
5029631053000دی آمونیوم فسفاتهرتن دلار339
50297زایلین مخلوطهرتن دلار368.334
5029829336100کریستال ملامینهرتن دلار937.335
5029929291010تولوئن دی ایزو سیانات (TDI)هرتن دلار2461.5
5030029051100متانولهرتن دلار164.9
50301متیلن دی فنیل دی ایزوسیانات MDI پلیمریهرتن دلار2467.5
50302متیلن دی فنیل دی ایزوسیانات MDI خالصهرتن دلار3082.75
5030329221110منو اتانول آمینهرتن دلار767.26
5030429221220دی اتانول آمینهرتن دلار867
5030529053100منو اتیلن گلایکولهرتن دلار409
5030629094100دی اتیلن گلایکولهرتن دلار353
50307محلول در آب 28151200سود کاستیکهرتن دلار62.075
5030829153200منومر وینیل استاتهرتن دلار778.25
5030929011000پنتان پلاسهرتن دلار301.54175
50310 31023000 (حتی محلول در آب) نیترات آمونیوم کشاورزیهرتن دلار120
5031139033000اکریلونیتریل بوتادین استایرن 75 - گرید طبیعیهرتن دلار1987.125
5031239033000اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعیهرتن دلار1968.2
5031339033000اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150هرتن دلار1968.2
5031439033000اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0157هرتن دلار1968.2
5031539033000اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0157W2901هرتن دلار2038.2
5031639039000استایرن بوتادین رابر تیره 1500هرتن دلار1522.575
5031739039000استایرن بوتادین رابر روشن 1502هرتن دلار1552.725
50318SBR 1712هرتن دلار1477.875
50319لاتکسهرتن دلار437.175
503203907PET N آمورف هرتن دلار632.7535
503213907PET S آمورف هرتن دلار639.1385
503223907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG730Nهرتن دلار671.0635
503233907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG730Sهرتن دلار684.472
503243907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG760Nهرتن دلار673.6175
503253907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG760Sهرتن دلار687.026
503263907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG780Nهرتن دلار676.81
503273907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG780Sهرتن دلار690.2185
503283907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG800Nهرتن دلار687.026
503293907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG800Sهرتن دلار706.8195
503303907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG820Nهرتن دلار702.35
503313907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG820Sهرتن دلار722.782
503323907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG840Nهرتن دلار708.0965
503333907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG840Sهرتن دلار728.5285
503343907پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG620Nهرتن دلار681.48
503353907پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG620Sهرتن دلار675.17
5033639076010پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD-SB Nهرتن دلار692.838
5033739076010پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD-SB Sهرتن دلار713.03
5033839076010پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD Nهرتن دلار673.277
5033939076010پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD Sهرتن دلار687.159
503403907پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640Nهرتن دلار672.015
503413907پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640Sهرتن دلار685.266
503423907پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640HB Nهرتن دلار695.993
503433907پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640HB Sهرتن دلار716.816
503443907پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپربرایت TG620SB Nهرتن دلار672.015
503453907پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپربرایت TG620SB Sهرتن دلار678.325
503463907پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپر برایت TG640SB Nهرتن دلار690.945
503473907پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپربرایت TG640SB Sهرتن دلار711.137
503483901پلی اتیلن سبک خطی 0209AAهرتن دلار876.625
503493901پلی اتیلن سبک خطی 0209KJهرتن دلار881.625
503503901پلی اتیلن سبک خطی 0220AAهرتن دلار876.625
503513901پلی اتیلن سبک خطی 0220KJهرتن دلار891.625
503523901پلی اتیلن سبک خطی 0410AAهرتن دلار876.625
503533901پلی اتیلن سبک خطی 22501AAهرتن دلار876.625
503543901پلی اتیلن سبک خطی 22501KJهرتن دلار881.625
503553901پلی اتیلن سبک خطی 22B01هرتن دلار876.625
503563901پلی اتیلن سبک خطی 22B02هرتن دلار876.625
50357پلی اتیلن سبک خطی 22B02 (پودر)هرتن دلار850.32625
503583901پلی اتیلن سبک خطی 22B03هرتن دلار876.625
503593901پلی اتیلن سبک خطی 22B01KJهرتن دلار881.625
503603901پلی اتیلن سبک خطی 22B02KJهرتن دلار881.625
503613901پلی اتیلن سبک خطی 235F6هرتن دلار896.625
5036239011010پلی اتیلن سبک خطی دورانی 32604UVهرتن دلار859.204
5036339011030پلی اتیلن سبک فیلم LFI 2130هرتن دلار1139.67
5036439011030پلی اتیلن سبک فیلم 0075هرتن دلار1085.4
5036539011030پلی اتیلن سبک فیلم LFI 2119هرتن دلار1085.4
5036639011030پلی اتیلن سبک فیلم 0200هرتن دلار1085.4
5036739011030پلی اتیلن سبک فیلم 2004TC00هرتن دلار1085.4
5036839011030پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00هرتن دلار1161.378
5036939011030پلی اتیلن سبک فیلم 2420F3هرتن دلار1161.378
5037039011030پلی اتیلن سبک فیلم 2420F8هرتن دلار1085.4
5037139011030پلی اتیلن سبک فیلم 2101TN47هرتن دلار1085.4
5037239011030پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00هرتن دلار1085.4
5037339011030پلی اتیلن سبک فیلم 2404TC47هرتن دلار1085.4
5037439011030پلی اتیلن سبک فیلم 2420Dهرتن دلار1139.67
5037539011030پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02هرتن دلار1085.4
5037639011030پلی اتیلن سبک فیلم 2420Fهرتن دلار1085.4
5037739011030پلی اتیلن سبک فیلم 2420Hهرتن دلار1085.4
5037839011030پلی اتیلن سبک فیلم 2420Kهرتن دلار1085.4
5037939011030پلی اتیلن سبک فیلم 2426F8هرتن دلار1090.4
5038039011040پلی اتیلن سبک تزریقی 1922Tهرتن دلار1117.962
5038139011030پلی اتیلن سبک فیلم LFI 2047Aهرتن دلار1100.4
5038239012090پلی اتیلن سنگین اکستروژن 6366Mهرتن دلار957.65
5038339012090پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 (PE100)هرتن دلار964.4
5038439012090پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 (PE80)هرتن دلار957.65
5038539012090پلی اتیلن سنگین اکستروژن HEX4460 (PE80)هرتن دلار962.65
5038639012090پلی اتیلن سنگین اکستروژنCRP100Nهرتن دلار990.1988
5038739012090پلی اتیلن سنگین اکستروژنARM CRP100 blackهرتن دلار1064.21275
5038839012040پلی اتیلن سنگین بادی 0035هرتن دلار876.7
5038939012040پلی اتیلن سنگین بادی 5020هرتن دلار876.7
5039039012040پلی اتیلن سنگین بادی B8200هرتن دلار876.7
5039139012040پلی اتیلن سنگین بادی BL3هرتن دلار876.7
5039239012040پلی اتیلن سنگین بادی BL4هرتن دلار876.7
5039339012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 2208Jهرتن دلار841.35
5039439012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 2200Jهرتن دلار821.35
5039539012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 4440EAهرتن دلار834.973
5039639012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 4440UAهرتن دلار837.777
5039739012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030EAهرتن دلار843.5495
5039839012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030SAهرتن دلار854.204
5039939012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 5218EAهرتن دلار821.35
5040039012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 5218UAهرتن دلار841.35
5040139012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502هرتن دلار862.4175
5040239012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502SUهرتن دلار882.4175
5040339012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505هرتن دلار821.35
5040439012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505UVهرتن دلار841.35
5040539012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 52511هرتن دلار821.35
5040639012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518هرتن دلار821.35
5040739012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518UVهرتن دلار841.35
5040839012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04هرتن دلار821.35
5040939012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 5620EAهرتن دلار821.35
5041039012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030SAهرتن دلار854.204
5041139012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 6040EAهرتن دلار821.35
5041239012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 6040UAهرتن دلار841.35
5041339012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505هرتن دلار821.35
5041439012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507هرتن دلار821.35
5041539012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507UVهرتن دلار841.35
5041639012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505UVهرتن دلار841.35
5041739012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 6070EAهرتن دلار821.35
5041839012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 6070UAهرتن دلار841.35
5041939012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 60511هرتن دلار821.35
5042039012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 60511UVهرتن دلار841.35
5042139012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UVهرتن دلار841.35
5042239012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07هرتن دلار821.35
5042339012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N11UVهرتن دلار841.35
5042439012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UVهرتن دلار841.35
5042539012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 52B18UVهرتن دلار841.35
5042639012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04UVهرتن دلار841.35
5042739012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N18هرتن دلار821.35
5042839012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N18UVهرتن دلار841.35
5042939012030پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500هرتن دلار821.35
5043039012030پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500UAهرتن دلار841.35
5043139012030پلی اتیلن سنگین تزریقی I3هرتن دلار821.35
5043239012030پلی اتیلن سنگین تزریقی I3UVهرتن دلار841.35
5043339012030پلی اتیلن سنگین تزریقی I4هرتن دلار821.35
5043439012030پلی اتیلن سنگین تزریقی I4UVهرتن دلار841.35
5043539012090پلی اتیلن سنگین دورانی 3840هرتن دلار910.631
5043639012090پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UAهرتن دلار910.631
5043739012090پلی اتیلن سنگین دورانی 38504UVهرتن دلار910.631
5043839012020پلی اتیلن سنگین فیلم 7000Fهرتن دلار879.5
5043939012020پلی اتیلن سنگین فیلم EX2هرتن دلار919.5
5044039012020پلی اتیلن سنگین فیلم EX5هرتن دلار879.5
5044139012020پلی اتیلن سنگین فیلم HFI 5110هرتن دلار879.5
5044239012020پلی اتیلن سنگین فیلم MFI 3713هرتن دلار929.5
5044339012020پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای HD48BF7هرتن دلار901.91
5044439012020پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای HD50B01هرتن دلار901.91
5044539012020پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای 5000Sهرتن دلار919.5
5044634049000پلی اتیلن سنگین LMPهرتن دلار571.675
5044739012040پلی اتیلن سنگین PEWAXهرتن دلار298.078
5044839031190EPS Oversize پلی استایرن انبساطیهرتن دلار633.465
5044939031190EPS SuperFine پلی استایرن انبساطیهرتن دلار475.15375
5045039031190EPS 100-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1035.3625
5045139031190EPS 200-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1035.3625
5045239031190EPS 300-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1035.3625
5045339031190EPS 400-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1030.335
5045439031190EPS 500-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار985.17
5045539031190EPS Fine پلی استایرن انبساطیهرتن دلار570.1845
5045639031190پلی استایرن انبساطی 100هرتن دلار1055.775
5045739031190پلی استایرن انبساطی 200هرتن دلار1055.775
5045839031190پلی استایرن انبساطی 300هرتن دلار1055.775
5045939031190پلی استایرن انبساطی 400هرتن دلار1000.4725
5046039031190پلی استایرن انبساطی 500هرتن دلار950.3075
5046139031910پلی استایرن معمولی 1160هرتن دلار893.665
5046239031910پلی استایرن معمولی 1460هرتن دلار949.3825
5046339031910پلی استایرن معمولی 1540هرتن دلار972.325
5046439031910پلی استایرن معمولی 1551هرتن دلار972.325
5046539031190پلی استایرن انبساطی 100هرتن دلار1055.775
5046639031190پلی استایرن انبساطی 200هرتن دلار1055.775
5046739031190پلی استایرن انبساطی 300هرتن دلار1055.775
5046839031190پلی استایرن انبساطی 400هرتن دلار1000.4725
5046939031190پلی استایرن انبساطی SE 350هرتن دلار970.3075
5047039031190پلی استایرن انبساطی 500هرتن دلار950.3075
5047139031190پلی استایرن انبساطی W500هرتن دلار920.1425
5047239031190EPS Oversize پلی استایرن انبساطیهرتن دلار633.465
5047339031190EPS Fine پلی استایرن انبساطیهرتن دلار570.1845
5047439031190EPS SuperFine پلی استایرن انبساطیهرتن دلار475.15375
5047539031190Fine پلی استایرن انبساطیهرتن دلار570.1845
5047639031190EPS 100-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1035.3625
5047739031190EPS 200-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1035.3625
5047839031190EPS 300-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1035.3625
5047939031190EPS 400-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1030.335
5048039031190EPS 500-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار985.17
5048139031190R-200 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1055.775
5048239031190R-300 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1055.775
5048339031190R-310 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1055.775
5048439031190R-400 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1000.4725
5048539031110F-100 پلی استایرن انبساطی نسوز هرتن دلار1060.5
5048639031110F-200 پلی استایرن انبساطی نسوز هرتن دلار1060.5
5048739031110F-300 پلی استایرن انبساطی دیرسوز هرتن دلار1060.5
5048839031110F-400 پلی استایرن انبساطی نسوز هرتن دلار1000.4725
5048939031190F-105 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1035.5
5049039031190F-205 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار990.4175
5049139031190F-305 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1035.5
5049239031190F-405 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار940.4175
5049339031190R-220 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار925.4175
5049439031190R-320 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار925.4175
5049539031190R-420 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار875.4175
5049639031190R-410 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار875.4175
50497FP300 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار660
50498FP600 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار660
5049939031920پلی استایرن مقاوم 7240هرتن دلار1089
505003902PP ARP 230 پلی پروپیلن شیمیایی هرتن دلار1110.286
505013902PP EP2X CE پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1110.286
505023902PP EP2X CI پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1110.286
505033902PP R 40 پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1110.286
505043902PP R 60 پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1110.286
505053902PP R270G پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1140.286
505063902RPX 345Sپلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1175.286
505073902ZR 340R پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1140.286
505083902ZR348T پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1175.286
505093902پلی پروپیلن پزشکی V30GAهرتن دلار1012.779
505103902پلی پروپیلن شیمیایی EP1X35AFهرتن دلار978.286
505113902پلی پروپیلن شیمیایی EP332Lهرتن دلار968.286
505123902پلی پروپیلن شیمیایی EP440Gهرتن دلار1110.286
505133902پلی پروپیلن شیمیایی EP440Lهرتن دلار1110.286
505143902پلی پروپیلن شیمیایی EP548Rهرتن دلار1110.286
505153902پلی پروپیلن شیمیایی EPC40Rهرتن دلار1110.286
505163902پلی پروپیلن شیمیایی RP340Rهرتن دلار1140.286
505173902EPX 3130UV پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1198.286
505183902EPX 548 T پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1136.286
505193902پلی پروپیلن شیمیایی HP500Jهرتن دلار968.286
505203902پلی پروپیلن شیمیایی MR230Cهرتن دلار1110.286
505213902پلی پروپیلن شیمیایی T30Gهرتن دلار968.286
505223902پلی پروپیلن شیمیایی T31SEهرتن دلار968.286
505233902پلی پروپیلن نساجی X30Gهرتن دلار968.286
505243902پلی پروپیلن شیمیایی ZB332Cهرتن دلار1110.286
505253902پلی پروپیلن شیمیایی ZB332Lهرتن دلار1110.286
505263902پلی پروپیلن شیمیایی ZB445Lهرتن دلار1172.286
505273902پلی پروپیلن شیمیایی ZH500Mهرتن دلار968.286
505283902پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MAهرتن دلار1033.286
505293902پلی پروپیلن شیمیایی ZR230Cهرتن دلار1110.286
5053039021020HP422H پلی پروپیلن فیلمهرتن دلار1011.765
5053139021020پلی پروپیلن فیلم HP525Jهرتن دلار1021.765
5053239021020ZH 422 H پلی پروپیلن فیلمهرتن دلار1011.765
5053339021020پلی پروپیلن فیلم ZH525Jهرتن دلار1021.765
50534390210پلی پروپیلن فیلم ZH520Jهرتن دلار1021.765
5053539021030پلی پروپیلن نساجی C30Sهرتن دلار968.286
5053639021030CR380 پلی پروپیلن نساجیهرتن دلار1003.286
5053739021030پلی پروپیلن نساجی F30Gهرتن دلار968.286
5053839021030HP 502P پلی پروپیلن نساجیهرتن دلار968.286
5053939021030پلی پروپیلن نساجی HP510Lهرتن دلار968.286
5054039021030پلی پروپیلن نساجی HP550Jهرتن دلار968.286
5054139021030پلی پروپیلن نساجی HP552Rهرتن دلار968.286
5054239021030ZH 552R پلی پروپیلن نساجیهرتن دلار968.286
5054339021030پلی پروپیلن نساجی HP554Pهرتن دلار968.286
5054439021030HP 564 S پلی پروپیلن نساجیهرتن دلار1063.286
5054539021030پلی پروپیلن نساجی HP565Sهرتن دلار1058.286
5054639021030پلی پروپیلن نساجی PYI250هرتن دلار968.286
5054739021030پلی پروپیلن نساجی RG1101Pهرتن دلار968.286
5054839021030پلی پروپیلن نساجی RG1101Sهرتن دلار968.286
5054939021030پلی پروپیلن نساجی RG1101XNهرتن دلار968.286
5055039021030پلی پروپیلن نساجی RG1101XPهرتن دلار968.286
5055139021030پلی پروپیلن نساجی RG1101XSهرتن دلار968.286
5055239021030پلی پروپیلن نساجی RG1101XXRهرتن دلار968.286
5055339021030پلی پروپیلن نساجی RG1102Hهرتن دلار968.286
5055439021030پلی پروپیلن نساجی RG1102Lهرتن دلار968.286
5055539021030پلی پروپیلن نساجی RG1102XKهرتن دلار968.286
5055639021030پلی پروپیلن فیلم RG1104Kهرتن دلار1021.765
5055739021030پلی پروپیلن شیمیایی RG3212Eهرتن دلار1110.286
5055839021030پلی پروپیلن نساجی SF060هرتن دلار968.286
5055939021030پلی پروپیلن نساجی FI160هرتن دلار968.286
5056039021030پلی پروپیلن نساجی SIF030هرتن دلار968.286
5056139021030پلی پروپیلن نساجی V30Gهرتن دلار968.286
5056239021030پلی پروپیلن نساجی V30Sهرتن دلار968.286
5056339021030پلی پروپیلن نساجی V30Sهرتن دلار968.286
5056439021030پلی پروپیلن نساجی V79Gهرتن دلار968.286
5056539021030پلی پروپیلن نساجی V79Sهرتن دلار968.286
5056639021030پلی پروپیلن نساجی Z30Gهرتن دلار968.286
5056739021030پلی پروپیلن نساجی Z30Sهرتن دلار968.286
5056839021030پلی پروپیلن نساجی ZH510Lهرتن دلار968.286
5056939021030پلی پروپیلن نساجی ZH550Jهرتن دلار968.286
5057039021030پلی کربنات PGPC 1012هرتن دلار2190
5057139021099ZB548R پلی پروپیلن تزریقیهرتن دلار1110.286
5057239021099ZB548T پلی پروپیلن تزریقیهرتن دلار1136.286
505733902پلی پروپیلن شیمیایی ZB432Lهرتن دلار1110.286
505743902پلی پروپیلن شیمیایی ZB440Lهرتن دلار1110.286
505753902پلی پروپیلن شیمیایی ZB445Lهرتن دلار1172.286
5057639074000PGPC 0407 پلی کربناتهرتن دلار2190
5057739074000PGPC 0712 پلی کربناتهرتن دلار2190
5057839074000پلی کربنات PGPC 0710هرتن دلار2190
5057939074000PGPC 1218 پلی کربناتهرتن دلار2190
5058039074000PGPC 1822 پلی کربناتهرتن دلار2190
5058139074000PGPC 2230 پلی کربناتهرتن دلار2190
505823904پلی وینیل کلراید E6834هرتن دلار1307.75
505833904پلی وینیل کلراید E7242هرتن دلار1233.9
505843904پلی وینیل کلراید E7244هرتن دلار1233.9
505853904پلی وینیل کلراید S57هرتن دلار1256.75
505863904پلی وینیل کلراید S60هرتن دلار1199.625
505873904پلی وینیل کلراید S6058هرتن دلار1199.625
505883904پلی وینیل کلراید S65هرتن دلار1142.5
505893904پلی وینیل کلراید S7054هرتن دلار1256.75
505903904پلی وینیل کلراید S6532هرتن دلار1142.5
505913904پلی وینیل کلراید S6558هرتن دلار1142.5
505923904پلی وینیل کلراید S7042هرتن دلار1256.75
505933904پلی وینیل کلراید S65هرتن دلار1142.5
505943904پلی وینیل کلراید S6532هرتن دلار1142.5
505953904پلی وینیل کلراید S6558هرتن دلار1142.5
50596نئوپان ملامینه هرمترمکعبدلار180
50597پشم شیشه هر مترمربعدلار0.33
50598صابون رختشویی به صورت بسته بندی هرتن دلار530
50599صابون رختشویی به صورت فله هرتن دلار450
50600ورق موجدار سیمانیهر مترمربعدلار6.26
50601گوسفند گوشتی (پروار شده) هرکیلوگرمدلار2
50602بز گوشتی (نیمه پروار) هرکیلوگرمدلار1.8
50603گوساله گوشتی (پروار شده) هرکیلوگرمدلار1.8
50604گوسفند مولد نژاد هر راسدلار147
50605بز مولد نژاد هر راسدلار126
50606گوساله هولشتاین مولد نژاد هر راسدلار1047
50607گوساله آمیخته مولد نژاد هر راسدلار712
50608گوشت گوسفندی (شقه) هرکیلوگرمدلار4.8
50609گوشت گوساله (ران) هرکیلوگرمدلار4.5
50610دنبه گوسفندی هرکیلوگرمدلار1.85
50611اکسید مولیبدن =درصد مولیبدن محتوی*(ضریب تبدیل پوند وزنی به کیلوگرم) 2/20462 * ارزش کالا (سپتامبر 2020) هرپوند وزنی دلار8.295
50612فرومولیبدن =درصد مولیبدن محتوی * ارزش کالا (سپتامبر 2020) هرکیلوگرمدلار20.553
5061327111190C3+هرتن دلار270.94
5061429024100ارتوزایلنهرتن دلار471.6
5061528030000دوده صنعتیهرتن دلار450
50616استایرن منومرهرتن دلار933.1
50617آروماتیک سنگینهرتن دلار406.696
50618آروماتیک سنگین(حاصل از پالایشگاه نفت و پتروشیمی)هرتن دلار367.975
50619انیدرید فتالیکهرتن دلار587.25
50620MTBEهرتن دلار395.1375
50621بنزنهرتن دلار501.7635
506221-بوتنهرتن دلار605
50623گوگرد گرانولهرتن دلار48
50624گوگرد کلوخههرتن دلار42.24
5062529173600اسید ترفتالیکهرتن دلار467.25
5062628141000آمونیاک (مایع)هرتن دلار126.65
5062731021000اوره گرانولههرتن دلار182.875
5062831021000اوره پریلهرتن دلار187.85
5062929051490ایزوبوتانولهرتن دلار618.075
50630تری اتیلن گلایکولهرتن دلار700
50631آلکیل بنزن خطیهرتن دلار1135
50632تولوئنهرتن دلار392.5
50633پلی بوتادین رابرهرتن دلار1498.5
50634PBR 1220هرتن دلار1498.5
506351210S پلی بوتادین رابرهرتن دلار1598.5
50636PBR 1202هرتن دلار1598.5
50637PBR NEAR PRIMEهرتن دلار840
50638برش سنگینهرتن دلار241.775
50639آرماتیک سنگین ضایعاتیهرتن دلار190.664
50640برش پروپان(به جز بنزین و گازوئیل)هرتن دلار279.5
50641برش بوتان(C4 RAFFINATE)هرتن دلار220
50642PBR OFFهرتن دلار780
50643بنزین سوپر بدون سربهرتن دلار342.975
50644نفتای سنگینهرتن دلار306.696
506451و3 بوتادینهرتن دلار1073
50646C7-C9هرتن دلار280
5064727101210بنزین پیرولیزهرتن دلار242.975
50648هیدروکربن هیدروژنه شده (PGH)هرتن دلار240
5064929024300پارازایلینهرتن دلار461.83
5065029221500تری اتانول آمینهرتن دلار742.9
5065131053000دی آمونیوم فسفاتهرتن دلار339
50652زایلین مخلوطهرتن دلار354.33
5065329336100کریستال ملامینهرتن دلار941.01
5065429291010تولوئن دی ایزو سیانات (TDI)هرتن دلار2446.5
5065529051100متانولهرتن دلار168.6
50656متیلن دی فنیل دی ایزوسیانات MDI پلیمریهرتن دلار2467.5
50657متیلن دی فنیل دی ایزوسیانات MDI خالصهرتن دلار3237.125
5065829221110منو اتانول آمینهرتن دلار767.26
5065929221220دی اتانول آمینهرتن دلار867
5066029053100منو اتیلن گلایکولهرتن دلار410
5066129094100دی اتیلن گلایکولهرتن دلار385.5
50662TEG OFF GRADEهرتن دلار117
50663محلول در آب 28151200سود کاستیکهرتن دلار62.825
5066429153200منومر وینیل استاتهرتن دلار775.75
5066529011000پنتان پلاسهرتن دلار291.52875
50666 31023000 (حتی محلول در آب) نیترات آمونیوم کشاورزیهرتن دلار119.5
5066739033000اکریلونیتریل بوتادین استایرن 75 - گرید طبیعیهرتن دلار2081.625
5066839033000اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعیهرتن دلار2061.8
5066939033000اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150هرتن دلار2061.8
5067039033000اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0157هرتن دلار2061.8
5067139033000اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0157W2901هرتن دلار1982.5
5067239039000استایرن بوتادین رابر تیره 1500هرتن دلار1560.45
5067339039000استایرن بوتادین رابر روشن 1502هرتن دلار1591.35
50674SBR 1712هرتن دلار1517.25
50675لاتکسهرتن دلار448.05
506763907PET N آمورف هرتن دلار629.03725
506773907PET S آمورف هرتن دلار635.38475
506783907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG730Nهرتن دلار657.601
506793907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG730Sهرتن دلار670.93075
506803907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG760Nهرتن دلار660.14
506813907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG760Sهرتن دلار673.46975
506823907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG780Nهرتن دلار663.31375
506833907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG780Sهرتن دلار676.6435
506843907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG800Nهرتن دلار673.46975
506853907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG800Sهرتن دلار693.147
506863907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG820Nهرتن دلار688.70375
506873907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG820Sهرتن دلار709.01575
506883907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG840Nهرتن دلار694.4165
506893907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG840Sهرتن دلار714.7285
506903907پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG620Nهرتن دلار654.48
506913907پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG620Sهرتن دلار648.42
5069239076010پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD-SB Nهرتن دلار665.388
5069339076010پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD-SB Sهرتن دلار684.78
5069439076010پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD Nهرتن دلار646.602
5069539076010پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD Sهرتن دلار659.934
506963907پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640Nهرتن دلار645.39
506973907پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640Sهرتن دلار658.116
506983907پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640HB Nهرتن دلار668.418
506993907پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640HB Sهرتن دلار688.416
507003907پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپربرایت TG620SB Nهرتن دلار645.39
507013907پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپربرایت TG620SB Sهرتن دلار651.45
507023907پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپر برایت TG640SB Nهرتن دلار663.57
507033907پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپربرایت TG640SB Sهرتن دلار682.962
507043901پلی اتیلن سبک خطی 0209AAهرتن دلار889.125
507053901پلی اتیلن سبک خطی 0209KJهرتن دلار894.125
507063901پلی اتیلن سبک خطی 0220AAهرتن دلار889.125
507073901پلی اتیلن سبک خطی 0220KJهرتن دلار904.125
507083901پلی اتیلن سبک خطی 0410AAهرتن دلار889.125
507093901پلی اتیلن سبک خطی 22501AAهرتن دلار889.125
507103901پلی اتیلن سبک خطی 22501KJهرتن دلار894.125
507113901پلی اتیلن سبک خطی 22B01هرتن دلار889.125
507123901پلی اتیلن سبک خطی 22B02هرتن دلار889.125
50713پلی اتیلن سبک خطی 22B02 (پودر)هرتن دلار862.45125
507143901پلی اتیلن سبک خطی 22B03هرتن دلار889.125
507153901پلی اتیلن سبک خطی 22B01KJهرتن دلار894.125
507163901پلی اتیلن سبک خطی 22B02KJهرتن دلار894.125
507173901پلی اتیلن سبک خطی 235F6هرتن دلار909.125
5071839011010پلی اتیلن سبک خطی دورانی 32604UVهرتن دلار868.824
5071939011030پلی اتیلن سبک فیلم LFI 2130هرتن دلار1164.87
5072039011030پلی اتیلن سبک فیلم 0075هرتن دلار1109.4
5072139011030پلی اتیلن سبک فیلم LFI 2119هرتن دلار1109.4
5072239011030پلی اتیلن سبک فیلم 0200هرتن دلار1109.4
5072339011030پلی اتیلن سبک فیلم 2004TC00هرتن دلار1109.4
5072439011030پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00هرتن دلار1187.058
5072539011030پلی اتیلن سبک فیلم 2420F3هرتن دلار1187.058
5072639011030پلی اتیلن سبک فیلم 2420F8هرتن دلار1109.4
5072739011030پلی اتیلن سبک فیلم 2101TN47هرتن دلار1109.4
5072839011030پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00هرتن دلار1109.4
5072939011030پلی اتیلن سبک فیلم 2404TC47هرتن دلار1109.4
5073039011030پلی اتیلن سبک فیلم 2420Dهرتن دلار1164.87
5073139011030پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02هرتن دلار1109.4
5073239011030پلی اتیلن سبک فیلم 2420Fهرتن دلار1109.4
5073339011030پلی اتیلن سبک فیلم 2420Hهرتن دلار1109.4
5073439011030پلی اتیلن سبک فیلم 2420Kهرتن دلار1109.4
5073539011030پلی اتیلن سبک فیلم 2426F8هرتن دلار1114.4
5073639011040پلی اتیلن سبک تزریقی 1922Tهرتن دلار1142.682
5073739011030پلی اتیلن سبک فیلم LFI 2047Aهرتن دلار1124.4
5073839012090پلی اتیلن سنگین اکستروژن 6366Mهرتن دلار962.525
5073939012090پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 (PE100)هرتن دلار972.525
5074039012090پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 (PE80)هرتن دلار962.525
5074139012090پلی اتیلن سنگین اکستروژن HEX4460 (PE80)هرتن دلار967.525
5074239012090پلی اتیلن سنگین اکستروژنCRP100Nهرتن دلار998.543175
5074339012090پلی اتیلن سنگین اکستروژنARM CRP100 blackهرتن دلار1096.2
5074439012040پلی اتیلن سنگین بادی 0035هرتن دلار894.95
5074539012040پلی اتیلن سنگین بادی 5020هرتن دلار894.95
5074639012040پلی اتیلن سنگین بادی B8200هرتن دلار894.95
5074739012040پلی اتیلن سنگین بادی BL3هرتن دلار894.95
5074839012040پلی اتیلن سنگین بادی BL4هرتن دلار894.95
5074939012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 2208Jهرتن دلار850.6
5075039012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 2200Jهرتن دلار830.6
5075139012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 4440EAهرتن دلار844.593
5075239012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 4440UAهرتن دلار847.212
5075339012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030EAهرتن دلار853.262
5075439012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030SAهرتن دلار863.824
5075539012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 5218EAهرتن دلار830.6
5075639012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 5218UAهرتن دلار850.6
5075739012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502هرتن دلار872.13
5075839012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502SUهرتن دلار892.13
5075939012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505هرتن دلار830.6
5076039012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505UVهرتن دلار850.6
5076139012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 52511هرتن دلار830.6
5076239012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518هرتن دلار830.6
5076339012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518UVهرتن دلار850.6
5076439012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04هرتن دلار830.6
5076539012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 5620EAهرتن دلار830.6
5076639012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030SAهرتن دلار863.824
5076739012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 6040EAهرتن دلار830.6
5076839012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 6040UAهرتن دلار784.152
5076939012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505هرتن دلار830.6
5077039012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507هرتن دلار830.6
5077139012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507UVهرتن دلار850.6
5077239012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505UVهرتن دلار850.6
5077339012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 6070EAهرتن دلار830.6
5077439012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 6070UAهرتن دلار825.682
5077539012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 60511هرتن دلار830.6
5077639012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 60511UVهرتن دلار850.6
5077739012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UVهرتن دلار850.6
5077839012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07هرتن دلار830.6
5077939012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N11UVهرتن دلار850.6
5078039012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UVهرتن دلار850.6
5078139012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 52B18UVهرتن دلار850.6
5078239012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04UVهرتن دلار850.6
5078339012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N18هرتن دلار830.6
5078439012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N18UVهرتن دلار850.6
5078539012030پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500هرتن دلار830.6
5078639012030پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500UAهرتن دلار850.6
5078739012030پلی اتیلن سنگین تزریقی I3هرتن دلار830.6
5078839012030پلی اتیلن سنگین تزریقی I3UVهرتن دلار850.6
5078939012030پلی اتیلن سنگین تزریقی I4هرتن دلار830.6
5079039012030پلی اتیلن سنگین تزریقی I4UVهرتن دلار850.6
5079139012090پلی اتیلن سنگین دورانی 3840هرتن دلار920.436
5079239012090پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UAهرتن دلار920.436
5079339012090پلی اتیلن سنگین دورانی 38504UVهرتن دلار920.436
5079439012020پلی اتیلن سنگین فیلم 7000Fهرتن دلار886
5079539012020پلی اتیلن سنگین فیلم EX2هرتن دلار926
5079639012020پلی اتیلن سنگین فیلم EX5هرتن دلار886
5079739012020پلی اتیلن سنگین فیلم HFI 5110هرتن دلار886
5079839012020پلی اتیلن سنگین فیلم MFI 3713هرتن دلار936
5079939012020پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای HD48BF7هرتن دلار908.28
5080039012020پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای HD50B01هرتن دلار908.28
5080139012020پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای 5000Sهرتن دلار926
5080234049000پلی اتیلن سنگین LMPهرتن دلار575.9
5080339012040پلی اتیلن سنگین PEWAXهرتن دلار304.283
5080439031190EPS Oversize پلی استایرن انبساطیهرتن دلار731.115
5080539031190EPS SuperFine پلی استایرن انبساطیهرتن دلار549.94125
5080639031190EPS 100-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1186.4875
5080739031190EPS 200-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1186.4875
5080839031190EPS 300-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1186.4875
5080939031190EPS 400-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1180.685
5081039031190EPS 500-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1130.87
5081139031190EPS Fine پلی استایرن انبساطیهرتن دلار659.9295
5081239031190پلی استایرن انبساطی 100هرتن دلار1218.525
5081339031190پلی استایرن انبساطی 200هرتن دلار1218.525
5081439031190پلی استایرن انبساطی 300هرتن دلار1218.525
5081539031190پلی استایرن انبساطی 400هرتن دلار1154.6975
5081639031190پلی استایرن انبساطی 500هرتن دلار1099.8825
5081739031910پلی استایرن معمولی 1160هرتن دلار948.471
5081839031910پلی استایرن معمولی 1460هرتن دلار1007.6055
5081939031910پلی استایرن معمولی 1540هرتن دلار939.195
5082039031910پلی استایرن معمولی 1551هرتن دلار1031.955
5082139031190پلی استایرن انبساطی 100هرتن دلار1218.525
5082239031190پلی استایرن انبساطی 200هرتن دلار1218.525
5082339031190پلی استایرن انبساطی 300هرتن دلار1218.525
5082439031190پلی استایرن انبساطی 400هرتن دلار1154.6975
5082539031190پلی استایرن انبساطی SE 350هرتن دلار1119.8825
5082639031190پلی استایرن انبساطی 500هرتن دلار1099.8825
5082739031190پلی استایرن انبساطی W500هرتن دلار1065.0675
5082839031190EPS Oversize پلی استایرن انبساطیهرتن دلار731.115
5082939031190EPS Fine پلی استایرن انبساطیهرتن دلار659.9295
5083039031190EPS SuperFine پلی استایرن انبساطیهرتن دلار549.94125
5083139031190Fine پلی استایرن انبساطیهرتن دلار659.9295
5083239031190EPS 100-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1186.4875
5083339031190EPS 200-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1186.4875
5083439031190EPS 300-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1186.4875
5083539031190EPS 400-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1180.685
5083639031190EPS 500-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1130.87
5083739031190R-200 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1218.525
5083839031190R-300 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1218.525
5083939031190R-310 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1218.525
5084039031190R-400 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1154.6975
5084139031110F-100 پلی استایرن انبساطی نسوز هرتن دلار1215.5
5084239031110F-200 پلی استایرن انبساطی نسوز هرتن دلار1215.5
5084339031110F-300 پلی استایرن انبساطی دیرسوز هرتن دلار1215.5
5084439031110F-400 پلی استایرن انبساطی نسوز هرتن دلار1154.6975
5084539031190F-105 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1190.5
5084639031190F-205 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1143.0925
5084739031190F-305 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1190.5
5084839031190F-405 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1093.0925
5084939031190R-220 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1078.0925
5085039031190R-320 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1078.0925
5085139031190R-420 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1028.0925
5085239031190R-410 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1028.0925
50853FP300 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار660
50854FP600 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار660
5085539031920پلی استایرن مقاوم 7240هرتن دلار1056.88
508563902PP ARP 230 پلی پروپیلن شیمیایی هرتن دلار1141.906
508573902PP EP2X CE پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1141.906
508583902PP EP2X CI پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1141.906
508593902PP R 40 پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1141.906
508603902PP R 60 پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1141.906
508613902PP R270G پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1171.906
508623902RPX 345Sپلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1206.906
508633902ZR 340R پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1171.906
508643902ZR348T پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1206.906
508653902پلی پروپیلن پزشکی V30GAهرتن دلار1044.709
508663902پلی پروپیلن شیمیایی EP1X35AFهرتن دلار1009.906
508673902پلی پروپیلن شیمیایی EP332Lهرتن دلار999.906
508683902پلی پروپیلن شیمیایی EP440Gهرتن دلار1141.906
508693902پلی پروپیلن شیمیایی EP440Lهرتن دلار1141.906
508703902پلی پروپیلن شیمیایی EP548Rهرتن دلار1141.906
508713902پلی پروپیلن شیمیایی EPC40Rهرتن دلار1141.906
508723902پلی پروپیلن شیمیایی RP340Rهرتن دلار1171.906
508733902EPX 3130UV پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1229.906
508743902EPX 548 T پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1167.906
508753902پلی پروپیلن شیمیایی HP500Jهرتن دلار999.906
508763902پلی پروپیلن شیمیایی MR230Cهرتن دلار1141.906
508773902پلی پروپیلن شیمیایی T30Gهرتن دلار999.906
508783902پلی پروپیلن شیمیایی T31SEهرتن دلار999.906
508793902پلی پروپیلن نساجی X30Gهرتن دلار999.906
508803902پلی پروپیلن شیمیایی ZB332Cهرتن دلار1141.906
508813902پلی پروپیلن شیمیایی ZB332Lهرتن دلار1141.906
508823902پلی پروپیلن شیمیایی ZB445Lهرتن دلار1203.906
508833902پلی پروپیلن شیمیایی ZH500Mهرتن دلار999.906
508843902پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MAهرتن دلار1064.906
508853902پلی پروپیلن شیمیایی ZR230Cهرتن دلار1141.906
5088639021020HP422H پلی پروپیلن فیلمهرتن دلار1044.315
5088739021020پلی پروپیلن فیلم HP525Jهرتن دلار1054.315
5088839021020ZH 422 H پلی پروپیلن فیلمهرتن دلار1044.315
5088939021020پلی پروپیلن فیلم ZH525Jهرتن دلار1054.315
50890390210پلی پروپیلن فیلم ZH520Jهرتن دلار1054.315
5089139021030پلی پروپیلن نساجی C30Sهرتن دلار999.906
5089239021030CR380 پلی پروپیلن نساجیهرتن دلار1034.906
5089339021030پلی پروپیلن نساجی F30Gهرتن دلار999.906
5089439021030HP 502P پلی پروپیلن نساجیهرتن دلار999.906
5089539021030پلی پروپیلن نساجی HP510Lهرتن دلار999.906
5089639021030پلی پروپیلن نساجی HP550Jهرتن دلار999.906
5089739021030پلی پروپیلن نساجی HP552Rهرتن دلار999.906
5089839021030ZH 552R پلی پروپیلن نساجیهرتن دلار999.906
5089939021030پلی پروپیلن نساجی HP554Pهرتن دلار999.906
5090039021030HP 564 S پلی پروپیلن نساجیهرتن دلار1094.906
5090139021030پلی پروپیلن نساجی HP565Sهرتن دلار1089.906
5090239021030پلی پروپیلن نساجی PYI250هرتن دلار999.906
5090339021030پلی پروپیلن نساجی RG1101Pهرتن دلار999.906
5090439021030پلی پروپیلن نساجی RG1101Sهرتن دلار999.906
5090539021030پلی پروپیلن نساجی RG1101XNهرتن دلار999.906
5090639021030پلی پروپیلن نساجی RG1101XPهرتن دلار999.906
5090739021030پلی پروپیلن نساجی RG1101XSهرتن دلار999.906
5090839021030پلی پروپیلن نساجی RG1101XXRهرتن دلار999.906
5090939021030پلی پروپیلن نساجی RG1102Hهرتن دلار999.906
5091039021030پلی پروپیلن نساجی RG1102Lهرتن دلار999.906
5091139021030پلی پروپیلن نساجی RG1102XKهرتن دلار999.906
5091239021030پلی پروپیلن فیلم RG1104Kهرتن دلار1054.315
5091339021030پلی پروپیلن شیمیایی RG3212Eهرتن دلار1141.906
5091439021030پلی پروپیلن نساجی SF060هرتن دلار999.906
5091539021030پلی پروپیلن نساجی FI160هرتن دلار999.906
5091639021030پلی پروپیلن نساجی SIF030هرتن دلار999.906
5091739021030پلی پروپیلن نساجی V30Gهرتن دلار999.906
5091839021030پلی پروپیلن نساجی V30Sهرتن دلار999.906
5091939021030پلی پروپیلن نساجی V30Sهرتن دلار999.906
5092039021030پلی پروپیلن نساجی V79Gهرتن دلار999.906
5092139021030پلی پروپیلن نساجی V79Sهرتن دلار999.906
5092239021030پلی پروپیلن نساجی Z30Gهرتن دلار999.906
5092339021030پلی پروپیلن نساجی Z30Sهرتن دلار999.906
5092439021030پلی پروپیلن نساجی ZH510Lهرتن دلار999.906
5092539021030پلی پروپیلن نساجی ZH550Jهرتن دلار999.906
5092639021030پلی کربنات PGPC 1012هرتن دلار2240
5092739021099ZB548R پلی پروپیلن تزریقیهرتن دلار1141.906
5092839021099ZB548T پلی پروپیلن تزریقیهرتن دلار1167.906
509293902پلی پروپیلن شیمیایی ZB432Lهرتن دلار1141.906
509303902پلی پروپیلن شیمیایی ZB440Lهرتن دلار1141.906
509313902پلی پروپیلن شیمیایی ZB445Lهرتن دلار1203.906
5093239074000PGPC 0407 پلی کربناتهرتن دلار2240
5093339074000PGPC 0712 پلی کربناتهرتن دلار2240
5093439074000پلی کربنات PGPC 0710هرتن دلار2240
5093539074000PGPC 1218 پلی کربناتهرتن دلار2240
5093639074000PGPC 1822 پلی کربناتهرتن دلار2240
5093739074000PGPC 2230 پلی کربناتهرتن دلار2240
509383904پلی وینیل کلراید E6834هرتن دلار1307.75
509393904پلی وینیل کلراید E7242هرتن دلار1233.9
509403904پلی وینیل کلراید E7244هرتن دلار1233.9
509413904پلی وینیل کلراید S57هرتن دلار1256.75
509423904پلی وینیل کلراید S60هرتن دلار1199.625
509433904پلی وینیل کلراید S6058هرتن دلار1199.625
509443904پلی وینیل کلراید S65هرتن دلار1142.5
509453904پلی وینیل کلراید S7054هرتن دلار1256.75
509463904پلی وینیل کلراید S6532هرتن دلار1142.5
509473904پلی وینیل کلراید S6558هرتن دلار1142.5
509483904پلی وینیل کلراید S7042هرتن دلار1256.75
509493904پلی وینیل کلراید S65هرتن دلار1142.5
509503904پلی وینیل کلراید S6532هرتن دلار1142.5
509513904پلی وینیل کلراید S6558هرتن دلار1142.5
5095227111190C3+هرتن دلار270.94
5095329024100ارتوزایلنهرتن دلار477
5095428030000دوده صنعتیهرتن دلار450
50955استایرن منومرهرتن دلار1052.22
50956آروماتیک سنگینهرتن دلار437.97946
50957آروماتیک سنگین(حاصل از پالایشگاه نفت و پتروشیمی)هرتن دلار381.915
50958انیدرید فتالیکهرتن دلار574.86
50959MTBEهرتن دلار433.0625
50960بنزنهرتن دلار532.716
509611-بوتنهرتن دلار605
50962گوگرد گرانولهرتن دلار52.8
50963گوگرد کلوخههرتن دلار46.464
5096429173600اسید ترفتالیکهرتن دلار494.025
5096528141000آمونیاک (مایع)هرتن دلار125.905
5096631021000اوره گرانولههرتن دلار180.5
5096731021000اوره پریلهرتن دلار184.45
5096829051490ایزوبوتانولهرتن دلار648.825
50969تری اتیلن گلایکولهرتن دلار700
50970آلکیل بنزن خطیهرتن دلار1135
50971تولوئنهرتن دلار413.5
50972پلی بوتادین رابرهرتن دلار1516.73
50973PBR 1220هرتن دلار1516.73
509741210S پلی بوتادین رابرهرتن دلار1616.73
50975PBR 1202هرتن دلار1616.73
50976PBR NEAR PRIMEهرتن دلار840
50977برش سنگینهرتن دلار262.795
50978آرماتیک سنگین ضایعاتیهرتن دلار209.68
50979برش پروپان(به جز بنزین و گازوئیل)هرتن دلار279.5
50980برش بوتان(C4 RAFFINATE)هرتن دلار220
50981PBR OFFهرتن دلار780
50982بنزین سوپر بدون سربهرتن دلار356.915
50983نفتای سنگینهرتن دلار344.877
509841و3 بوتادینهرتن دلار1073
50985C7-C9هرتن دلار280
5098627101210بنزین پیرولیزهرتن دلار256.915
50987هیدروکربن هیدروژنه شده (PGH)هرتن دلار240
5098829024300پارازایلینهرتن دلار465.2354
5098929221500تری اتانول آمینهرتن دلار738.65
5099031053000دی آمونیوم فسفاتهرتن دلار335
50991زایلین مخلوطهرتن دلار376.3152
5099229336100کریستال ملامینهرتن دلار1021.335
5099329291010تولوئن دی ایزو سیانات (TDI)هرتن دلار2336.5
5099429051100متانولهرتن دلار178.164
50995متیلن دی فنیل دی ایزوسیانات MDI پلیمریهرتن دلار2467.15
50996متیلن دی فنیل دی ایزوسیانات MDI خالصهرتن دلار3215.475
5099729221110منو اتانول آمینهرتن دلار759.85
5099829221220دی اتانول آمینهرتن دلار859.905
5099929053100منو اتیلن گلایکولهرتن دلار406.395
5100029094100دی اتیلن گلایکولهرتن دلار406.08
51001TEG OFF GRADEهرتن دلار117
51002محلول در آب 28151200سود کاستیکهرتن دلار64.512
5100329153200منومر وینیل استاتهرتن دلار775.75
5100429011000پنتان پلاسهرتن دلار303.37775
51005 31023000 (حتی محلول در آب) نیترات آمونیوم کشاورزیهرتن دلار119.5
5100639033000اکریلونیتریل بوتادین استایرن 75 - گرید طبیعیهرتن دلار2178.45
5100739033000اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعیهرتن دلار2157.3
5100839033000اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150هرتن دلار2157.3
5100939033000اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0157هرتن دلار2157.3
5101039033000اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0157W2901هرتن دلار2115
5101139039000استایرن بوتادین رابر تیره 1500هرتن دلار1636.2
5101239039000استایرن بوتادین رابر روشن 1502هرتن دلار1668.6
51013SBR 1712هرتن دلار1596
51014لاتکسهرتن دلار469.8
510153907PET N آمورف هرتن دلار643.90225
510163907PET S آمورف هرتن دلار650.39975
510173907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG730Nهرتن دلار673.141
510183907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG730Sهرتن دلار686.78575
510193907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG760Nهرتن دلار675.74
510203907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG760Sهرتن دلار689.38475
510213907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG780Nهرتن دلار678.98875
510223907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG780Sهرتن دلار692.6335
510233907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG800Nهرتن دلار689.38475
510243907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG800Sهرتن دلار709.527
510253907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG820Nهرتن دلار704.97875
510263907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG820Sهرتن دلار725.77075
510273907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG840Nهرتن دلار710.8265
510283907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG840Sهرتن دلار731.6185
510293907پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG620Nهرتن دلار649.08
510303907پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG620Sهرتن دلار643.07
5103139076010پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD-SB Nهرتن دلار659.898
5103239076010پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD-SB Sهرتن دلار679.13
5103339076010پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD Nهرتن دلار641.267
5103439076010پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD Sهرتن دلار654.489
510353907پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640Nهرتن دلار640.065
510363907پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640Sهرتن دلار652.686
510373907پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640HB Nهرتن دلار662.903
510383907پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640HB Sهرتن دلار682.736
510393907پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپربرایت TG620SB Nهرتن دلار640.065
510403907پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپربرایت TG620SB Sهرتن دلار646.075
510413907پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپر برایت TG640SB Nهرتن دلار658.095
510423907پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپربرایت TG640SB Sهرتن دلار677.327
510433901پلی اتیلن سبک خطی 0209AAهرتن دلار881.548125
510443901پلی اتیلن سبک خطی 0209KJهرتن دلار886.548125
51045390110-390120پلی اتیلن سبک خطی 0220AAهرتن دلار881.548125
510463901پلی اتیلن سبک خطی 0220KJهرتن دلار896.548125
510473901پلی اتیلن سبک خطی 0410AAهرتن دلار881.548125
510483901پلی اتیلن سبک خطی 22501AAهرتن دلار881.548125
510493901پلی اتیلن سبک خطی 22501KJهرتن دلار886.548125
510503901پلی اتیلن سبک خطی 22B01هرتن دلار881.548125
510513901پلی اتیلن سبک خطی 22B02هرتن دلار881.548125
51052پلی اتیلن سبک خطی 22B02 (پودر)هرتن دلار855.10168125
510533901پلی اتیلن سبک خطی 22B03هرتن دلار881.548125
510543901پلی اتیلن سبک خطی 22B01KJهرتن دلار886.548125
510553901پلی اتیلن سبک خطی 22B02KJهرتن دلار886.548125
510563901پلی اتیلن سبک خطی 235F6هرتن دلار901.548125
5105739011010پلی اتیلن سبک خطی دورانی 32604UVهرتن دلار862.066925
5105839011030پلی اتیلن سبک فیلم LFI 2130هرتن دلار1158.132
5105939011030پلی اتیلن سبک فیلم 0075هرتن دلار1101.912
5106039011030پلی اتیلن سبک فیلم LFI 2119هرتن دلار1101.912
5106139011030پلی اتیلن سبک فیلم 0200هرتن دلار1101.912
5106239011030پلی اتیلن سبک فیلم 2004TC00هرتن دلار1101.912
5106339011030پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00هرتن دلار1180.62
5106439011030پلی اتیلن سبک فیلم 2420F3هرتن دلار1180.62
5106539011030پلی اتیلن سبک فیلم 2420F8هرتن دلار1101.912
5106639011030پلی اتیلن سبک فیلم 2101TN47هرتن دلار1101.912
5106739011030پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00هرتن دلار1101.912
5106839011030پلی اتیلن سبک فیلم 2404TC47هرتن دلار1101.912
5106939011030پلی اتیلن سبک فیلم 2420Dهرتن دلار1158.132
5107039011030پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02هرتن دلار1101.912
5107139011030پلی اتیلن سبک فیلم 2420Fهرتن دلار1101.912
5107239011030پلی اتیلن سبک فیلم 2420Hهرتن دلار1101.912
5107339011030پلی اتیلن سبک فیلم 2420Kهرتن دلار1101.912
5107439011030پلی اتیلن سبک فیلم 2426F8هرتن دلار1106.912
5107539011040پلی اتیلن سبک تزریقی 1922Tهرتن دلار1135.644
5107639011030پلی اتیلن سبک فیلم LFI 2047Aهرتن دلار1116.912
5107739012090پلی اتیلن سنگین اکستروژن 6366Mهرتن دلار952.4
5107839012090پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 (PE100)هرتن دلار959.4
5107939012090پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 (PE80)هرتن دلار952.4
5108039012090پلی اتیلن سنگین اکستروژن HEX4460 (PE80)هرتن دلار957.4
5108139012090پلی اتیلن سنگین اکستروژنCRP100Nهرتن دلار985.0638
5108239012090پلی اتیلن سنگین اکستروژنARM CRP100 blackهرتن دلار1084.45
5108339012040پلی اتیلن سنگین بادی 0035هرتن دلار887.393475
5108439012040پلی اتیلن سنگین بادی 5020هرتن دلار887.393475
5108539012040پلی اتیلن سنگین بادی B8200هرتن دلار887.393475
5108639012040پلی اتیلن سنگین بادی BL3هرتن دلار887.393475
5108739012040پلی اتیلن سنگین بادی BL4هرتن دلار887.393475
5108839012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 2208Jهرتن دلار843.472925
5108939012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 2200Jهرتن دلار823.472925
5109039012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 4440EAهرتن دلار837.835925
5109139012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 4440UAهرتن دلار840.269925
5109239012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030EAهرتن دلار846.597425
5109339012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030SAهرتن دلار857.066925
5109439012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 5218EAهرتن دلار823.472925
5109539012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 5218UAهرتن دلار843.472925
5109639012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502هرتن دلار865.465425
5109739012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502SUهرتن دلار885.465425
5109839012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505هرتن دلار823.472925
5109939012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505UVهرتن دلار843.472925
5110039012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 52511هرتن دلار823.472925
5110139012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518هرتن دلار823.472925
5110239012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518UVهرتن دلار843.472925
5110339012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04هرتن دلار823.472925
5110439012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 5620EAهرتن دلار823.472925
5110539012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030SAهرتن دلار857.066925
5110639012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 6040EAهرتن دلار823.472925
5110739012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 6040UAهرتن دلار776.284925
5110839012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505هرتن دلار823.472925
5110939012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507هرتن دلار823.472925
5111039012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507UVهرتن دلار843.472925
5111139012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505UVهرتن دلار843.472925
5111239012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 6070EAهرتن دلار823.472925
5111339012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 6070UAهرتن دلار818.277425
5111439012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 60511هرتن دلار823.472925
5111539012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 60511UVهرتن دلار843.472925
5111639012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UVهرتن دلار843.472925
5111739012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07هرتن دلار823.472925
5111839012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N11UVهرتن دلار843.472925
5111939012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UVهرتن دلار843.472925
5112039012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 52B18UVهرتن دلار843.472925
5112139012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04UVهرتن دلار843.472925
5112239012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N18هرتن دلار823.472925
5112339012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N18UVهرتن دلار843.472925
5112439012030پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500هرتن دلار823.472925
5112539012030پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500UAهرتن دلار843.472925
5112639012030پلی اتیلن سنگین تزریقی I3هرتن دلار823.472925
5112739012030پلی اتیلن سنگین تزریقی I3UVهرتن دلار843.472925
5112839012030پلی اتیلن سنگین تزریقی I4هرتن دلار823.472925
5112939012030پلی اتیلن سنگین تزریقی I4UVهرتن دلار843.472925
5113039012090پلی اتیلن سنگین دورانی 3840هرتن دلار913.863925
5113139012090پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UAهرتن دلار913.863925
5113239012090پلی اتیلن سنگین دورانی 38504UVهرتن دلار913.863925
5113339012020پلی اتیلن سنگین فیلم 7000Fهرتن دلار878.08
5113439012020پلی اتیلن سنگین فیلم EX2هرتن دلار918.08
5113539012020پلی اتیلن سنگین فیلم EX5هرتن دلار878.08
5113639012020پلی اتیلن سنگین فیلم HFI 5110هرتن دلار878.08
5113739012020پلی اتیلن سنگین فیلم MFI 3713هرتن دلار928.08
5113839012020پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای HD48BF7هرتن دلار900.16
5113939012020پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای HD50B01هرتن دلار900.16
5114039012020پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای 5000Sهرتن دلار918.08
5114134049000پلی اتیلن سنگین LMPهرتن دلار570.752
5114239012040پلی اتیلن سنگین PEWAXهرتن دلار301.7137815
5114339031190EPS Oversize پلی استایرن انبساطیهرتن دلار749.634
5114439031190EPS SuperFine پلی استایرن انبساطیهرتن دلار563.1425
5114539031190EPS 100-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1213.415
5114639031190EPS 200-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1213.415
5114739031190EPS 300-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1213.415
5114839031190EPS 400-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1207.35
5114939031190EPS 500-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1155.96
5115039031190EPS Fine پلی استایرن انبساطیهرتن دلار675.771
5115139031190پلی استایرن انبساطی 100هرتن دلار1249.39
5115239031190پلی استایرن انبساطی 200هرتن دلار1249.39
5115339031190پلی استایرن انبساطی 300هرتن دلار1249.39
5115439031190پلی استایرن انبساطی 400هرتن دلار1182.675
5115539031190پلی استایرن انبساطی 500هرتن دلار1126.285
5115639031910پلی استایرن معمولی 1160هرتن دلار975.874
5115739031910پلی استایرن معمولی 1460هرتن دلار1036.717
5115839031910پلی استایرن معمولی 1540هرتن دلار1061.77
5115939031910پلی استایرن معمولی 1551هرتن دلار1061.77
5116039031190پلی استایرن انبساطی 100هرتن دلار1249.39
5116139031190پلی استایرن انبساطی 200هرتن دلار1249.39
5116239031190پلی استایرن انبساطی 300هرتن دلار1249.39
5116339031190پلی استایرن انبساطی 400هرتن دلار1182.675
5116439031190پلی استایرن انبساطی SE 350هرتن دلار1146.285
5116539031190پلی استایرن انبساطی 500هرتن دلار1126.285
5116639031190پلی استایرن انبساطی W500هرتن دلار1089.895
5116739031190EPS Oversize پلی استایرن انبساطیهرتن دلار749.634
5116839031190EPS Fine پلی استایرن انبساطیهرتن دلار675.771
5116939031190EPS SuperFine پلی استایرن انبساطیهرتن دلار563.1425
5117039031190Fine پلی استایرن انبساطیهرتن دلار675.771
5117139031190EPS 100-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1213.415
5117239031190EPS 200-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1213.415
5117339031190EPS 300-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1213.415
5117439031190EPS 400-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1207.35
5117539031190EPS 500-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1155.96
5117639031190R-200 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1249.39
5117739031190R-300 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1249.39
5117839031190R-310 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1249.39
5117939031190R-400 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1182.675
5118039031110F-100 پلی استایرن انبساطی نسوز هرتن دلار1243.74
5118139031110F-200 پلی استایرن انبساطی نسوز هرتن دلار1243.74
5118239031110F-300 پلی استایرن انبساطی دیرسوز هرتن دلار1243.74
5118339031110F-400 پلی استایرن انبساطی نسوز هرتن دلار1182.675
5118439031190F-105 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1218.74
5118539031190F-205 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1170.545
5118639031190F-305 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1218.74
5118739031190F-405 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1120.545
5118839031190R-220 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1105.545
5118939031190R-320 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1105.545
5119039031190R-420 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1055.545
5119139031190R-410 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1055.545
51192FP300 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار660
51193FP600 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار660
5119439031920پلی استایرن مقاوم 7240هرتن دلار1163.75
511953902PP ARP 230 پلی پروپیلن شیمیایی هرتن دلار1147.261
511963902PP EP2X CE پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1147.261
511973902PP EP2X CI پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1147.261
511983902PP R 40 پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1147.261
511993902PP R 60 پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1147.261
512003902PP R270G پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1177.261
512013902RPX 345Sپلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1212.261
512023902ZR 340R پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1177.261
512033902ZR348T پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1212.261
512043902پلی پروپیلن پزشکی V30GAهرتن دلار1050.1165
512053902پلی پروپیلن شیمیایی EP1X35AFهرتن دلار1015.261
512063902پلی پروپیلن شیمیایی EP332Lهرتن دلار1005.261
512073902پلی پروپیلن شیمیایی EP440Gهرتن دلار1147.261
512083902پلی پروپیلن شیمیایی EP440Lهرتن دلار1147.261
512093902پلی پروپیلن شیمیایی EP548Rهرتن دلار1147.261
512103902پلی پروپیلن شیمیایی EPC40Rهرتن دلار1147.261
512113902پلی پروپیلن شیمیایی RP340Rهرتن دلار1177.261
512123902EPX 3130UV پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1235.261
512133902EPX 548 T پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1173.261
512143902پلی پروپیلن شیمیایی HP500Jهرتن دلار1005.261
512153902پلی پروپیلن شیمیایی MR230Cهرتن دلار1147.261
512163902پلی پروپیلن شیمیایی T30Gهرتن دلار1005.261
512173902پلی پروپیلن شیمیایی T31SEهرتن دلار1005.261
512183902پلی پروپیلن نساجی X30Gهرتن دلار1005.261
512193902پلی پروپیلن شیمیایی ZB332Cهرتن دلار1147.261
512203902پلی پروپیلن شیمیایی ZB332Lهرتن دلار1147.261
512213902پلی پروپیلن شیمیایی ZB445Lهرتن دلار1209.261
512223902پلی پروپیلن شیمیایی ZH500Mهرتن دلار1005.261
512233902پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MAهرتن دلار1070.261
512243902پلی پروپیلن شیمیایی ZR230Cهرتن دلار1147.261
5122539021020HP422H پلی پروپیلن فیلمهرتن دلار1049.8275
5122639021020پلی پروپیلن فیلم HP525Jهرتن دلار1059.8275
5122739021020ZH 422 H پلی پروپیلن فیلمهرتن دلار1049.8275
5122839021020پلی پروپیلن فیلم ZH525Jهرتن دلار1059.8275
51229390210پلی پروپیلن فیلم ZH520Jهرتن دلار1059.8275
5123039021030پلی پروپیلن نساجی C30Sهرتن دلار1005.261
5123139021030CR380 پلی پروپیلن نساجیهرتن دلار1040.261
5123239021030پلی پروپیلن نساجی F30Gهرتن دلار1005.261
5123339021030HP 502P پلی پروپیلن نساجیهرتن دلار1005.261
5123439021030پلی پروپیلن نساجی HP510Lهرتن دلار1005.261
5123539021030پلی پروپیلن نساجی HP550Jهرتن دلار1005.261
5123639021030پلی پروپیلن نساجی HP552Rهرتن دلار1005.261
5123739021030ZH 552R پلی پروپیلن نساجیهرتن دلار1005.261
5123839021030پلی پروپیلن نساجی HP554Pهرتن دلار1005.261
5123939021030HP 564 S پلی پروپیلن نساجیهرتن دلار1100.261
5124039021030پلی پروپیلن نساجی HP565Sهرتن دلار1095.261
5124139021030پلی پروپیلن نساجی PYI250هرتن دلار1005.261
5124239021030پلی پروپیلن نساجی RG1101Pهرتن دلار1005.261
5124339021030پلی پروپیلن نساجی RG1101Sهرتن دلار1005.261
5124439021030پلی پروپیلن نساجی RG1101XNهرتن دلار1005.261
5124539021030پلی پروپیلن نساجی RG1101XPهرتن دلار1005.261
5124639021030پلی پروپیلن نساجی RG1101XSهرتن دلار1005.261
5124739021030پلی پروپیلن نساجی RG1101XXRهرتن دلار1005.261
5124839021030پلی پروپیلن نساجی RG1102Hهرتن دلار1005.261
5124939021030پلی پروپیلن نساجی RG1102Lهرتن دلار1005.261
5125039021030پلی پروپیلن نساجی RG1102XKهرتن دلار1005.261
5125139021030پلی پروپیلن فیلم RG1104Kهرتن دلار1059.8275
5125239021030پلی پروپیلن شیمیایی RG3212Eهرتن دلار1147.261
5125339021030پلی پروپیلن نساجی SF060هرتن دلار1005.261
5125439021030پلی پروپیلن نساجی FI160هرتن دلار1005.261
5125539021030پلی پروپیلن نساجی SIF030هرتن دلار1005.261
5125639021030پلی پروپیلن نساجی V30Gهرتن دلار1005.261
5125739021030پلی پروپیلن نساجی V30Sهرتن دلار1005.261
5125839021030پلی پروپیلن نساجی V30Sهرتن دلار1005.261
5125939021030پلی پروپیلن نساجی V79Gهرتن دلار1005.261
5126039021030پلی پروپیلن نساجی V79Sهرتن دلار1005.261
5126139021030پلی پروپیلن نساجی Z30Gهرتن دلار1005.261
5126239021030پلی پروپیلن نساجی Z30Sهرتن دلار1005.261
5126339021030پلی پروپیلن نساجی ZH510Lهرتن دلار1005.261
5126439021030پلی پروپیلن نساجی ZH550Jهرتن دلار1005.261
5126539021030پلی کربنات PGPC 1012هرتن دلار2440
5126639021099ZB548R پلی پروپیلن تزریقیهرتن دلار1147.261
5126739021099ZB548T پلی پروپیلن تزریقیهرتن دلار1173.261
512683902پلی پروپیلن شیمیایی ZB432Lهرتن دلار1147.261
512693902پلی پروپیلن شیمیایی ZB440Lهرتن دلار1147.261
512703902پلی پروپیلن شیمیایی ZB445Lهرتن دلار1209.261
5127139074000PGPC 0407 پلی کربناتهرتن دلار2440
5127239074000PGPC 0712 پلی کربناتهرتن دلار2440
5127339074000پلی کربنات PGPC 0710هرتن دلار2440
5127439074000PGPC 1218 پلی کربناتهرتن دلار2440
5127539074000PGPC 1822 پلی کربناتهرتن دلار2440
5127639074000PGPC 2230 پلی کربناتهرتن دلار2440
512773904پلی وینیل کلراید E6834هرتن دلار1362.75
512783904پلی وینیل کلراید E7242هرتن دلار1287.9
512793904پلی وینیل کلراید E7244هرتن دلار1287.9
512803904پلی وینیل کلراید S57هرتن دلار1287.9
512813904پلی وینیل کلراید S60هرتن دلار1228.275
512823904پلی وینیل کلراید S6058هرتن دلار1228.275
512833904پلی وینیل کلراید S65هرتن دلار1168.65
512843904پلی وینیل کلراید S7054هرتن دلار1287.9
512853904پلی وینیل کلراید S6532هرتن دلار1168.65
512863904پلی وینیل کلراید S6558هرتن دلار1168.65
512873904پلی وینیل کلراید S7042هرتن دلار1287.9
512883904پلی وینیل کلراید S65هرتن دلار1168.65
512893904پلی وینیل کلراید S6532هرتن دلار1168.65
512903904پلی وینیل کلراید S6558هرتن دلار1168.65
5129119126011150قیمت FOB کنسانتره سنگ آهن با عیار 65 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ99/06/17 الی 99/06/21)هرتن دلار96.3
5129219126011150قیمت FOB کنسانتره سنگ آهن با عیار 66 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ99/06/17 الی 99/06/21)هرتن دلار98.6
5129319126011150قیمت FOB کنسانتره سنگ آهن با عیار 67 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ99/06/17 الی 99/06/21)هرتن دلار101.4
5129419126011200قیمت FOB گندله از کنسانتره آهن با عیار 65 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ99/06/17 الی 99/06/21)هرتن دلار106.3
5129519126011200قیمت FOB گندله از کنسانتره آهن با عیار 66 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ99/06/17 الی 99/06/21)هرتن دلار108.6
5129619126011200قیمت FOB گندله از کنسانتره آهن با عیار 67 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ99/06/17 الی 99/06/21)هرتن دلار111.4
51297191260115000قیمت FOB نرمه گندله سنگ آهن از کنسانتره سنگ آهن با عیار 65 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ99/06/17 الی 99/06/21)هرتن دلار69.10
51298191260115000قیمت FOB نرمه گندله سنگ آهن از کنسانتره سنگ آهن با عیار 66 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ99/06/17 الی 99/06/21)هرتن دلار70.59
51299191260115000قیمت FOB نرمه گندله سنگ آهن از کنسانتره سنگ آهن با عیار 67 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ99/06/17 الی 99/06/21)هرتن دلار72.41
5130019126011110قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی هماتیتی با عیار 56.55 (متوسط قیمت هفته از مورخ99/06/17 الی 99/06/21) هرتن دلار51.5
5130119126011110قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی هماتیتی با عیار 57.56 (متوسط قیمت هفته از مورخ99/06/17 الی 99/06/21) هرتن دلار56.3
5130219126011110قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی هماتیتی با عیار 58.57 (متوسط قیمت هفته از مورخ99/06/17 الی 99/06/21) هرتن دلار63
5130319126011110قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی هماتیتی با عیار 59.58 (متوسط قیمت هفته از مورخ99/06/17 الی 99/06/21) هرتن دلار71.9
5130419126011120قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی هماتیتی با عیار 60.59 (متوسط قیمت هفته از مورخ99/06/17 الی 99/06/21) هرتن دلار75.9
5130519126011120قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی هماتیتی با عیار 61.60 (متوسط قیمت هفته از مورخ99/06/17 الی 99/06/21) هرتن دلار81.4
5130619126011120قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی هماتیتی با عیار 62.61 (متوسط قیمت هفته از مورخ99/06/17 الی 99/06/21) هرتن دلار84.6
5130719126011130قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 54.53 (متوسط قیمت هفته از مورخ99/06/17 الی 99/06/21) هرتن دلار44.5
5130819126011130قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 55.54 (متوسط قیمت هفته از مورخ99/06/17 الی 99/06/21) هرتن دلار49.2
5130919126011130قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 56.55 (متوسط قیمت هفته از مورخ99/06/17 الی 99/06/21) هرتن دلار53.6
5131019126011130قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 57.56 (متوسط قیمت هفته از مورخ99/06/17 الی 99/06/21) هرتن دلار58.5
5131119126011130قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 58.57 (متوسط قیمت هفته از مورخ99/06/17 الی 99/06/21) هرتن دلار65.8
5131219126011130قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 59.58 (متوسط قیمت هفته از مورخ99/06/17 الی 99/06/21) هرتن دلار74.4
5131319126011140قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 60.59 (متوسط قیمت هفته از مورخ99/06/17 الی 99/06/21) هرتن دلار79.5
5131419126011140قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 61.60 (متوسط قیمت هفته از مورخ99/06/17 الی 99/06/21) هرتن دلار83.5
5131519126011140قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 62.61 (متوسط قیمت هفته از مورخ99/06/17 الی 99/06/21) هرتن دلار86.5
5131619226011150قیمت FOB کنسانتره سنگ آهن با عیار 65 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ99/06/24 الی 99/06/28)هرتن دلار101.3
5131719226011150قیمت FOB کنسانتره سنگ آهن با عیار 66 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ99/06/24 الی 99/06/28)هرتن دلار103.6
5131819226011150قیمت FOB کنسانتره سنگ آهن با عیار 67 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ99/06/24 الی 99/06/28)هرتن دلار106.4
5131919226011200قیمت FOB گندله از کنسانتره آهن با عیار 65 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ99/06/24 الی 99/06/28)هرتن دلار111.3
5132019226011200قیمت FOB گندله از کنسانتره آهن با عیار 66 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ99/06/24 الی 99/06/28)هرتن دلار113.6
5132119226011200قیمت FOB گندله از کنسانتره آهن با عیار 67 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ99/06/24 الی 99/06/28)هرتن دلار116.4
51322192260115000قیمت FOB نرمه گندله سنگ آهن از کنسانتره سنگ آهن با عیار 65 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ99/06/24 الی 99/06/28)هرتن دلار72.35
51323192260115000قیمت FOB نرمه گندله سنگ آهن از کنسانتره سنگ آهن با عیار 66 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ99/06/24 الی 99/06/28)هرتن دلار73.84
51324192260115000قیمت FOB نرمه گندله سنگ آهن از کنسانتره سنگ آهن با عیار 67 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ99/06/24 الی 99/06/28)هرتن دلار75.66
5132519226011110قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی هماتیتی با عیار 56.55 (متوسط قیمت هفته از مورخ99/06/24 الی 99/06/28) هرتن دلار49.5
5132619226011110قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی هماتیتی با عیار 57.56 (متوسط قیمت هفته از مورخ99/06/24 الی 99/06/28) هرتن دلار54.3
5132719226011110قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی هماتیتی با عیار 58.57 (متوسط قیمت هفته از مورخ99/06/24 الی 99/06/28) هرتن دلار61
5132819226011110قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی هماتیتی با عیار 59.58 (متوسط قیمت هفته از مورخ99/06/24 الی 99/06/28) هرتن دلار69.1
5132919226011120قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی هماتیتی با عیار 60.59 (متوسط قیمت هفته از مورخ99/06/24 الی 99/06/28) هرتن دلار72.6
5133019226011120قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی هماتیتی با عیار 61.60 (متوسط قیمت هفته از مورخ99/06/24 الی 99/06/28) هرتن دلار78.1
5133119226011120قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی هماتیتی با عیار 62.61 (متوسط قیمت هفته از مورخ99/06/24 الی 99/06/28) هرتن دلار81.3
5133219226011130قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 54.53 (متوسط قیمت هفته از مورخ99/06/24 الی 99/06/28) هرتن دلار42.5
5133319226011130قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 55.54 (متوسط قیمت هفته از مورخ99/06/24 الی 99/06/28) هرتن دلار47.5
5133419226011130قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 56.55 (متوسط قیمت هفته از مورخ99/06/24 الی 99/06/28) هرتن دلار51.6
5133519226011130قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 57.56 (متوسط قیمت هفته از مورخ99/06/24 الی 99/06/28) هرتن دلار56.5
5133619226011130قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 58.57 (متوسط قیمت هفته از مورخ99/06/24 الی 99/06/28) هرتن دلار63.8
5133719226011130قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 59.58 (متوسط قیمت هفته از مورخ99/06/24 الی 99/06/28) هرتن دلار71.9
5133819226011140قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 60.59 (متوسط قیمت هفته از مورخ99/06/24 الی 99/06/28) هرتن دلار76.2
5133919226011140قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 61.60 (متوسط قیمت هفته از مورخ99/06/24 الی 99/06/28) هرتن دلار80.2
5134019226011140قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 62.61 (متوسط قیمت هفته از مورخ99/06/24 الی 99/06/28) هرتن دلار83.2
5134119326011150قیمت FOB کنسانتره سنگ آهن با عیار 65 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ99/06/31 الی 99/07/04)هرتن دلار101.3
5134219326011150قیمت FOB کنسانتره سنگ آهن با عیار 66 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ99/06/31 الی 99/07/04)هرتن دلار103.6
5134319326011150قیمت FOB کنسانتره سنگ آهن با عیار 67 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ99/06/31 الی 99/07/04)هرتن دلار106.4
5134419326011200قیمت FOB گندله از کنسانتره آهن با عیار 65 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ99/06/31 الی 99/07/04)هرتن دلار111.3
5134519326011200قیمت FOB گندله از کنسانتره آهن با عیار 66 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ99/06/31 الی 99/07/04)هرتن دلار113.6
5134619326011200قیمت FOB گندله از کنسانتره آهن با عیار 67 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ99/06/31 الی 99/07/04)هرتن دلار116.4
51347193260115000قیمت FOB نرمه گندله سنگ آهن از کنسانتره سنگ آهن با عیار 65 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ99/06/31 الی 99/07/04)هرتن دلار72.35
51348193260115000قیمت FOB نرمه گندله سنگ آهن از کنسانتره سنگ آهن با عیار 66 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ99/06/31 الی 99/07/04)هرتن دلار73.84
51349193260115000قیمت FOB نرمه گندله سنگ آهن از کنسانتره سنگ آهن با عیار 67 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ99/06/31 الی 99/07/04)هرتن دلار75.66
5135019326011110قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی هماتیتی با عیار 56.55 (متوسط قیمت هفته از مورخ99/06/31 الی 99/07/04) هرتن دلار45.4
5135119326011110قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی هماتیتی با عیار 57.56 (متوسط قیمت هفته از مورخ99/06/31 الی 99/07/04) هرتن دلار50.2
5135219326011110قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی هماتیتی با عیار 58.57 (متوسط قیمت هفته از مورخ99/06/31 الی 99/07/04) هرتن دلار56.9
5135319326011110قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی هماتیتی با عیار 59.58 (متوسط قیمت هفته از مورخ99/06/31 الی 99/07/04) هرتن دلار63.5
5135419326011120قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی هماتیتی با عیار 60.59 (متوسط قیمت هفته از مورخ99/06/31 الی 99/07/04) هرتن دلار65.6
5135519326011120قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی هماتیتی با عیار 61.60 (متوسط قیمت هفته از مورخ99/06/31 الی 99/07/04) هرتن دلار71.1
5135619326011120قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی هماتیتی با عیار 62.61 (متوسط قیمت هفته از مورخ99/06/31 الی 99/07/04) هرتن دلار74.3
5135719326011130قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 54.53 (متوسط قیمت هفته از مورخ99/06/31 الی 99/07/04) هرتن دلار38.4
5135819326011130قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 55.54 (متوسط قیمت هفته از مورخ99/06/31 الی 99/07/04) هرتن دلار43.1
5135919326011130قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 56.55 (متوسط قیمت هفته از مورخ99/06/31 الی 99/07/04) هرتن دلار47.5
5136019326011130قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 57.56 (متوسط قیمت هفته از مورخ99/06/31 الی 99/07/04) هرتن دلار52.4
5136119326011130قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 58.57 (متوسط قیمت هفته از مورخ99/06/31 الی 99/07/04) هرتن دلار59.7
5136219326011130قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 59.58 (متوسط قیمت هفته از مورخ99/06/31 الی 99/07/04) هرتن دلار65.8
5136319326011140قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 60.59 (متوسط قیمت هفته از مورخ99/06/31 الی 99/07/04) هرتن دلار69.2
5136419326011140قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 61.60 (متوسط قیمت هفته از مورخ99/06/31 الی 99/07/04) هرتن دلار73.2
5136519326011140قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 62.61 (متوسط قیمت هفته از مورخ99/06/31 الی 99/07/04) هرتن دلار76.2
5136619426011150قیمت FOB کنسانتره سنگ آهن با عیار 65 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ99/07/07 الی 99/07/11)هرتن دلار101.3
5136719426011150قیمت FOB کنسانتره سنگ آهن با عیار 66 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ99/07/07 الی 99/07/11)هرتن دلار103.6
5136819426011150قیمت FOB کنسانتره سنگ آهن با عیار 67 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ99/07/07 الی 99/07/11)هرتن دلار106.4
5136919426011200قیمت FOB گندله از کنسانتره آهن با عیار 65 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ99/07/07 الی 99/07/11)هرتن دلار111.3
5137019426011200قیمت FOB گندله از کنسانتره آهن با عیار 66 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ99/07/07 الی 99/07/11)هرتن دلار113.6
5137119426011200قیمت FOB گندله از کنسانتره آهن با عیار 67 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ99/07/07 الی 99/07/11)هرتن دلار116.4
51372194260115000قیمت FOB نرمه گندله سنگ آهن از کنسانتره سنگ آهن با عیار 65 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ99/07/07 الی 99/07/11)هرتن دلار72.35
51373194260115000قیمت FOB نرمه گندله سنگ آهن از کنسانتره سنگ آهن با عیار 66 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ99/07/07 الی 99/07/11)هرتن دلار73.84
51374194260115000قیمت FOB نرمه گندله سنگ آهن از کنسانتره سنگ آهن با عیار 67 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ99/07/07 الی 99/07/11)هرتن دلار75.66
5137519426011110قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی هماتیتی با عیار 56.55 (متوسط قیمت هفته از مورخ99/07/07 الی 99/07/11) هرتن دلار47.2
5137619426011110قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی هماتیتی با عیار 57.56 (متوسط قیمت هفته از مورخ99/07/07 الی 99/07/11) هرتن دلار52
5137719426011110قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی هماتیتی با عیار 58.57 (متوسط قیمت هفته از مورخ99/07/07 الی 99/07/11) هرتن دلار59.7
5137819426011110قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی هماتیتی با عیار 59.58 (متوسط قیمت هفته از مورخ99/07/07 الی 99/07/11) هرتن دلار64.1
5137919426011120قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی هماتیتی با عیار 60.59 (متوسط قیمت هفته از مورخ99/07/07 الی 99/07/11) هرتن دلار67
5138019426011120قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی هماتیتی با عیار 61.60 (متوسط قیمت هفته از مورخ99/07/07 الی 99/07/11) هرتن دلار72.5
5138119426011120قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی هماتیتی با عیار 62.61 (متوسط قیمت هفته از مورخ99/07/07 الی 99/07/11) هرتن دلار75.7
5138219426011130قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 54.53 (متوسط قیمت هفته از مورخ99/07/07 الی 99/07/11) هرتن دلار40.2
5138319426011130قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 55.54 (متوسط قیمت هفته از مورخ99/07/07 الی 99/07/11) هرتن دلار44.9
5138419426011130قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 56.55 (متوسط قیمت هفته از مورخ99/07/07 الی 99/07/11) هرتن دلار49.3
5138519426011130قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 57.56 (متوسط قیمت هفته از مورخ99/07/07 الی 99/07/11) هرتن دلار54
5138619426011130قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 58.57 (متوسط قیمت هفته از مورخ99/07/07 الی 99/07/11) هرتن دلار61.5
5138719426011130قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 59.58 (متوسط قیمت هفته از مورخ99/07/07 الی 99/07/11) هرتن دلار76.7
5138819426011140قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 60.59 (متوسط قیمت هفته از مورخ99/07/07 الی 99/07/11) هرتن دلار70.4
5138919426011140قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 61.60 (متوسط قیمت هفته از مورخ99/07/07 الی 99/07/11) هرتن دلار74.6
5139019426011140قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 62.61 (متوسط قیمت هفته از مورخ99/07/07 الی 99/07/11) هرتن دلار77.6
5139119526011150قیمت FOB کنسانتره سنگ آهن با عیار 65 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ99/07/21 الی 99/07/25)هرتن دلار106.3
5139219526011150قیمت FOB کنسانتره سنگ آهن با عیار 66 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ99/07/21 الی 99/07/25)هرتن دلار108.6
5139319526011150قیمت FOB کنسانتره سنگ آهن با عیار 67 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ99/07/21 الی 99/07/25)هرتن دلار111.4
5139419526011200قیمت FOB گندله از کنسانتره آهن با عیار 65 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ99/07/21 الی 99/07/25)هرتن دلار116.3
5139519526011200قیمت FOB گندله از کنسانتره آهن با عیار 66 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ99/07/21 الی 99/07/25)هرتن دلار118.6
5139619526011200قیمت FOB گندله از کنسانتره آهن با عیار 67 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ99/07/21 الی 99/07/25)هرتن دلار121.4
51397195260115000قیمت FOB نرمه گندله سنگ آهن از کنسانتره سنگ آهن با عیار 65 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ99/07/21 الی 99/07/25)هرتن دلار75.6
51398195260115000قیمت FOB نرمه گندله سنگ آهن از کنسانتره سنگ آهن با عیار 66 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ99/07/21 الی 99/07/25)هرتن دلار77.09
51399195260115000قیمت FOB نرمه گندله سنگ آهن از کنسانتره سنگ آهن با عیار 67 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ99/07/21 الی 99/07/25)هرتن دلار78.91
5140019526011110قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی هماتیتی با عیار 56.55 (متوسط قیمت هفته از مورخ99/07/21 الی 99/07/25) هرتن دلار51.3
5140119526011110قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی هماتیتی با عیار 57.56 (متوسط قیمت هفته از مورخ99/07/21 الی 99/07/25) هرتن دلار56.1
5140219526011110قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی هماتیتی با عیار 58.57 (متوسط قیمت هفته از مورخ99/07/21 الی 99/07/25) هرتن دلار62.8
5140319526011110قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی هماتیتی با عیار 59.58 (متوسط قیمت هفته از مورخ99/07/21 الی 99/07/25) هرتن دلار64.2
5140419526011120قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی هماتیتی با عیار 60.59 (متوسط قیمت هفته از مورخ99/07/21 الی 99/07/25) هرتن دلار71.1
5140519526011120قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی هماتیتی با عیار 61.60 (متوسط قیمت هفته از مورخ99/07/21 الی 99/07/25) هرتن دلار76.6
5140619526011120قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی هماتیتی با عیار 62.61 (متوسط قیمت هفته از مورخ99/07/21 الی 99/07/25) هرتن دلار78.2
5140719526011130قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 54.53 (متوسط قیمت هفته از مورخ99/07/21 الی 99/07/25) هرتن دلار44.3
5140819526011130قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 55.54 (متوسط قیمت هفته از مورخ99/07/21 الی 99/07/25) هرتن دلار49
5140919526011130قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 56.55 (متوسط قیمت هفته از مورخ99/07/21 الی 99/07/25) هرتن دلار53.4
5141019526011130قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 57.56 (متوسط قیمت هفته از مورخ99/07/21 الی 99/07/25) هرتن دلار58.1
5141119526011130قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 58.57 (متوسط قیمت هفته از مورخ99/07/21 الی 99/07/25) هرتن دلار65.6
5141219526011130قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 59.58 (متوسط قیمت هفته از مورخ99/07/21 الی 99/07/25) هرتن دلار81
5141319526011140قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 60.59 (متوسط قیمت هفته از مورخ99/07/21 الی 99/07/25) هرتن دلار74.7
5141419526011140قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 61.60 (متوسط قیمت هفته از مورخ99/07/21 الی 99/07/25) هرتن دلار78.7
5141519526011140قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 62.61 (متوسط قیمت هفته از مورخ99/07/21 الی 99/07/25) هرتن دلار81.7
5141619626011150قیمت FOB کنسانتره سنگ آهن با عیار 65 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ99/07/28 الی 99/08/02)هرتن دلار106.3
5141719626011150قیمت FOB کنسانتره سنگ آهن با عیار 66 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ99/07/28 الی 99/08/02)هرتن دلار108.6
5141819626011150قیمت FOB کنسانتره سنگ آهن با عیار 67 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ99/07/28 الی 99/08/02)هرتن دلار111.4
5141919626011200قیمت FOB گندله از کنسانتره آهن با عیار 65 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ99/07/28 الی 99/08/02)هرتن دلار116.3
5142019626011200قیمت FOB گندله از کنسانتره آهن با عیار 66 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ99/07/28 الی 99/08/02)هرتن دلار118.6
5142119626011200قیمت FOB گندله از کنسانتره آهن با عیار 67 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ99/07/28 الی 99/08/02)هرتن دلار121.4
51422196260115000قیمت FOB نرمه گندله سنگ آهن از کنسانتره سنگ آهن با عیار 65 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ99/07/28 الی 99/08/02)هرتن دلار75.6
51423196260115000قیمت FOB نرمه گندله سنگ آهن از کنسانتره سنگ آهن با عیار 66 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ99/07/28 الی 99/08/02)هرتن دلار77.09
51424196260115000قیمت FOB نرمه گندله سنگ آهن از کنسانتره سنگ آهن با عیار 67 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ99/07/28 الی 99/08/02)هرتن دلار78.91
5142519626011110قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی هماتیتی با عیار 56.55 (متوسط قیمت هفته از مورخ99/07/28 الی 99/08/02) هرتن دلار48.42
5142619626011110قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی هماتیتی با عیار 57.56 (متوسط قیمت هفته از مورخ99/07/28 الی 99/08/02) هرتن دلار53.22
5142719626011110قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی هماتیتی با عیار 58.57 (متوسط قیمت هفته از مورخ99/07/28 الی 99/08/02) هرتن دلار59.92
5142819626011110قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی هماتیتی با عیار 59.58 (متوسط قیمت هفته از مورخ99/07/28 الی 99/08/02) هرتن دلار65.32
5142919626011120قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی هماتیتی با عیار 60.59 (متوسط قیمت هفته از مورخ99/07/28 الی 99/08/02) هرتن دلار68.22
5143019626011120قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی هماتیتی با عیار 61.60 (متوسط قیمت هفته از مورخ99/07/28 الی 99/08/02) هرتن دلار73.72
5143119626011120قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی هماتیتی با عیار 62.61 (متوسط قیمت هفته از مورخ99/07/28 الی 99/08/02) هرتن دلار76.92
5143219626011130قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 54.53 (متوسط قیمت هفته از مورخ99/07/28 الی 99/08/02) هرتن دلار41.06
5143319626011130قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 55.54 (متوسط قیمت هفته از مورخ99/07/28 الی 99/08/02) هرتن دلار45.76
5143419626011130قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 56.55 (متوسط قیمت هفته از مورخ99/07/28 الی 99/08/02) هرتن دلار50.52
5143519626011130قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 57.56 (متوسط قیمت هفته از مورخ99/07/28 الی 99/08/02) هرتن دلار55.42
5143619626011130قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 58.57 (متوسط قیمت هفته از مورخ99/07/28 الی 99/08/02) هرتن دلار62.72
5143719626011130قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 59.58 (متوسط قیمت هفته از مورخ99/07/28 الی 99/08/02) هرتن دلار68.12
5143819626011140قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 60.59 (متوسط قیمت هفته از مورخ99/07/28 الی 99/08/02) هرتن دلار71.82
5143919626011140قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 61.60 (متوسط قیمت هفته از مورخ99/07/28 الی 99/08/02) هرتن دلار75.82
5144019626011140قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 62.61 (متوسط قیمت هفته از مورخ99/07/28 الی 99/08/02) هرتن دلار78.82
5144119726011150قیمت FOB کنسانتره سنگ آهن با عیار 65 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ99/07/28 الی 99/08/02)هرتن دلار103.3
5144219726011150قیمت FOB کنسانتره سنگ آهن با عیار 66 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ99/07/28 الی 99/08/02)هرتن دلار105.6
5144319726011150قیمت FOB کنسانتره سنگ آهن با عیار 67 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ99/07/28 الی 99/08/02)هرتن دلار108.4
5144419726011200قیمت FOB گندله از کنسانتره آهن با عیار 65 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ99/07/28 الی 99/08/02)هرتن دلار113.3
5144519726011200قیمت FOB گندله از کنسانتره آهن با عیار 66 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ99/07/28 الی 99/08/02)هرتن دلار115.6
5144619726011200قیمت FOB گندله از کنسانتره آهن با عیار 67 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ99/07/28 الی 99/08/02)هرتن دلار118.4
51447197260115000قیمت FOB نرمه گندله سنگ آهن از کنسانتره سنگ آهن با عیار 65 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ99/07/28 الی 99/08/02)هرتن دلار73.65
51448197260115000قیمت FOB نرمه گندله سنگ آهن از کنسانتره سنگ آهن با عیار 66 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ99/07/28 الی 99/08/02)هرتن دلار75.14
51449197260115000قیمت FOB نرمه گندله سنگ آهن از کنسانتره سنگ آهن با عیار 67 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ99/07/28 الی 99/08/02)هرتن دلار76.96
5145019726011110قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی هماتیتی با عیار 56.55 (متوسط قیمت هفته از مورخ99/07/28 الی 99/08/02) هرتن دلار45.6
5145119726011110قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی هماتیتی با عیار 57.56 (متوسط قیمت هفته از مورخ99/07/28 الی 99/08/02) هرتن دلار50.4
5145219726011110قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی هماتیتی با عیار 58.57 (متوسط قیمت هفته از مورخ99/07/28 الی 99/08/02) هرتن دلار57.1
5145319726011110قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی هماتیتی با عیار 59.58 (متوسط قیمت هفته از مورخ99/07/28 الی 99/08/02) هرتن دلار62.38
5145419726011120قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی هماتیتی با عیار 60.59 (متوسط قیمت هفته از مورخ99/07/28 الی 99/08/02) هرتن دلار65.28
5145519726011120قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی هماتیتی با عیار 61.60 (متوسط قیمت هفته از مورخ99/07/28 الی 99/08/02) هرتن دلار70.78
5145619726011120قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی هماتیتی با عیار 62.61 (متوسط قیمت هفته از مورخ99/07/28 الی 99/08/02) هرتن دلار73.98
5145719726011130قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 54.53 (متوسط قیمت هفته از مورخ99/07/28 الی 99/08/02) هرتن دلار38.6
5145819726011130قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 55.54 (متوسط قیمت هفته از مورخ99/07/28 الی 99/08/02) هرتن دلار43.3
5145919726011130قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 56.55 (متوسط قیمت هفته از مورخ99/07/28 الی 99/08/02) هرتن دلار47.7
5146019726011130قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 57.56 (متوسط قیمت هفته از مورخ99/07/28 الی 99/08/02) هرتن دلار52.6
5146119726011130قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 58.57 (متوسط قیمت هفته از مورخ99/07/28 الی 99/08/02) هرتن دلار59.9
5146219726011130قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 59.58 (متوسط قیمت هفته از مورخ99/07/28 الی 99/08/02) هرتن دلار65.18
5146319726011140قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 60.59 (متوسط قیمت هفته از مورخ99/07/28 الی 99/08/02) هرتن دلار68.88
5146419726011140قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 61.60 (متوسط قیمت هفته از مورخ99/07/28 الی 99/08/02) هرتن دلار72.88
5146519726011140قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 62.61 (متوسط قیمت هفته از مورخ99/07/28 الی 99/08/02) هرتن دلار75.78
5146619826011150قیمت FOB کنسانتره سنگ آهن با عیار 65 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ99/07/28 الی 99/08/02)هرتن دلار104.3
5146719826011150قیمت FOB کنسانتره سنگ آهن با عیار 66 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ99/07/28 الی 99/08/02)هرتن دلار106.6
5146819826011150قیمت FOB کنسانتره سنگ آهن با عیار 67 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ99/07/28 الی 99/08/02)هرتن دلار109.4
5146919826011200قیمت FOB گندله از کنسانتره آهن با عیار 65 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ99/07/28 الی 99/08/02)هرتن دلار114.3
5147019826011200قیمت FOB گندله از کنسانتره آهن با عیار 66 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ99/07/28 الی 99/08/02)هرتن دلار116.6
5147119826011200قیمت FOB گندله از کنسانتره آهن با عیار 67 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ99/07/28 الی 99/08/02)هرتن دلار194.4
51472198260115000قیمت FOB نرمه گندله سنگ آهن از کنسانتره سنگ آهن با عیار 65 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ99/07/28 الی 99/08/02)هرتن دلار74.30
51473198260115000قیمت FOB نرمه گندله سنگ آهن از کنسانتره سنگ آهن با عیار 66 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ99/07/28 الی 99/08/02)هرتن دلار75.79
51474198260115000قیمت FOB نرمه گندله سنگ آهن از کنسانتره سنگ آهن با عیار 67 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ99/07/28 الی 99/08/02)هرتن دلار77.61
5147519826011110قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی هماتیتی با عیار 56.55 (متوسط قیمت هفته از مورخ99/07/28 الی 99/08/02) هرتن دلار47.5
5147619826011110قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی هماتیتی با عیار 57.56 (متوسط قیمت هفته از مورخ99/07/28 الی 99/08/02) هرتن دلار52.3
5147719826011110قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی هماتیتی با عیار 58.57 (متوسط قیمت هفته از مورخ99/07/28 الی 99/08/02) هرتن دلار59
5147819826011110قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی هماتیتی با عیار 59.58 (متوسط قیمت هفته از مورخ99/07/28 الی 99/08/02) هرتن دلار64.2
5147919826011120قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی هماتیتی با عیار 60.59 (متوسط قیمت هفته از مورخ99/07/28 الی 99/08/02) هرتن دلار67.9
5148019826011120قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی هماتیتی با عیار 61.60 (متوسط قیمت هفته از مورخ99/07/28 الی 99/08/02) هرتن دلار73.4
5148119826011120قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی هماتیتی با عیار 62.61 (متوسط قیمت هفته از مورخ99/07/28 الی 99/08/02) هرتن دلار76.6
5148219826011130قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 54.53 (متوسط قیمت هفته از مورخ99/07/28 الی 99/08/02) هرتن دلار40.5
5148319826011130قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 55.54 (متوسط قیمت هفته از مورخ99/07/28 الی 99/08/02) هرتن دلار45.2
5148419826011130قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 56.55 (متوسط قیمت هفته از مورخ99/07/28 الی 99/08/02) هرتن دلار49.6
5148519826011130قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 57.56 (متوسط قیمت هفته از مورخ99/07/28 الی 99/08/02) هرتن دلار54.5
5148619826011130قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 58.57 (متوسط قیمت هفته از مورخ99/07/28 الی 99/08/02) هرتن دلار61.8
5148719826011130قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 59.58 (متوسط قیمت هفته از مورخ99/07/28 الی 99/08/02) هرتن دلار67
5148819826011140قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 60.59 (متوسط قیمت هفته از مورخ99/07/28 الی 99/08/02) هرتن دلار71.5
5148919826011140قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 61.60 (متوسط قیمت هفته از مورخ99/07/28 الی 99/08/02) هرتن دلار75.5
5149019826011140قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 62.61 (متوسط قیمت هفته از مورخ99/07/28 الی 99/08/02) هرتن دلار78.5
51491شمش فولادی - بیلت (99/08/07 - 2020/10/28) هرتن دلار405
51492شمش فولادی اسلب (99/08/07 - 2020/10/28) هرتن دلار430
51493شمش روی (99/08/09 - 2020/10/30) هرتن دلار2525
51494شمش مس (99/08/09 - 2020/10/30) هرتن دلار6695
51495شمش آلومینیوم (99/08/09 - 2020/10/30) هرتن دلار1821
51496شمش نیکل (99/08/09 - 2020/10/30) هرتن دلار15256
51497شمش قلع (99/08/09 - 2020/10/30) هرتن دلار17650
51498شمش سرب (99/08/09 - 2020/10/30) هرتن دلار1790
51499میلگرد سایز (32-12 میل) (99/08/07 - 2020/10/28) هرتن دلار463
51500میلگرد سایز (8 میل) (99/08/07 - 2020/10/28) هرتن دلار511
51501میلگرد سایز (10 میل) (99/08/07 - 2020/10/28) هرتن دلار498
51502قراضه فولادی (99/08/07 - 2020/10/28) هرتن دلار209
51503شمش فولادی - بیلت (99/08/14 - 2020/11/4) هرتن دلار407
51504شمش فولادی اسلب (99/08/14 - 2020/11/4) هرتن دلار430
51505شمش روی (99/08/16 - 2020/11/06) هرتن دلار2615
51506شمش مس (99/08/16 - 2020/11/06) هرتن دلار6939
51507شمش آلومینیوم (99/08/16 - 2020/11/06) هرتن دلار1892
51508شمش نیکل (99/08/16 - 2020/11/06) هرتن دلار15532
51509شمش قلع (99/08/16 - 2020/11/06) هرتن دلار18385
51510شمش سرب (99/08/16 - 2020/11/06) هرتن دلار1838
51511میلگرد سایز (32-12 میل) (99/08/14 - 2020/11/04) هرتن دلار465
51512میلگرد سایز (8 میل) (99/08/14 - 2020/11/04) هرتن دلار506
51513میلگرد سایز (10 میل) (99/08/14 - 2020/11/04) هرتن دلار493
51514قراضه فولادی (99/08/14 - 2020/11/04) هرتن دلار209
5151527111190C3+هرتن دلار270.94
5151629024100ارتوزایلنهرتن دلار513
5151728030000دوده صنعتیهرتن دلار450
51518استایرن منومرهرتن دلار1098.6
51519آروماتیک سنگینهرتن دلار449.9041
51520آروماتیک سنگین(حاصل از پالایشگاه نفت و پتروشیمی)هرتن دلار388.455
51521انیدرید فتالیکهرتن دلار575.23
51522MTBEهرتن دلار432.29375
51523بنزنهرتن دلار556.2
515241-بوتنهرتن دلار605
51525گوگرد گرانولهرتن دلار52.8
51526گوگرد کلوخههرتن دلار46.464
5152729173600اسید ترفتالیکهرتن دلار518.7
5152828141000آمونیاک (مایع)هرتن دلار125.745
5152931021000اوره گرانولههرتن دلار178.6
5153031021000اوره پریلهرتن دلار182.6
5153129051490ایزوبوتانولهرتن دلار782.075
51532تری اتیلن گلایکولهرتن دلار700
51533آلکیل بنزن خطیهرتن دلار1135
51534تولوئنهرتن دلار419
51535پلی بوتادین رابرهرتن دلار1628.96
51536PBR 1220هرتن دلار1628.96
515371210S پلی بوتادین رابرهرتن دلار1728.96
51538PBR 1202هرتن دلار1728.96
51539PBR NEAR PRIMEهرتن دلار840
51540برش سنگینهرتن دلار275.925
51541آرماتیک سنگین ضایعاتیهرتن دلار218.172
51542برش پروپان(به جز بنزین و گازوئیل)هرتن دلار279.5
51543برش بوتان(C4 RAFFINATE)هرتن دلار220
51544PBR OFFهرتن دلار780
51545بنزین سوپر بدون سربهرتن دلار363.455
51546نفتای سنگینهرتن دلار357.045
515471و3 بوتادینهرتن دلار1143
51548C7-C9هرتن دلار280
5154927101210بنزین پیرولیزهرتن دلار263.455
51550هیدروکربن هیدروژنه شده (PGH)هرتن دلار240
5155129024300پارازایلینهرتن دلار479.9746
5155229221500تری اتانول آمینهرتن دلار743.325
5155331053000دی آمونیوم فسفاتهرتن دلار335
51554زایلین مخلوطهرتن دلار387.252
5155529336100کریستال ملامینهرتن دلار1128.96
5155629291010تولوئن دی ایزو سیانات (TDI)هرتن دلار2186.5
5155729051100متانولهرتن دلار185.612
51558متیلن دی فنیل دی ایزوسیانات MDI پلیمریهرتن دلار2591.325
51559متیلن دی فنیل دی ایزوسیانات MDI خالصهرتن دلار3250.05
5156029221110منو اتانول آمینهرتن دلار729.79
5156129221220دی اتانول آمینهرتن دلار840.205
5156229053100منو اتیلن گلایکولهرتن دلار389.16
5156329094100دی اتیلن گلایکولهرتن دلار437.255
51564TEG OFF GRADEهرتن دلار117
51565محلول در آب 28151200سود کاستیکهرتن دلار66.912
5156629153200منومر وینیل استاتهرتن دلار800.75
5156729011000پنتان پلاسهرتن دلار308.93675
51568 31023000 (حتی محلول در آب) نیترات آمونیوم کشاورزیهرتن دلار117.5
5156939033000اکریلونیتریل بوتادین استایرن 75 - گرید طبیعیهرتن دلار2297.55
5157039033000اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعیهرتن دلار2275.025
5157139033000اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150هرتن دلار2275.025
5157239033000اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0157هرتن دلار2275.025
5157339033000اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0157W2901هرتن دلار2252.5
5157439039000استایرن بوتادین رابر تیره 1500هرتن دلار1749.825
5157539039000استایرن بوتادین رابر روشن 1502هرتن دلار1784.475
51576SBR 1712هرتن دلار1714.125
51577لاتکسهرتن دلار502.425
515783907PET N آمورف هرتن دلار651.33475
515793907PET S آمورف هرتن دلار657.90725
515803907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG730Nهرتن دلار680.911
515813907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG730Sهرتن دلار694.71325
515823907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG760Nهرتن دلار683.54
515833907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG760Sهرتن دلار697.34225
515843907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG780Nهرتن دلار686.82625
515853907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG780Sهرتن دلار700.6285
515863907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG800Nهرتن دلار697.34225
515873907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG800Sهرتن دلار717.717
515883907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG820Nهرتن دلار713.11625
515893907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG820Sهرتن دلار734.14825
515903907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG840Nهرتن دلار719.0315
515913907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG840Sهرتن دلار740.0635
515923907پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG620Nهرتن دلار654.48
515933907پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG620Sهرتن دلار648.42
5159439076010پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD-SB Nهرتن دلار665.388
5159539076010پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD-SB Sهرتن دلار684.78
5159639076010پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD Nهرتن دلار646.602
5159739076010پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD Sهرتن دلار659.934
515983907پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640Nهرتن دلار645.39
515993907پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640Sهرتن دلار658.116
516003907پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640HB Nهرتن دلار668.418
516013907پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640HB Sهرتن دلار688.416
516023907پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپربرایت TG620SB Nهرتن دلار645.39
516033907پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپربرایت TG620SB Sهرتن دلار651.45
516043907پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپر برایت TG640SB Nهرتن دلار663.57
516053907پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپربرایت TG640SB Sهرتن دلار682.962
516063901پلی اتیلن سبک خطی 0209AAهرتن دلار876.8375
516073901پلی اتیلن سبک خطی 0209KJهرتن دلار881.8375
51608390110-390120پلی اتیلن سبک خطی 0220AAهرتن دلار876.8375
516093901پلی اتیلن سبک خطی 0220KJهرتن دلار891.8375
516103901پلی اتیلن سبک خطی 0410AAهرتن دلار876.8375
516113901پلی اتیلن سبک خطی 22501AAهرتن دلار876.8375
516123901پلی اتیلن سبک خطی 22501KJهرتن دلار881.8375
516133901پلی اتیلن سبک خطی 22B01هرتن دلار876.8375
516143901پلی اتیلن سبک خطی 22B02هرتن دلار876.8375
51615پلی اتیلن سبک خطی 22B02 (پودر)هرتن دلار850.532375
516163901پلی اتیلن سبک خطی 22B03هرتن دلار876.8375
516173901پلی اتیلن سبک خطی 22B01KJهرتن دلار881.8375
516183901پلی اتیلن سبک خطی 22B02KJهرتن دلار881.8375
516193901پلی اتیلن سبک خطی 235F6هرتن دلار896.8375
5162039011010پلی اتیلن سبک خطی دورانی 32604UVهرتن دلار877.977175
5162139011030پلی اتیلن سبک فیلم LFI 2130هرتن دلار1163.4
5162239011030پلی اتیلن سبک فیلم 0075هرتن دلار1105.23
5162339011030پلی اتیلن سبک فیلم LFI 2119هرتن دلار1105.23
5162439011030پلی اتیلن سبک فیلم 0200هرتن دلار1105.23
5162539011030پلی اتیلن سبک فیلم 2004TC00هرتن دلار1105.23
5162639011030پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00هرتن دلار1186.668
5162739011030پلی اتیلن سبک فیلم 2420F3هرتن دلار1186.668
5162839011030پلی اتیلن سبک فیلم 2420F8هرتن دلار1105.23
5162939011030پلی اتیلن سبک فیلم 2101TN47هرتن دلار1105.23
5163039011030پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00هرتن دلار1105.23
5163139011030پلی اتیلن سبک فیلم 2404TC47هرتن دلار1105.23
5163239011030پلی اتیلن سبک فیلم 2420Dهرتن دلار1163.4
5163339011030پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02هرتن دلار1105.23
5163439011030پلی اتیلن سبک فیلم 2420Fهرتن دلار1105.23
5163539011030پلی اتیلن سبک فیلم 2420Hهرتن دلار1105.23
5163639011030پلی اتیلن سبک فیلم 2420Kهرتن دلار1105.23
5163739011030پلی اتیلن سبک فیلم 2426F8هرتن دلار1110.23
5163839011040پلی اتیلن سبک تزریقی 1922Tهرتن دلار1140.132
5163939011030پلی اتیلن سبک فیلم LFI 2047Aهرتن دلار1120.23
5164039012090پلی اتیلن سنگین اکستروژن 6366Mهرتن دلار956.9
5164139012090پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 (PE100)هرتن دلار966.9
5164239012090پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 (PE80)هرتن دلار956.9
5164339012090پلی اتیلن سنگین اکستروژن HEX4460 (PE80)هرتن دلار961.9
5164439012090پلی اتیلن سنگین اکستروژنCRP100Nهرتن دلار992.7663
5164539012090پلی اتیلن سنگین اکستروژنARM CRP100 blackهرتن دلار1085.45
5164639012040پلی اتیلن سنگین بادی 0035هرتن دلار877.101225
5164739012040پلی اتیلن سنگین بادی 5020هرتن دلار877.101225
5164839012040پلی اتیلن سنگین بادی B8200هرتن دلار877.101225
5164939012040پلی اتیلن سنگین بادی BL3هرتن دلار877.101225
5165039012040پلی اتیلن سنگین بادی BL4هرتن دلار877.101225
5165139012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 2208Jهرتن دلار857.723175
5165239012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 2200Jهرتن دلار837.723175
5165339012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 4440EAهرتن دلار853.746175
5165439012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 4440UAهرتن دلار855.350175
5165539012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030EAهرتن دلار862.922675
5165639012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030SAهرتن دلار872.977175
5165739012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 5218EAهرتن دلار837.723175
5165839012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 5218UAهرتن دلار857.723175
5165939012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502هرتن دلار881.790675
5166039012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502SUهرتن دلار901.790675
5166139012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505هرتن دلار837.723175
5166239012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505UVهرتن دلار857.723175
5166339012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 52511هرتن دلار837.723175
5166439012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518هرتن دلار837.723175
5166539012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518UVهرتن دلار857.723175
5166639012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04هرتن دلار837.723175
5166739012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 5620EAهرتن دلار837.723175
5166839012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030SAهرتن دلار872.977175
5166939012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 6040EAهرتن دلار837.723175
5167039012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 6040UAهرتن دلار787.215175
5167139012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505هرتن دلار837.723175
5167239012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507هرتن دلار837.723175
5167339012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507UVهرتن دلار857.723175
5167439012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505UVهرتن دلار857.723175
5167539012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 6070EAهرتن دلار837.723175
5167639012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 6070UAهرتن دلار831.282675
5167739012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 60511هرتن دلار837.723175
5167839012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 60511UVهرتن دلار857.723175
5167939012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UVهرتن دلار857.723175
5168039012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07هرتن دلار837.723175
5168139012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N11UVهرتن دلار857.723175
5168239012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UVهرتن دلار857.723175
5168339012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 52B18UVهرتن دلار857.723175
5168439012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04UVهرتن دلار857.723175
5168539012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N18هرتن دلار837.723175
5168639012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N18UVهرتن دلار857.723175
5168739012030پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500هرتن دلار837.723175
5168839012030پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500UAهرتن دلار857.723175
5168939012030پلی اتیلن سنگین تزریقی I3هرتن دلار837.723175
5169039012030پلی اتیلن سنگین تزریقی I3UVهرتن دلار857.723175
5169139012030پلی اتیلن سنگین تزریقی I4هرتن دلار837.723175
5169239012030پلی اتیلن سنگین تزریقی I4UVهرتن دلار857.723175
5169339012090پلی اتیلن سنگین دورانی 3840هرتن دلار930.604175
5169439012090پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UAهرتن دلار930.604175
5169539012090پلی اتیلن سنگین دورانی 38504UVهرتن دلار930.604175
5169639012020پلی اتیلن سنگین فیلم 7000Fهرتن دلار873.525
5169739012020پلی اتیلن سنگین فیلم EX2هرتن دلار913.525
5169839012020پلی اتیلن سنگین فیلم EX5هرتن دلار873.525
5169939012020پلی اتیلن سنگین فیلم HFI 5110هرتن دلار873.525
5170039012020پلی اتیلن سنگین فیلم MFI 3713هرتن دلار923.525
5170139012020پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای HD48BF7هرتن دلار895.135
5170239012020پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای HD50B01هرتن دلار895.135
5170339012020پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای 5000Sهرتن دلار913.525
5170434049000پلی اتیلن سنگین LMPهرتن دلار567.79125
5170539012040پلی اتیلن سنگین PEWAXهرتن دلار298.2144165
5170639031190EPS Oversize پلی استایرن انبساطیهرتن دلار860.874
5170739031190EPS SuperFine پلی استایرن انبساطیهرتن دلار648.1925
5170839031190EPS 100-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1385.315
5170939031190EPS 200-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1385.315
5171039031190EPS 300-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1385.315
5171139031190EPS 400-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1378.35
5171239031190EPS 500-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1321.56
5171339031190EPS Fine پلی استایرن انبساطیهرتن دلار777.831
5171439031190پلی استایرن انبساطی 100هرتن دلار1434.79
5171539031190پلی استایرن انبساطی 200هرتن دلار1434.79
5171639031190پلی استایرن انبساطی 300هرتن دلار1434.79
5171739031190پلی استایرن انبساطی 400هرتن دلار1358.175
5171839031190پلی استایرن انبساطی 500هرتن دلار1296.385
5171939031910پلی استایرن معمولی 1160هرتن دلار1096.529
5172039031910پلی استایرن معمولی 1460هرتن دلار1164.8945
5172139031910پلی استایرن معمولی 1540هرتن دلار1193.045
5172239031910پلی استایرن معمولی 1551هرتن دلار1193.045
5172339031190پلی استایرن انبساطی 100هرتن دلار1434.79
5172439031190پلی استایرن انبساطی 200هرتن دلار1434.79
5172539031190پلی استایرن انبساطی 300هرتن دلار1434.79
5172639031190پلی استایرن انبساطی 400هرتن دلار1358.175
5172739031190پلی استایرن انبساطی SE 350هرتن دلار1316.385
5172839031190پلی استایرن انبساطی 500هرتن دلار1296.385
5172939031190پلی استایرن انبساطی W500هرتن دلار1254.595
5173039031190EPS Oversize پلی استایرن انبساطیهرتن دلار860.874
5173139031190EPS Fine پلی استایرن انبساطیهرتن دلار777.831
5173239031190EPS SuperFine پلی استایرن انبساطیهرتن دلار648.1925
5173339031190Fine پلی استایرن انبساطیهرتن دلار777.831
5173439031190EPS 100-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1385.315
5173539031190EPS 200-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1385.315
5173639031190EPS 300-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1385.315
5173739031190