بخش چهارم :فهرست ارزش کالاهای صادراتی منتهی به اول اردیبهشت 1400

فهرست ارزش کالاهای صادراتی منتهی به اول اردیبهشت 1400

در بخش زیر شما می توانید فهرست ارزش کالاهای صادراتی منتهی به اول اردیبهشت 1400 را جستجو نمایید.
در بخش زیر هر جدول نیز می توانید صفحات بعدی را مشاهده نمایید و همچنین تعداد نمایش در هر صفحه را در بخش بالای جدول به دلخواه انتخاب نمایید.

توجه : بارگذاری جدول و نمایش بخش جستجو کمی طول می کشد لطفا شکیبا باشید …

ردیف ثبتیردیفکد تعرفهنام کالاواحددلارارزش گمرکی
5441839012040پلی اتیلن سنگین بادی BL4هرتن دلار897.4063375
5441939012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 2208Jهرتن دلار826.0608625
5442039012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 2200Jهرتن دلار807.0608625
5442139012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 4440EAهرتن دلار822.2447125
5442239012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 4440UAهرتن دلار823.7875125
5442339012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030EAهرتن دلار830.9528875
5442439012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030SAهرتن دلار840.5141625
5442539012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 5218EAهرتن دلار807.0608625
5442639012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 5218UAهرتن دلار826.0608625
5442739012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502هرتن دلار848.8774875
5442839012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502SUهرتن دلار867.8774875
5442939012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505هرتن دلار807.0608625
5443039012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505UVهرتن دلار826.0608625
5443139012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 52511هرتن دلار807.0608625
5443239012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518هرتن دلار807.0608625
5443339012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518UVهرتن دلار826.0608625
5443439012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04هرتن دلار807.0608625
5443539012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 5620EAهرتن دلار807.0608625
5443639012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030SAهرتن دلار840.5141625
5443739012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 6040EAهرتن دلار807.0608625
5443839012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 6040UAهرتن دلار759.1542625
5443939012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505هرتن دلار807.0608625
5444039012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507هرتن دلار807.0608625
5444139012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507UVهرتن دلار826.0608625
5444239012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505UVهرتن دلار826.0608625
5444339012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 6070EAهرتن دلار807.0608625
5444439012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 6070UAهرتن دلار800.9708875
5444539012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 60511هرتن دلار807.0608625
5444639012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 60511UVهرتن دلار826.0608625
5444739012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UVهرتن دلار826.0608625
5444839012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07هرتن دلار807.0608625
5444939012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N11UVهرتن دلار826.0608625
5445039012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UVهرتن دلار826.0608625
5445139012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 52B18UVهرتن دلار826.0608625
5445239012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04UVهرتن دلار826.0608625
5445339012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N18هرتن دلار807.0608625
5445439012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N18UVهرتن دلار826.0608625
5445539012030پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500هرتن دلار807.0608625
5445639012030پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500UAهرتن دلار826.0608625
5445739012030پلی اتیلن سنگین تزریقی I3هرتن دلار807.0608625
5445839012030پلی اتیلن سنگین تزریقی I3UVهرتن دلار826.0608625
5445939012030پلی اتیلن سنگین تزریقی I4هرتن دلار807.0608625
5446039012030پلی اتیلن سنگین تزریقی I4UVهرتن دلار826.0608625
5446139012090پلی اتیلن سنگین دورانی 3840هرتن دلار895.2408125
5446239012090پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UAهرتن دلار895.2408125
5446339012090پلی اتیلن سنگین دورانی 38504UVهرتن دلار895.2408125
5446439012020پلی اتیلن سنگین فیلم 7000Fهرتن دلار860.472
5446539012020پلی اتیلن سنگین فیلم EX2هرتن دلار898.472
5446639012020پلی اتیلن سنگین فیلم EX5هرتن دلار860.472
5446739012020پلی اتیلن سنگین فیلم HFI 5110هرتن دلار860.472
5446839012020پلی اتیلن سنگین فیلم MFI 3713هرتن دلار907.972
5446939012020پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای HD48BF7هرتن دلار880.5455
5447039012020پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای HD50B01هرتن دلار880.5455
5447139012020پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای 5000Sهرتن دلار898.472
5447234049000پلی اتیلن سنگین LMPهرتن دلار588.744
5447339012040پلی اتیلن سنگین PEWAXهرتن دلار321.177005
5447439031190EPS Oversize پلی استایرن انبساطیهرتن دلار670.61925
5447539031190EPS SuperFine پلی استایرن انبساطیهرتن دلار504.1091875
5447639031190EPS 100-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1090.113125
5447739031190EPS 200-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1090.113125
5447839031190EPS 300-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1090.113125
5447939031190EPS 400-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1084.79075
5448039031190EPS 500-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1038.6065
5448139031190EPS Fine پلی استایرن انبساطیهرتن دلار604.931025
5448239031190پلی استایرن انبساطی 100هرتن دلار1117.69875
5448339031190پلی استایرن انبساطی 200هرتن دلار1117.69875
5448439031190پلی استایرن انبساطی 300هرتن دلار1117.69875
5448539031190پلی استایرن انبساطی 400هرتن دلار1059.152625
5448639031190پلی استایرن انبساطی 500هرتن دلار1008.218375
5448739031910پلی استایرن معمولی 1160هرتن دلار917.301
5448839031910پلی استایرن معمولی 1460هرتن دلار975.9255
5448939031910پلی استایرن معمولی 1540هرتن دلار1000.065
5449039031910پلی استایرن معمولی 1551هرتن دلار1000.065
5449139031190پلی استایرن انبساطی 100هرتن دلار1117.69875
5449239031190پلی استایرن انبساطی 200هرتن دلار1117.69875
5449339031190پلی استایرن انبساطی 300هرتن دلار1117.69875
5449439031190پلی استایرن انبساطی 400هرتن دلار1059.152625
5449539031190پلی استایرن انبساطی SE 350هرتن دلار1027.218375
5449639031190پلی استایرن انبساطی 500هرتن دلار1008.218375
5449739031190پلی استایرن انبساطی W500هرتن دلار976.284125
5449839031190EPS Oversize پلی استایرن انبساطیهرتن دلار670.61925
5449939031190EPS Fine پلی استایرن انبساطیهرتن دلار604.931025
5450039031190EPS SuperFine پلی استایرن انبساطیهرتن دلار504.1091875
5450139031190Fine پلی استایرن انبساطیهرتن دلار604.931025
5450239031190EPS 100-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1090.113125
5450339031190EPS 200-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1090.113125
5450439031190EPS 300-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1090.113125
5450539031190EPS 400-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1084.79075
5450639031190EPS 500-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1038.6065
5450739031190R-200 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1117.69875
5450839031190R-300 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1117.69875
5450939031190R-310 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1117.69875
5451039031190R-400 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1059.152625
5451139031110F-100 پلی استایرن انبساطی نسوز هرتن دلار1116.725
5451239031110F-200 پلی استایرن انبساطی نسوز هرتن دلار1116.725
5451339031110F-300 پلی استایرن انبساطی دیرسوز هرتن دلار1116.725
5451439031110F-400 پلی استایرن انبساطی نسوز هرتن دلار1059.152625
5451539031190F-105 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1092.975
5451639031190F-205 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1048.507875
5451739031190F-305 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1092.975
5451839031190F-405 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1001.007875
5451939031190R-220 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار986.757875
5452039031190R-320 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار986.757875
5452139031190R-420 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار939.257875
5452239031190R-410 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار939.257875
54523FP300 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار660
54524FP600 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار660
5452539031920پلی استایرن مقاوم 7240هرتن دلار1355.156
545263902PP ARP 230 پلی پروپیلن شیمیایی هرتن دلار1357.5842
545273902PP EP2X CE پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1357.5842
545283902PP EP2X CI پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1357.5842
545293902PP R 40 پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1357.5842
545303902PP R 60 پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1357.5842
545313902PP R270G پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1386.0842
545323902RPX 345Sپلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1419.3342
545333902ZR 340R پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1386.0842
545343902ZR348T پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1419.3342
545353902پلی پروپیلن پزشکی V30GAهرتن دلار1267.9213
545363902پلی پروپیلن شیمیایی EP1X35AFهرتن دلار1232.1842
545373902پلی پروپیلن شیمیایی EP332Lهرتن دلار1222.6842
545383902پلی پروپیلن شیمیایی EP440Gهرتن دلار1357.5842
545393902پلی پروپیلن شیمیایی EP440Lهرتن دلار1357.5842
545403902پلی پروپیلن شیمیایی EP548Rهرتن دلار1357.5842
545413902پلی پروپیلن شیمیایی EPC40Rهرتن دلار1357.5842
545423902پلی پروپیلن شیمیایی RP340Rهرتن دلار1386.0842
545433902EPX 3130UV پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1441.1842
545443902EPX 548 T پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1382.2842
545453902پلی پروپیلن شیمیایی HP500Jهرتن دلار1222.6842
545463902پلی پروپیلن شیمیایی MR230Cهرتن دلار1357.5842
545473902پلی پروپیلن شیمیایی T30Gهرتن دلار1222.6842
545483902پلی پروپیلن شیمیایی T31SEهرتن دلار1222.6842
545493902پلی پروپیلن نساجی X30Gهرتن دلار1222.6842
545503902پلی پروپیلن شیمیایی ZB332Cهرتن دلار1357.5842
545513902پلی پروپیلن شیمیایی ZB332Lهرتن دلار1357.5842
545523902پلی پروپیلن شیمیایی ZB445Lهرتن دلار1416.4842
545533902پلی پروپیلن شیمیایی ZH500Mهرتن دلار1222.6842
545543902پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MAهرتن دلار1284.4342
545553902پلی پروپیلن شیمیایی ZR230Cهرتن دلار1357.5842
5455639021020HP422H پلی پروپیلن فیلمهرتن دلار1272.8955
5455739021020پلی پروپیلن فیلم HP525Jهرتن دلار1282.3955
5455839021020ZH 422 H پلی پروپیلن فیلمهرتن دلار1272.8955
5455939021020پلی پروپیلن فیلم ZH525Jهرتن دلار1282.3955
54560390210پلی پروپیلن فیلم ZH520Jهرتن دلار1282.3955
5456139021030پلی پروپیلن نساجی C30Sهرتن دلار1222.6842
5456239021030CR380 پلی پروپیلن نساجیهرتن دلار1255.9342
5456339021030پلی پروپیلن نساجی F30Gهرتن دلار1222.6842
5456439021030HP 502P پلی پروپیلن نساجیهرتن دلار1222.6842
5456539021030پلی پروپیلن نساجی HP510Lهرتن دلار1222.6842
5456639021030پلی پروپیلن نساجی HP550Jهرتن دلار1222.6842
5456739021030پلی پروپیلن نساجی HP552Rهرتن دلار1222.6842
5456839021030ZH 552R پلی پروپیلن نساجیهرتن دلار1222.6842
5456939021030پلی پروپیلن نساجی HP554Pهرتن دلار1222.6842
5457039021030HP 564 S پلی پروپیلن نساجیهرتن دلار1312.9342
5457139021030پلی پروپیلن نساجی HP565Sهرتن دلار1329.6713
5457239021030پلی پروپیلن نساجی PYI250هرتن دلار1222.6842
5457339021030پلی پروپیلن نساجی RG1101Pهرتن دلار1222.6842
5457439021030پلی پروپیلن نساجی RG1101Sهرتن دلار1222.6842
5457539021030پلی پروپیلن نساجی RG1101XNهرتن دلار1222.6842
5457639021030پلی پروپیلن نساجی RG1101XPهرتن دلار1222.6842
5457739021030پلی پروپیلن نساجی RG1101XSهرتن دلار1222.6842
5457839021030پلی پروپیلن نساجی RG1101XXRهرتن دلار1222.6842
5457939021030پلی پروپیلن نساجی RG1102Hهرتن دلار1222.6842
5458039021030پلی پروپیلن نساجی RG1102Lهرتن دلار1222.6842
5458139021030پلی پروپیلن نساجی RG1102XKهرتن دلار1222.6842
5458239021030پلی پروپیلن فیلم RG1104Kهرتن دلار1282.3955
5458339021030پلی پروپیلن شیمیایی RG3212Eهرتن دلار1357.5842
5458439021030پلی پروپیلن نساجی SF060هرتن دلار1222.6842
5458539021030پلی پروپیلن نساجی FI160هرتن دلار1222.6842
5458639021030پلی پروپیلن نساجی SIF030هرتن دلار1222.6842
5458739021030پلی پروپیلن نساجی V30Gهرتن دلار1222.6842
5458839021030پلی پروپیلن نساجی V30Sهرتن دلار1222.6842
5458939021030پلی پروپیلن نساجی V30Sهرتن دلار1222.6842
5459039021030پلی پروپیلن نساجی V79Gهرتن دلار1222.6842
5459139021030پلی پروپیلن نساجی V79Sهرتن دلار1222.6842
5459239021030پلی پروپیلن نساجی Z30Gهرتن دلار1222.6842
5459339021030پلی پروپیلن نساجی Z30Sهرتن دلار1222.6842
5459439021030پلی پروپیلن نساجی ZH510Lهرتن دلار1222.6842
5459539021030پلی پروپیلن نساجی ZH550Jهرتن دلار1222.6842
5459639021030پلی کربنات PGPC 1012هرتن دلار2840.5
5459739021099ZB548R پلی پروپیلن تزریقیهرتن دلار1357.5842
5459839021099ZB548T پلی پروپیلن تزریقیهرتن دلار1382.2842
545993902پلی پروپیلن شیمیایی ZB432Lهرتن دلار1357.5842
546003902پلی پروپیلن شیمیایی ZB440Lهرتن دلار1357.5842
546013902پلی پروپیلن شیمیایی ZB445Lهرتن دلار1416.4842
5460239074000PGPC 0407 پلی کربناتهرتن دلار2840.5
5460339074000PGPC 0712 پلی کربناتهرتن دلار2840.5
5460439074000پلی کربنات PGPC 0710هرتن دلار2840.5
5460539074000PGPC 1218 پلی کربناتهرتن دلار2840.5
5460639074000PGPC 1822 پلی کربناتهرتن دلار2840.5
5460739074000PGPC 2230 پلی کربناتهرتن دلار2840.5
546083904پلی وینیل کلراید E6834هرتن دلار1402.2
546093904پلی وینیل کلراید E7242هرتن دلار1326.675
546103904پلی وینیل کلراید E7244هرتن دلار1326.675
546113904پلی وینیل کلراید S57هرتن دلار1394.3625
546123904پلی وینیل کلراید S60هرتن دلار1353.75
546133904پلی وینیل کلراید S6058هرتن دلار1353.75
546143904پلی وینیل کلراید S65هرتن دلار1286.0625
546153904پلی وینیل کلراید S7054هرتن دلار1421.4375
546163904پلی وینیل کلراید S6532هرتن دلار1286.0625
546173904پلی وینیل کلراید S6558هرتن دلار1286.0625
546183904پلی وینیل کلراید S7042هرتن دلار1421.4375
546193904پلی وینیل کلراید S65هرتن دلار1286.0625
546203904پلی وینیل کلراید S6532هرتن دلار1286.0625
546213904پلی وینیل کلراید S6558هرتن دلار1286.0625
5462227111190C3+هرتن دلار315.704
5462329024100ارتوزایلنهرتن دلار543.3525
5462428030000دوده صنعتیهرتن دلار550
54625استایرن منومرهرتن دلار753.2721
54626آروماتیک سنگینهرتن دلار485.145392
54627آروماتیک سنگین(حاصل از پالایشگاه نفت و پتروشیمی)هرتن دلار471.922
54628انیدرید فتالیکهرتن دلار815.3565
54629MTBEهرتن دلار533.76875
54630بنزنهرتن دلار605.77377
546311-بوتنهرتن دلار605
5463229173600اسید ترفتالیکهرتن دلار606.48
5463328141000آمونیاک (مایع)هرتن دلار123.101
5463431021000اوره گرانولههرتن دلار187.74375
5463531021000اوره پریلهرتن دلار192.717
5463629051490ایزوبوتانولهرتن دلار950.268375
54637تری اتیلن گلایکولهرتن دلار520
54638آلکیل بنزن خطیهرتن دلار1168.405
54639تولوئنهرتن دلار468.7585
54640پلی بوتادین رابرهرتن دلار1532.63975
54641PBR 1220هرتن دلار1532.63975
546421210S پلی بوتادین رابرهرتن دلار1627.63975
54643PBR 1202هرتن دلار1627.63975
54644PBR NEAR PRIMEهرتن دلار840
54645برش سنگینهرتن دلار285.99389
54646آرماتیک سنگین ضایعاتیهرتن دلار245.04
54647برش پروپان(به جز بنزین و گازوئیل)هرتن دلار357.5
54648برش بوتان(C4 RAFFINATE)هرتن دلار220
54649PBR OFFهرتن دلار780
546501و3 بوتادینهرتن دلار649.838
54651C6-CUTهرتن دلار320
54652C7-C9هرتن دلار280
5465327101210بنزین پیرولیزهرتن دلار353.172
54654هیدروکربن هیدروژنه شده (PGH)هرتن دلار240
5465529024300پارازایلینهرتن دلار568.0848
5465629221500تری اتانول آمینهرتن دلار708.1775
5465731053000دی آمونیوم فسفاتهرتن دلار350.056
54658زایلین مخلوطهرتن دلار461.04564
5465929336100کریستال ملامینهرتن دلار1137.84825
5466029291010تولوئن دی ایزو سیانات (TDI)هرتن دلار1756.3315
5466129051100متانولهرتن دلار240.73
54662متیلن دی فنیل دی ایزوسیانات MDI پلیمریهرتن دلار2250.6925
54663متیلن دی فنیل دی ایزوسیانات MDI خالصهرتن دلار2548.375
5466429221110منو اتانول آمینهرتن دلار672.82325
5466529221220دی اتانول آمینهرتن دلار783.275
5466629053100منو اتیلن گلایکولهرتن دلار473.4135
5466729094100دی اتیلن گلایکولهرتن دلار453.36375
54668TEG OFF GRADEهرتن دلار117
54669محلول در آب 28151200سود کاستیکهرتن دلار59.37975
5467029153200منومر وینیل استاتهرتن دلار1158.525
5467129011000پنتان پلاسهرتن دلار380.9462
54672 31023000 (حتی محلول در آب) نیترات آمونیوم کشاورزیهرتن دلار125.875
5467339033000اکریلونیتریل بوتادین استایرن 75 - گرید طبیعیهرتن دلار1960.0875
5467439033000اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعیهرتن دلار1941.42
5467539033000اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150هرتن دلار1941.42
5467639033000اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0157هرتن دلار1941.42
5467739033000اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0157W2901هرتن دلار2007.92
5467839039000استایرن بوتادین رابر تیره 1500هرتن دلار1650.34
5467939039000استایرن بوتادین رابر روشن 1502هرتن دلار1683.02
54680SBR 1712هرتن دلار1615.95
54681لاتکسهرتن دلار473.86
546823907PET N آمورف هرتن دلار761.162325
546833907PET S آمورف هرتن دلار768.843075
546843907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG730Nهرتن دلار780.3642
546853907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG730Sهرتن دلار796.493775
546863907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG760Nهرتن دلار783.4365
546873907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG760Sهرتن دلار799.566075
546883907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG780Nهرتن دلار787.276875
546893907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG780Sهرتن دلار803.40645
546903907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG800Nهرتن دلار799.566075
546913907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG800Sهرتن دلار823.3764
546923907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG820Nهرتن دلار817.999875
546933907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG820Sهرتن دلار842.578275
546943907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG840Nهرتن دلار824.91255
546953907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG840Sهرتن دلار849.49095
546963907پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG620Nهرتن دلار756.257
546973907پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG620Sهرتن دلار749.1225
5469839076010پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD-SB Nهرتن دلار769.0991
5469939076010پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD-SB Sهرتن دلار791.9295
5470039076010پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD Nهرتن دلار746.98215
5470139076010پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD Sهرتن دلار762.67805
547023907پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640Nهرتن دلار745.55525
547033907پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640Sهرتن دلار760.5377
547043907پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640HB Nهرتن دلار772.66635
547053907پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640HB Sهرتن دلار796.2102
547063907پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپربرایت TG620SB Nهرتن دلار745.55525
547073907پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپربرایت TG620SB Sهرتن دلار752.68975
547083907پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپر برایت TG640SB Nهرتن دلار766.95875
547093907پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپربرایت TG640SB Sهرتن دلار789.78915
547103901پلی اتیلن سبک خطی 0209AAهرتن دلار925.58025
547113901پلی اتیلن سبک خطی 0209KJهرتن دلار930.33025
547123901پلی اتیلن سبک خطی 0220AAهرتن دلار925.58025
547133901پلی اتیلن سبک خطی 0220KJهرتن دلار939.83025
547143901پلی اتیلن سبک خطی 0410AAهرتن دلار925.58025
547153901پلی اتیلن سبک خطی 22501AAهرتن دلار925.58025
547163901پلی اتیلن سبک خطی 22501KJهرتن دلار930.33025
547173901پلی اتیلن سبک خطی 22B01هرتن دلار925.58025
547183901پلی اتیلن سبک خطی 22B02هرتن دلار925.58025
54719پلی اتیلن سبک خطی 22B02 (پودر)هرتن دلار897.8128425
547203901پلی اتیلن سبک خطی 22B03هرتن دلار925.58025
547213901پلی اتیلن سبک خطی 22B01KJهرتن دلار930.33025
547223901پلی اتیلن سبک خطی 22B02KJهرتن دلار930.33025
547233901پلی اتیلن سبک خطی 235F6هرتن دلار944.58025
5472439011010پلی اتیلن سبک خطی دورانی 32604UVهرتن دلار828.5375125
5472539011030پلی اتیلن سبک فیلم LFI 2130هرتن دلار1215.91355
5472639011030پلی اتیلن سبک فیلم 0075هرتن دلار1154.19205
5472739011030پلی اتیلن سبک فیلم LFI 2119هرتن دلار1154.19205
5472839011030پلی اتیلن سبک فیلم 0200هرتن دلار1154.19205
5472939011030پلی اتیلن سبک فیلم 2004TC00هرتن دلار1154.19205
5473039011030پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00هرتن دلار1240.60215
5473139011030پلی اتیلن سبک فیلم 2420F3هرتن دلار1240.60215
5473239011030پلی اتیلن سبک فیلم 2420F8هرتن دلار1154.19205
5473339011030پلی اتیلن سبک فیلم 2101TN47هرتن دلار1154.19205
5473439011030پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00هرتن دلار1154.19205
5473539011030پلی اتیلن سبک فیلم 2404TC47هرتن دلار1154.19205
5473639011030پلی اتیلن سبک فیلم 2420Dهرتن دلار1215.91355
5473739011030پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02هرتن دلار1154.19205
5473839011030پلی اتیلن سبک فیلم 2420Fهرتن دلار1154.19205
5473939011030پلی اتیلن سبک فیلم 2420Hهرتن دلار1154.19205
5474039011030پلی اتیلن سبک فیلم 2420Kهرتن دلار1154.19205
5474139011030پلی اتیلن سبک فیلم 2426F8هرتن دلار1158.94205
5474239011040پلی اتیلن سبک تزریقی 1922Tهرتن دلار1191.22495
5474339011030پلی اتیلن سبک فیلم LFI 2047Aهرتن دلار1168.44205
5474439012090پلی اتیلن سنگین اکستروژن 6366Mهرتن دلار935.5892125
5474539012090پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 (PE100)هرتن دلار953.2805875
5474639012090پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 (PE80)هرتن دلار935.5892125
5474739012090پلی اتیلن سنگین اکستروژن HEX4460 (PE80)هرتن دلار940.3392125
5474839012090پلی اتیلن سنگین اکستروژنCRP100Nهرتن دلار980.040235
5474939012090پلی اتیلن سنگین اکستروژنARM CRP100 blackهرتن دلار1067.2167
5475039012040پلی اتیلن سنگین بادی 0035هرتن دلار878.6124875
5475139012040پلی اتیلن سنگین بادی 5020هرتن دلار878.6124875
5475239012040پلی اتیلن سنگین بادی B8200هرتن دلار878.6124875
5475339012040پلی اتیلن سنگین بادی BL3هرتن دلار878.6124875
5475439012040پلی اتیلن سنگین بادی BL4هرتن دلار878.6124875
5475539012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 2208Jهرتن دلار809.3342125
5475639012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 2200Jهرتن دلار790.3342125
5475739012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 4440EAهرتن دلار805.5180625
5475839012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 4440UAهرتن دلار807.0608625
5475939012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030EAهرتن دلار814.2262375
5476039012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030SAهرتن دلار823.7875125
5476139012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 5218EAهرتن دلار790.3342125
5476239012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 5218UAهرتن دلار809.3342125
5476339012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502هرتن دلار832.1508375
5476439012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502SUهرتن دلار851.1508375
5476539012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505هرتن دلار790.3342125
5476639012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505UVهرتن دلار809.3342125
5476739012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 52511هرتن دلار790.3342125
5476839012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518هرتن دلار790.3342125
5476939012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518UVهرتن دلار809.3342125
5477039012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04هرتن دلار790.3342125
5477139012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 5620EAهرتن دلار790.3342125
5477239012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030SAهرتن دلار823.7875125
5477339012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 6040EAهرتن دلار790.3342125
5477439012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 6040UAهرتن دلار742.4276125
5477539012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505هرتن دلار790.3342125
5477639012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507هرتن دلار790.3342125
5477739012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507UVهرتن دلار809.3342125
5477839012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505UVهرتن دلار809.3342125
5477939012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 6070EAهرتن دلار790.3342125
5478039012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 6070UAهرتن دلار784.2442375
5478139012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 60511هرتن دلار790.3342125
5478239012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 60511UVهرتن دلار809.3342125
5478339012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UVهرتن دلار809.3342125
5478439012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07هرتن دلار790.3342125
5478539012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N11UVهرتن دلار809.3342125
5478639012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UVهرتن دلار809.3342125
5478739012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 52B18UVهرتن دلار809.3342125
5478839012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04UVهرتن دلار809.3342125
5478939012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N18هرتن دلار790.3342125
5479039012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N18UVهرتن دلار809.3342125
5479139012030پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500هرتن دلار790.3342125
5479239012030پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500UAهرتن دلار809.3342125
5479339012030پلی اتیلن سنگین تزریقی I3هرتن دلار790.3342125
5479439012030پلی اتیلن سنگین تزریقی I3UVهرتن دلار809.3342125
5479539012030پلی اتیلن سنگین تزریقی I4هرتن دلار790.3342125
5479639012030پلی اتیلن سنگین تزریقی I4UVهرتن دلار809.3342125
5479739012090پلی اتیلن سنگین دورانی 3840هرتن دلار878.5141625
5479839012090پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UAهرتن دلار878.5141625
5479939012090پلی اتیلن سنگین دورانی 38504UVهرتن دلار878.5141625
5480039012020پلی اتیلن سنگین فیلم 7000Fهرتن دلار842.5455
5480139012020پلی اتیلن سنگین فیلم EX2هرتن دلار880.5455
5480239012020پلی اتیلن سنگین فیلم EX5هرتن دلار842.5455
5480339012020پلی اتیلن سنگین فیلم HFI 5110هرتن دلار842.5455
5480439012020پلی اتیلن سنگین فیلم MFI 3713هرتن دلار890.0455
5480539012020پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای HD48BF7هرتن دلار862.619
5480639012020پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای HD50B01هرتن دلار862.619
5480739012020پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای 5000Sهرتن دلار880.5455
5480834049000پلی اتیلن سنگین LMPهرتن دلار576.4785
5480939012040پلی اتیلن سنگین PEWAXهرتن دلار314.450785
5481039031190EPS Oversize پلی استایرن انبساطیهرتن دلار670.61925
5481139031190EPS SuperFine پلی استایرن انبساطیهرتن دلار504.1091875
5481239031190EPS 100-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1090.113125
5481339031190EPS 200-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1090.113125
5481439031190EPS 300-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1090.113125
5481539031190EPS 400-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1084.79075
5481639031190EPS 500-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1038.6065
5481739031190EPS Fine پلی استایرن انبساطیهرتن دلار604.931025
5481839031190پلی استایرن انبساطی 100هرتن دلار1117.69875
5481939031190پلی استایرن انبساطی 200هرتن دلار1117.69875
5482039031190پلی استایرن انبساطی 300هرتن دلار1117.69875
5482139031190پلی استایرن انبساطی 400هرتن دلار1059.152625
5482239031190پلی استایرن انبساطی 500هرتن دلار1008.218375
5482339031910پلی استایرن معمولی 1160هرتن دلار894.311
5482439031910پلی استایرن معمولی 1460هرتن دلار952.9355
5482539031910پلی استایرن معمولی 1540هرتن دلار977.075
5482639031910پلی استایرن معمولی 1551هرتن دلار977.075
5482739031190پلی استایرن انبساطی 100هرتن دلار1117.69875
5482839031190پلی استایرن انبساطی 200هرتن دلار1117.69875
5482939031190پلی استایرن انبساطی 300هرتن دلار1117.69875
5483039031190پلی استایرن انبساطی 400هرتن دلار1059.152625
5483139031190پلی استایرن انبساطی SE 350هرتن دلار1027.218375
5483239031190پلی استایرن انبساطی 500هرتن دلار1008.218375
5483339031190پلی استایرن انبساطی W500هرتن دلار976.284125
5483439031190EPS Oversize پلی استایرن انبساطیهرتن دلار670.61925
5483539031190EPS Fine پلی استایرن انبساطیهرتن دلار604.931025
5483639031190EPS SuperFine پلی استایرن انبساطیهرتن دلار504.1091875
5483739031190Fine پلی استایرن انبساطیهرتن دلار604.931025
5483839031190EPS 100-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1090.113125
5483939031190EPS 200-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1090.113125
5484039031190EPS 300-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1090.113125
5484139031190EPS 400-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1084.79075
5484239031190EPS 500-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1038.6065
5484339031190R-200 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1117.69875
5484439031190R-300 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1117.69875
5484539031190R-310 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1117.69875
5484639031190R-400 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1059.152625
5484739031110F-100 پلی استایرن انبساطی نسوز هرتن دلار1116.725
5484839031110F-200 پلی استایرن انبساطی نسوز هرتن دلار1116.725
5484939031110F-300 پلی استایرن انبساطی دیرسوز هرتن دلار1116.725
5485039031110F-400 پلی استایرن انبساطی نسوز هرتن دلار1059.152625
5485139031190F-105 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1092.975
5485239031190F-205 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1048.507875
5485339031190F-305 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1092.975
5485439031190F-405 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1001.007875
5485539031190R-220 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار986.757875
5485639031190R-320 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار986.757875
5485739031190R-420 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار939.257875
5485839031190R-410 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار939.257875
54859FP300 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار660
54860FP600 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار660
5486139031920پلی استایرن مقاوم 7240هرتن دلار1324.357
548623902PP ARP 230 پلی پروپیلن شیمیایی هرتن دلار1357.5842
548633902PP EP2X CE پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1357.5842
548643902PP EP2X CI پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1357.5842
548653902PP R 40 پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1357.5842
548663902PP R 60 پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1357.5842
548673902PP R270G پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1386.0842
548683902RPX 345Sپلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1419.3342
548693902ZR 340R پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1386.0842
548703902ZR348T پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1419.3342
548713902پلی پروپیلن پزشکی V30GAهرتن دلار1267.9213
548723902پلی پروپیلن شیمیایی EP1X35AFهرتن دلار1232.1842
548733902پلی پروپیلن شیمیایی EP332Lهرتن دلار1222.6842
548743902پلی پروپیلن شیمیایی EP440Gهرتن دلار1357.5842
548753902پلی پروپیلن شیمیایی EP440Lهرتن دلار1357.5842
548763902پلی پروپیلن شیمیایی EP548Rهرتن دلار1357.5842
548773902پلی پروپیلن شیمیایی EPC40Rهرتن دلار1357.5842
548783902پلی پروپیلن شیمیایی RP340Rهرتن دلار1386.0842
548793902EPX 3130UV پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1441.1842
548803902EPX 548 T پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1382.2842
548813902پلی پروپیلن شیمیایی HP500Jهرتن دلار1222.6842
548823902پلی پروپیلن شیمیایی MR230Cهرتن دلار1357.5842
548833902پلی پروپیلن شیمیایی T30Gهرتن دلار1222.6842
548843902پلی پروپیلن شیمیایی T31SEهرتن دلار1222.6842
548853902پلی پروپیلن نساجی X30Gهرتن دلار1222.6842
548863902پلی پروپیلن شیمیایی ZB332Cهرتن دلار1357.5842
548873902پلی پروپیلن شیمیایی ZB332Lهرتن دلار1357.5842
548883902پلی پروپیلن شیمیایی ZB445Lهرتن دلار1416.4842
548893902پلی پروپیلن شیمیایی ZH500Mهرتن دلار1222.6842
548903902پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MAهرتن دلار1284.4342
548913902پلی پروپیلن شیمیایی ZR230Cهرتن دلار1357.5842
5489239021020HP422H پلی پروپیلن فیلمهرتن دلار1272.8955
5489339021020پلی پروپیلن فیلم HP525Jهرتن دلار1282.3955
5489439021020ZH 422 H پلی پروپیلن فیلمهرتن دلار1272.8955
5489539021020پلی پروپیلن فیلم ZH525Jهرتن دلار1282.3955
54896390210پلی پروپیلن فیلم ZH520Jهرتن دلار1282.3955
5489739021030پلی پروپیلن نساجی C30Sهرتن دلار1222.6842
5489839021030CR380 پلی پروپیلن نساجیهرتن دلار1255.9342
5489939021030پلی پروپیلن نساجی F30Gهرتن دلار1222.6842
5490039021030HP 502P پلی پروپیلن نساجیهرتن دلار1222.6842
5490139021030پلی پروپیلن نساجی HP510Lهرتن دلار1222.6842
5490239021030پلی پروپیلن نساجی HP550Jهرتن دلار1222.6842
5490339021030پلی پروپیلن نساجی HP552Rهرتن دلار1222.6842
5490439021030ZH 552R پلی پروپیلن نساجیهرتن دلار1222.6842
5490539021030پلی پروپیلن نساجی HP554Pهرتن دلار1222.6842
5490639021030HP 564 S پلی پروپیلن نساجیهرتن دلار1312.9342
5490739021030پلی پروپیلن نساجی HP565Sهرتن دلار1329.6713
5490839021030پلی پروپیلن نساجی PYI250هرتن دلار1222.6842
5490939021030پلی پروپیلن نساجی RG1101Pهرتن دلار1222.6842
5491039021030پلی پروپیلن نساجی RG1101Sهرتن دلار1222.6842
5491139021030پلی پروپیلن نساجی RG1101XNهرتن دلار1222.6842
5491239021030پلی پروپیلن نساجی RG1101XPهرتن دلار1222.6842
5491339021030پلی پروپیلن نساجی RG1101XSهرتن دلار1222.6842
5491439021030پلی پروپیلن نساجی RG1101XXRهرتن دلار1222.6842
5491539021030پلی پروپیلن نساجی RG1102Hهرتن دلار1222.6842
5491639021030پلی پروپیلن نساجی RG1102Lهرتن دلار1222.6842
5491739021030پلی پروپیلن نساجی RG1102XKهرتن دلار1222.6842
5491839021030پلی پروپیلن فیلم RG1104Kهرتن دلار1282.3955
5491939021030پلی پروپیلن شیمیایی RG3212Eهرتن دلار1357.5842
5492039021030پلی پروپیلن نساجی SF060هرتن دلار1222.6842
5492139021030پلی پروپیلن نساجی FI160هرتن دلار1222.6842
5492239021030پلی پروپیلن نساجی SIF030هرتن دلار1222.6842
5492339021030پلی پروپیلن نساجی V30Gهرتن دلار1222.6842
5492439021030پلی پروپیلن نساجی V30Sهرتن دلار1222.6842
5492539021030پلی پروپیلن نساجی V30Sهرتن دلار1222.6842
5492639021030پلی پروپیلن نساجی V79Gهرتن دلار1222.6842
5492739021030پلی پروپیلن نساجی V79Sهرتن دلار1222.6842
5492839021030پلی پروپیلن نساجی Z30Gهرتن دلار1222.6842
5492939021030پلی پروپیلن نساجی Z30Sهرتن دلار1222.6842
5493039021030پلی پروپیلن نساجی ZH510Lهرتن دلار1222.6842
5493139021030پلی پروپیلن نساجی ZH550Jهرتن دلار1222.6842
5493239021030پلی کربنات PGPC 1012هرتن دلار2840.5
5493339021099ZB548R پلی پروپیلن تزریقیهرتن دلار1357.5842
5493439021099ZB548T پلی پروپیلن تزریقیهرتن دلار1382.2842
549353902پلی پروپیلن شیمیایی ZB432Lهرتن دلار1357.5842
549363902پلی پروپیلن شیمیایی ZB440Lهرتن دلار1357.5842
549373902پلی پروپیلن شیمیایی ZB445Lهرتن دلار1416.4842
5493839074000PGPC 0407 پلی کربناتهرتن دلار2840.5
5493939074000PGPC 0712 پلی کربناتهرتن دلار2840.5
5494039074000پلی کربنات PGPC 0710هرتن دلار2840.5
5494139074000PGPC 1218 پلی کربناتهرتن دلار2840.5
5494239074000PGPC 1822 پلی کربناتهرتن دلار2840.5
5494339074000PGPC 2230 پلی کربناتهرتن دلار2840.5
549443904پلی وینیل کلراید E6834هرتن دلار1375.125
549453904پلی وینیل کلراید E7242هرتن دلار1299.6
549463904پلی وینیل کلراید E7244هرتن دلار1299.6
549473904پلی وینیل کلراید S57هرتن دلار1326.675
549483904پلی وینیل کلراید S60هرتن دلار1353.75
549493904پلی وینیل کلراید S6058هرتن دلار1353.75
549503904پلی وینیل کلراید S65هرتن دلار1258.9875
549513904پلی وینیل کلراید S7054هرتن دلار1394.3625
549523904پلی وینیل کلراید S6532هرتن دلار1258.9875
549533904پلی وینیل کلراید S6558هرتن دلار1258.9875
549543904پلی وینیل کلراید S7042هرتن دلار1394.3625
549553904پلی وینیل کلراید S65هرتن دلار1258.9875
549563904پلی وینیل کلراید S6532هرتن دلار1258.9875
549573904پلی وینیل کلراید S6558هرتن دلار1258.9875
5495827111190C3+هرتن دلار315.704
5495929024100ارتوزایلنهرتن دلار544.2075
5496028030000دوده صنعتیهرتن دلار550
54961استایرن منومرهرتن دلار816.5801
54962آروماتیک سنگینهرتن دلار520.142081
54963آروماتیک سنگین(حاصل از پالایشگاه نفت و پتروشیمی)هرتن دلار495.5865
54964انیدرید فتالیکهرتن دلار797.9335
54965MTBEهرتن دلار576.81875
54966بنزنهرتن دلار620.54
549671-بوتنهرتن دلار605
5496829173600اسید ترفتالیکهرتن دلار620.445
5496928141000آمونیاک (مایع)هرتن دلار126.711
5497031021000اوره گرانولههرتن دلار196.74025
5497131021000اوره پریلهرتن دلار202.16
5497229051490ایزوبوتانولهرتن دلار956.70225
54973تری اتیلن گلایکولهرتن دلار520
54974آلکیل بنزن خطیهرتن دلار1192.25
54975تولوئنهرتن دلار508.25
54976پلی بوتادین رابرهرتن دلار1460.3305
54977PBR 1220هرتن دلار1460.3305
549781210S پلی بوتادین رابرهرتن دلار1555.3305
54979PBR 1202هرتن دلار1555.3305
54980PBR NEAR PRIMEهرتن دلار840
54981برش سنگینهرتن دلار299.81259
54982آرماتیک سنگین ضایعاتیهرتن دلار254.176
54983برش پروپان(به جز بنزین و گازوئیل)هرتن دلار357.5
54984برش بوتان(C4 RAFFINATE)هرتن دلار220
54985PBR OFFهرتن دلار780
549861و3 بوتادینهرتن دلار525.35
54987C6-CUTهرتن دلار320
54988C7-C9هرتن دلار280
5498927101210بنزین پیرولیزهرتن دلار376.8365
54990هیدروکربن هیدروژنه شده (PGH)هرتن دلار240
5499129024300پارازایلینهرتن دلار587.0886
5499229221500تری اتانول آمینهرتن دلار709.7925
5499331053000دی آمونیوم فسفاتهرتن دلار370.5
54994زایلین مخلوطهرتن دلار475.19931
5499529336100کریستال ملامینهرتن دلار1182.237
5499629291010تولوئن دی ایزو سیانات (TDI)هرتن دلار1839.675
5499729051100متانولهرتن دلار241.3
54998متیلن دی فنیل دی ایزوسیانات MDI پلیمریهرتن دلار2249.125
54999متیلن دی فنیل دی ایزوسیانات MDI خالصهرتن دلار2441.5
5500029221110منو اتانول آمینهرتن دلار702.02625
5500129221220دی اتانول آمینهرتن دلار795.663
5500229053100منو اتیلن گلایکولهرتن دلار501.125
5500329094100دی اتیلن گلایکولهرتن دلار499.41975
55004TEG OFF GRADEهرتن دلار117
55005محلول در آب 28151200سود کاستیکهرتن دلار59.20875
5500629153200منومر وینیل استاتهرتن دلار1165.65
5500729011000پنتان پلاسهرتن دلار401.061025
55008 31023000 (حتی محلول در آب) نیترات آمونیوم کشاورزیهرتن دلار141.55
5500939033000اکریلونیتریل بوتادین استایرن 75 - گرید طبیعیهرتن دلار2149.6125
5501039033000اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعیهرتن دلار2129.14
5501139033000اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150هرتن دلار2129.14
5501239033000اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0157هرتن دلار2129.14
5501339033000اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0157W2901هرتن دلار2195.64
5501439039000استایرن بوتادین رابر تیره 1500هرتن دلار1590.37125
5501539039000استایرن بوتادین رابر روشن 1502هرتن دلار1621.86375
55016SBR 1712هرتن دلار1553.60625
55017لاتکسهرتن دلار456.64125
550183907PET N آمورف هرتن دلار803.527575
550193907PET S آمورف هرتن دلار811.635825
550203907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG730Nهرتن دلار823.7982
550213907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG730Sهرتن دلار840.825525
550223907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG760Nهرتن دلار827.0415
550233907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG760Sهرتن دلار844.068825
550243907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG780Nهرتن دلار831.095625
550253907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG780Sهرتن دلار848.12295
550263907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG800Nهرتن دلار844.068825
550273907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG800Sهرتن دلار869.2044
550283907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG820Nهرتن دلار863.528625
550293907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG820Sهرتن دلار889.475025
550303907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG840Nهرتن دلار870.82605
550313907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG840Sهرتن دلار896.77245
550323907پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG620Nهرتن دلار791.502
550333907پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG620Sهرتن دلار784.035
5503439076010پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD-SB Nهرتن دلار804.9426
5503539076010پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD-SB Sهرتن دلار828.837
5503639076010پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD Nهرتن دلار781.7949
5503739076010پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD Sهرتن دلار798.2223
550383907پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640Nهرتن دلار780.3015
550393907پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640Sهرتن دلار795.9822
550403907پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640HB Nهرتن دلار808.6761
550413907پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640HB Sهرتن دلار833.3172
550423907پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپربرایت TG620SB Nهرتن دلار780.3015
550433907پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپربرایت TG620SB Sهرتن دلار787.7685
550443907پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپر برایت TG640SB Nهرتن دلار802.7025
550453907پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپربرایت TG640SB Sهرتن دلار826.5969
550463901پلی اتیلن سبک خطی 0209AAهرتن دلار933.861875
550473901پلی اتیلن سبک خطی 0209KJهرتن دلار938.611875
55048390110-390120پلی اتیلن سبک خطی 0220AAهرتن دلار933.861875
550493901پلی اتیلن سبک خطی 0220KJهرتن دلار948.111875
550503901پلی اتیلن سبک خطی 0410AAهرتن دلار933.861875
550513901پلی اتیلن سبک خطی 22501AAهرتن دلار933.861875
550523901پلی اتیلن سبک خطی 22501KJهرتن دلار938.611875
550533901پلی اتیلن سبک خطی 22B01هرتن دلار933.861875
550543901پلی اتیلن سبک خطی 22B02هرتن دلار933.861875
55055پلی اتیلن سبک خطی 22B02 (پودر)هرتن دلار905.84601875
550563901پلی اتیلن سبک خطی 22B03هرتن دلار933.861875
550573901پلی اتیلن سبک خطی 22B01KJهرتن دلار938.611875
550583901پلی اتیلن سبک خطی 22B02KJهرتن دلار938.611875
550593901پلی اتیلن سبک خطی 235F6هرتن دلار952.861875
5506039011010پلی اتیلن سبک خطی دورانی 32604UVهرتن دلار836.7163
5506139011030پلی اتیلن سبک فیلم LFI 2130هرتن دلار1222.08
5506239011030پلی اتیلن سبک فیلم 0075هرتن دلار1160.976
5506339011030پلی اتیلن سبک فیلم LFI 2119هرتن دلار1160.976
5506439011030پلی اتیلن سبک فیلم 0200هرتن دلار1160.976
5506539011030پلی اتیلن سبک فیلم 2004TC00هرتن دلار1160.976
5506639011030پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00هرتن دلار1246.5216
5506739011030پلی اتیلن سبک فیلم 2420F3هرتن دلار1246.5216
5506839011030پلی اتیلن سبک فیلم 2420F8هرتن دلار1160.976
5506939011030پلی اتیلن سبک فیلم 2101TN47هرتن دلار1160.976
5507039011030پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00هرتن دلار1160.976
5507139011030پلی اتیلن سبک فیلم 2404TC47هرتن دلار1160.976
5507239011030پلی اتیلن سبک فیلم 2420Dهرتن دلار1222.08
5507339011030پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02هرتن دلار1160.976
5507439011030پلی اتیلن سبک فیلم 2420Fهرتن دلار1160.976
5507539011030پلی اتیلن سبک فیلم 2420Hهرتن دلار1160.976
5507639011030پلی اتیلن سبک فیلم 2420Kهرتن دلار1160.976
5507739011030پلی اتیلن سبک فیلم 2426F8هرتن دلار1165.726
5507839011040پلی اتیلن سبک تزریقی 1922Tهرتن دلار1197.6384
5507939011030پلی اتیلن سبک فیلم LFI 2047Aهرتن دلار1175.226
5508039012090پلی اتیلن سنگین اکستروژن 6366Mهرتن دلار943.8508875
5508139012090پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 (PE100)هرتن دلار956.2270125
5508239012090پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 (PE80)هرتن دلار943.8508875
5508339012090پلی اتیلن سنگین اکستروژن HEX4460 (PE80)هرتن دلار948.6008875
5508439012090پلی اتیلن سنگین اکستروژنCRP100Nهرتن دلار982.78146
5508539012090پلی اتیلن سنگین اکستروژنARM CRP100 blackهرتن دلار1085.736475
5508639012040پلی اتیلن سنگین بادی 0035هرتن دلار887.744125
5508739012040پلی اتیلن سنگین بادی 5020هرتن دلار887.744125
5508839012040پلی اتیلن سنگین بادی B8200هرتن دلار887.744125
5508939012040پلی اتیلن سنگین بادی BL3هرتن دلار887.744125
5509039012040پلی اتیلن سنگین بادی BL4هرتن دلار887.744125
5509139012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 2208Jهرتن دلار817.3515
5509239012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 2200Jهرتن دلار798.3515
5509339012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 4440EAهرتن دلار813.69685
5509439012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 4440UAهرتن دلار815.1589
5509539012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030EAهرتن دلار822.4454
5509639012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030SAهرتن دلار831.9663
5509739012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 5218EAهرتن دلار798.3515
5509839012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 5218UAهرتن دلار817.3515
5509939012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502هرتن دلار840.37
5510039012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502SUهرتن دلار859.37
5510139012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505هرتن دلار798.3515
5510239012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505UVهرتن دلار817.3515
5510339012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 52511هرتن دلار798.3515
5510439012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518هرتن دلار798.3515
5510539012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518UVهرتن دلار817.3515
5510639012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04هرتن دلار798.3515
5510739012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 5620EAهرتن دلار798.3515
5510839012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030SAهرتن دلار831.9663
5510939012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 6040EAهرتن دلار798.3515
5511039012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 6040UAهرتن دلار750.1219
5511139012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505هرتن دلار798.3515
5511239012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507هرتن دلار798.3515
5511339012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507UVهرتن دلار817.3515
5511439012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505UVهرتن دلار817.3515
5511539012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 6070EAهرتن دلار798.3515
5511639012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 6070UAهرتن دلار792.1404
5511739012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 60511هرتن دلار798.3515
5511839012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 60511UVهرتن دلار817.3515
5511939012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UVهرتن دلار817.3515
5512039012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07هرتن دلار798.3515
5512139012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N11UVهرتن دلار817.3515
5512239012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UVهرتن دلار817.3515
5512339012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 52B18UVهرتن دلار817.3515
5512439012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04UVهرتن دلار817.3515
5512539012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N18هرتن دلار798.3515
5512639012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N18UVهرتن دلار817.3515
5512739012030پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500هرتن دلار798.3515
5512839012030پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500UAهرتن دلار817.3515
5512939012030پلی اتیلن سنگین تزریقی I3هرتن دلار798.3515
5513039012030پلی اتیلن سنگین تزریقی I3UVهرتن دلار817.3515
5513139012030پلی اتیلن سنگین تزریقی I4هرتن دلار798.3515
5513239012030پلی اتیلن سنگین تزریقی I4UVهرتن دلار817.3515
5513339012090پلی اتیلن سنگین دورانی 3840هرتن دلار886.7737
5513439012090پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UAهرتن دلار886.7737
5513539012090پلی اتیلن سنگین دورانی 38504UVهرتن دلار886.7737
5513639012020پلی اتیلن سنگین فیلم 7000Fهرتن دلار847.89875
5513739012020پلی اتیلن سنگین فیلم EX2هرتن دلار885.89875
5513839012020پلی اتیلن سنگین فیلم EX5هرتن دلار847.89875
5513939012020پلی اتیلن سنگین فیلم HFI 5110هرتن دلار847.89875
5514039012020پلی اتیلن سنگین فیلم MFI 3713هرتن دلار895.39875
5514139012020پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای HD48BF7هرتن دلار868.04825
5514239012020پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای HD50B01هرتن دلار868.04825
5514339012020پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای 5000Sهرتن دلار885.89875
5514434049000پلی اتیلن سنگین LMPهرتن دلار580.14125
5514539012040پلی اتیلن سنگین PEWAXهرتن دلار317.71895
5514639031190EPS Oversize پلی استایرن انبساطیهرتن دلار712.51425
5514739031190EPS SuperFine پلی استایرن انبساطیهرتن دلار536.1954375
5514839031190EPS 100-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1154.950625
5514939031190EPS 200-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1154.950625
5515039031190EPS 300-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1154.950625
5515139031190EPS 400-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1149.29575
5515239031190EPS 500-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1101.1165
5515339031190EPS Fine پلی استایرن انبساطیهرتن دلار643.434525
5515439031190پلی استایرن انبساطی 100هرتن دلار1187.52375
5515539031190پلی استایرن انبساطی 200هرتن دلار1187.52375
5515639031190پلی استایرن انبساطی 300هرتن دلار1187.52375
5515739031190پلی استایرن انبساطی 400هرتن دلار1125.320125
5515839031190پلی استایرن انبساطی 500هرتن دلار1072.390875
5515939031910پلی استایرن معمولی 1160هرتن دلار852.1823
5516039031910پلی استایرن معمولی 1460هرتن دلار908.04515
5516139031910پلی استایرن معمولی 1540هرتن دلار931.0475
5516239031910پلی استایرن معمولی 1551هرتن دلار931.0475
5516339031910پلی استایرن معمولی MP08هرتن دلار931.0475
5516439031190پلی استایرن انبساطی 100هرتن دلار1187.52375
5516539031190پلی استایرن انبساطی 200هرتن دلار1187.52375
5516639031190پلی استایرن انبساطی 300هرتن دلار1187.52375
5516739031190پلی استایرن انبساطی 400هرتن دلار1125.320125
5516839031190پلی استایرن انبساطی SE 350هرتن دلار1091.390875
5516939031190پلی استایرن انبساطی 500هرتن دلار1072.390875
5517039031190پلی استایرن انبساطی W500هرتن دلار1038.461625
5517139031190EPS Oversize پلی استایرن انبساطیهرتن دلار712.51425
5517239031190EPS Fine پلی استایرن انبساطیهرتن دلار643.434525
5517339031190EPS SuperFine پلی استایرن انبساطیهرتن دلار536.1954375
5517439031190Fine پلی استایرن انبساطیهرتن دلار643.434525
5517539031190EPS 100-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1154.950625
5517639031190EPS 200-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1154.950625
5517739031190EPS 300-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1154.950625
5517839031190EPS 400-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1149.29575
5517939031190EPS 500-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1101.1165
5518039031190R-200 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1187.52375
5518139031190R-300 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1187.52375
5518239031190R-310 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1187.52375
5518339031190R-400 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1125.320125
5518439031110F-100 پلی استایرن انبساطی نسوز هرتن دلار1183.225
5518539031110F-200 پلی استایرن انبساطی نسوز هرتن دلار1183.225
5518639031110F-300 پلی استایرن انبساطی دیرسوز هرتن دلار1183.225
5518739031110F-400 پلی استایرن انبساطی نسوز هرتن دلار1125.320125
5518839031190F-105 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1159.475
5518939031190F-205 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1114.010375
5519039031190F-305 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1159.475
5519139031190F-405 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1066.510375
5519239031190R-220 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1052.260375
5519339031190R-320 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1052.260375
5519439031190R-420 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1004.760375
5519539031190R-410 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1004.760375
55196FP300 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار660
55197FP600 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار660
5519839031920پلی استایرن مقاوم 7240هرتن دلار1319.455
551993902PP ARP 230 پلی پروپیلن شیمیایی هرتن دلار1360.9757
552003902PP EP2X CE پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1360.9757
552013902PP EP2X CI پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1360.9757
552023902PP R 40 پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1360.9757
552033902PP R 60 پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1360.9757
552043902PP R270G پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1389.4757
552053902RPX 345Sپلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1422.7257
552063902ZR 340R پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1389.4757
552073902ZR348T پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1422.7257
552083902پلی پروپیلن پزشکی V30GAهرتن دلار1271.34605
552093902پلی پروپیلن شیمیایی EP1X35AFهرتن دلار1235.5757
552103902پلی پروپیلن شیمیایی EP332Lهرتن دلار1226.0757
552113902پلی پروپیلن شیمیایی EP440Gهرتن دلار1360.9757
552123902پلی پروپیلن شیمیایی EP440Lهرتن دلار1360.9757
552133902پلی پروپیلن شیمیایی EP548Rهرتن دلار1360.9757
552143902پلی پروپیلن شیمیایی EPC40Rهرتن دلار1360.9757
552153902پلی پروپیلن شیمیایی RP340Rهرتن دلار1389.4757
552163902EPX 3130UV پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1444.5757
552173902EPX 548 T پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1385.6757
552183902پلی پروپیلن شیمیایی HP500Jهرتن دلار1226.0757
552193902پلی پروپیلن شیمیایی MR230Cهرتن دلار1360.9757
552203902پلی پروپیلن شیمیایی T30Gهرتن دلار1226.0757
552213902پلی پروپیلن شیمیایی T31SEهرتن دلار1226.0757
552223902پلی پروپیلن نساجی X30Gهرتن دلار1226.0757
552233902پلی پروپیلن شیمیایی ZB332Cهرتن دلار1360.9757
552243902پلی پروپیلن شیمیایی ZB332Lهرتن دلار1360.9757
552253902پلی پروپیلن شیمیایی ZB445Lهرتن دلار1419.8757
552263902پلی پروپیلن شیمیایی ZH500Mهرتن دلار1226.0757
552273902پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MAهرتن دلار1287.8257
552283902پلی پروپیلن شیمیایی ZR230Cهرتن دلار1360.9757
5522939021020HP422H پلی پروپیلن فیلمهرتن دلار1276.38675
5523039021020پلی پروپیلن فیلم HP525Jهرتن دلار1285.88675
5523139021020ZH 422 H پلی پروپیلن فیلمهرتن دلار1276.38675
5523239021020پلی پروپیلن فیلم ZH525Jهرتن دلار1285.88675
55233390210پلی پروپیلن فیلم ZH520Jهرتن دلار1285.88675
5523439021030پلی پروپیلن نساجی C30Sهرتن دلار1226.0757
5523539021030CR380 پلی پروپیلن نساجیهرتن دلار1259.3257
5523639021030پلی پروپیلن نساجی F30Gهرتن دلار1226.0757
5523739021030HP 502P پلی پروپیلن نساجیهرتن دلار1226.0757
5523839021030پلی پروپیلن نساجی HP510Lهرتن دلار1226.0757
5523939021030پلی پروپیلن نساجی HP550Jهرتن دلار1226.0757
5524039021030پلی پروپیلن نساجی HP552Rهرتن دلار1226.0757
5524139021030ZH 552R پلی پروپیلن نساجیهرتن دلار1226.0757
5524239021030پلی پروپیلن نساجی HP554Pهرتن دلار1226.0757
5524339021030HP 564 S پلی پروپیلن نساجیهرتن دلار1316.3257
5524439021030پلی پروپیلن نساجی HP565Sهرتن دلار1333.09605
5524539021030پلی پروپیلن نساجی PYI250هرتن دلار1226.0757
5524639021030پلی پروپیلن نساجی RG1101Pهرتن دلار1226.0757
5524739021030پلی پروپیلن نساجی RG1101Sهرتن دلار1226.0757
5524839021030پلی پروپیلن نساجی RG1101XNهرتن دلار1226.0757
5524939021030پلی پروپیلن نساجی RG1101XPهرتن دلار1226.0757
5525039021030پلی پروپیلن نساجی RG1101XSهرتن دلار1226.0757
5525139021030پلی پروپیلن نساجی RG1101XXRهرتن دلار1226.0757
5525239021030پلی پروپیلن نساجی RG1102Hهرتن دلار1226.0757
5525339021030پلی پروپیلن نساجی RG1102Lهرتن دلار1226.0757
5525439021030پلی پروپیلن نساجی RG1102XKهرتن دلار1226.0757
5525539021030پلی پروپیلن فیلم RG1104Kهرتن دلار1285.88675
5525639021030پلی پروپیلن شیمیایی RG3212Eهرتن دلار1360.9757
5525739021030پلی پروپیلن نساجی SF060هرتن دلار1226.0757
5525839021030پلی پروپیلن نساجی FI160هرتن دلار1226.0757
5525939021030پلی پروپیلن نساجی SIF030هرتن دلار1226.0757
5526039021030پلی پروپیلن نساجی V30Gهرتن دلار1226.0757
5526139021030پلی پروپیلن نساجی V30Sهرتن دلار1226.0757
5526239021030پلی پروپیلن نساجی V30Sهرتن دلار1226.0757
5526339021030پلی پروپیلن نساجی V79Gهرتن دلار1226.0757
5526439021030پلی پروپیلن نساجی V79Sهرتن دلار1226.0757
5526539021030پلی پروپیلن نساجی Z30Gهرتن دلار1226.0757
5526639021030پلی پروپیلن نساجی Z30Sهرتن دلار1226.0757
5526739021030پلی پروپیلن نساجی ZH510Lهرتن دلار1226.0757
5526839021030پلی پروپیلن نساجی ZH550Jهرتن دلار1226.0757
5526939021030پلی کربنات PGPC 1012هرتن دلار2935.5
5527039021099ZB548R پلی پروپیلن تزریقیهرتن دلار1360.9757
5527139021099ZB548T پلی پروپیلن تزریقیهرتن دلار1385.6757
552723902پلی پروپیلن شیمیایی ZB432Lهرتن دلار1360.9757
552733902پلی پروپیلن شیمیایی ZB440Lهرتن دلار1360.9757
552743902پلی پروپیلن شیمیایی ZB445Lهرتن دلار1419.8757
5527539074000PGPC 0407 پلی کربناتهرتن دلار2935.5
5527639074000PGPC 0712 پلی کربناتهرتن دلار2935.5
5527739074000پلی کربنات PGPC 0710هرتن دلار2935.5
5527839074000PGPC 1218 پلی کربناتهرتن دلار2935.5
5527939074000PGPC 1822 پلی کربناتهرتن دلار2935.5
5528039074000PGPC 2230 پلی کربناتهرتن دلار2935.5
552813904پلی وینیل کلراید E6834هرتن دلار1357.075
552823904پلی وینیل کلراید E7242هرتن دلار1282.4525
552833904پلی وینیل کلراید E7244هرتن دلار1282.4525
552843904پلی وینیل کلراید S57هرتن دلار1308.625
552853904پلی وینیل کلراید S60هرتن دلار1308.625
552863904پلی وینیل کلراید S6058هرتن دلار1308.625
552873904پلی وینیل کلراید S65هرتن دلار1243.19375
552883904پلی وینیل کلراید S7054هرتن دلار1374.05625
552893904پلی وینیل کلراید S6532هرتن دلار1243.19375
552903904پلی وینیل کلراید S6558هرتن دلار1243.19375
552913904پلی وینیل کلراید S7042هرتن دلار1374.05625
552923904پلی وینیل کلراید S65هرتن دلار1243.19375
552933904پلی وینیل کلراید S6532هرتن دلار1243.19375
552943904پلی وینیل کلراید S6558هرتن دلار1243.19375
5529527111190C3+هرتن دلار315.704
5529629024100ارتوزایلنهرتن دلار544.2075
5529728030000دوده صنعتیهرتن دلار550
55298استایرن منومرهرتن دلار849.87
55299آروماتیک سنگینهرتن دلار518.544485
55300آروماتیک سنگین(حاصل از پالایشگاه نفت و پتروشیمی)هرتن دلار495.5865
55301انیدرید فتالیکهرتن دلار797.9335
55302MTBEهرتن دلار583.225
55303بنزنهرتن دلار626.43
553041-بوتنهرتن دلار605
5530529173600اسید ترفتالیکهرتن دلار629.4225
5530628141000آمونیاک (مایع)هرتن دلار132.126
5530731021000اوره گرانولههرتن دلار218.025
5530831021000اوره پریلهرتن دلار222.737
5530929051490ایزوبوتانولهرتن دلار956.70225
55310تری اتیلن گلایکولهرتن دلار520
55311آلکیل بنزن خطیهرتن دلار1192.25
55312تولوئنهرتن دلار511.1
55313پلی بوتادین رابرهرتن دلار1462.12125
55314PBR 1220هرتن دلار1462.12125
553151210S پلی بوتادین رابرهرتن دلار1557.12125
55316PBR 1202هرتن دلار1557.12125
55317PBR NEAR PRIMEهرتن دلار840
55318برش سنگینهرتن دلار303.38649
55319آرماتیک سنگین ضایعاتیهرتن دلار256.376
55320برش پروپان(به جز بنزین و گازوئیل)هرتن دلار357.5
55321برش بوتان(C4 RAFFINATE)هرتن دلار220
55322PBR OFFهرتن دلار780
553231و3 بوتادینهرتن دلار525.35
55324C6-CUTهرتن دلار320
55325C7-C9هرتن دلار280
5532627101210بنزین پیرولیزهرتن دلار376.8365
55327هیدروکربن هیدروژنه شده (PGH)هرتن دلار240
5532829024300پارازایلینهرتن دلار587.9265
5532929221500تری اتانول آمینهرتن دلار709.7925
5533031053000دی آمونیوم فسفاتهرتن دلار438.425
55331زایلین مخلوطهرتن دلار496.3028
5533229336100کریستال ملامینهرتن دلار1181.2395
5533329291010تولوئن دی ایزو سیانات (TDI)هرتن دلار1839.675
5533429051100متانولهرتن دلار233.7
55335متیلن دی فنیل دی ایزوسیانات MDI پلیمریهرتن دلار2249.125
55336متیلن دی فنیل دی ایزوسیانات MDI خالصهرتن دلار2441.5
5533729221110منو اتانول آمینهرتن دلار702.02625
5533829221220دی اتانول آمینهرتن دلار814.473
5533929053100منو اتیلن گلایکولهرتن دلار501.125
5534029094100دی اتیلن گلایکولهرتن دلار504.21725
55341TEG OFF GRADEهرتن دلار117
55342محلول در آب 28151200سود کاستیکهرتن دلار59.20875
5534329153200منومر وینیل استاتهرتن دلار1156.15
5534429011000پنتان پلاسهرتن دلار401.061025
55345 31023000 (حتی محلول در آب) نیترات آمونیوم کشاورزیهرتن دلار154.375
5534639033000اکریلونیتریل بوتادین استایرن 75 - گرید طبیعیهرتن دلار2154.6
5534739033000اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعیهرتن دلار2134.08
5534839033000اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150هرتن دلار2134.08
5534939033000اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0157هرتن دلار2134.08
5535039033000اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0157W2901هرتن دلار2200.58
5535139039000استایرن بوتادین رابر تیره 1500هرتن دلار1614.35875
5535239039000استایرن بوتادین رابر روشن 1502هرتن دلار1646.32625
55353SBR 1712هرتن دلار1578.54375
55354لاتکسهرتن دلار463.52875
553553907PET N آمورف هرتن دلار803.527575
553563907PET S آمورف هرتن دلار811.635825
553573907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG730Nهرتن دلار823.7982
553583907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG730Sهرتن دلار840.825525
553593907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG760Nهرتن دلار827.0415
553603907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG760Sهرتن دلار844.068825
553613907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG780Nهرتن دلار831.095625
553623907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG780Sهرتن دلار848.12295
553633907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG800Nهرتن دلار844.068825
553643907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG800Sهرتن دلار869.2044
553653907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG820Nهرتن دلار863.528625
553663907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG820Sهرتن دلار889.475025
553673907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG840Nهرتن دلار870.82605
553683907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG840Sهرتن دلار896.77245
553693907پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG620Nهرتن دلار791.502
553703907پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG620Sهرتن دلار784.035
5537139076010پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD-SB Nهرتن دلار804.9426
5537239076010پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD-SB Sهرتن دلار828.837
5537339076010پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD Nهرتن دلار781.7949
5537439076010پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD Sهرتن دلار798.2223
553753907پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640Nهرتن دلار780.3015
553763907پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640Sهرتن دلار795.9822
553773907پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640HB Nهرتن دلار808.6761
553783907پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640HB Sهرتن دلار833.3172
553793907پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپربرایت TG620SB Nهرتن دلار780.3015
553803907پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپربرایت TG620SB Sهرتن دلار787.7685
553813907پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپر برایت TG640SB Nهرتن دلار802.7025
553823907پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپربرایت TG640SB Sهرتن دلار826.5969
553833901پلی اتیلن سبک خطی 0209AAهرتن دلار946.715375
553843901پلی اتیلن سبک خطی 0209KJهرتن دلار951.465375
55385390110-390120پلی اتیلن سبک خطی 0220AAهرتن دلار946.715375
553863901پلی اتیلن سبک خطی 0220KJهرتن دلار960.965375
553873901پلی اتیلن سبک خطی 0410AAهرتن دلار946.715375
553883901پلی اتیلن سبک خطی 22501AAهرتن دلار946.715375
553893901پلی اتیلن سبک خطی 22501KJهرتن دلار951.465375
553903901پلی اتیلن سبک خطی 22B01هرتن دلار946.715375
553913901پلی اتیلن سبک خطی 22B02هرتن دلار946.715375
55392پلی اتیلن سبک خطی 22B02 (پودر)هرتن دلار918.31391375
553933901پلی اتیلن سبک خطی 22B03هرتن دلار946.715375
553943901پلی اتیلن سبک خطی 22B01KJهرتن دلار951.465375
553953901پلی اتیلن سبک خطی 22B02KJهرتن دلار951.465375
553963901پلی اتیلن سبک خطی 235F6هرتن دلار965.715375
5539739011010پلی اتیلن سبک خطی دورانی 32604UVهرتن دلار866.4399
5539839011030پلی اتیلن سبک فیلم LFI 2130هرتن دلار1232.96415
5539939011030پلی اتیلن سبک فیلم 0075هرتن دلار1171.62265
5540039011030پلی اتیلن سبک فیلم LFI 2119هرتن دلار1171.62265
5540139011030پلی اتیلن سبک فیلم 0200هرتن دلار1171.62265
5540239011030پلی اتیلن سبک فیلم 2004TC00هرتن دلار1171.62265
5540339011030پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00هرتن دلار1257.50075
5540439011030پلی اتیلن سبک فیلم 2420F3هرتن دلار1257.50075
5540539011030پلی اتیلن سبک فیلم 2420F8هرتن دلار1171.62265
5540639011030پلی اتیلن سبک فیلم 2101TN47هرتن دلار1171.62265
5540739011030پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00هرتن دلار1171.62265
5540839011030پلی اتیلن سبک فیلم 2404TC47هرتن دلار1171.62265
5540939011030پلی اتیلن سبک فیلم 2420Dهرتن دلار1232.96415
5541039011030پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02هرتن دلار1171.62265
5541139011030پلی اتیلن سبک فیلم 2420Fهرتن دلار1171.62265
5541239011030پلی اتیلن سبک فیلم 2420Hهرتن دلار1171.62265
5541339011030پلی اتیلن سبک فیلم 2420Kهرتن دلار1171.62265
5541439011030پلی اتیلن سبک فیلم 2426F8هرتن دلار1176.37265
5541539011040پلی اتیلن سبک تزریقی 1922Tهرتن دلار1208.42755
5541639011030پلی اتیلن سبک فیلم LFI 2047Aهرتن دلار1185.87265
5541739012090پلی اتیلن سنگین اکستروژن 6366Mهرتن دلار948.888975
5541839012090پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 (PE100)هرتن دلار959.946975
5541939012090پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 (PE80)هرتن دلار948.888975
5542039012090پلی اتیلن سنگین اکستروژن HEX4460 (PE80)هرتن دلار953.638975
5542139012090پلی اتیلن سنگین اکستروژنCRP100Nهرتن دلار986.4629475
5542239012090پلی اتیلن سنگین اکستروژنARM CRP100 blackهرتن دلار1087.45455
5542339012040پلی اتیلن سنگین بادی 0035هرتن دلار903.3034625
5542439012040پلی اتیلن سنگین بادی 5020هرتن دلار903.3034625
5542539012040پلی اتیلن سنگین بادی B8200هرتن دلار903.3034625
5542639012040پلی اتیلن سنگین بادی BL3هرتن دلار903.3034625
5542739012040پلی اتیلن سنگین بادی BL4هرتن دلار903.3034625
5542839012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 2208Jهرتن دلار846.0491
5542939012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 2200Jهرتن دلار827.0491
5543039012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 4440EAهرتن دلار843.42045
5543139012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 4440UAهرتن دلار844.3695
5543239012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030EAهرتن دلار852.4255
5543339012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030SAهرتن دلار861.6899
5543439012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 5218EAهرتن دلار827.0491
5543539012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 5218UAهرتن دلار846.0491
5543639012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502هرتن دلار870.3501
5543739012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502SUهرتن دلار889.3501
5543839012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505هرتن دلار827.0491
5543939012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505UVهرتن دلار846.0491
5544039012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 52511هرتن دلار827.0491
5544139012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518هرتن دلار827.0491
5544239012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518UVهرتن دلار846.0491
5544339012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04هرتن دلار827.0491
5544439012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 5620EAهرتن دلار827.0491
5544539012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030SAهرتن دلار861.6899
5544639012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 6040EAهرتن دلار827.0491
5544739012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 6040UAهرتن دلار776.7675
5544839012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505هرتن دلار827.0491
5544939012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507هرتن دلار827.0491
5545039012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507UVهرتن دلار846.0491
5545139012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505UVهرتن دلار846.0491
5545239012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 6070EAهرتن دلار827.0491
5545339012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 6070UAهرتن دلار820.0685
5545439012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 60511هرتن دلار827.0491
5545539012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 60511UVهرتن دلار846.0491
5545639012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UVهرتن دلار846.0491
5545739012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07هرتن دلار827.0491
5545839012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N11UVهرتن دلار846.0491
5545939012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UVهرتن دلار846.0491
5546039012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 52B18UVهرتن دلار846.0491
5546139012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04UVهرتن دلار846.0491
5546239012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N18هرتن دلار827.0491
5546339012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N18UVهرتن دلار846.0491
5546439012030پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500هرتن دلار827.0491
5546539012030پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500UAهرتن دلار846.0491
5546639012030پلی اتیلن سنگین تزریقی I3هرتن دلار827.0491
5546739012030پلی اتیلن سنگین تزریقی I3UVهرتن دلار846.0491
5546839012030پلی اتیلن سنگین تزریقی I4هرتن دلار827.0491
5546939012030پلی اتیلن سنگین تزریقی I4UVهرتن دلار846.0491
5547039012090پلی اتیلن سنگین دورانی 3840هرتن دلار917.0103
5547139012090پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UAهرتن دلار917.0103
5547239012090پلی اتیلن سنگین دورانی 38504UVهرتن دلار917.0103
5547339012020پلی اتیلن سنگین فیلم 7000Fهرتن دلار867.784625
5547439012020پلی اتیلن سنگین فیلم EX2هرتن دلار905.784625
5547539012020پلی اتیلن سنگین فیلم EX5هرتن دلار867.784625
5547639012020پلی اتیلن سنگین فیلم HFI 5110هرتن دلار867.784625
5547739012020پلی اتیلن سنگین فیلم MFI 3713هرتن دلار915.284625
5547839012020پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای HD48BF7هرتن دلار887.611125
5547939012020پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای HD50B01هرتن دلار887.611125
5548039012020پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای 5000Sهرتن دلار905.784625
5548134049000پلی اتیلن سنگین LMPهرتن دلار593.747375
5548239012040پلی اتیلن سنگین PEWAXهرتن دلار323.287555
5548339031190EPS Oversize پلی استایرن انبساطیهرتن دلار724.48425
5548439031190EPS SuperFine پلی استایرن انبساطیهرتن دلار545.3629375
5548539031190EPS 100-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1173.475625
5548639031190EPS 200-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1173.475625
5548739031190EPS 300-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1173.475625
5548839031190EPS 400-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1167.72575
5548939031190EPS 500-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1118.9765
5549039031190EPS Fine پلی استایرن انبساطیهرتن دلار654.435525
5549139031190پلی استایرن انبساطی 100هرتن دلار1207.47375
5549239031190پلی استایرن انبساطی 200هرتن دلار1207.47375
5549339031190پلی استایرن انبساطی 300هرتن دلار1207.47375
5549439031190پلی استایرن انبساطی 400هرتن دلار1144.225125
5549539031190پلی استایرن انبساطی 500هرتن دلار1090.725875
5549639031910پلی استایرن معمولی 1160هرتن دلار874.0893
5549739031910پلی استایرن معمولی 1460هرتن دلار929.95215
5549839031910پلی استایرن معمولی 1540هرتن دلار952.9545
5549939031910پلی استایرن معمولی 1551هرتن دلار952.9545
5550039031910پلی استایرن معمولی MP08هرتن دلار952.9545
5550139031190پلی استایرن انبساطی 100هرتن دلار1207.47375
5550239031190پلی استایرن انبساطی 200هرتن دلار1207.47375
5550339031190پلی استایرن انبساطی 300هرتن دلار1207.47375
5550439031190پلی استایرن انبساطی 400هرتن دلار1144.225125
5550539031190پلی استایرن انبساطی SE 350هرتن دلار1109.725875
5550639031190SE 150 پلی استایرن انبساطیهرتن دلار1167.72575
5550739031190پلی استایرن انبساطی 500هرتن دلار1090.725875
5550839031190پلی استایرن انبساطی W500هرتن دلار1056.226625
5550939031190EPS Oversize پلی استایرن انبساطیهرتن دلار724.48425
5551039031190EPS Fine پلی استایرن انبساطیهرتن دلار654.435525
5551139031190EPS SuperFine پلی استایرن انبساطیهرتن دلار545.3629375
5551239031190Fine پلی استایرن انبساطیهرتن دلار654.435525
5551339031190EPS 100-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1173.475625
5551439031190EPS 200-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1173.475625
5551539031190EPS 300-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1173.475625
5551639031190EPS 400-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1167.72575
5551739031190EPS 500-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1118.9765
5551839031190R-200 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1207.47375
5551939031190R-300 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1207.47375
5552039031190R-310 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1207.47375
5552139031190R-400 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1144.225125
5552239031110F-100 پلی استایرن انبساطی نسوز هرتن دلار1202.225
5552339031110F-200 پلی استایرن انبساطی نسوز هرتن دلار1202.225
5552439031110F-300 پلی استایرن انبساطی دیرسوز هرتن دلار1202.225
5552539031110F-400 پلی استایرن انبساطی نسوز هرتن دلار1144.225125
5552639031190F-105 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1178.475
5552739031190F-205 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1132.725375
5552839031190F-305 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1178.475
5552939031190F-405 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1085.225375
5553039031190R-220 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1070.975375
5553139031190R-320 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1070.975375
5553239031190R-420 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1023.475375
5553339031190R-410 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1023.475375
55534FP300 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار660
55535FP600 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار660
5553639031920پلی استایرن مقاوم 7240هرتن دلار1340.583
555373902PP ARP 230 پلی پروپیلن شیمیایی هرتن دلار1363.8827
555383902PP EP2X CE پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1363.8827
555393902PP EP2X CI پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1363.8827
555403902PP R 40 پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1363.8827
555413902PP R 60 پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1363.8827
555423902PP R270G پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1392.3827
555433902RPX 345Sپلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1425.6327
555443902ZR 340R پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1392.3827
555453902ZR348T پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1425.6327
555463902پلی پروپیلن پزشکی V30GAهرتن دلار1274.28155
555473902پلی پروپیلن شیمیایی EP1X35AFهرتن دلار1238.4827
555483902پلی پروپیلن شیمیایی EP332Lهرتن دلار1228.9827
555493902پلی پروپیلن شیمیایی EP440Gهرتن دلار1363.8827
555503902پلی پروپیلن شیمیایی EP440Lهرتن دلار1363.8827
555513902پلی پروپیلن شیمیایی EP548Rهرتن دلار1363.8827
555523902پلی پروپیلن شیمیایی EPC40Rهرتن دلار1363.8827
555533902پلی پروپیلن شیمیایی RP340Rهرتن دلار1392.3827
555543902EPX 3130UV پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1447.4827
555553902EPX 548 T پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1388.5827
555563902پلی پروپیلن شیمیایی HP500Jهرتن دلار1228.9827
555573902پلی پروپیلن شیمیایی MR230Cهرتن دلار1363.8827
555583902پلی پروپیلن شیمیایی T30Gهرتن دلار1228.9827
555593902پلی پروپیلن شیمیایی T31SEهرتن دلار1228.9827
555603902پلی پروپیلن نساجی X30Gهرتن دلار1228.9827
555613902پلی پروپیلن شیمیایی ZB332Cهرتن دلار1363.8827
555623902پلی پروپیلن شیمیایی ZB332Lهرتن دلار1363.8827
555633902پلی پروپیلن شیمیایی ZB445Lهرتن دلار1422.7827
555643902پلی پروپیلن شیمیایی ZH500Mهرتن دلار1228.9827
555653902پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MAهرتن دلار1290.7327
555663902پلی پروپیلن شیمیایی ZR230Cهرتن دلار1363.8827
5556739021020HP422H پلی پروپیلن فیلمهرتن دلار1279.37925
5556839021020پلی پروپیلن فیلم HP525Jهرتن دلار1288.87925
5556939021020ZH 422 H پلی پروپیلن فیلمهرتن دلار1279.37925
5557039021020پلی پروپیلن فیلم ZH525Jهرتن دلار1288.87925
55571390210پلی پروپیلن فیلم ZH520Jهرتن دلار1288.87925
5557239021030پلی پروپیلن نساجی C30Sهرتن دلار1228.9827
5557339021030CR380 پلی پروپیلن نساجیهرتن دلار1262.2327
5557439021030پلی پروپیلن نساجی F30Gهرتن دلار1228.9827
5557539021030HP 502P پلی پروپیلن نساجیهرتن دلار1228.9827
5557639021030پلی پروپیلن نساجی HP510Lهرتن دلار1228.9827
5557739021030پلی پروپیلن نساجی HP550Jهرتن دلار1228.9827
5557839021030پلی پروپیلن نساجی HP552Rهرتن دلار1228.9827
5557939021030ZH 552R پلی پروپیلن نساجیهرتن دلار1228.9827
5558039021030پلی پروپیلن نساجی HP554Pهرتن دلار1228.9827
5558139021030HP 564 S پلی پروپیلن نساجیهرتن دلار1319.2327
5558239021030پلی پروپیلن نساجی HP565Sهرتن دلار1336.03155
5558339021030پلی پروپیلن نساجی PYI250هرتن دلار1228.9827
5558439021030پلی پروپیلن نساجی RG1101Pهرتن دلار1228.9827
5558539021030پلی پروپیلن نساجی RG1101Sهرتن دلار1228.9827
5558639021030پلی پروپیلن نساجی RG1101XNهرتن دلار1228.9827
5558739021030پلی پروپیلن نساجی RG1101XPهرتن دلار1228.9827
5558839021030پلی پروپیلن نساجی RG1101XSهرتن دلار1228.9827
5558939021030پلی پروپیلن نساجی RG1101XXRهرتن دلار1228.9827
5559039021030پلی پروپیلن نساجی RG1102Hهرتن دلار1228.9827
5559139021030پلی پروپیلن نساجی RG1102Lهرتن دلار1228.9827
5559239021030پلی پروپیلن نساجی RG1102XKهرتن دلار1228.9827
5559339021030پلی پروپیلن فیلم RG1104Kهرتن دلار1288.87925
5559439021030پلی پروپیلن شیمیایی RG3212Eهرتن دلار1363.8827
5559539021030پلی پروپیلن نساجی SF060هرتن دلار1228.9827
5559639021030پلی پروپیلن نساجی FI160هرتن دلار1228.9827
5559739021030پلی پروپیلن نساجی SIF030هرتن دلار1228.9827
5559839021030پلی پروپیلن نساجی V30Gهرتن دلار1228.9827
5559939021030پلی پروپیلن نساجی V30Sهرتن دلار1228.9827
5560039021030پلی پروپیلن نساجی V30Sهرتن دلار1228.9827
5560139021030پلی پروپیلن نساجی V79Gهرتن دلار1228.9827
5560239021030پلی پروپیلن نساجی V79Sهرتن دلار1228.9827
5560339021030پلی پروپیلن نساجی Z30Gهرتن دلار1228.9827
5560439021030پلی پروپیلن نساجی Z30Sهرتن دلار1228.9827
5560539021030پلی پروپیلن نساجی ZH510Lهرتن دلار1228.9827
5560639021030پلی پروپیلن نساجی ZH550Jهرتن دلار1228.9827
5560739021030پلی کربنات PGPC 1012هرتن دلار3006.75
5560839021099ZB548R پلی پروپیلن تزریقیهرتن دلار1363.8827
5560939021099ZB548T پلی پروپیلن تزریقیهرتن دلار1388.5827
556103902پلی پروپیلن شیمیایی ZB432Lهرتن دلار1363.8827
556113902پلی پروپیلن شیمیایی ZB440Lهرتن دلار1363.8827
556123902پلی پروپیلن شیمیایی ZB445Lهرتن دلار1422.7827
5561339074000PGPC 0407 پلی کربناتهرتن دلار3006.75
5561439074000PGPC 0712 پلی کربناتهرتن دلار3006.75
5561539074000پلی کربنات PGPC 0710هرتن دلار3006.75
5561639074000PGPC 1218 پلی کربناتهرتن دلار3006.75
5561739074000PGPC 1822 پلی کربناتهرتن دلار3006.75
5561839074000PGPC 2230 پلی کربناتهرتن دلار3006.75
556193904پلی وینیل کلراید E6834هرتن دلار1338.075
556203904پلی وینیل کلراید E7242هرتن دلار1263.8325
556213904پلی وینیل کلراید E7244هرتن دلار1263.8325
556223904پلی وینیل کلراید S57هرتن دلار1289.625
556233904پلی وینیل کلراید S60هرتن دلار1289.625
556243904پلی وینیل کلراید S6058هرتن دلار1289.625
556253904پلی وینیل کلراید S65هرتن دلار1225.14375
556263904پلی وینیل کلراید S7054هرتن دلار1354.10625
556273904پلی وینیل کلراید S6532هرتن دلار1225.14375
556283904پلی وینیل کلراید S6558هرتن دلار1225.14375
556293904پلی وینیل کلراید S7042هرتن دلار1354.10625
556303904پلی وینیل کلراید S65هرتن دلار1225.14375
556313904پلی وینیل کلراید S6532هرتن دلار1225.14375
556323904پلی وینیل کلراید S6558هرتن دلار1225.14375
55633نوشابه انرژی زا هرعدددلار0.24
55634تراکتور مدل ITM399-2WDهردستگاهدلار19235
55635تراکتور مدل ITM399-4WDهردستگاهدلار25240
55636تراکتور مدل ITM485-2WDهردستگاهدلار15115
55637تراکتور مدل ITM485-4WDهردستگاهدلار19010
55638تراکتور مدل ITM475-2WDهردستگاهدلار13850
55639تراکتور مدل ITM475-4WDهردستگاهدلار17760
55640تراکتور مدل ITM800-2WDهردستگاهدلار15880
55641تراکتور مدل ITM800-4WDهردستگاهدلار20125
55642تراکتور مدل ITM470-2WDهردستگاهدلار9850
55643تراکتور مدل ITM470-4WDهردستگاهدلار13380
55644تراکتور باغی مدل ITM950هردستگاهدلار9340
55645توری تاروپودباف آهنی (سرند)هرتندلار1100
55646پشمک فشرده هرکیلوگرمدلار1.28
55647پشمک کنفی هرکیلوگرمدلار0.19
55648شیرخشک بیو ارگانیک الاغ هرکیلوگرمدلار160
55649شیرخشک شتر هرکیلوگرمدلار22
55650قهوه فوری (هرساشه 20 گرمی) هرساشهدلار0.09
55651خوراک ماهی قزل آلاهرکیلوگرمدلار0.63
55652بنتونیت معمولی جهت تصفیه آب و روغن هرتندلار28.19
55653بنتونیت اکتیو شده با کربنات سدیم جهت مصرف در صنایع ریخته گری هرتندلار25.37
55654بنتونیت حفاری هرتندلار21.14
55655بنتونیت اکتیو شده مخصوص هرتندلار32.89
55656بنتونیت کلوخه هرتندلار7
55657سلستینهرتندلار85
55658قیرطبیعی به صورت کلوخه هرتندلار97
55659قیرطبیعی به صورت پودر هرتندلار102
5566027111190C3+هرتن دلار348.099
5566129024100ارتوزایلنهرتن دلار566.808
5566228030000دوده صنعتیهرتن دلار550
5566329025000استایرن منومرهرتن دلار897.37
5566429029000آروماتیک سنگینهرتن دلار539.353988
5566529029000آروماتیک سنگین(حاصل از پالایشگاه نفت و پتروشیمی)هرتن دلار512.3445
5566629173500انیدرید فتالیکهرتن دلار810.901
5566729091900MTBEهرتن دلار604.4425
5566829022000بنزنهرتن دلار657.153
55669290123001-بوتنهرتن دلار605
5567029173600اسید ترفتالیکهرتن دلار659.3475
5567128141000آمونیاک (مایع)هرتن دلار132.126
5567231021000اوره گرانولههرتن دلار201.4
5567331021000اوره پریلهرتن دلار205.3425
5567429051490ایزوبوتانولهرتن دلار956.70225
5567529094900تری اتیلن گلایکولهرتن دلار520
5567638170010آلکیل بنزن خطیهرتن دلار1211.25
5567729023000تولوئنهرتن دلار570.95
5567840022000پلی بوتادین رابرهرتن دلار1462.12125
5567940022000PBR 1220هرتن دلار1462.12125
55680400220001210S پلی بوتادین رابرهرتن دلار1557.12125
5568140022000PBR 1202هرتن دلار1557.12125
5568240023900PBR NEAR PRIMEهرتن دلار840
5568327111990برش سنگینهرتن دلار318.17115
55684آرماتیک سنگین ضایعاتیهرتن دلار265.512
5568527111290برش پروپان(به جز بنزین و گازوئیل)هرتن دلار393.25
5568627111390برش بوتان(C4 RAFFINATE)هرتن دلار220
55687PBR OFFهرتن دلار780
55688290124001و3 بوتادینهرتن دلار544.35
55689C6-CUTهرتن دلار320
5569027075000C7-C9هرتن دلار280
5569129029000بنزین پیرولیزهرتن دلار393.5945
55692هیدروکربن هیدروژنه شده (PGH)هرتن دلار361
5569329024300پارازایلینهرتن دلار633.1565225
5569429221500تری اتانول آمینهرتن دلار714.6375
5569531053000دی آمونیوم فسفاتهرتن دلار438.425
5569629029000زایلین مخلوطهرتن دلار535.12512
5569729336100کریستال ملامینهرتن دلار1181.2395
5569829291010تولوئن دی ایزو سیانات (TDI)هرتن دلار1934.675
5569929051100متانولهرتن دلار252.32
5570039093100متیلن دی فنیل دی ایزوسیانات MDI پلیمریهرتن دلار2344.125
5570129291020متیلن دی فنیل دی ایزوسیانات MDI خالصهرتن دلار2512.75
5570229221110منو اتانول آمینهرتن دلار707.028
5570329221220دی اتانول آمینهرتن دلار821.42225
5570429053100منو اتیلن گلایکولهرتن دلار537.7
5570529094100دی اتیلن گلایکولهرتن دلار531.81475
55706TEG OFF GRADEهرتن دلار117
55707محلول در آب 28151200سود کاستیکهرتن دلار60.87125
5570829153200منومر وینیل استاتهرتن دلار1182.275
5570929011000پنتان پلاسهرتن دلار415.305325
55710 31023000 (حتی محلول در آب) نیترات آمونیوم کشاورزیهرتن دلار170.05
5571139033000اکریلونیتریل بوتادین استایرن 75 - گرید طبیعیهرتن دلار2226.91875
5571239033000اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعیهرتن دلار2205.71
5571339033000اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150هرتن دلار2205.71
5571439033000اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0157هرتن دلار2205.71
5571539033000اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0157W2901هرتن دلار2272.21
5571640021900استایرن بوتادین رابر تیره 1500هرتن دلار1628.75125
5571740021900استایرن بوتادین رابر روشن 1502هرتن دلار1661.00375
5571840021900SBR 1712هرتن دلار1593.50625
55719لاتکسهرتن دلار467.66125
557203907PET N آمورف هرتن دلار824.7102
557213907PET S آمورف هرتن دلار833.0322
557223907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG730Nهرتن دلار841.3542
557233907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG730Sهرتن دلار858.8304
557243907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG760Nهرتن دلار844.683
557253907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG760Sهرتن دلار862.1592
557263907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG780Nهرتن دلار848.844
557273907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG780Sهرتن دلار866.3202
557283907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG800Nهرتن دلار862.1592
557293907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG800Sهرتن دلار887.9574
557303907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG820Nهرتن دلار882.132
557313907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG820Sهرتن دلار908.7624
557323907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG840Nهرتن دلار889.6218
557333907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG840Sهرتن دلار916.2522
557343907پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG620Nهرتن دلار795.285375
557353907پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG620Sهرتن دلار787.747125
5573639076010پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD-SB Nهرتن دلار808.854225
5573739076010پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD-SB Sهرتن دلار832.976625
5573839076010پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD Nهرتن دلار785.48565
5573939076010پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD Sهرتن دلار802.0698
5574039076010پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640Nهرتن دلار783.978
557413907پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640Sهرتن دلار799.808325
557423907پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640HB Nهرتن دلار812.62335
557433907پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640HB Sهرتن دلار837.499575
557443907پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپربرایت TG620SB Nهرتن دلار783.978
557453907پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپربرایت TG620SB Sهرتن دلار791.51625
557463907پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپر برایت TG640SB Nهرتن دلار806.59275
557473907پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپربرایت TG640SB Sهرتن دلار830.71515
557483901پلی اتیلن سبک خطی 0209AAهرتن دلار973.902
557493901پلی اتیلن سبک خطی 0209KJهرتن دلار978.652
55750390110-390120پلی اتیلن سبک خطی 0220AAهرتن دلار973.902
557513901پلی اتیلن سبک خطی 0220KJهرتن دلار988.152
557523901پلی اتیلن سبک خطی 0410AAهرتن دلار973.902
557533901پلی اتیلن سبک خطی 22501AAهرتن دلار973.902
557543901پلی اتیلن سبک خطی 22501KJهرتن دلار978.652
557553901پلی اتیلن سبک خطی 22B01هرتن دلار973.902
557563901پلی اتیلن سبک خطی 22B02هرتن دلار973.902
55757پلی اتیلن سبک خطی 22B02 (پودر)هرتن دلار944.68494
557583901پلی اتیلن سبک خطی 22B03هرتن دلار973.902
557593901پلی اتیلن سبک خطی 22B01KJهرتن دلار978.652
557603901پلی اتیلن سبک خطی 22B02KJهرتن دلار978.652
557613901پلی اتیلن سبک خطی 235F6هرتن دلار992.902
5576239011010پلی اتیلن سبک خطی دورانی 32604UVهرتن دلار872.4325
5576339011030پلی اتیلن سبک فیلم LFI 2130هرتن دلار1256.3693
5576439011030پلی اتیلن سبک فیلم 0075هرتن دلار1194.1728
5576539011030پلی اتیلن سبک فیلم LFI 2119هرتن دلار1194.1728
5576639011030پلی اتیلن سبک فیلم 0200هرتن دلار1194.1728
5576739011030پلی اتیلن سبک فیلم 2004TC00هرتن دلار1194.1728
5576839011030پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00هرتن دلار1281.2479
5576939011030پلی اتیلن سبک فیلم 2420F3هرتن دلار1281.2479
5577039011030پلی اتیلن سبک فیلم 2420F8هرتن دلار1194.1728
5577139011030پلی اتیلن سبک فیلم 2101TN47هرتن دلار1194.1728
5577239011030پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00هرتن دلار1194.1728
5577339011030پلی اتیلن سبک فیلم 2404TC47هرتن دلار1194.1728
5577439011030پلی اتیلن سبک فیلم 2420Dهرتن دلار1256.3693
5577539011030پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02هرتن دلار1194.1728
5577639011030پلی اتیلن سبک فیلم 2420Fهرتن دلار1194.1728
5577739011030پلی اتیلن سبک فیلم 2420Hهرتن دلار1194.1728
5577839011030پلی اتیلن سبک فیلم 2420Kهرتن دلار1194.1728
5577939011030پلی اتیلن سبک فیلم 2426F8هرتن دلار1198.9228
5578039011040پلی اتیلن سبک تزریقی 1922Tهرتن دلار1231.4907
5578139011030پلی اتیلن سبک فیلم LFI 2047Aهرتن دلار1208.4228
5578239012090پلی اتیلن سنگین اکستروژن 6366Mهرتن دلار958.0951875
5578339012090پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 (PE100)هرتن دلار977.11965
5578439012090پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 (PE80)هرتن دلار958.0951875
5578539012090پلی اتیلن سنگین اکستروژن HEX4460 (PE80)هرتن دلار962.8451875
5578639012090پلی اتیلن سنگین اکستروژنCRP100Nهرتن دلار998.697285
5578739012090پلی اتیلن سنگین اکستروژنARM CRP100 blackهرتن دلار1093.765875
5578839012040پلی اتیلن سنگین بادی 0035هرتن دلار920.8008
5578939012040پلی اتیلن سنگین بادی 5020هرتن دلار920.8008
5579039012040پلی اتیلن سنگین بادی B8200هرتن دلار920.8008
5579139012040پلی اتیلن سنگین بادی BL3هرتن دلار920.8008
5579239012040پلی اتیلن سنگین بادی BL4هرتن دلار920.8008
5579339012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 2208Jهرتن دلار851.9752
5579439012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 2200Jهرتن دلار832.9752
5579539012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 4440EAهرتن دلار849.41305
5579639012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 4440UAهرتن دلار850.32885
5579739012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030EAهرتن دلار858.434725
5579839012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030SAهرتن دلار867.6825
5579939012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 5218EAهرتن دلار832.9752
5580039012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 5218UAهرتن دلار851.9752
5580139012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502هرتن دلار876.359325
5580239012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502SUهرتن دلار895.359325
5580339012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505هرتن دلار832.9752
5580439012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505UVهرتن دلار851.9752
5580539012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 52511هرتن دلار832.9752
5580639012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518هرتن دلار832.9752
5580739012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518UVهرتن دلار851.9752
5580839012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04هرتن دلار832.9752
5580939012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 5620EAهرتن دلار832.9752
5581039012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030SAهرتن دلار867.6825
5581139012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 6040EAهرتن دلار832.9752
5581239012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 6040UAهرتن دلار782.5606
5581339012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505هرتن دلار832.9752
5581439012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507هرتن دلار832.9752
5581539012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507UVهرتن دلار851.9752
5581639012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505UVهرتن دلار851.9752
5581739012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 6070EAهرتن دلار832.9752
5581839012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 6070UAهرتن دلار825.944725
5581939012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 60511هرتن دلار832.9752
5582039012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 60511UVهرتن دلار851.9752
5582139012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UVهرتن دلار851.9752
5582239012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07هرتن دلار832.9752
5582339012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N11UVهرتن دلار851.9752
5582439012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UVهرتن دلار851.9752
5582539012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 52B18UVهرتن دلار851.9752
5582639012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04UVهرتن دلار851.9752
5582739012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N18هرتن دلار832.9752
5582839012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N18UVهرتن دلار851.9752
5582939012030پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500هرتن دلار832.9752
5583039012030پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500UAهرتن دلار851.9752
5583139012030پلی اتیلن سنگین تزریقی I3هرتن دلار832.9752
5583239012030پلی اتیلن سنگین تزریقی I3UVهرتن دلار851.9752
5583339012030پلی اتیلن سنگین تزریقی I4هرتن دلار832.9752
5583439012030پلی اتیلن سنگین تزریقی I4UVهرتن دلار851.9752
5583539012090پلی اتیلن سنگین دورانی 3840هرتن دلار923.03615
5583639012090پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UAهرتن دلار923.03615
5583739012090پلی اتیلن سنگین دورانی 38504UVهرتن دلار923.03615
5583839012020پلی اتیلن سنگین فیلم 7000Fهرتن دلار877.8
5583939012020پلی اتیلن سنگین فیلم EX2هرتن دلار915.8
5584039012020پلی اتیلن سنگین فیلم EX5هرتن دلار877.8
5584139012020پلی اتیلن سنگین فیلم HFI 5110هرتن دلار877.8
5584239012020پلی اتیلن سنگین فیلم MFI 3713هرتن دلار925.3
5584339012020پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای HD48BF7هرتن دلار897.5125
5584439012020پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای HD50B01هرتن دلار897.5125
5584539012020پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای 5000Sهرتن دلار915.8
5584634049000پلی اتیلن سنگین LMPهرتن دلار600.6
5584734049000پلی اتیلن سنگین PEWAXهرتن دلار329.54976
5584839031190EPS Oversize پلی استایرن انبساطیهرتن دلار724.48425
5584939031190EPS SuperFine پلی استایرن انبساطیهرتن دلار545.3629375
5585039031190EPS 100-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1173.475625
5585139031190EPS 200-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1173.475625
5585239031190EPS 300-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1173.475625
5585339031190EPS 400-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1167.72575
5585439031190EPS 500-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1118.9765
5585539031190EPS Fine پلی استایرن انبساطیهرتن دلار654.435525
5585639031190پلی استایرن انبساطی 100هرتن دلار1207.47375
5585739031190پلی استایرن انبساطی 200هرتن دلار1207.47375
5585839031190پلی استایرن انبساطی 300هرتن دلار1207.47375
5585939031190پلی استایرن انبساطی 400هرتن دلار1144.225125
5586039031190پلی استایرن انبساطی 500هرتن دلار1090.725875
5586139031910پلی استایرن معمولی 1160هرتن دلار912.8493
5586239031910پلی استایرن معمولی 1460هرتن دلار969.075525
5586339031910پلی استایرن معمولی 1540هرتن دلار992.2275
5586439031910پلی استایرن معمولی 1551هرتن دلار992.2275
5586539031910پلی استایرن معمولی MP08هرتن دلار992.2275
5586639031190پلی استایرن انبساطی 100هرتن دلار1207.47375
5586739031190پلی استایرن انبساطی 200هرتن دلار1207.47375
5586839031190پلی استایرن انبساطی 300هرتن دلار1207.47375
5586939031190پلی استایرن انبساطی 400هرتن دلار1144.225125
5587039031190پلی استایرن انبساطی SE 350هرتن دلار1109.725875
5587139031190SE 150 پلی استایرن انبساطیهرتن دلار1167.72575
5587239031190پلی استایرن انبساطی 500هرتن دلار1090.725875
5587339031190پلی استایرن انبساطی W500هرتن دلار1056.226625
5587439031190EPS Oversize پلی استایرن انبساطیهرتن دلار724.48425
5587539031190EPS Fine پلی استایرن انبساطیهرتن دلار654.435525
5587639031190EPS SuperFine پلی استایرن انبساطیهرتن دلار545.3629375
5587739031190Fine پلی استایرن انبساطیهرتن دلار654.435525
5587839031190EPS 100-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1173.475625
5587939031190EPS 200-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1173.475625
5588039031190EPS 300-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1173.475625
5588139031190EPS 400-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1167.72575
5588239031190EPS 500-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1118.9765
5588339031190R-200 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1207.47375
5588439031190R-300 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1207.47375
5588539031190R-310 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1207.47375
5588639031190R-400 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1144.225125
5588739031110F-100 پلی استایرن انبساطی نسوز هرتن دلار1202.225
5588839031110F-200 پلی استایرن انبساطی نسوز هرتن دلار1202.225
5588939031110F-300 پلی استایرن انبساطی دیرسوز هرتن دلار1202.225
5589039031110F-400 پلی استایرن انبساطی نسوز هرتن دلار1144.225125
5589139031190F-105 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1178.475
5589239031190F-205 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1132.725375
5589339031190F-305 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1178.475
5589439031190F-405 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1085.225375
5589539031190R-220 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1070.975375
5589639031190R-320 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1070.975375
5589739031190R-420 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1023.475375
5589839031190R-410 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1023.475375
5589939031190FP300 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار660
5590039031190FP600 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار660
5590139031920پلی استایرن مقاوم 7240هرتن دلار1301.31
559023902PP ARP 230 پلی پروپیلن شیمیایی هرتن دلار1396.8287
559033902PP EP2X CE پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1396.8287
559043902PP EP2X CI پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1396.8287
559053902PP R 40 پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1396.8287
559063902PP R 60 پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1396.8287
559073902PP R270G پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1425.3287
559083902RPX 345Sپلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1458.5787
559093902ZR 340R پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1425.3287
559103902ZR348T پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1458.5787
559113902پلی پروپیلن پزشکی V30GAهرتن دلار1307.55055
559123902پلی پروپیلن شیمیایی EP1X35AFهرتن دلار1271.4287
559133902پلی پروپیلن شیمیایی EP332Lهرتن دلار1261.9287
559143902پلی پروپیلن شیمیایی EP440Gهرتن دلار1396.8287
559153902پلی پروپیلن شیمیایی EP440Lهرتن دلار1396.8287
559163902پلی پروپیلن شیمیایی EP548Rهرتن دلار1396.8287
559173902پلی پروپیلن شیمیایی EPC40Rهرتن دلار1396.8287
559183902پلی پروپیلن شیمیایی RP340Rهرتن دلار1425.3287
559193902EPX 3130UV پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1480.4287
559203902EPX 548 T پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1421.5287
559213902پلی پروپیلن شیمیایی HP500Jهرتن دلار#N/A
559223902پلی پروپیلن شیمیایی MR230Cهرتن دلار1396.8287
559233902پلی پروپیلن شیمیایی T30Gهرتن دلار1261.9287
559243902پلی پروپیلن شیمیایی T31SEهرتن دلار1261.9287
5592539021030پلی پروپیلن نساجی X30Gهرتن دلار1261.9287
559263902پلی پروپیلن شیمیایی ZB332Cهرتن دلار1396.8287
559273902پلی پروپیلن شیمیایی ZB332Lهرتن دلار1396.8287
559283902پلی پروپیلن شیمیایی ZB445Lهرتن دلار1455.7287
559293902پلی پروپیلن شیمیایی ZH500Mهرتن دلار1261.9287
559303902پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MAهرتن دلار1323.6787
559313902پلی پروپیلن شیمیایی ZR230Cهرتن دلار1396.8287
5593239021020HP422H پلی پروپیلن فیلمهرتن دلار1313.29425
5593339021020پلی پروپیلن فیلم HP525Jهرتن دلار1322.79425
5593439021020ZH 422 H پلی پروپیلن فیلمهرتن دلار1313.29425
5593539021020پلی پروپیلن فیلم ZH525Jهرتن دلار1322.79425
5593639021020پلی پروپیلن فیلم ZH520Jهرتن دلار1322.79425
5593739021030پلی پروپیلن نساجی C30Sهرتن دلار1261.9287
5593839021030CR380 پلی پروپیلن نساجیهرتن دلار1295.1787
5593939021030پلی پروپیلن نساجی F30Gهرتن دلار1261.9287
5594039021030HP 502P پلی پروپیلن نساجیهرتن دلار1261.9287
5594139021030پلی پروپیلن نساجی HP510Lهرتن دلار1261.9287
5594239021030پلی پروپیلن نساجی HP550Jهرتن دلار1261.9287
5594339021030پلی پروپیلن نساجی HP552Rهرتن دلار1261.9287
5594439021030ZH 552R پلی پروپیلن نساجیهرتن دلار1261.9287
5594539021030پلی پروپیلن نساجی HP554Pهرتن دلار1261.9287
5594639021030HP 564 S پلی پروپیلن نساجیهرتن دلار1352.1787
5594739021030پلی پروپیلن نساجی HP565Sهرتن دلار1369.30055
5594839021030پلی پروپیلن نساجی PYI250هرتن دلار1261.9287
5594939021030پلی پروپیلن نساجی RG1101Pهرتن دلار1261.9287
5595039021030پلی پروپیلن نساجی RG1101Sهرتن دلار1261.9287
5595139021030پلی پروپیلن نساجی RG1101XNهرتن دلار1261.9287
5595239021030پلی پروپیلن نساجی RG1101XPهرتن دلار1261.9287
5595339021030پلی پروپیلن نساجی RG1101XSهرتن دلار1261.9287
5595439021030پلی پروپیلن نساجی RG1101XXRهرتن دلار1261.9287
5595539021030پلی پروپیلن نساجی RG1102Hهرتن دلار1261.9287
5595639021030پلی پروپیلن نساجی RG1102Lهرتن دلار1261.9287
5595739021030پلی پروپیلن نساجی RG1102XKهرتن دلار1261.9287
5595839021030پلی پروپیلن فیلم RG1104Kهرتن دلار1322.79425
5595939021030پلی پروپیلن شیمیایی RG3212Eهرتن دلار1396.8287
5596039021030پلی پروپیلن نساجی SF060هرتن دلار1261.9287
5596139021030پلی پروپیلن نساجی FI160هرتن دلار1261.9287
5596239021030پلی پروپیلن نساجی SIF030هرتن دلار1261.9287
5596339021030پلی پروپیلن نساجی V30Gهرتن دلار1261.9287
5596439021030پلی پروپیلن نساجی V30Sهرتن دلار1261.9287
5596539021030پلی پروپیلن نساجی V30Sهرتن دلار1261.9287
5596639021030پلی پروپیلن نساجی V79Gهرتن دلار1261.9287
5596739021030پلی پروپیلن نساجی V79Sهرتن دلار1261.9287
5596839021030پلی پروپیلن نساجی Z30Gهرتن دلار1261.9287
5596939021030پلی پروپیلن نساجی Z30Sهرتن دلار1261.9287
5597039021030پلی پروپیلن نساجی ZH510Lهرتن دلار1261.9287
5597139021030پلی پروپیلن نساجی ZH550Jهرتن دلار1261.9287
5597239021099ZB548R پلی پروپیلن تزریقیهرتن دلار1396.8287
5597339021099ZB548T پلی پروپیلن تزریقیهرتن دلار1421.5287
559743902پلی پروپیلن شیمیایی ZB432Lهرتن دلار1396.8287
559753902پلی پروپیلن شیمیایی ZB440Lهرتن دلار1396.8287
559763902پلی پروپیلن شیمیایی ZB445Lهرتن دلار1455.7287
5597739074000PGPC 0407 پلی کربناتهرتن دلار3030.5
5597839074000پلی کربنات PGPC 1012هرتن دلار3030.5
5597939074000PGPC 0712 پلی کربناتهرتن دلار3030.5
5598039074000پلی کربنات PGPC 0710هرتن دلار3030.5
5598139074000PGPC 1218 پلی کربناتهرتن دلار3030.5
5598239074000PGPC 1822 پلی کربناتهرتن دلار3030.5
5598339074000PGPC 2230 پلی کربناتهرتن دلار3030.5
559843904پلی وینیل کلراید E6834هرتن دلار1338.075
559853904پلی وینیل کلراید E7242هرتن دلار1263.8325
559863904پلی وینیل کلراید E7244هرتن دلار1263.8325
559873904پلی وینیل کلراید S57هرتن دلار1296.073125
559883904پلی وینیل کلراید S60هرتن دلار1296.073125
559893904پلی وینیل کلراید S6058هرتن دلار1296.073125
559903904پلی وینیل کلراید S65هرتن دلار1231.591875
559913904پلی وینیل کلراید S7054هرتن دلار1360.554375
559923904پلی وینیل کلراید S6532هرتن دلار1231.591875
559933904پلی وینیل کلراید S6558هرتن دلار1231.591875
559943904پلی وینیل کلراید S7042هرتن دلار1360.554375
559953904پلی وینیل کلراید S65هرتن دلار1231.591875
559963904پلی وینیل کلراید S6532هرتن دلار1231.591875
559973904پلی وینیل کلراید S6558هرتن دلار1231.591875
55998کیوی در بسته بندی پلاستیکی هرتن دلار580
55999کیوی در بسته بندی شانه هرتن دلار650
56000کربنات منیزیم (سنگ منیزیت) هرتن دلار64
56001پوسته اکسید آهن هرتن دلار55
56002نبات هرکیلوگرمدلار0.8
56003پرتقال تامسون شمال هرکیلوگرمدلار0.34
56004پرتقال تامسون جنوب هرکیلوگرمدلار0.42
56005سیب درختی درجه یک هرکیلوگرمدلار0.37
56006سیب درختی درجه دو هرکیلوگرمدلار0.22
56007گریپ فروت هرکیلوگرمدلار0.24
56008انواع گلابی هرکیلوگرمدلار0.62
56009لمون سنگی هرکیلوگرمدلار0.46
56010میوه درختچه سیاه تلو هرکیلوگرمدلار0.57
56011انواع نارنگی شمال هرکیلوگرمدلار0.43
56012خیارگلخانه ای (درختی) هرکیلوگرمدلار0.29
56013انواع فلفل سبز هرکیلوگرمدلار0.28
56014انواع قارچ تازه هرکیلوگرمدلار1.22
56015انواع کاهو بلند هرکیلوگرمدلار0.16
56016انواع کلم برگ هرکیلوگرمدلار0.11
56017انواع بادمجانهرکیلوگرمدلار0.19
56018بلال سبز هرکیلوگرمدلار0.17
56019بلال شیرینهرکیلوگرمدلار0.28
56020تره فرنگی هرکیلوگرمدلار0.31
56021چغندرلبویی (برش) هرکیلوگرمدلار0.16
56022زرشک تازه هرکیلوگرمدلار0.9
56023سیب زمینی هرکیلوگرمدلار0.15
56024سیر خشکهرکیلوگرمدلار0.79
56025شلغم هرکیلوگرمدلار0.14
56026فلفل دلمه سبزهرکیلوگرمدلار0.24
56027کاهو سالادی (آیس برگ) هرکیلوگرمدلار0.19
56028کلم بروکلی هرکیلوگرمدلار0.3
56029گل کلمهرکیلوگرمدلار0.19
56030لوبیا سبز هرکیلوگرمدلار0.32
56031شمش فولادی - بیلت (99/09/26 - 2020/12/16) هرتن دلار490
56032شمش فولادی اسلب (99/09/26 - 2020/12/16) هرتن دلار537
56033شمش روی (99/09/28 - 2020/12/18) هرتن دلار2835
56034شمش مس (99/09/28 - 2020/12/18) هرتن دلار7964
56035شمش آلومینیوم (99/09/28 - 2020/12/18) هرتن دلار2049
56036شمش نیکل (99/09/28 - 2020/12/18) هرتن دلار17551
56037شمش قلع (99/09/28 - 2020/12/18) هرتن دلار20255
56038شمش سرب (99/09/28 - 2020/12/18) هرتن دلار2041
56039میلگرد آجدار (باهرسایزی) (99/09/24 - 2020/12/14) هرتن دلار600
56040میلگرد ساده (باهرسایزی) (99/09/24 - 2020/12/14) هرتن دلار615
56041ورق آهن گرم (غیرممزوج) (99/09/24 - 2020/12/14) هرتن دلار675
56042ورق آهن سرد (غیرممزوج) (99/09/24 - 2020/12/14) هرتن دلار720
56043قراضه فولادی (99/09/26 - 2020/12/16) هرتن دلار257
56044شمش فولادی - بیلت (99/10/10 - 2020/12/30) هرتن دلار555
56045شمش فولادی اسلب (99/10/10 - 2020/12/30) هرتن دلار615
56046شمش روی (99/10/15 - 2021/01/04) هرتن دلار2775
56047شمش مس (99/10/15 - 2021/01/04) هرتن دلار7919
56048شمش آلومینیوم (99/10/15 - 2021/01/04) هرتن دلار2014
56049شمش نیکل (99/10/15 - 2021/01/04) هرتن دلار17344
56050شمش قلع (99/10/15 - 2021/01/04) هرتن دلار21034
56051شمش سرب (99/10/15 - 2021/01/04) هرتن دلار2024
56052میلگرد آجدار (باهرسایزی) (99/10/15 - 2021/01/04) هرتن دلار650
56053میلگرد ساده (باهرسایزی) (99/10/15 - 2021/01/04) هرتن دلار720
56054ورق آهن گرم (غیرممزوج) (99/10/15 - 2021/01/04) هرتن دلار755
56055ورق آهن سرد (غیرممزوج) (99/10/15 - 2021/01/04) هرتن دلار825
56056قراضه فولادی (99/10/10 - 2020/12/30) هرتن دلار293
56057شمش فولادی - بیلت (99/10/17 - 2021/01/06) هرتن دلار570
56058شمش فولادی اسلب (99/10/17 - 2021/01/06) هرتن دلار632
56059شمش روی (99/10/19 - 2021/01/08) هرتن دلار2825
56060شمش مس (99/10/19 - 2021/01/08) هرتن دلار8146
56061شمش آلومینیوم (99/10/19 - 2021/01/08) هرتن دلار2030
56062شمش نیکل (99/10/19 - 2021/01/08) هرتن دلار17890
56063شمش قلع (99/10/19 - 2021/01/08) هرتن دلار21325
56064شمش سرب (99/10/19 - 2021/01/08) هرتن دلار2000
56065میلگرد آجدار (باهرسایزی) (99/10/15 - 2021/01/04) هرتن دلار650
56066میلگرد ساده (باهرسایزی) (99/10/15 - 2021/01/04) هرتن دلار720
56067ورق آهن گرم (غیرممزوج) (99/10/15 - 2021/01/04) هرتن دلار755
56068ورق آهن سرد (غیرممزوج) (99/10/15 - 2021/01/04) هرتن دلار825
56069قراضه فولادی (99/10/17 - 2021/01/06) هرتن دلار300
56070شمش فولادی - بیلت (99/11/01 - 2021/01/20) هرتن دلار549
56071شمش فولادی اسلب (99/11/01 - 2021/01/20) هرتن دلار625
56072شمش روی (99/11/03 - 2021/01/22) هرتن دلار2651
56073شمش مس (99/11/03 - 2021/01/22) هرتن دلار7872
56074شمش آلومینیوم (99/11/03 - 2021/01/22) هرتن دلار1976
56075شمش نیکل (99/11/03 - 2021/01/22) هرتن دلار17906
56076شمش قلع (99/11/03 - 2021/01/22) هرتن دلار22000
56077شمش سرب (99/11/03 - 2021/01/22) هرتن دلار2007
56078میلگرد آجدار (باهرسایزی) (99/10/29 - 2021/01/18) هرتن دلار650
56079میلگرد ساده (باهرسایزی) (99/10/29 - 2021/01/18) هرتن دلار730
56080ورق آهن گرم (غیرممزوج) (99/10/29 - 2021/01/18) هرتن دلار765
56081ورق آهن سرد (غیرممزوج) (99/10/29 - 2021/01/18) هرتن دلار810
56082قراضه فولادی (99/11/01 - 2021/01/20) هرتن دلار294
5608327111190C3+هرتن دلار348.099
5608429024100ارتوزایلنهرتن دلار574.56
5608528030000دوده صنعتیهرتن دلار620
5608629025000استایرن منومرهرتن دلار944.87
5608729029000آروماتیک سنگینهرتن دلار565.775825
5608829029000آروماتیک سنگین(حاصل از پالایشگاه نفت و پتروشیمی)هرتن دلار531.31125
5608929173500انیدرید فتالیکهرتن دلار810.54
5609029091900MTBEهرتن دلار633.9625
5609129022000بنزنهرتن دلار690.0135
56092290123001-بوتنهرتن دلار605
5609329173600اسید ترفتالیکهرتن دلار671.3175
5609428141000آمونیاک (مایع)هرتن دلار135.736
5609531021000اوره گرانولههرتن دلار201.4
5609631021000اوره پریلهرتن دلار206.8625
5609729051490ایزوبوتانولهرتن دلار956.70225
5609829094900تری اتیلن گلایکولهرتن دلار520
5609938170010آلکیل بنزن خطیهرتن دلار1230.25
5610029023000تولوئنهرتن دلار584.25
5610140022000پلی بوتادین رابرهرتن دلار1507.24625
5610240022000PBR 1220هرتن دلار1507.24625
56103400220001210S پلی بوتادین رابرهرتن دلار1602.24625
5610440022000PBR 1202هرتن دلار1602.24625
5610540023900PBR NEAR PRIMEهرتن دلار840
5610627111990برش سنگینهرتن دلار334.67048875
56107آرماتیک سنگین ضایعاتیهرتن دلار279.46
5610827111290برش پروپان(به جز بنزین و گازوئیل)هرتن دلار393.25
5610927111390برش بوتان(C4 RAFFINATE)هرتن دلار220
56110PBR OFFهرتن دلار780
56111290124001و3 بوتادینهرتن دلار544.35
56112C6-CUTهرتن دلار320
5611327075000C7-C9هرتن دلار280
5611429029000بنزین پیرولیزهرتن دلار412.56125
56115هیدروکربن هیدروژنه شده (PGH)هرتن دلار361
5611629024300پارازایلینهرتن دلار645.4709925
5611729221500تری اتانول آمینهرتن دلار714.6375
5611831053000دی آمونیوم فسفاتهرتن دلار403.75
5611929029000زایلین مخلوطهرتن دلار550.5744
5612029336100کریستال ملامینهرتن دلار1181.2395
5612129291010تولوئن دی ایزو سیانات (TDI)هرتن دلار2053.425
5612229051100متانولهرتن دلار231.705
5612339093100متیلن دی فنیل دی ایزوسیانات MDI پلیمریهرتن دلار2391.625
5612429291020متیلن دی فنیل دی ایزوسیانات MDI خالصهرتن دلار2548.375
5612529221110منو اتانول آمینهرتن دلار707.028
5612629221220دی اتانول آمینهرتن دلار821.42225
5612729053100منو اتیلن گلایکولهرتن دلار541.671
5612829094100دی اتیلن گلایکولهرتن دلار546.364
56129TEG OFF GRADEهرتن دلار117
56130محلول در آب 28151200سود کاستیکهرتن دلار62.53375
5613129153200منومر وینیل استاتهرتن دلار1225.025
5613229011000پنتان پلاسهرتن دلار431.4270625
56133 31023000 (حتی محلول در آب) نیترات آمونیوم کشاورزیهرتن دلار172.9
5613439033000اکریلونیتریل بوتادین استایرن 75 - گرید طبیعیهرتن دلار2226.91875
5613539033000اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعیهرتن دلار2205.71
5613639033000اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150هرتن دلار2205.71
5613739033000اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0157هرتن دلار2205.71
5613839033000اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0157W2901هرتن دلار2272.21
5613940021900استایرن بوتادین رابر تیره 1500هرتن دلار1647.94125
5614040021900استایرن بوتادین رابر روشن 1502هرتن دلار1680.57375
5614140021900SBR 1712هرتن دلار1613.45625
56142لاتکسهرتن دلار473.17125
561433907PET N آمورف هرتن دلار854.1305125
561443907PET S آمورف هرتن دلار862.7493875
561453907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG730Nهرتن دلار871.3682625
561463907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG730Sهرتن دلار889.4679
561473907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG760Nهرتن دلار874.8158125
561483907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG760Sهرتن دلار892.91545
561493907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG780Nهرتن دلار879.12525
561503907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG780Sهرتن دلار897.2248875
561513907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG800Nهرتن دلار892.91545
561523907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG800Sهرتن دلار919.6339625
561533907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG820Nهرتن دلار913.60075
561543907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG820Sهرتن دلار941.18115
561553907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG840Nهرتن دلار921.3577375
561563907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG840Sهرتن دلار948.9381375
561573907پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG620Nهرتن دلار822.84725
561583907پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG620Sهرتن دلار815.04775
5615939076010پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD-SB Nهرتن دلار836.88635
5616039076010پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD-SB Sهرتن دلار861.84475
5616139076010پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD Nهرتن دلار812.7079
5616239076010پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD Sهرتن دلار829.8668
5616339076010پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640Nهرتن دلار811.148
561643907پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640Sهرتن دلار827.52695
561653907پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640HB Nهرتن دلار840.7861
561663907پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640HB Sهرتن دلار866.52445
561673907پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپربرایت TG620SB Nهرتن دلار811.148
561683907پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپربرایت TG620SB Sهرتن دلار818.9475
561693907پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپر برایت TG640SB Nهرتن دلار834.5465
561703907پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپربرایت TG640SB Sهرتن دلار859.5049
561713901پلی اتیلن سبک خطی 0209AAهرتن دلار985.302
561723901پلی اتیلن سبک خطی 0209KJهرتن دلار990.052
56173390110-390120پلی اتیلن سبک خطی 0220AAهرتن دلار985.302
561743901پلی اتیلن سبک خطی 0220KJهرتن دلار999.552
561753901پلی اتیلن سبک خطی 0410AAهرتن دلار985.302
561763901پلی اتیلن سبک خطی 22501AAهرتن دلار985.302
561773901پلی اتیلن سبک خطی 22501KJهرتن دلار990.052
561783901پلی اتیلن سبک خطی 22B01هرتن دلار985.302
561793901پلی اتیلن سبک خطی 22B02هرتن دلار985.302
56180پلی اتیلن سبک خطی 22B02 (پودر)هرتن دلار955.74294
561813901پلی اتیلن سبک خطی 22B03هرتن دلار985.302
561823901پلی اتیلن سبک خطی 22B01KJهرتن دلار990.052
561833901پلی اتیلن سبک خطی 22B02KJهرتن دلار990.052
561843901پلی اتیلن سبک خطی 235F6هرتن دلار1004.302
5618539011010پلی اتیلن سبک خطی دورانی 32604UVهرتن دلار877.1825
5618639011030پلی اتیلن سبک فیلم LFI 2130هرتن دلار1261.1668
5618739011030پلی اتیلن سبک فیلم 0075هرتن دلار1198.7328
5618839011030پلی اتیلن سبک فیلم LFI 2119هرتن دلار1198.7328
5618939011030پلی اتیلن سبک فیلم 0200هرتن دلار1198.7328
5619039011030پلی اتیلن سبک فیلم 2004TC00هرتن دلار1198.7328
5619139011030پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00هرتن دلار1286.1404
5619239011030پلی اتیلن سبک فیلم 2420F3هرتن دلار1286.1404
5619339011030پلی اتیلن سبک فیلم 2420F8هرتن دلار1198.7328
5619439011030پلی اتیلن سبک فیلم 2101TN47هرتن دلار1198.7328
5619539011030پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00هرتن دلار1198.7328
5619639011030پلی اتیلن سبک فیلم 2404TC47هرتن دلار1198.7328
5619739011030پلی اتیلن سبک فیلم 2420Dهرتن دلار1261.1668
5619839011030پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02هرتن دلار1198.7328
5619939011030پلی اتیلن سبک فیلم 2420Fهرتن دلار1198.7328
5620039011030پلی اتیلن سبک فیلم 2420Hهرتن دلار1198.7328
5620139011030پلی اتیلن سبک فیلم 2420Kهرتن دلار1198.7328
5620239011030پلی اتیلن سبک فیلم 2426F8هرتن دلار1203.4828
5620339011040پلی اتیلن سبک تزریقی 1922Tهرتن دلار1236.1932
5620439011030پلی اتیلن سبک فیلم LFI 2047Aهرتن دلار1212.9828
5620539012090پلی اتیلن سنگین اکستروژن 6366Mهرتن دلار958.0951875
5620639012090پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 (PE100)هرتن دلار977.11965
5620739012090پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 (PE80)هرتن دلار958.0951875
5620839012090پلی اتیلن سنگین اکستروژن HEX4460 (PE80)هرتن دلار962.8451875
5620939012090پلی اتیلن سنگین اکستروژنCRP100Nهرتن دلار998.697285
5621039012090پلی اتیلن سنگین اکستروژنARM CRP100 blackهرتن دلار1098.397125
5621139012040پلی اتیلن سنگین بادی 0035هرتن دلار939.0408
5621239012040پلی اتیلن سنگین بادی 5020هرتن دلار939.0408
5621339012040پلی اتیلن سنگین بادی B8200هرتن دلار939.0408
5621439012040پلی اتیلن سنگین بادی BL3هرتن دلار939.0408
5621539012040پلی اتیلن سنگین بادی BL4هرتن دلار939.0408
5621639012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 2208Jهرتن دلار856.5352
5621739012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 2200Jهرتن دلار837.5352
5621839012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 4440EAهرتن دلار854.16305
5621939012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 4440UAهرتن دلار854.98385
5622039012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030EAهرتن دلار863.232225
5622139012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030SAهرتن دلار872.4325
5622239012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 5218EAهرتن دلار837.5352
5622339012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 5218UAهرتن دلار856.5352
5622439012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502هرتن دلار881.156825
5622539012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502SUهرتن دلار900.156825
5622639012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505هرتن دلار837.5352
5622739012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505UVهرتن دلار856.5352
5622839012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 52511هرتن دلار837.5352
5622939012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518هرتن دلار837.5352
5623039012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518UVهرتن دلار856.5352
5623139012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04هرتن دلار837.5352
5623239012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 5620EAهرتن دلار837.5352
5623339012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030SAهرتن دلار872.4325
5623439012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 6040EAهرتن دلار837.5352
5623539012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 6040UAهرتن دلار786.7406
5623639012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505هرتن دلار837.5352
5623739012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507هرتن دلار837.5352
5623839012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507UVهرتن دلار856.5352
5623939012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505UVهرتن دلار856.5352
5624039012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 6070EAهرتن دلار837.5352
5624139012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 6070UAهرتن دلار830.362225
5624239012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 60511هرتن دلار837.5352
5624339012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 60511UVهرتن دلار856.5352
5624439012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UVهرتن دلار856.5352
5624539012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07هرتن دلار837.5352
5624639012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N11UVهرتن دلار856.5352
5624739012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UVهرتن دلار856.5352
5624839012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 52B18UVهرتن دلار856.5352
5624939012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04UVهرتن دلار856.5352
5625039012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N18هرتن دلار837.5352
5625139012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N18UVهرتن دلار856.5352
5625239012030پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500هرتن دلار837.5352
5625339012030پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500UAهرتن دلار856.5352
5625439012030پلی اتیلن سنگین تزریقی I3هرتن دلار837.5352
5625539012030پلی اتیلن سنگین تزریقی I3UVهرتن دلار856.5352
5625639012030پلی اتیلن سنگین تزریقی I4هرتن دلار837.5352
5625739012030پلی اتیلن سنگین تزریقی I4UVهرتن دلار856.5352
5625839012090پلی اتیلن سنگین دورانی 3840هرتن دلار927.88115
5625939012090پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UAهرتن دلار927.88115
5626039012090پلی اتیلن سنگین دورانی 38504UVهرتن دلار927.88115
5626139012020پلی اتیلن سنگین فیلم 7000Fهرتن دلار886.008
5626239012020پلی اتیلن سنگین فیلم EX2هرتن دلار924.008
5626339012020پلی اتیلن سنگین فیلم EX5هرتن دلار886.008
5626439012020پلی اتیلن سنگین فیلم HFI 5110هرتن دلار886.008
5626539012020پلی اتیلن سنگین فیلم MFI 3713هرتن دلار933.508
5626639012020پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای HD48BF7هرتن دلار905.5495
5626739012020پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای HD50B01هرتن دلار905.5495
5626839012020پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای 5000Sهرتن دلار924.008
5626934049000پلی اتیلن سنگین LMPهرتن دلار606.216
5627034049000پلی اتیلن سنگین PEWAXهرتن دلار336.07776
5627139031190EPS Oversize پلی استایرن انبساطیهرتن دلار736.45425
5627239031190EPS SuperFine پلی استایرن انبساطیهرتن دلار554.5304375
5627339031190EPS 100-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1192.000625
5627439031190EPS 200-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1192.000625
5627539031190EPS 300-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1192.000625
5627639031190EPS 400-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1186.15575
5627739031190EPS 500-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1136.8365
5627839031190EPS Fine پلی استایرن انبساطیهرتن دلار665.436525
5627939031190پلی استایرن انبساطی 100هرتن دلار1227.42375
5628039031190پلی استایرن انبساطی 200هرتن دلار1227.42375
5628139031190پلی استایرن انبساطی 300هرتن دلار1227.42375
5628239031190پلی استایرن انبساطی 400هرتن دلار1163.130125
5628339031190پلی استایرن انبساطی 500هرتن دلار1109.060875
5628439031910پلی استایرن معمولی 1160هرتن دلار984.5724
5628539031910پلی استایرن معمولی 1460هرتن دلار1042.4217
5628639031910پلی استایرن معمولی 1540هرتن دلار1066.242
5628739031910پلی استایرن معمولی 1551هرتن دلار1066.242
5628839031910پلی استایرن معمولی MP08هرتن دلار1066.242
5628939031190پلی استایرن انبساطی 100هرتن دلار1227.42375
5629039031190پلی استایرن انبساطی 200هرتن دلار1227.42375
5629139031190پلی استایرن انبساطی 300هرتن دلار1227.42375
5629239031190پلی استایرن انبساطی 400هرتن دلار1163.130125
5629339031190پلی استایرن انبساطی SE 350هرتن دلار1128.060875
5629439031190SE 150 پلی استایرن انبساطیهرتن دلار1186.15575
5629539031190پلی استایرن انبساطی 500هرتن دلار1109.060875
5629639031190پلی استایرن انبساطی W500هرتن دلار1073.991625
5629739031190EPS Oversize پلی استایرن انبساطیهرتن دلار736.45425
5629839031190EPS Fine پلی استایرن انبساطیهرتن دلار665.436525
5629939031190EPS SuperFine پلی استایرن انبساطیهرتن دلار554.5304375
5630039031190Fine پلی استایرن انبساطیهرتن دلار665.436525
5630139031190EPS 100-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1192.000625
5630239031190EPS 200-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1192.000625
5630339031190EPS 300-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1192.000625
5630439031190EPS 400-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1186.15575
5630539031190EPS 500-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1136.8365
5630639031190R-200 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1227.42375
5630739031190R-300 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1227.42375
5630839031190R-310 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1227.42375
5630939031190R-400 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1163.130125
5631039031110F-100 پلی استایرن انبساطی نسوز هرتن دلار1221.225
5631139031110F-200 پلی استایرن انبساطی نسوز هرتن دلار1221.225
5631239031110F-300 پلی استایرن انبساطی دیرسوز هرتن دلار1221.225
5631339031110F-400 پلی استایرن انبساطی نسوز هرتن دلار1163.130125
5631439031190F-105 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1197.475
5631539031190F-205 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1151.440375
5631639031190F-305 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1197.475
5631739031190F-405 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1103.940375
5631839031190R-220 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1089.690375
5631939031190R-320 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1089.690375
5632039031190R-420 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1042.190375
5632139031190R-410 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1042.190375
5632239031190FP300 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار660
5632339031190FP600 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار660
5632439031920پلی استایرن مقاوم 7240هرتن دلار1351.109
563253902PP ARP 230 پلی پروپیلن شیمیایی هرتن دلار1492.638575
563263902PP EP2X CE پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1492.638575
563273902PP EP2X CI پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1492.638575
563283902PP R 40 پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1492.638575
563293902PP R 60 پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1492.638575
563303902PP R270G پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1521.138575
563313902RPX 345Sپلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1554.388575
563323902ZR 340R پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1521.138575
563333902ZR348T پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1554.388575
563343902پلی پروپیلن پزشکی V30GAهرتن دلار1404.2997375
563353902پلی پروپیلن شیمیایی EP1X35AFهرتن دلار1367.238575
563363902پلی پروپیلن شیمیایی EP332Lهرتن دلار1357.738575
563373902پلی پروپیلن شیمیایی EP440Gهرتن دلار1492.638575
563383902پلی پروپیلن شیمیایی EP440Lهرتن دلار1492.638575
563393902پلی پروپیلن شیمیایی EP548Rهرتن دلار1492.638575
563403902پلی پروپیلن شیمیایی EPC40Rهرتن دلار1492.638575
563413902پلی پروپیلن شیمیایی RP340Rهرتن دلار1521.138575
563423902EPX 3130UV پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1576.238575
563433902EPX 548 T پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1517.338575
563443902پلی پروپیلن شیمیایی HP500Jهرتن دلار#N/A
563453902پلی پروپیلن شیمیایی MR230Cهرتن دلار1492.638575
563463902پلی پروپیلن شیمیایی T30Gهرتن دلار1357.738575
563473902پلی پروپیلن شیمیایی T31SEهرتن دلار1357.738575
5634839021030پلی پروپیلن نساجی X30Gهرتن دلار1357.738575
563493902پلی پروپیلن شیمیایی ZB332Cهرتن دلار1492.638575
563503902پلی پروپیلن شیمیایی ZB332Lهرتن دلار1492.638575
563513902پلی پروپیلن شیمیایی ZB445Lهرتن دلار1551.538575
563523902پلی پروپیلن شیمیایی ZH500Mهرتن دلار1357.738575
563533902پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MAهرتن دلار1419.488575
563543902پلی پروپیلن شیمیایی ZR230Cهرتن دلار1492.638575
5635539021020HP422H پلی پروپیلن فیلمهرتن دلار1411.9220625
5635639021020پلی پروپیلن فیلم HP525Jهرتن دلار1421.4220625
5635739021020ZH 422 H پلی پروپیلن فیلمهرتن دلار1411.9220625
5635839021020پلی پروپیلن فیلم ZH525Jهرتن دلار1421.4220625
5635939021020پلی پروپیلن فیلم ZH520Jهرتن دلار1421.4220625
5636039021030پلی پروپیلن نساجی C30Sهرتن دلار1357.738575
5636139021030CR380 پلی پروپیلن نساجیهرتن دلار1390.988575
5636239021030پلی پروپیلن نساجی F30Gهرتن دلار1357.738575
5636339021030HP 502P پلی پروپیلن نساجیهرتن دلار1357.738575
5636439021030پلی پروپیلن نساجی HP510Lهرتن دلار1357.738575
5636539021030پلی پروپیلن نساجی HP550Jهرتن دلار1357.738575
5636639021030پلی پروپیلن نساجی HP552Rهرتن دلار1357.738575
5636739021030ZH 552R پلی پروپیلن نساجیهرتن دلار1357.738575
5636839021030پلی پروپیلن نساجی HP554Pهرتن دلار1357.738575
5636939021030HP 564 S پلی پروپیلن نساجیهرتن دلار1447.988575
5637039021030پلی پروپیلن نساجی HP565Sهرتن دلار1466.0497375
5637139021030پلی پروپیلن نساجی PYI250هرتن دلار1357.738575
5637239021030پلی پروپیلن نساجی RG1101Pهرتن دلار1357.738575
5637339021030پلی پروپیلن نساجی RG1101Sهرتن دلار1357.738575
5637439021030پلی پروپیلن نساجی RG1101XNهرتن دلار1357.738575
5637539021030پلی پروپیلن نساجی RG1101XPهرتن دلار1357.738575
5637639021030پلی پروپیلن نساجی RG1101XSهرتن دلار1357.738575
5637739021030پلی پروپیلن نساجی RG1101XXRهرتن دلار1357.738575
5637839021030پلی پروپیلن نساجی RG1102Hهرتن دلار1357.738575
5637939021030پلی پروپیلن نساجی RG1102Lهرتن دلار1357.738575
5638039021030پلی پروپیلن نساجی RG1102XKهرتن دلار1357.738575
5638139021030پلی پروپیلن فیلم RG1104Kهرتن دلار1421.4220625
5638239021030پلی پروپیلن شیمیایی RG3212Eهرتن دلار1492.638575
5638339021030پلی پروپیلن نساجی SF060هرتن دلار1357.738575
5638439021030پلی پروپیلن نساجی FI160هرتن دلار1357.738575
5638539021030پلی پروپیلن نساجی SIF030هرتن دلار1357.738575
5638639021030پلی پروپیلن نساجی V30Gهرتن دلار1357.738575
5638739021030پلی پروپیلن نساجی V30Sهرتن دلار1357.738575
5638839021030پلی پروپیلن نساجی V30Sهرتن دلار1357.738575
5638939021030پلی پروپیلن نساجی V79Gهرتن دلار1357.738575
5639039021030پلی پروپیلن نساجی V79Sهرتن دلار1357.738575
5639139021030پلی پروپیلن نساجی Z30Gهرتن دلار1357.738575
5639239021030پلی پروپیلن نساجی Z30Sهرتن دلار1357.738575
5639339021030پلی پروپیلن نساجی ZH510Lهرتن دلار1357.738575
5639439021030پلی پروپیلن نساجی ZH550Jهرتن دلار1357.738575
5639539021099ZB548R پلی پروپیلن تزریقیهرتن دلار1492.638575
5639639021099ZB548T پلی پروپیلن تزریقیهرتن دلار1517.338575
563973902پلی پروپیلن شیمیایی ZB432Lهرتن دلار1492.638575
563983902پلی پروپیلن شیمیایی ZB440Lهرتن دلار1492.638575
563993902پلی پروپیلن شیمیایی ZB445Lهرتن دلار1551.538575
5640039074000PGPC 0407 پلی کربناتهرتن دلار3030.5
5640139074000پلی کربنات PGPC 1012هرتن دلار3030.5
5640239074000PGPC 0712 پلی کربناتهرتن دلار3030.5
5640339074000پلی کربنات PGPC 0710هرتن دلار3030.5
5640439074000PGPC 1218 پلی کربناتهرتن دلار3030.5
5640539074000PGPC 1822 پلی کربناتهرتن دلار3030.5
5640639074000PGPC 2230 پلی کربناتهرتن دلار3030.5
564073904پلی وینیل کلراید E6834هرتن دلار1348.7625
564083904پلی وینیل کلراید E7242هرتن دلار1274.30625
564093904پلی وینیل کلراید E7244هرتن دلار1274.30625
564103904پلی وینیل کلراید S57هرتن دلار1306.8140625
564113904پلی وینیل کلراید S60هرتن دلار1306.8140625
564123904پلی وینیل کلراید S6058هرتن دلار1306.8140625
564133904پلی وینیل کلراید S65هرتن دلار1241.7984375
564143904پلی وینیل کلراید S7054هرتن دلار1371.8296875
564153904پلی وینیل کلراید S6532هرتن دلار1241.7984375
564163904پلی وینیل کلراید S6558هرتن دلار1241.7984375
564173904پلی وینیل کلراید S7042هرتن دلار1371.8296875
564183904پلی وینیل کلراید S65هرتن دلار1241.7984375
564193904پلی وینیل کلراید S6532هرتن دلار1241.7984375
564203904پلی وینیل کلراید S6558هرتن دلار1241.7984375
56421کانسنگ کرومیت دانه بندی نشده با عیار 42 هرتن دلار140
56422کنسانتره کرومیت با عیار 45 الی 56هرتن دلار105
56423پوست سخت فندق هرکیلوگرمدلار0.06
56424ریشه کاملا خشک شیرین بیان هرکیلوگرمدلار0.53
56425پودر عصاره شیرین بیانهرکیلوگرمدلار2.45
56426عصاره شیرین بیان به صورت مایعهرکیلوگرمدلار1.2
56427عصاره شیرین بیان به صورت جامدهرکیلوگرمدلار1.78
56428عصاره مایع زعفران با میزان سافرانال 2% هرکیلوگرمدلار697
56429روغن سوخته خوراکی (مصرف شده پخت و پز) هرتن دلار500
56430پودر گلیزر ملامین هرتن دلار920
56431شمش فولادی - بیلت (99/08/21 - 2020/11/11) هرتن دلار415
56432شمش فولادی اسلب (99/08/21 - 2020/11/11) هرتن دلار440
56433شمش روی (99/08/23 - 2020/11/13) هرتن دلار2613
56434شمش مس (99/08/23 - 2020/11/13) هرتن دلار6926
56435شمش آلومینیوم (99/08/23 - 2020/11/13) هرتن دلار1918
56436شمش نیکل (99/08/23 - 2020/11/13) هرتن دلار15815
56437شمش قلع (99/08/23 - 2020/11/13) هرتن دلار18415
56438شمش سرب (99/08/23 - 2020/11/13) هرتن دلار1886
56439میلگرد آجدار (باهرسایزی) (99/08/21 - 2020/11/11) هرتن دلار465
56440میلگرد ساده (باهرسایزی) (99/08/21 - 2020/11/11) هرتن دلار515
56441ورق آهن گرم (غیرممزوج) (99/08/21 - 2020/11/11) هرتن دلار515
56442ورق آهن سرد (غیرممزوج) (99/08/21 - 2020/11/11) هرتن دلار575
56443قراضه فولادی (99/08/21 - 2020/11/11) هرتن دلار214
56444شمش فولادی - بیلت (99/08/28 - 2020/11/18) هرتن دلار430
56445شمش فولادی اسلب (99/08/28 - 2020/11/18) هرتن دلار440
56446شمش روی (99/08/30 - 2020/11/20) هرتن دلار2787
56447شمش مس (99/08/30 - 2020/11/20) هرتن دلار7179
56448شمش آلومینیوم (99/08/30 - 2020/11/20) هرتن دلار1984
56449شمش نیکل (99/08/30 - 2020/11/20) هرتن دلار15870
56450شمش قلع (99/08/30 - 2020/11/20) هرتن دلار18890
56451شمش سرب (99/08/30 - 2020/11/20) هرتن دلار1987
56452میلگرد آجدار (باهرسایزی) (99/08/28 - 2020/11/18) هرتن دلار430
56453میلگرد ساده (باهرسایزی) (99/08/28 - 2020/11/18) هرتن دلار475
56454ورق آهن گرم (غیرممزوج) (99/08/28 - 2020/11/18) هرتن دلار480
56455ورق آهن سرد (غیرممزوج) (99/08/28 - 2020/11/18) هرتن دلار530
56456قراضه فولادی (99/08/28 - 2020/11/18) هرتن دلار218
56457شمش فولادی - بیلت (99/09/12 - 2020/12/02) هرتن دلار470
56458شمش فولادی اسلب (99/09/12 - 2020/12/02) هرتن دلار480
56459شمش روی (99/09/14 - 2020/12/04) هرتن دلار2749
56460شمش مس (99/09/14 - 2020/12/04) هرتن دلار7742
56461شمش آلومینیوم (99/09/14 - 2020/12/04) هرتن دلار2028
56462شمش نیکل (99/09/14 - 2020/12/04) هرتن دلار16020
56463شمش قلع (99/09/14 - 2020/12/04) هرتن دلار19060
56464شمش سرب (99/09/14 - 2020/12/04) هرتن دلار2027
56465میلگرد آجدار (باهرسایزی) (99/09/12 - 2020/12/02) هرتن دلار540
56466میلگرد ساده (باهرسایزی) (99/09/12 - 2020/12/02) هرتن دلار580
56467ورق آهن گرم (غیرممزوج) (99/09/12 - 2020/12/02) هرتن دلار608
56468ورق آهن سرد (غیرممزوج) (99/09/12 - 2020/12/02) هرتن دلار655
56469قراضه فولادی (99/09/12 - 2020/12/02) هرتن دلار238
56470شمش فولادی - بیلت (99/09/19 - 2020/12/09) هرتن دلار490
56471شمش فولادی اسلب (99/09/19 - 2020/12/09) هرتن دلار500
56472شمش روی (99/09/21 - 2020/12/011) هرتن دلار2806
56473شمش مس (99/09/21 - 2020/12/011) هرتن دلار7741
56474شمش آلومینیوم (99/09/21 - 2020/12/011) هرتن دلار2022
56475شمش نیکل (99/09/21 - 2020/12/011) هرتن دلار17192
56476شمش قلع (99/09/21 - 2020/12/011) هرتن دلار19550
56477شمش سرب (99/09/21 - 2020/12/011) هرتن دلار2059
56478میلگرد آجدار (باهرسایزی) (99/09/19 - 2020/12/09) هرتن دلار540
56479میلگرد ساده (باهرسایزی) (99/09/19 - 2020/12/09) هرتن دلار600
56480ورق آهن گرم (غیرممزوج) (99/09/19 - 2020/12/09) هرتن دلار635
56481ورق آهن سرد (غیرممزوج) (99/09/19 - 2020/12/09) هرتن دلار680
56482قراضه فولادی (99/09/19 - 2020/12/09) هرتن دلار248
56483شمش فولادی - بیلت (99/11/08 - 2021/01/27) هرتن دلار532
56484شمش فولادی اسلب (99/11/08 - 2021/01/27) هرتن دلار615
56485شمش روی (99/11/10 - 2021/01/29) هرتن دلار2565
56486شمش مس (99/11/10 - 2021/01/29) هرتن دلار7877
56487شمش آلومینیوم (99/11/10 - 2021/01/29) هرتن دلار1987
56488شمش نیکل (99/11/10 - 2021/01/29) هرتن دلار17727
56489شمش قلع (99/11/10 - 2021/01/29) هرتن دلار23657
56490شمش سرب (99/11/10 - 2021/01/29) هرتن دلار2013
56491میلگرد آجدار (باهرسایزی) (99/11/06 - 2021/01/25) هرتن دلار640
56492میلگرد ساده (باهرسایزی) (99/11/06 - 2021/01/25) هرتن دلار680
56493ورق آهن گرم (غیرممزوج) (99/11/06 - 2021/01/25) هرتن دلار745
56494ورق آهن سرد (غیرممزوج) (99/11/06 - 2021/01/25) هرتن دلار810
56495قراضه فولادی (99/11/08 - 2021/01/27) هرتن دلار287
56496شمش فولادی - بیلت (99/11/15 - 2021/02/03) هرتن دلار510
56497شمش فولادی اسلب (99/11/15 - 2021/02/03) هرتن دلار610
56498شمش روی (99/11/17 - 2021/02/05) هرتن دلار2637
56499شمش مس (99/11/17 - 2021/02/05) هرتن دلار7936
56500شمش آلومینیوم (99/11/17 - 2021/02/05) هرتن دلار2008
56501شمش نیکل (99/11/17 - 2021/02/05) هرتن دلار17954
56502شمش قلع (99/11/17 - 2021/02/05) هرتن دلار23985
56503شمش سرب (99/11/17 - 2021/02/05) هرتن دلار2031
56504میلگرد آجدار (باهرسایزی) (99/11/13 - 2021/02/01) هرتن دلار600
56505میلگرد ساده (باهرسایزی) (99/11/13 - 2021/02/01) هرتن دلار690
56506ورق آهن گرم (غیرممزوج) (99/11/13 - 2021/02/01) هرتن دلار695
56507ورق آهن سرد (غیرممزوج) (99/11/13 - 2021/02/01) هرتن دلار785
56508قراضه فولادی (99/11/15 - 2021/02/03) هرتن دلار280
56509اکسید مولیبدن =درصد مولیبدن محتوی*(ضریب تبدیل پوند وزنی به کیلوگرم) 2/20462 * ارزش کالا (دسامبر 2020) هرپوند وزنی دلار9.335
56510فرومولیبدن =درصد مولیبدن محتوی * ارزش کالا (دسامبر 2020) هرکیلوگرمدلار23.221
5651127111190C3+هرتن دلار348.099
5651229024100ارتوزایلنهرتن دلار651.7
5651328030000دوده صنعتیهرتن دلار620
5651429025000استایرن منومرهرتن دلار1113
56515اتیل بنزنهرتن دلار881.296
5651629029000آروماتیک سنگینهرتن دلار590.0632115
5651729029000آروماتیک سنگین(حاصل از پالایشگاه نفت و پتروشیمی)هرتن دلار546.79625
5651829173500انیدرید فتالیکهرتن دلار813.3235
5651929091900MTBEهرتن دلار670.8625
5652029022000بنزنهرتن دلار741.95
56521290123001-بوتنهرتن دلار605
5652229173600اسید ترفتالیکهرتن دلار696.255
5652328141000آمونیاک (مایع)هرتن دلار148.371
5652431021000اوره گرانولههرتن دلار200.3835
5652531021000اوره پریلهرتن دلار205.27125
5652629051490ایزوبوتانولهرتن دلار1055.02725
5652729094900تری اتیلن گلایکولهرتن دلار520
5652838170010آلکیل بنزن خطیهرتن دلار1230.25
5652929023000تولوئنهرتن دلار617.5
5653040022000پلی بوتادین رابرهرتن دلار1518.5275
5653140022000PBR 1220هرتن دلار1518.5275
56532400220001210S پلی بوتادین رابرهرتن دلار1613.5275
5653340022000PBR 1202هرتن دلار1613.5275
5653440023900PBR NEAR PRIMEهرتن دلار840
5653527111990برش سنگینهرتن دلار343.5485
56536آرماتیک سنگین ضایعاتیهرتن دلار284.964
5653727111290برش پروپان(به جز بنزین و گازوئیل)هرتن دلار393.25
5653827111390برش بوتان(C4 RAFFINATE)هرتن دلار220
56539PBR OFFهرتن دلار780
56540290124001و3 بوتادینهرتن دلار591.85
56541C6-CUTهرتن دلار320
5654227075000C7-C9هرتن دلار280
5654329029000بنزین پیرولیزهرتن دلار428.04625
56544هیدروکربن هیدروژنه شده (PGH)هرتن دلار361
5654529024300پارازایلینهرتن دلار676.55808
5654629221500تری اتانول آمینهرتن دلار714.6375
5654731053000دی آمونیوم فسفاتهرتن دلار403.75
5654829029000زایلین مخلوطهرتن دلار580.5792
5654929336100کریستال ملامینهرتن دلار1181.2395
5655029291010تولوئن دی ایزو سیانات (TDI)هرتن دلار2219.675
5655129051100متانولهرتن دلار231.04
5655239093100متیلن دی فنیل دی ایزوسیانات MDI پلیمریهرتن دلار2581.625
5655329291020متیلن دی فنیل دی ایزوسیانات MDI خالصهرتن دلار2548.375
5655429221110منو اتانول آمینهرتن دلار711.2365
5655529221220دی اتانول آمینهرتن دلار825.55
5655629053100منو اتیلن گلایکولهرتن دلار597.3885
5655729094100دی اتیلن گلایکولهرتن دلار595.764
56558TEG OFF GRADEهرتن دلار117
56559محلول در آب 28151200سود کاستیکهرتن دلار64.315
5656029153200منومر وینیل استاتهرتن دلار1272.525
5656129011000پنتان پلاسهرتن دلار444.5893125
56562 31023000 (حتی محلول در آب) نیترات آمونیوم کشاورزیهرتن دلار188.3375
5656339033000اکریلونیتریل بوتادین استایرن 75 - گرید طبیعیهرتن دلار2234.4
5656439033000اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعیهرتن دلار2213.12
5656539033000اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150هرتن دلار2213.12
5656639033000اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0157هرتن دلار2213.12
5656739033000اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0157W2901هرتن دلار2279.62
5656840021900استایرن بوتادین رابر تیره 1500هرتن دلار1671.92875
5656940021900استایرن بوتادین رابر روشن 1502هرتن دلار1705.03625
5657040021900SBR 1712هرتن دلار1638.39375
56571لاتکسهرتن دلار480.05875
565723907PET N آمورف هرتن دلار874.136325
565733907PET S آمورف هرتن دلار882.957075
565743907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG730Nهرتن دلار891.777825
565753907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG730Sهرتن دلار910.3014
565763907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG760Nهرتن دلار895.306125
565773907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG760Sهرتن دلار913.8297
565783907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG780Nهرتن دلار899.7165
565793907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG780Sهرتن دلار918.240075
565803907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG800Nهرتن دلار913.8297
565813907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG800Sهرتن دلار941.174025
565823907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG820Nهرتن دلار934.9995
565833907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG820Sهرتن دلار963.2259
565843907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG840Nهرتن دلار942.938175
565853907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG840Sهرتن دلار971.164575
565863907پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG620Nهرتن دلار842.89225
565873907پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG620Sهرتن دلار834.90275
5658839076010پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD-SB Nهرتن دلار857.27335
5658939076010پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD-SB Sهرتن دلار882.83975
5659039076010پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD Nهرتن دلار832.5059
5659139076010پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD Sهرتن دلار850.0828
5659239076010پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640Nهرتن دلار830.908
565933907پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640Sهرتن دلار847.68595
565943907پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640HB Nهرتن دلار861.2681
565953907پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640HB Sهرتن دلار887.63345
565963907پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپربرایت TG620SB Nهرتن دلار830.908
565973907پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپربرایت TG620SB Sهرتن دلار838.8975
565983907پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپر برایت TG640SB Nهرتن دلار854.8765
565993907پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپربرایت TG640SB Sهرتن دلار880.4429
566003901پلی اتیلن سبک خطی 0209AAهرتن دلار1025.612875
566013901پلی اتیلن سبک خطی 0209KJهرتن دلار1030.362875
56602390110-390120پلی اتیلن سبک خطی 0220AAهرتن دلار1025.612875
566033901پلی اتیلن سبک خطی 0220KJهرتن دلار1039.862875
566043901پلی اتیلن سبک خطی 0410AAهرتن دلار1025.612875
566053901پلی اتیلن سبک خطی 22501AAهرتن دلار1025.612875
566063901پلی اتیلن سبک خطی 22501KJهرتن دلار1030.362875
566073901پلی اتیلن سبک خطی 22B01هرتن دلار1025.612875
566083901پلی اتیلن سبک خطی 22B02هرتن دلار1025.612875
56609پلی اتیلن سبک خطی 22B02 (پودر)هرتن دلار994.84448875
566103901پلی اتیلن سبک خطی 22B03هرتن دلار1025.612875
566113901پلی اتیلن سبک خطی 22B01KJهرتن دلار1030.362875
566123901پلی اتیلن سبک خطی 22B02KJهرتن دلار1030.362875
566133901پلی اتیلن سبک خطی 235F6هرتن دلار1044.612875
5661439011010پلی اتیلن سبک خطی دورانی 32604UVهرتن دلار896.690275
5661539011030پلی اتیلن سبک فیلم LFI 2130هرتن دلار1323.3234
5661639011030پلی اتیلن سبک فیلم 0075هرتن دلار1259.0844
5661739011030پلی اتیلن سبک فیلم LFI 2119هرتن دلار1259.0844
5661839011030پلی اتیلن سبک فیلم 0200هرتن دلار1259.0844
5661939011030پلی اتیلن سبک فیلم 2004TC00هرتن دلار1259.0844
5662039011030پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00هرتن دلار1349.019
5662139011030پلی اتیلن سبک فیلم 2420F3هرتن دلار1349.019
5662239011030پلی اتیلن سبک فیلم 2420F8هرتن دلار1259.0844
5662339011030پلی اتیلن سبک فیلم 2101TN47هرتن دلار1259.0844
5662439011030پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00هرتن دلار1259.0844
5662539011030پلی اتیلن سبک فیلم 2404TC47هرتن دلار1259.0844
5662639011030پلی اتیلن سبک فیلم 2420Dهرتن دلار1323.3234
5662739011030پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02هرتن دلار1259.0844
5662839011030پلی اتیلن سبک فیلم 2420Fهرتن دلار1259.0844
5662939011030پلی اتیلن سبک فیلم 2420Hهرتن دلار1259.0844
5663039011030پلی اتیلن سبک فیلم 2420Kهرتن دلار1259.0844
5663139011030پلی اتیلن سبک فیلم 2426F8هرتن دلار1263.8344
5663239011040پلی اتیلن سبک تزریقی 1922Tهرتن دلار1297.6278
5663339011030پلی اتیلن سبک فیلم LFI 2047Aهرتن دلار1273.3344
5663439012090پلی اتیلن سنگین اکستروژن 6366Mهرتن دلار978.3330375
5663539012090پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 (PE100)هرتن دلار992.5117875
5663639012090پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 (PE80)هرتن دلار978.3330375
5663739012090پلی اتیلن سنگین اکستروژن HEX4460 (PE80)هرتن دلار983.0830375
5663839012090پلی اتیلن سنگین اکستروژنCRP100Nهرتن دلار1019.220135
5663939012090پلی اتیلن سنگین اکستروژنARM CRP100 blackهرتن دلار1120.051425
5664039012040پلی اتیلن سنگین بادی 0035هرتن دلار969.5434
5664139012040پلی اتیلن سنگین بادی 5020هرتن دلار969.5434
5664239012040پلی اتیلن سنگین بادی B8200هرتن دلار969.5434
5664339012040پلی اتیلن سنگین بادی BL3هرتن دلار969.5434
5664439012040پلی اتیلن سنگین بادی BL4هرتن دلار969.5434
5664539012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 2208Jهرتن دلار875.962225
5664639012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 2200Jهرتن دلار856.962225
5664739012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 4440EAهرتن دلار873.670825
5664839012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 4440UAهرتن دلار874.45125
5664939012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030EAهرتن دلار882.7601875
5665039012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030SAهرتن دلار891.940275
5665139012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 5218EAهرتن دلار856.962225
5665239012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 5218UAهرتن دلار875.962225
5665339012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502هرتن دلار900.6847875
5665439012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502SUهرتن دلار919.6847875
5665539012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505هرتن دلار856.962225
5665639012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505UVهرتن دلار875.962225
5665739012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 52511هرتن دلار856.962225
5665839012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518هرتن دلار856.962225
5665939012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518UVهرتن دلار875.962225
5666039012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04هرتن دلار856.962225
5666139012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 5620EAهرتن دلار856.962225
5666239012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030SAهرتن دلار891.940275
5666339012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 6040EAهرتن دلار856.962225
5666439012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 6040UAهرتن دلار806.006125
5666539012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505هرتن دلار856.962225
5666639012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507هرتن دلار856.962225
5666739012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507UVهرتن دلار875.962225
5666839012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505UVهرتن دلار875.962225
5666939012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 6070EAهرتن دلار856.962225
5667039012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 6070UAهرتن دلار849.7286875
5667139012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 60511هرتن دلار856.962225
5667239012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 60511UVهرتن دلار875.962225
5667339012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UVهرتن دلار875.962225
5667439012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07هرتن دلار856.962225
5667539012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N11UVهرتن دلار875.962225
5667639012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UVهرتن دلار875.962225
5667739012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 52B18UVهرتن دلار875.962225
5667839012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04UVهرتن دلار875.962225
5667939012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N18هرتن دلار856.962225
5668039012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N18UVهرتن دلار875.962225
5668139012030پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500هرتن دلار856.962225
5668239012030پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500UAهرتن دلار875.962225
5668339012030پلی اتیلن سنگین تزریقی I3هرتن دلار856.962225
5668439012030پلی اتیلن سنگین تزریقی I3UVهرتن دلار875.962225
5668539012030پلی اتیلن سنگین تزریقی I4هرتن دلار856.962225
5668639012030پلی اتیلن سنگین تزریقی I4UVهرتن دلار875.962225
5668739012090پلی اتیلن سنگین دورانی 3840هرتن دلار947.4293
5668839012090پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UAهرتن دلار947.4293
5668939012090پلی اتیلن سنگین دورانی 38504UVهرتن دلار947.4293
5669039012020پلی اتیلن سنگین فیلم 7000Fهرتن دلار910.518
5669139012020پلی اتیلن سنگین فیلم EX2هرتن دلار948.518
5669239012020پلی اتیلن سنگین فیلم EX5هرتن دلار910.518
5669339012020پلی اتیلن سنگین فیلم HFI 5110هرتن دلار910.518
5669439012020پلی اتیلن سنگین فیلم MFI 3713هرتن دلار958.018
5669539012020پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای HD48BF7هرتن دلار929.936
5669639012020پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای HD50B01هرتن دلار929.936
5669739012020پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای 5000Sهرتن دلار948.518
5669834049000پلی اتیلن سنگین LMPهرتن دلار622.986
5669934049000پلی اتیلن سنگین PEWAXهرتن دلار346.99448
5670039031190EPS Oversize پلی استایرن انبساطیهرتن دلار806.778
5670139031190EPS SuperFine پلی استایرن انبساطیهرتن دلار608.3895
5670239031190EPS 100-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1300.835
5670339031190EPS 200-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1300.835
5670439031190EPS 300-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1300.835
5670539031190EPS 400-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1294.432
5670639031190EPS 500-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1241.764
5670739031190EPS Fine پلی استایرن انبساطیهرتن دلار730.0674
5670839031190پلی استایرن انبساطی 100هرتن دلار1344.63
5670939031190پلی استایرن انبساطی 200هرتن دلار1344.63
5671039031190پلی استایرن انبساطی 300هرتن دلار1344.63
5671139031190پلی استایرن انبساطی 400هرتن دلار1274.197
5671239031190پلی استایرن انبساطی 500هرتن دلار1216.779
5671339031910پلی استایرن معمولی 1160هرتن دلار1076.5248
5671439031910پلی استایرن معمولی 1460هرتن دلار1136.9904
5671539031910پلی استایرن معمولی 1540هرتن دلار1161.888
5671639031910پلی استایرن معمولی 1551هرتن دلار1161.888
5671739031910پلی استایرن معمولی MP08هرتن دلار1161.888
5671839031190پلی استایرن انبساطی 100هرتن دلار1344.63
5671939031190پلی استایرن انبساطی 200هرتن دلار1344.63
5672039031190پلی استایرن انبساطی 300هرتن دلار1344.63
5672139031190پلی استایرن انبساطی 400هرتن دلار1274.197
5672239031190پلی استایرن انبساطی SE 350هرتن دلار1235.779
5672339031190SE 150 پلی استایرن انبساطیهرتن دلار1294.432
5672439031190پلی استایرن انبساطی 500هرتن دلار1216.779
5672539031190پلی استایرن انبساطی W500هرتن دلار1178.361
5672639031190EPS Oversize پلی استایرن انبساطیهرتن دلار806.778
5672739031190EPS Fine پلی استایرن انبساطیهرتن دلار730.0674
5672839031190EPS SuperFine پلی استایرن انبساطیهرتن دلار608.3895
5672939031190Fine پلی استایرن انبساطیهرتن دلار730.0674
5673039031190EPS 100-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1300.835
5673139031190EPS 200-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1300.835
5673239031190EPS 300-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1300.835
5673339031190EPS 400-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1294.432
5673439031190EPS 500-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1241.764
5673539031190R-200 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1344.63
5673639031190R-300 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1344.63
5673739031190R-310 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1344.63
5673839031190R-400 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1274.197
5673939031110F-100 پلی استایرن انبساطی نسوز هرتن دلار1332.85
5674039031110F-200 پلی استایرن انبساطی نسوز هرتن دلار1332.85
5674139031110F-300 پلی استایرن انبساطی دیرسوز هرتن دلار1332.85
5674239031110F-400 پلی استایرن انبساطی نسوز هرتن دلار1274.197
5674339031190F-105 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1309.1
5674439031190F-205 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1261.391
5674539031190F-305 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1309.1
5674639031190F-405 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1213.891
5674739031190R-220 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1199.641
5674839031190R-320 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1199.641
5674939031190R-420 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1152.141
5675039031190R-410 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1152.141
5675139031190FP300 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار660
5675239031190FP600 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار660
5675339031920پلی استایرن مقاوم 7240هرتن دلار1473.773
567543902PP ARP 230 پلی پروپیلن شیمیایی هرتن دلار1641.0167
567553902PP EP2X CE پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1641.0167
567563902PP EP2X CI پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1641.0167
567573902PP R 40 پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1641.0167
567583902PP R 60 پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1641.0167
567593902PP R270G پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1669.5167
567603902RPX 345Sپلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1702.7667
567613902ZR 340R پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1669.5167
567623902ZR348T پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1702.7667
567633902پلی پروپیلن پزشکی V30GAهرتن دلار1554.13255
567643902پلی پروپیلن شیمیایی EP1X35AFهرتن دلار1515.6167
567653902پلی پروپیلن شیمیایی EP332Lهرتن دلار1506.1167
567663902پلی پروپیلن شیمیایی EP440Gهرتن دلار1641.0167
567673902پلی پروپیلن شیمیایی EP440Lهرتن دلار1641.0167
567683902پلی پروپیلن شیمیایی EP548Rهرتن دلار1641.0167
567693902پلی پروپیلن شیمیایی EPC40Rهرتن دلار1641.0167
567703902پلی پروپیلن شیمیایی RP340Rهرتن دلار1669.5167
567713902EPX 3130UV پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1724.6167
567723902EPX 548 T پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1665.7167
567733902پلی پروپیلن شیمیایی HP500Jهرتن دلار#N/A
567743902پلی پروپیلن شیمیایی MR230Cهرتن دلار1641.0167
567753902پلی پروپیلن شیمیایی T30Gهرتن دلار1506.1167
567763902پلی پروپیلن شیمیایی T31SEهرتن دلار1506.1167
5677739021030پلی پروپیلن نساجی X30Gهرتن دلار1506.1167
567783902پلی پروپیلن شیمیایی ZB332Cهرتن دلار1641.0167
567793902پلی پروپیلن شیمیایی ZB332Lهرتن دلار1641.0167
567803902پلی پروپیلن شیمیایی ZB445Lهرتن دلار1699.9167
567813902پلی پروپیلن شیمیایی ZH500Mهرتن دلار1506.1167
567823902پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MAهرتن دلار1567.8667
567833902پلی پروپیلن شیمیایی ZR230Cهرتن دلار1641.0167
5678439021020HP422H پلی پروپیلن فیلمهرتن دلار1564.66425
5678539021020پلی پروپیلن فیلم HP525Jهرتن دلار1574.16425
5678639021020ZH 422 H پلی پروپیلن فیلمهرتن دلار1564.66425
5678739021020پلی پروپیلن فیلم ZH525Jهرتن دلار1574.16425
5678839021020پلی پروپیلن فیلم ZH520Jهرتن دلار1574.16425
5678939021030پلی پروپیلن نساجی C30Sهرتن دلار1506.1167
5679039021030CR380 پلی پروپیلن نساجیهرتن دلار1539.3667
5679139021030پلی پروپیلن نساجی F30Gهرتن دلار1506.1167
5679239021030HP 502P پلی پروپیلن نساجیهرتن دلار1506.1167
5679339021030پلی پروپیلن نساجی HP510Lهرتن دلار1506.1167
5679439021030پلی پروپیلن نساجی HP550Jهرتن دلار1506.1167
5679539021030پلی پروپیلن نساجی HP552Rهرتن دلار1506.1167
5679639021030ZH 552R پلی پروپیلن نساجیهرتن دلار1506.1167
5679739021030پلی پروپیلن نساجی HP554Pهرتن دلار1506.1167
5679839021030HP 564 S پلی پروپیلن نساجیهرتن دلار1596.3667
5679939021030پلی پروپیلن نساجی HP565Sهرتن دلار1615.88255
5680039021030پلی پروپیلن نساجی PYI250هرتن دلار1506.1167
5680139021030پلی پروپیلن نساجی RG1101Pهرتن دلار1506.1167
5680239021030پلی پروپیلن نساجی RG1101Sهرتن دلار1506.1167
5680339021030پلی پروپیلن نساجی RG1101XNهرتن دلار1506.1167
5680439021030پلی پروپیلن نساجی RG1101XPهرتن دلار1506.1167
5680539021030پلی پروپیلن نساجی RG1101XSهرتن دلار1506.1167
5680639021030پلی پروپیلن نساجی RG1101XXRهرتن دلار1506.1167
5680739021030پلی پروپیلن نساجی RG1102Hهرتن دلار1506.1167
5680839021030پلی پروپیلن نساجی RG1102Lهرتن دلار1506.1167
5680939021030پلی پروپیلن نساجی RG1102XKهرتن دلار1506.1167
5681039021030پلی پروپیلن فیلم RG1104Kهرتن دلار1574.16425
5681139021030پلی پروپیلن شیمیایی RG3212Eهرتن دلار1641.0167
5681239021030پلی پروپیلن نساجی SF060هرتن دلار1506.1167
5681339021030پلی پروپیلن نساجی FI160هرتن دلار1506.1167
5681439021030پلی پروپیلن نساجی SIF030هرتن دلار1506.1167
5681539021030پلی پروپیلن نساجی V30Gهرتن دلار1506.1167
5681639021030پلی پروپیلن نساجی V30Sهرتن دلار1506.1167
5681739021030پلی پروپیلن نساجی V30Sهرتن دلار1506.1167
5681839021030پلی پروپیلن نساجی V79Gهرتن دلار1506.1167
5681939021030پلی پروپیلن نساجی V79Sهرتن دلار1506.1167
5682039021030پلی پروپیلن نساجی Z30Gهرتن دلار1506.1167
5682139021030پلی پروپیلن نساجی Z30Sهرتن دلار1506.1167
5682239021030پلی پروپیلن نساجی ZH510Lهرتن دلار1506.1167
5682339021030پلی پروپیلن نساجی ZH550Jهرتن دلار1506.1167
5682439021099ZB548R پلی پروپیلن تزریقیهرتن دلار1641.0167
5682539021099ZB548T پلی پروپیلن تزریقیهرتن دلار1665.7167
568263902پلی پروپیلن شیمیایی ZB432Lهرتن دلار1641.0167
568273902پلی پروپیلن شیمیایی ZB440Lهرتن دلار1641.0167
568283902پلی پروپیلن شیمیایی ZB445Lهرتن دلار1699.9167
5682939074000PGPC 0407 پلی کربناتهرتن دلار3030.5
5683039074000پلی کربنات PGPC 1012هرتن دلار3030.5
5683139074000PGPC 0712 پلی کربناتهرتن دلار3030.5
5683239074000پلی کربنات PGPC 0710هرتن دلار3030.5
5683339074000PGPC 1218 پلی کربناتهرتن دلار3030.5
5683439074000PGPC 1822 پلی کربناتهرتن دلار3030.5
5683539074000PGPC 2230 پلی کربناتهرتن دلار3030.5
568363904پلی وینیل کلراید E6834هرتن دلار1361.765625
568373904پلی وینیل کلراید E7242هرتن دلار1287.309375
568383904پلی وینیل کلراید E7244هرتن دلار1287.309375
568393904پلی وینیل کلراید S57هرتن دلار1326.31875
568403904پلی وینیل کلراید S60هرتن دلار1326.31875
568413904پلی وینیل کلراید S6058هرتن دلار1326.31875
568423904پلی وینیل کلراید S65هرتن دلار1261.303125
568433904پلی وینیل کلراید S7054هرتن دلار1391.334375
568443904پلی وینیل کلراید S6532هرتن دلار1261.303125
568453904پلی وینیل کلراید S6558هرتن دلار1261.303125
568463904پلی وینیل کلراید S7042هرتن دلار1391.334375
568473904پلی وینیل کلراید S65هرتن دلار1261.303125
568483904پلی وینیل کلراید S6532هرتن دلار1261.303125
568493904پلی وینیل کلراید S6558هرتن دلار1261.303125
5685027111190C3+هرتن دلار348.099
5685129024100ارتوزایلنهرتن دلار742.4725
5685228030000دوده صنعتیهرتن دلار620
5685329025000استایرن منومرهرتن دلار1168.12
56854اتیل بنزنهرتن دلار934.496
5685529029000آروماتیک سنگینهرتن دلار603.8447
5685629029000آروماتیک سنگین(حاصل از پالایشگاه نفت و پتروشیمی)هرتن دلار567.5585
5685729173500انیدرید فتالیکهرتن دلار927.7035
5685829091900MTBEهرتن دلار693.925
5685929022000بنزنهرتن دلار818.273
56860290123001-بوتنهرتن دلار605
5686129173600اسید ترفتالیکهرتن دلار743.1375
5686228141000آمونیاک (مایع)هرتن دلار150.176
5686331021000اوره گرانولههرتن دلار200.3835
5686431021000اوره پریلهرتن دلار205.105
5686529051490ایزوبوتانولهرتن دلار1281.17475
5686629094900تری اتیلن گلایکولهرتن دلار520
5686738170010آلکیل بنزن خطیهرتن دلار1230.25
5686829023000تولوئنهرتن دلار720.575
5686940022000پلی بوتادین رابرهرتن دلار1574.93375
5687040022000PBR 1220هرتن دلار1574.93375
56871400220001210S پلی بوتادین رابرهرتن دلار1669.93375
5687240022000PBR 1202هرتن دلار1669.93375
5687340023900PBR NEAR PRIMEهرتن دلار840
5687427111990برش سنگینهرتن دلار349.46225
56875آرماتیک سنگین ضایعاتیهرتن دلار290.016
5687627111290برش پروپان(به جز بنزین و گازوئیل)هرتن دلار393.25
5687727111390برش بوتان(C4 RAFFINATE)هرتن دلار220
56878PBR OFFهرتن دلار780
56879290124001و3 بوتادینهرتن دلار758.1
56880C6-CUTهرتن دلار320
5688127075000C7-C9هرتن دلار280
5688229029000بنزین پیرولیزهرتن دلار448.8085
56883هیدروکربن هیدروژنه شده (PGH)هرتن دلار361
5688429024300پارازایلینهرتن دلار760.19
5688529221500تری اتانول آمینهرتن دلار738.055
5688631053000دی آمونیوم فسفاتهرتن دلار403.75
5688729029000زایلین مخلوطهرتن دلار660.81696
5688829336100کریستال ملامینهرتن دلار1305.42825
5688929291010تولوئن دی ایزو سیانات (TDI)هرتن دلار2338.425
5689029051100متانولهرتن دلار236.265
5689139093100متیلن دی فنیل دی ایزوسیانات MDI پلیمریهرتن دلار2747.875
5689229291020متیلن دی فنیل دی ایزوسیانات MDI خالصهرتن دلار2833.375
5689329221110منو اتانول آمینهرتن دلار740.93825
5689429221220دی اتانول آمینهرتن دلار854.05
5689529053100منو اتیلن گلایکولهرتن دلار706.8855
5689629094100دی اتیلن گلایکولهرتن دلار704.444
56897TEG OFF GRADEهرتن دلار117
56898محلول در آب 28151200سود کاستیکهرتن دلار74.40875
5689929153200منومر وینیل استاتهرتن دلار1643.025
5690029011000پنتان پلاسهرتن دلار462.237225
56901 31023000 (حتی محلول در آب) نیترات آمونیوم کشاورزیهرتن دلار187.625
5690239033000اکریلونیتریل بوتادین استایرن 75 - گرید طبیعیهرتن دلار2408.9625
5690339033000اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعیهرتن دلار2386.02
5690439033000اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150هرتن دلار2386.02
5690539033000اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0157هرتن دلار2386.02
5690639033000اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0157W2901هرتن دلار2452.52
5690740021900استایرن بوتادین رابر تیره 1500هرتن دلار1746.29
5690840021900استایرن بوتادین رابر روشن 1502هرتن دلار1780.87
5690940021900SBR 1712هرتن دلار1715.7
56910لاتکسهرتن دلار501.41
569113907PET N آمورف هرتن دلار944.745075
569123907PET S آمورف هرتن دلار954.278325
569133907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG730Nهرتن دلار963.811575
569143907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG730Sهرتن دلار983.8314
569153907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG760Nهرتن دلار967.624875
569163907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG760Sهرتن دلار987.6447
569173907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG780Nهرتن دلار972.3915
569183907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG780Sهرتن دلار992.411325
569193907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG800Nهرتن دلار987.6447
569203907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG800Sهرتن دلار1017.197775
569213907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG820Nهرتن دلار1010.5245
569223907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG820Sهرتن دلار1041.0309
569233907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG840Nهرتن دلار1019.104425
569243907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG840Sهرتن دلار1049.610825
569253907پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG620Nهرتن دلار958.151
569263907پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG620Sهرتن دلار949.069
5692739076010پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD-SB Nهرتن دلار974.4986
5692839076010پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD-SB Sهرتن دلار1003.561
5692939076010پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD Nهرتن دلار946.3444
5693039076010پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD Sهرتن دلار966.3248
5693139076010پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640Nهرتن دلار944.528
569323907پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640Sهرتن دلار963.6002
569333907پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640HB Nهرتن دلار979.0396
569343907پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640HB Sهرتن دلار1009.0102
569353907پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپربرایت TG620SB Nهرتن دلار944.528
569363907پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپربرایت TG620SB Sهرتن دلار953.61
569373907پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپر برایت TG640SB Nهرتن دلار971.774
569383907پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپربرایت TG640SB Sهرتن دلار1000.8364
569393901پلی اتیلن سبک خطی 0209AAهرتن دلار1089.619125
569403901پلی اتیلن سبک خطی 0209KJهرتن دلار1094.369125
56941390110-390120پلی اتیلن سبک خطی 0220AAهرتن دلار1089.619125
569423901پلی اتیلن سبک خطی 0220KJهرتن دلار1103.869125
569433901پلی اتیلن سبک خطی 0410AAهرتن دلار1089.619125
569443901پلی اتیلن سبک خطی 22501AAهرتن دلار1089.619125
569453901پلی اتیلن سبک خطی 22501KJهرتن دلار1094.369125
569463901پلی اتیلن سبک خطی 22B01هرتن دلار1089.619125
569473901پلی اتیلن سبک خطی 22B02هرتن دلار1089.619125
56948پلی اتیلن سبک خطی 22B02 (پودر)هرتن دلار1056.93055125
569493901پلی اتیلن سبک خطی 22B03هرتن دلار1089.619125
569503901پلی اتیلن سبک خطی 22B01KJهرتن دلار1094.369125
569513901پلی اتیلن سبک خطی 22B02KJهرتن دلار1094.369125
569523901پلی اتیلن سبک خطی 235F6هرتن دلار1108.619125
5695339011010پلی اتیلن سبک خطی دورانی 32604UVهرتن دلار1015.3193875
5695439011030پلی اتیلن سبک فیلم LFI 2130هرتن دلار1429.9799
5695539011030پلی اتیلن سبک فیلم 0075هرتن دلار1360.5634
5695639011030پلی اتیلن سبک فیلم LFI 2119هرتن دلار1360.5634
5695739011030پلی اتیلن سبک فیلم 0200هرتن دلار1360.5634
5695839011030پلی اتیلن سبک فیلم 2004TC00هرتن دلار1360.5634
5695939011030پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00هرتن دلار1457.7465
5696039011030پلی اتیلن سبک فیلم 2420F3هرتن دلار1457.7465
5696139011030پلی اتیلن سبک فیلم 2420F8هرتن دلار1360.5634
5696239011030پلی اتیلن سبک فیلم 2101TN47هرتن دلار1360.5634
5696339011030پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00هرتن دلار1360.5634
5696439011030پلی اتیلن سبک فیلم 2404TC47هرتن دلار1360.5634
5696539011030پلی اتیلن سبک فیلم 2420Dهرتن دلار1429.9799
5696639011030پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02هرتن دلار1360.5634
5696739011030پلی اتیلن سبک فیلم 2420Fهرتن دلار1360.5634
5696839011030پلی اتیلن سبک فیلم 2420Hهرتن دلار1360.5634
5696939011030پلی اتیلن سبک فیلم 2420Kهرتن دلار1360.5634
5697039011030پلی اتیلن سبک فیلم 2426F8هرتن دلار1365.3134
5697139011040پلی اتیلن سبک تزریقی 1922Tهرتن دلار1402.2133
5697239011030پلی اتیلن سبک فیلم LFI 2047Aهرتن دلار1374.8134
5697339012090پلی اتیلن سنگین اکستروژن 6366Mهرتن دلار1036.9385375
5697439012090پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 (PE100)هرتن دلار1056.3161625
5697539012090پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 (PE80)هرتن دلار1036.9385375
5697639012090پلی اتیلن سنگین اکستروژن HEX4460 (PE80)هرتن دلار1041.6885375
5697739012090پلی اتیلن سنگین اکستروژنCRP100Nهرتن دلار1084.755885
5697839012090پلی اتیلن سنگین اکستروژنARM CRP100 blackهرتن دلار1148.1726125
5697939012040پلی اتیلن سنگین بادی 0035هرتن دلار1042.39415
5698039012040پلی اتیلن سنگین بادی 5020هرتن دلار1042.39415
5698139012040پلی اتیلن سنگین بادی B8200هرتن دلار1042.39415
5698239012040پلی اتیلن سنگین بادی BL3هرتن دلار1042.39415
5698339012040پلی اتیلن سنگین بادی BL4هرتن دلار1042.39415
5698439012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 2208Jهرتن دلار989.5468375
5698539012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 2200Jهرتن دلار970.5468375
5698639012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 4440EAهرتن دلار992.2999375
5698739012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 4440UAهرتن دلار990.5581125
5698839012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030EAهرتن دلار1002.650425
5698939012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030SAهرتن دلار1010.5693875
5699039012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 5218EAهرتن دلار970.5468375
5699139012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 5218UAهرتن دلار989.5468375
5699239012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502هرتن دلار1020.575025
5699339012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502SUهرتن دلار1039.575025
5699439012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505هرتن دلار970.5468375
5699539012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505UVهرتن دلار989.5468375
5699639012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 52511هرتن دلار970.5468375
5699739012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518هرتن دلار970.5468375
5699839012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518UVهرتن دلار989.5468375
5699939012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04هرتن دلار970.5468375
5700039012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 5620EAهرتن دلار970.5468375
5700139012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030SAهرتن دلار1010.5693875
5700239012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 6040EAهرتن دلار970.5468375
5700339012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 6040UAهرتن دلار909.5017375
5700439012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505هرتن دلار970.5468375
5700539012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507هرتن دلار970.5468375
5700639012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507UVهرتن دلار989.5468375
5700739012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505UVهرتن دلار989.5468375
5700839012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 6070EAهرتن دلار970.5468375
5700939012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 6070UAهرتن دلار959.529925
5701039012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 60511هرتن دلار970.5468375
5701139012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 60511UVهرتن دلار989.5468375
5701239012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UVهرتن دلار989.5468375
5701339012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07هرتن دلار970.5468375
5701439012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N11UVهرتن دلار989.5468375
5701539012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UVهرتن دلار989.5468375
5701639012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 52B18UVهرتن دلار989.5468375
5701739012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04UVهرتن دلار989.5468375
5701839012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N18هرتن دلار970.5468375
5701939012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N18UVهرتن دلار989.5468375
5702039012030پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500هرتن دلار970.5468375
5702139012030پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500UAهرتن دلار989.5468375
5702239012030پلی اتیلن سنگین تزریقی I3هرتن دلار970.5468375
5702339012030پلی اتیلن سنگین تزریقی I3UVهرتن دلار989.5468375
5702439012030پلی اتیلن سنگین تزریقی I4هرتن دلار970.5468375
5702539012030پلی اتیلن سنگین تزریقی I4UVهرتن دلار989.5468375
5702639012090پلی اتیلن سنگین دورانی 3840هرتن دلار1068.5806625
5702739012090پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UAهرتن دلار1068.5806625
5702839012090پلی اتیلن سنگین دورانی 38504UVهرتن دلار1068.5806625
5702939012020پلی اتیلن سنگین فیلم 7000Fهرتن دلار1025.6295
5703039012020پلی اتیلن سنگین فیلم EX2هرتن دلار1063.6295
5703139012020پلی اتیلن سنگین فیلم EX5هرتن دلار1025.6295
5703239012020پلی اتیلن سنگین فیلم HFI 5110هرتن دلار1025.6295
5703339012020پلی اتیلن سنگین فیلم MFI 3713هرتن دلار1073.1295
5703439012020پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای HD48BF7هرتن دلار1042.4825
5703539012020پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای HD50B01هرتن دلار1042.4825
5703639012020پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای 5000Sهرتن دلار1063.6295
5703734049000پلی اتیلن سنگین LMPهرتن دلار701.7465
5703834049000پلی اتیلن سنگین PEWAXهرتن دلار373.06738
5703939031190EPS Oversize پلی استایرن انبساطیهرتن دلار824.733
5704039031190EPS SuperFine پلی استایرن انبساطیهرتن دلار622.14075
5704139031190EPS 100-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1328.6225
5704239031190EPS 200-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1328.6225
5704339031190EPS 300-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1328.6225
5704439031190EPS 400-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1322.077
5704539031190EPS 500-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1268.554
5704639031190EPS Fine پلی استایرن انبساطیهرتن دلار746.5689
5704739031190پلی استایرن انبساطی 100هرتن دلار1374.555
5704839031190پلی استایرن انبساطی 200هرتن دلار1374.555
5704939031190پلی استایرن انبساطی 300هرتن دلار1374.555
5705039031190پلی استایرن انبساطی 400هرتن دلار1302.5545
5705139031190پلی استایرن انبساطی 500هرتن دلار1244.2815
5705239031910پلی استایرن معمولی 1160هرتن دلار1232.2773
5705339031910پلی استایرن معمولی 1460هرتن دلار1300.73715
5705439031910پلی استایرن معمولی 1540هرتن دلار1328.9265
5705539031910پلی استایرن معمولی 1551هرتن دلار1328.9265
5705639031910پلی استایرن معمولی MP08هرتن دلار1328.9265
5705739031190پلی استایرن انبساطی 100هرتن دلار1374.555
5705839031190پلی استایرن انبساطی 200هرتن دلار1374.555
5705939031190پلی استایرن انبساطی 300هرتن دلار1374.555
5706039031190پلی استایرن انبساطی 400هرتن دلار1302.5545
5706139031190پلی استایرن انبساطی SE 350هرتن دلار1263.2815
5706239031190SE 150 پلی استایرن انبساطیهرتن دلار1322.077
5706339031190پلی استایرن انبساطی 500هرتن دلار1244.2815
5706439031190پلی استایرن انبساطی W500هرتن دلار1205.0085
5706539031190EPS Oversize پلی استایرن انبساطیهرتن دلار824.733
5706639031190EPS Fine پلی استایرن انبساطیهرتن دلار746.5689
5706739031190EPS SuperFine پلی استایرن انبساطیهرتن دلار622.14075
5706839031190Fine پلی استایرن انبساطیهرتن دلار746.5689
5706939031190EPS 100-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1328.6225
5707039031190EPS 200-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1328.6225
5707139031190EPS 300-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1328.6225
5707239031190EPS 400-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1322.077
5707339031190EPS 500-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1268.554
5707439031190R-200 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1374.555
5707539031190R-300 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1374.555
5707639031190R-310 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1374.555
5707739031190R-400 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1302.5545
5707839031110F-100 پلی استایرن انبساطی نسوز هرتن دلار1361.35
5707939031110F-200 پلی استایرن انبساطی نسوز هرتن دلار1361.35
5708039031110F-300 پلی استایرن انبساطی دیرسوز هرتن دلار1361.35
5708139031110F-400 پلی استایرن انبساطی نسوز هرتن دلار1302.5545
5708239031190F-105 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1337.6
5708339031190F-205 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1289.4635
5708439031190F-305 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1337.6
5708539031190F-405 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1241.9635
5708639031190R-220 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1227.7135
5708739031190R-320 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1227.7135
5708839031190R-420 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1180.2135
5708939031190R-410 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1180.2135
5709039031190FP300 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار660
5709139031190FP600 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار660
5709239031920پلی استایرن مقاوم 7240هرتن دلار1566.873
570933902PP ARP 230 پلی پروپیلن شیمیایی هرتن دلار1785.15545
570943902PP EP2X CE پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1785.15545
570953902PP EP2X CI پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1785.15545
570963902PP R 40 پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1785.15545
570973902PP R 60 پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1785.15545
570983902PP R270G پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1813.65545
570993902RPX 345Sپلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1846.90545
571003902ZR 340R پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1813.65545
571013902ZR348T پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1846.90545
571023902پلی پروپیلن پزشکی V30GAهرتن دلار1699.684425
571033902پلی پروپیلن شیمیایی EP1X35AFهرتن دلار1659.75545
571043902پلی پروپیلن شیمیایی EP332Lهرتن دلار1650.25545
571053902پلی پروپیلن شیمیایی EP440Gهرتن دلار1785.15545
571063902پلی پروپیلن شیمیایی EP440Lهرتن دلار1785.15545
571073902پلی پروپیلن شیمیایی EP548Rهرتن دلار1785.15545
571083902پلی پروپیلن شیمیایی EPC40Rهرتن دلار1785.15545
571093902پلی پروپیلن شیمیایی RP340Rهرتن دلار1813.65545
571103902EPX 3130UV پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1868.75545
571113902EPX 548 T پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1809.85545
571123902پلی پروپیلن شیمیایی HP500Jهرتن دلار#N/A
571133902پلی پروپیلن شیمیایی MR230Cهرتن دلار1785.15545
571143902پلی پروپیلن شیمیایی T30Gهرتن دلار1650.25545
571153902پلی پروپیلن شیمیایی T31SEهرتن دلار1650.25545
5711639021030پلی پروپیلن نساجی X30Gهرتن دلار1650.25545
571173902پلی پروپیلن شیمیایی ZB332Cهرتن دلار1785.15545
571183902پلی پروپیلن شیمیایی ZB332Lهرتن دلار1785.15545
571193902پلی پروپیلن شیمیایی ZB445Lهرتن دلار1844.05545
571203902پلی پروپیلن شیمیایی ZH500Mهرتن دلار1650.25545
571213902پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MAهرتن دلار1712.00545
571223902پلی پروپیلن شیمیایی ZR230Cهرتن دلار1785.15545
5712339021020HP422H پلی پروپیلن فیلمهرتن دلار1713.042375
5712439021020پلی پروپیلن فیلم HP525Jهرتن دلار1722.542375
5712539021020ZH 422 H پلی پروپیلن فیلمهرتن دلار1713.042375
5712639021020پلی پروپیلن فیلم ZH525Jهرتن دلار1722.542375
5712739021020پلی پروپیلن فیلم ZH520Jهرتن دلار1722.542375
5712839021030پلی پروپیلن نساجی C30Sهرتن دلار1650.25545
5712939021030CR380 پلی پروپیلن نساجیهرتن دلار1683.50545
5713039021030پلی پروپیلن نساجی F30Gهرتن دلار1650.25545
5713139021030HP 502P پلی پروپیلن نساجیهرتن دلار1650.25545
5713239021030پلی پروپیلن نساجی HP510Lهرتن دلار1650.25545
5713339021030پلی پروپیلن نساجی HP550Jهرتن دلار1650.25545
5713439021030پلی پروپیلن نساجی HP552Rهرتن دلار1650.25545
5713539021030ZH 552R پلی پروپیلن نساجیهرتن دلار1650.25545
5713639021030پلی پروپیلن نساجی HP554Pهرتن دلار1650.25545
5713739021030HP 564 S پلی پروپیلن نساجیهرتن دلار1740.50545
5713839021030پلی پروپیلن نساجی HP565Sهرتن دلار1761.434425
5713939021030پلی پروپیلن نساجی PYI250هرتن دلار1650.25545
5714039021030پلی پروپیلن نساجی RG1101Pهرتن دلار1650.25545
5714139021030پلی پروپیلن نساجی RG1101Sهرتن دلار1650.25545
5714239021030پلی پروپیلن نساجی RG1101XNهرتن دلار1650.25545
5714339021030پلی پروپیلن نساجی RG1101XPهرتن دلار1650.25545
5714439021030پلی پروپیلن نساجی RG1101XSهرتن دلار1650.25545
5714539021030پلی پروپیلن نساجی RG1101XXRهرتن دلار1650.25545
5714639021030پلی پروپیلن نساجی RG1102Hهرتن دلار1650.25545
5714739021030پلی پروپیلن نساجی RG1102Lهرتن دلار1650.25545
5714839021030پلی پروپیلن نساجی RG1102XKهرتن دلار1650.25545
5714939021030پلی پروپیلن فیلم RG1104Kهرتن دلار1722.542375
5715039021030پلی پروپیلن شیمیایی RG3212Eهرتن دلار1785.15545
5715139021030پلی پروپیلن نساجی SF060هرتن دلار1650.25545
5715239021030پلی پروپیلن نساجی FI160هرتن دلار1650.25545
5715339021030پلی پروپیلن نساجی SIF030هرتن دلار1650.25545
5715439021030پلی پروپیلن نساجی V30Gهرتن دلار1650.25545
5715539021030پلی پروپیلن نساجی V30Sهرتن دلار1650.25545
5715639021030پلی پروپیلن نساجی V30Sهرتن دلار1650.25545
5715739021030پلی پروپیلن نساجی V79Gهرتن دلار1650.25545
5715839021030پلی پروپیلن نساجی V79Sهرتن دلار1650.25545
5715939021030پلی پروپیلن نساجی Z30Gهرتن دلار1650.25545
5716039021030پلی پروپیلن نساجی Z30Sهرتن دلار1650.25545
5716139021030پلی پروپیلن نساجی ZH510Lهرتن دلار1650.25545
5716239021030پلی پروپیلن نساجی ZH550Jهرتن دلار1650.25545
5716339021099ZB548R پلی پروپیلن تزریقیهرتن دلار1785.15545
5716439021099ZB548T پلی پروپیلن تزریقیهرتن دلار1809.85545
571653902پلی پروپیلن شیمیایی ZB432Lهرتن دلار1785.15545
571663902پلی پروپیلن شیمیایی ZB440Lهرتن دلار1785.15545
571673902پلی پروپیلن شیمیایی ZB445Lهرتن دلار1844.05545
5716839074000PGPC 0407 پلی کربناتهرتن دلار3030.5
5716939074000پلی کربنات PGPC 1012هرتن دلار3030.5
5717039074000PGPC 0712 پلی کربناتهرتن دلار3030.5
5717139074000پلی کربنات PGPC 0710هرتن دلار3030.5
5717239074000PGPC 1218 پلی کربناتهرتن دلار3030.5
5717339074000PGPC 1822 پلی کربناتهرتن دلار3030.5
5717439074000PGPC 2230 پلی کربناتهرتن دلار3030.5
571753904پلی وینیل کلراید E6834هرتن دلار1572.46375
571763904پلی وینیل کلراید E7242هرتن دلار1494.42125
571773904پلی وینیل کلراید E7244هرتن دلار1494.42125
571783904پلی وینیل کلراید S57هرتن دلار1509.2175
571793904پلی وینیل کلراید S60هرتن دلار1509.2175
571803904پلی وینیل کلراید S6058هرتن دلار1509.2175
571813904پلی وینیل کلراید S65هرتن دلار1435.23625
571823904پلی وینیل کلراید S7054هرتن دلار1583.19875
571833904پلی وینیل کلراید S6532هرتن دلار1435.23625
571843904پلی وینیل کلراید S6558هرتن دلار1435.23625
571853904پلی وینیل کلراید S7042هرتن دلار1583.19875
571863904پلی وینیل کلراید S65هرتن دلار1435.23625
571873904پلی وینیل کلراید S6532هرتن دلار1435.23625
571883904پلی وینیل کلراید S6558هرتن دلار1435.23625
57189شمش فولادی - بیلت (99/11/29 - 2021/02/17) هرتن دلار520
57190شمش فولادی اسلب (99/11/29 - 2021/02/17) هرتن دلار580
57191شمش روی (99/12/01 - 2021/02/19) هرتن دلار2864
57192شمش مس (99/12/01 - 2021/02/19) هرتن دلار8807
57193کاتد مس (99/12/01 - 2021/02/19) هرتن دلار8807
57194شمش آلومینیوم (99/12/01 - 2021/02/19) هرتن دلار2135
57195شمش نیکل (99/12/01 - 2021/02/19) هرتن دلار19496
57196شمش قلع (99/12/01 - 2021/02/19) هرتن دلار29349
57197شمش سرب (99/12/01 - 2021/02/19) هرتن دلار2122
57198میلگرد آجدار (باهرسایزی) (99/11/27 - 2021/02/15) هرتن دلار600
57199میلگرد ساده (باهرسایزی) (99/11/27 - 2021/02/15) هرتن دلار680
57200ورق آهن گرم (غیرممزوج) (99/11/27 - 2021/02/15) هرتن دلار690
57201ورق آهن سرد (غیرممزوج) (99/11/27 - 2021/02/15) هرتن دلار825
57202قراضه فولادی (99/11/29 - 2021/02/17) هرتن دلار275
57203پودر بهبود دهنده ماست همزدههرکیلوگرمدلار1.25
57204رب انار هرکیلوگرمدلار1
57205کنسانتره انار هرکیلوگرمدلار1.2
57206قطعات فلزی و پلاستیکی تخت بیمارستانی هرکیلوگرمدلار1.5
57207شیشه فلوت فله هرتن دلار120
57208شیشه فلوت در بسته بندی هرتن دلار140
57209پارافین مایع به صورت فله هرکیلوگرمدلار610
57210پارافین مایع به صورت بشکههرکیلوگرمدلار650
57211رب گوجه فرنگی قوطی 800 گرمی درب ایزی اوپن هرعدددلار0.5
57212رب گوجه فرنگی قوطی 800 گرمی درب ساده هرعدددلار0.45
57213رب گوجه فرنگی قوطی 400 گرمی درب ایزی اوپن هرعدددلار0.3
57214رب گوجه فرنگی قوطی 400 گرمی درب سادههرعدددلار0.25
57215رب گوجه فرنگی قوطی 4300 گرمی درب ایزی اوپن هرعدددلار2
57216رب گوجه فرنگی قوطی 4300 گرمی درب سادههرعدددلار1.8
57217رب گوجه فرنگی شیشه 700 گرمی هرعدددلار0.45
57218رب گوجه فرنگی اسپتیک بریکس 36-38هرتن دلار470
57219اکسید مولیبدن =درصد مولیبدن محتوی*(ضریب تبدیل پوند وزنی به کیلوگرم) 2/20462 * ارزش کالا (فوریه 2021) هرپوند وزنی دلار11.918
57220فرومولیبدن =درصد مولیبدن محتوی * ارزش کالا (فوریه 2021) هرکیلوگرمدلار27.925
5722127111190C3+هرتن دلار355.756
5722229024100ارتوزایلنهرتن دلار746.260625
5722328030000دوده صنعتیهرتن دلار620
5722429025000استایرن منومرهرتن دلار1186.645
57225اتیل بنزنهرتن دلار949.316
5722629029000آروماتیک سنگینهرتن دلار596.69405
5722729029000آروماتیک سنگین(حاصل از پالایشگاه نفت و پتروشیمی)هرتن دلار571.6625
5722829173500انیدرید فتالیکهرتن دلار856.1115
5722929091900MTBEهرتن دلار690.85
5723029022000بنزنهرتن دلار826.5
57231290123001-بوتنهرتن دلار605
5723229173600اسید ترفتالیکهرتن دلار747.1275
5723328141000آمونیاک (مایع)هرتن دلار157.396
5723431021000اوره گرانولههرتن دلار200.3835
5723531021000اوره پریلهرتن دلار205.105
5723629051490ایزوبوتانولهرتن دلار1281.17475
5723729094900تری اتیلن گلایکولهرتن دلار520
5723838170010آلکیل بنزن خطیهرتن دلار1230.25
5723929023000تولوئنهرتن دلار686.375
5724040022000پلی بوتادین رابرهرتن دلار1710.30875
5724140022000PBR 1220هرتن دلار1710.30875
57242400220001210S پلی بوتادین رابرهرتن دلار1805.30875
5724340022000PBR 1202هرتن دلار1805.30875
5724440023900PBR NEAR PRIMEهرتن دلار840
5724527111990برش سنگینهرتن دلار351.3005
57246آرماتیک سنگین ضایعاتیهرتن دلار293.512
5724727111290برش پروپان(به جز بنزین و گازوئیل)هرتن دلار406.25
5724827111390برش بوتان(C4 RAFFINATE)هرتن دلار220
57249PBR OFFهرتن دلار780
57250290124001و3 بوتادینهرتن دلار796.1
57251C6-CUTهرتن دلار320
5725227075000C7-C9هرتن دلار280
5725329029000بنزین پیرولیزهرتن دلار452.9125
57254هیدروکربن هیدروژنه شده (PGH)هرتن دلار361
5725529024300پارازایلینهرتن دلار759.1735
5725629221500تری اتانول آمینهرتن دلار951.235
5725731053000دی آمونیوم فسفاتهرتن دلار415.625
5725829029000زایلین مخلوطهرتن دلار663.49824
5725929336100کریستال ملامینهرتن دلار1393.707
5726029291010تولوئن دی ایزو سیانات (TDI)هرتن دلار2718.425
5726129051100متانولهرتن دلار238.355
5726239093100متیلن دی فنیل دی ایزوسیانات MDI پلیمریهرتن دلار3151.625
5726329291020متیلن دی فنیل دی ایزوسیانات MDI خالصهرتن دلار3035.25
5726429221110منو اتانول آمینهرتن دلار921.557
5726529221220دی اتانول آمینهرتن دلار991.8
5726629053100منو اتیلن گلایکولهرتن دلار718.77
5726729094100دی اتیلن گلایکولهرتن دلار761.0925
57268TEG OFF GRADEهرتن دلار117
57269محلول در آب 28151200سود کاستیکهرتن دلار86.165
5727029153200منومر وینیل استاتهرتن دلار1700.025
5727129011000پنتان پلاسهرتن دلار465.725625
57272 31023000 (حتی محلول در آب) نیترات آمونیوم کشاورزیهرتن دلار192.375
5727339033000اکریلونیتریل بوتادین استایرن 75 - گرید طبیعیهرتن دلار2408.9625
5727439033000اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعیهرتن دلار2386.02
5727539033000اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150هرتن دلار2386.02
5727639033000اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0157هرتن دلار2386.02
5727739033000اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0157W2901هرتن دلار2452.52
5727840021900استایرن بوتادین رابر تیره 1500هرتن دلار1830.24625
5727940021900استایرن بوتادین رابر روشن 1502هرتن دلار1866.48875
5728040021900SBR 1712هرتن دلار1802.98125
57281لاتکسهرتن دلار525.51625
572823907PET N آمورف هرتن دلار996.524825
572833907PET S آمورف هرتن دلار1006.580575
572843907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG730Nهرتن دلار1016.636325
572853907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG730Sهرتن دلار1037.7534
572863907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG760Nهرتن دلار1020.658625
572873907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG760Sهرتن دلار1041.7757
572883907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG780Nهرتن دلار1025.6865
572893907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG780Sهرتن دلار1046.803575
572903907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG800Nهرتن دلار1041.7757
572913907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG800Sهرتن دلار1072.948525
572923907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG820Nهرتن دلار1065.9095
572933907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG820Sهرتن دلار1098.0879
572943907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG840Nهرتن دلار1074.959675
572953907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG840Sهرتن دلار1107.138075
572963907پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG620Nهرتن دلار988.2185
572973907پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG620Sهرتن دلار978.8515
5729839076010پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD-SB Nهرتن دلار1005.0791
5729939076010پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD-SB Sهرتن دلار1035.0535
5730039076010پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD Nهرتن دلار976.0414
5730139076010پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD Sهرتن دلار996.6488
5730239076010پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640Nهرتن دلار974.168
573033907پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640Sهرتن دلار993.8387
573043907پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640HB Nهرتن دلار1009.7626
573053907پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640HB Sهرتن دلار1040.6737
573063907پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپربرایت TG620SB Nهرتن دلار974.168
573073907پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپربرایت TG620SB Sهرتن دلار983.535
573083907پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپر برایت TG640SB Nهرتن دلار1002.269
573093907پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپربرایت TG640SB Sهرتن دلار1032.2434
573103901پلی اتیلن سبک خطی 0209AAهرتن دلار1241.8126875
573113901پلی اتیلن سبک خطی 0209KJهرتن دلار1246.5626875
57312390110-390120پلی اتیلن سبک خطی 0220AAهرتن دلار1241.8126875
573133901پلی اتیلن سبک خطی 0220KJهرتن دلار1256.0626875
573143901پلی اتیلن سبک خطی 0410AAهرتن دلار1241.8126875
573153901پلی اتیلن سبک خطی 22501AAهرتن دلار1241.8126875
573163901پلی اتیلن سبک خطی 22501KJهرتن دلار1246.5626875
573173901پلی اتیلن سبک خطی 22B01هرتن دلار1241.8126875
573183901پلی اتیلن سبک خطی 22B02هرتن دلار1241.8126875
57319پلی اتیلن سبک خطی 22B02 (پودر)هرتن دلار1204.558306875
573203901پلی اتیلن سبک خطی 22B03هرتن دلار1241.8126875
573213901پلی اتیلن سبک خطی 22B01KJهرتن دلار1246.5626875
573223901پلی اتیلن سبک خطی 22B02KJهرتن دلار1246.5626875
573233901پلی اتیلن سبک خطی 235F6هرتن دلار1260.8126875
5732439011010پلی اتیلن سبک خطی دورانی 32604UVهرتن دلار1049.065525
5732539011030پلی اتیلن سبک فیلم LFI 2130هرتن دلار1509.0712
5732639011030پلی اتیلن سبک فیلم 0075هرتن دلار1436.5197
5732739011030پلی اتیلن سبک فیلم LFI 2119هرتن دلار1436.5197
5732839011030پلی اتیلن سبک فیلم 0200هرتن دلار1436.5197
5732939011030پلی اتیلن سبک فیلم 2004TC00هرتن دلار1436.5197
5733039011030پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00هرتن دلار1538.0918
5733139011030پلی اتیلن سبک فیلم 2420F3هرتن دلار1538.0918
5733239011030پلی اتیلن سبک فیلم 2420F8هرتن دلار1436.5197
5733339011030پلی اتیلن سبک فیلم 2101TN47هرتن دلار1436.5197
5733439011030پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00هرتن دلار1436.5197
5733539011030پلی اتیلن سبک فیلم 2404TC47هرتن دلار1436.5197
5733639011030پلی اتیلن سبک فیلم 2420Dهرتن دلار1509.0712
5733739011030پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02هرتن دلار1436.5197
5733839011030پلی اتیلن سبک فیلم 2420Fهرتن دلار1436.5197
5733939011030پلی اتیلن سبک فیلم 2420Hهرتن دلار1436.5197
5734039011030پلی اتیلن سبک فیلم 2420Kهرتن دلار1436.5197
5734139011030پلی اتیلن سبک فیلم 2426F8هرتن دلار1441.2697
5734239011040پلی اتیلن سبک تزریقی 1922Tهرتن دلار1480.0506
5734339011030پلی اتیلن سبک فیلم LFI 2047Aهرتن دلار1450.7697
5734439012090پلی اتیلن سنگین اکستروژن 6366Mهرتن دلار1137.6076625
5734539012090پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 (PE100)هرتن دلار1165.4925375
5734639012090پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 (PE80)هرتن دلار1137.6076625
5734739012090پلی اتیلن سنگین اکستروژن HEX4460 (PE80)هرتن دلار1142.3576625
5734839012090پلی اتیلن سنگین اکستروژنCRP100Nهرتن دلار1196.894835
5734939012090پلی اتیلن سنگین اکستروژنARM CRP100 blackهرتن دلار1297.758425
5735039012040پلی اتیلن سنگین بادی 0035هرتن دلار1147.31595
5735139012040پلی اتیلن سنگین بادی 5020هرتن دلار1147.31595
5735239012040پلی اتیلن سنگین بادی B8200هرتن دلار1147.31595
5735339012040پلی اتیلن سنگین بادی BL3هرتن دلار1147.31595
5735439012040پلی اتیلن سنگین بادی BL4هرتن دلار1147.31595
5735539012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 2208Jهرتن دلار1022.361975
5735639012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 2200Jهرتن دلار1003.361975
5735739012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 4440EAهرتن دلار1026.046075
5735839012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 4440UAهرتن دلار1023.83875
5735939012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030EAهرتن دلار1036.6293125
5736039012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030SAهرتن دلار1044.315525
5736139012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 5218EAهرتن دلار1003.361975
5736239012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 5218UAهرتن دلار1022.361975
5736339012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502هرتن دلار1054.5539125
5736439012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502SUهرتن دلار1073.5539125
5736539012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505هرتن دلار1003.361975
5736639012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505UVهرتن دلار1022.361975
5736739012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 52511هرتن دلار1003.361975
5736839012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518هرتن دلار1003.361975
5736939012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518UVهرتن دلار1022.361975
5737039012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04هرتن دلار1003.361975
5737139012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 5620EAهرتن دلار1003.361975
5737239012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030SAهرتن دلار1044.315525
5737339012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 6040EAهرتن دلار1003.361975
5737439012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 6040UAهرتن دلار940.454875
5737539012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505هرتن دلار1003.361975
5737639012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507هرتن دلار1003.361975
5737739012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507UVهرتن دلار1022.361975
5737839012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505UVهرتن دلار1022.361975
5737939012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 6070EAهرتن دلار1003.361975
5738039012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 6070UAهرتن دلار991.6468125
5738139012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 60511هرتن دلار1003.361975
5738239012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 60511UVهرتن دلار1022.361975
5738339012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UVهرتن دلار1022.361975
5738439012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07هرتن دلار1003.361975
5738539012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N11UVهرتن دلار1022.361975
5738639012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UVهرتن دلار1022.361975
5738739012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 52B18UVهرتن دلار1022.361975
5738839012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04UVهرتن دلار1022.361975
5738939012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N18هرتن دلار1003.361975
5739039012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N18UVهرتن دلار1022.361975
5739139012030پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500هرتن دلار1003.361975
5739239012030پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500UAهرتن دلار1022.361975
5739339012030پلی اتیلن سنگین تزریقی I3هرتن دلار1003.361975
5739439012030پلی اتیلن سنگین تزریقی I3UVهرتن دلار1022.361975
5739539012030پلی اتیلن سنگین تزریقی I4هرتن دلار1003.361975
5739639012030پلی اتیلن سنگین تزریقی I4UVهرتن دلار1022.361975
5739739012090پلی اتیلن سنگین دورانی 3840هرتن دلار1102.7923
5739839012090پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UAهرتن دلار1102.7923
5739939012090پلی اتیلن سنگین دورانی 38504UVهرتن دلار1102.7923
5740039012020پلی اتیلن سنگین فیلم 7000Fهرتن دلار1093.925
5740139012020پلی اتیلن سنگین فیلم EX2هرتن دلار1131.925
5740239012020پلی اتیلن سنگین فیلم EX5هرتن دلار1093.925
5740339012020پلی اتیلن سنگین فیلم HFI 5110هرتن دلار1093.925
5740439012020پلی اتیلن سنگین فیلم MFI 3713هرتن دلار1141.425
5740539012020پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای HD48BF7هرتن دلار1109.6
5740639012020پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای HD50B01هرتن دلار1109.6
5740739012020پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای 5000Sهرتن دلار1131.925
5740834049000پلی اتیلن سنگین LMPهرتن دلار748.475
5740934049000پلی اتیلن سنگین PEWAXهرتن دلار410.61834
5741039031190EPS Oversize پلی استایرن انبساطیهرتن دلار886.07925
5741139031190EPS SuperFine پلی استایرن انبساطیهرتن دلار669.1241875
5741239031190EPS 100-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1423.563125
5741339031190EPS 200-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1423.563125
5741439031190EPS 300-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1423.563125
5741539031190EPS 400-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1416.53075
5741639031190EPS 500-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1360.0865
5741739031190EPS Fine پلی استایرن انبساطیهرتن دلار802.949025
5741839031190پلی استایرن انبساطی 100هرتن دلار1476.79875
5741939031190پلی استایرن انبساطی 200هرتن دلار1476.79875
5742039031190پلی استایرن انبساطی 300هرتن دلار1476.79875
5742139031190پلی استایرن انبساطی 400هرتن دلار1399.442625
5742239031190پلی استایرن انبساطی 500هرتن دلار1338.248375
5742339031910پلی استایرن معمولی 1160هرتن دلار1281.1149
5742439031910پلی استایرن معمولی 1460هرتن دلار1352.28795
5742539031910پلی استایرن معمولی 1540هرتن دلار1381.5945
5742639031910پلی استایرن معمولی 1551هرتن دلار1381.5945
5742739031910پلی استایرن معمولی MP08هرتن دلار1381.5945
5742839031190پلی استایرن انبساطی 100هرتن دلار1476.79875
5742939031190پلی استایرن انبساطی 200هرتن دلار1476.79875
5743039031190پلی استایرن انبساطی 300هرتن دلار1476.79875
5743139031190پلی استایرن انبساطی 400هرتن دلار1399.442625
5743239031190پلی استایرن انبساطی SE 350هرتن دلار1357.248375
5743339031190SE 150 پلی استایرن انبساطیهرتن دلار1416.53075
5743439031190پلی استایرن انبساطی 500هرتن دلار1338.248375
5743539031190پلی استایرن انبساطی W500هرتن دلار1296.054125
5743639031190EPS Oversize پلی استایرن انبساطیهرتن دلار886.07925
5743739031190EPS Fine پلی استایرن انبساطیهرتن دلار802.949025
5743839031190EPS SuperFine پلی استایرن انبساطیهرتن دلار669.1241875
5743939031190Fine پلی استایرن انبساطیهرتن دلار802.949025
5744039031190EPS 100-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1423.563125
5744139031190EPS 200-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1423.563125
5744239031190EPS 300-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1423.563125
5744339031190EPS 400-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1416.53075
5744439031190EPS 500-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1360.0865
5744539031190R-200 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1476.79875
5744639031190R-300 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1476.79875
5744739031190R-310 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1476.79875
5744839031190R-400 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1399.442625
5744939031110F-100 پلی استایرن انبساطی نسوز هرتن دلار1458.725
5745039031110F-200 پلی استایرن انبساطی نسوز هرتن دلار1458.725
5745139031110F-300 پلی استایرن انبساطی دیرسوز هرتن دلار1458.725
5745239031110F-400 پلی استایرن انبساطی نسوز هرتن دلار1399.442625
5745339031190F-105 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1434.975
5745439031190F-205 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1385.377875
5745539031190F-305 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1434.975
5745639031190F-405 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1337.877875
5745739031190R-220 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1323.627875
5745839031190R-320 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1323.627875
5745939031190R-420 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1276.127875
5746039031190R-410 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1276.127875
5746139031190FP300 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار660
5746239031190FP600 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار660
5746339031920پلی استایرن مقاوم 7240هرتن دلار1725.8175
574643902PP ARP 230 پلی پروپیلن شیمیایی هرتن دلار1981.86245
574653902PP EP2X CE پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1981.86245
574663902PP EP2X CI پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1981.86245
574673902PP R 40 پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1981.86245
574683902PP R 60 پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار1981.86245
574693902PP R270G پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار2010.36245
574703902RPX 345Sپلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار2043.61245
574713902ZR 340R پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار2010.36245
574723902ZR348T پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار2043.61245
574733902پلی پروپیلن پزشکی V30GAهرتن دلار1898.319925
574743902پلی پروپیلن شیمیایی EP1X35AFهرتن دلار1856.46245
574753902پلی پروپیلن شیمیایی EP332Lهرتن دلار1846.96245
574763902پلی پروپیلن شیمیایی EP440Gهرتن دلار1981.86245
574773902پلی پروپیلن شیمیایی EP440Lهرتن دلار1981.86245
574783902پلی پروپیلن شیمیایی EP548Rهرتن دلار1981.86245
574793902پلی پروپیلن شیمیایی EPC40Rهرتن دلار1981.86245
574803902پلی پروپیلن شیمیایی RP340Rهرتن دلار2010.36245
574813902EPX 3130UV پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار2065.46245
574823902EPX 548 T پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار2006.56245
574833902پلی پروپیلن شیمیایی HP500Jهرتن دلار#N/A
574843902پلی پروپیلن شیمیایی MR230Cهرتن دلار1981.86245
574853902پلی پروپیلن شیمیایی T30Gهرتن دلار1846.96245
574863902پلی پروپیلن شیمیایی T31SEهرتن دلار1846.96245
5748739021030پلی پروپیلن نساجی X30Gهرتن دلار1846.96245
574883902پلی پروپیلن شیمیایی ZB332Cهرتن دلار1981.86245
574893902پلی پروپیلن شیمیایی ZB332Lهرتن دلار1981.86245
574903902پلی پروپیلن شیمیایی ZB445Lهرتن دلار2040.76245
574913902پلی پروپیلن شیمیایی ZH500Mهرتن دلار1846.96245
574923902پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MAهرتن دلار1908.71245
574933902پلی پروپیلن شیمیایی ZR230Cهرتن دلار1981.86245
5749439021020HP422H پلی پروپیلن فیلمهرتن دلار1915.534875
5749539021020پلی پروپیلن فیلم HP525Jهرتن دلار1925.034875
5749639021020ZH 422 H پلی پروپیلن فیلمهرتن دلار1915.534875
5749739021020پلی پروپیلن فیلم ZH525Jهرتن دلار1925.034875
5749839021020پلی پروپیلن فیلم ZH520Jهرتن دلار1925.034875
5749939021030پلی پروپیلن نساجی C30Sهرتن دلار1846.96245
5750039021030CR380 پلی پروپیلن نساجیهرتن دلار1880.21245
5750139021030پلی پروپیلن نساجی F30Gهرتن دلار1846.96245
5750239021030HP 502P پلی پروپیلن نساجیهرتن دلار1846.96245
5750339021030پلی پروپیلن نساجی HP510Lهرتن دلار1846.96245
5750439021030پلی پروپیلن نساجی HP550Jهرتن دلار1846.96245
5750539021030پلی پروپیلن نساجی HP552Rهرتن دلار1846.96245
5750639021030ZH 552R پلی پروپیلن نساجیهرتن دلار1846.96245
5750739021030پلی پروپیلن نساجی HP554Pهرتن دلار1846.96245
5750839021030HP 564 S پلی پروپیلن نساجیهرتن دلار1937.21245
5750939021030پلی پروپیلن نساجی HP565Sهرتن دلار1960.069925
5751039021030پلی پروپیلن نساجی PYI250هرتن دلار1846.96245
5751139021030پلی پروپیلن نساجی RG1101Pهرتن دلار1846.96245
5751239021030پلی پروپیلن نساجی RG1101Sهرتن دلار1846.96245
5751339021030پلی پروپیلن نساجی RG1101XNهرتن دلار1846.96245
5751439021030پلی پروپیلن نساجی RG1101XPهرتن دلار1846.96245
5751539021030پلی پروپیلن نساجی RG1101XSهرتن دلار1846.96245
5751639021030پلی پروپیلن نساجی RG1101XXRهرتن دلار1846.96245
5751739021030پلی پروپیلن نساجی RG1102Hهرتن دلار1846.96245
5751839021030پلی پروپیلن نساجی RG1102Lهرتن دلار1846.96245
5751939021030پلی پروپیلن نساجی RG1102XKهرتن دلار1846.96245
5752039021030پلی پروپیلن فیلم RG1104Kهرتن دلار1925.034875
5752139021030پلی پروپیلن شیمیایی RG3212Eهرتن دلار1981.86245
5752239021030پلی پروپیلن نساجی SF060هرتن دلار1846.96245
5752339021030پلی پروپیلن نساجی FI160هرتن دلار1846.96245
5752439021030پلی پروپیلن نساجی SIF030هرتن دلار1846.96245
5752539021030پلی پروپیلن نساجی V30Gهرتن دلار1846.96245
5752639021030پلی پروپیلن نساجی V30Sهرتن دلار1846.96245
5752739021030پلی پروپیلن نساجی V30Sهرتن دلار1846.96245
5752839021030پلی پروپیلن نساجی V79Gهرتن دلار1846.96245
5752939021030پلی پروپیلن نساجی V79Sهرتن دلار1846.96245
5753039021030پلی پروپیلن نساجی Z30Gهرتن دلار1846.96245
5753139021030پلی پروپیلن نساجی Z30Sهرتن دلار1846.96245
5753239021030پلی پروپیلن نساجی ZH510Lهرتن دلار1846.96245
5753339021030پلی پروپیلن نساجی ZH550Jهرتن دلار1846.96245
5753439021099ZB548R پلی پروپیلن تزریقیهرتن دلار1981.86245
5753539021099ZB548T پلی پروپیلن تزریقیهرتن دلار2006.56245
575363902پلی پروپیلن شیمیایی ZB432Lهرتن دلار1981.86245
575373902پلی پروپیلن شیمیایی ZB440Lهرتن دلار1981.86245
575383902پلی پروپیلن شیمیایی ZB445Lهرتن دلار2040.76245
5753939074000PGPC 0407 پلی کربناتهرتن دلار3339.25
5754039074000پلی کربنات PGPC 1012هرتن دلار3339.25
5754139074000PGPC 0712 پلی کربناتهرتن دلار3339.25
5754239074000پلی کربنات PGPC 0710هرتن دلار3339.25
5754339074000PGPC 1218 پلی کربناتهرتن دلار3339.25
5754439074000PGPC 1822 پلی کربناتهرتن دلار3339.25
5754539074000PGPC 2230 پلی کربناتهرتن دلار3339.25
575463904پلی وینیل کلراید E6834هرتن دلار1812.6
575473904پلی وینیل کلراید E7242هرتن دلار1734.7475
575483904پلی وینیل کلراید E7244هرتن دلار1734.7475
575493904پلی وینیل کلراید S57هرتن دلار1543.63125
575503904پلی وینیل کلراید S60هرتن دلار1514.22875
575513904پلی وینیل کلراید S6058هرتن دلار1514.22875
575523904پلی وینیل کلراید S65هرتن دلار1440.7225
575533904پلی وینیل کلراید S7054هرتن دلار1587.735
575543904پلی وینیل کلراید S6532هرتن دلار1440.7225
575553904پلی وینیل کلراید S6558هرتن دلار1440.7225
575563904پلی وینیل کلراید S7042هرتن دلار1587.735
575573904پلی وینیل کلراید S65هرتن دلار1440.7225
575583904پلی وینیل کلراید S6532هرتن دلار1440.7225
575593904پلی وینیل کلراید S6558هرتن دلار1440.7225
57560بنزین اکتان 87 هرتن دلار315.5
57561بنزین اکتان 91 یورو 4هرتن دلار342.8
57562بنزین سوپر اکتان 95 یورو 5هرتن دلار357.9
57563نفت گاز 10>Sهرتن دلار336.6
57564نفت گاز S>2500 و S<5000هرتن دلار285.6
57565نفت گاز S>5000هرتن دلار333.3
57566نفت کوره 180هرتن دلار256
57567نفت کوره 280هرتن دلار240.8
57568نفت کوره 380 هرتن دلار230.8
57569سوخت هوایی هرتن دلار293.9
57570نفت سفید هرتن دلار283.7
57571پروپان هرتن دلار314
57572بوتان هرتن دلار323
57573نفتا هرتن دلار256.3
57574بنزین اکتان 87 هرتن دلار374.7
57575بنزین اکتان 91 یورو 4هرتن دلار336
57576بنزین سوپر اکتان 95 یورو 5هرتن دلار364.7
57577نفت گاز 10>Sهرتن دلار335.5
57578نفت گاز S>2500 و S<5000هرتن دلار272.1
57579نفت گاز S>5000هرتن دلار327.3
57580نفت کوره 180هرتن دلار256.3
57581نفت کوره 280هرتن دلار249.1
57582نفت کوره 380 هرتن دلار244.3
57583سوخت هوایی هرتن دلار308.5
57584نفت سفید هرتن دلار298.3
57585پروپان هرتن دلار359
57586بوتان هرتن دلار369
57587نفتا هرتن دلار299.8
5758827111190C3+هرتن دلار355.756
5758929024100ارتوزایلنهرتن دلار731.23875
5759028030000دوده صنعتیهرتن دلار750
5759129025000استایرن منومرهرتن دلار1148.645
57592اتیل بنزنهرتن دلار918.916
5759329029000آروماتیک سنگینهرتن دلار612.55145
5759429029000آروماتیک سنگین(حاصل از پالایشگاه نفت و پتروشیمی)هرتن دلار587.9835
5759529173500انیدرید فتالیکهرتن دلار849.68
5759629091900MTBEهرتن دلار714.9375
5759729022000بنزنهرتن دلار809.2765
57598290123001-بوتنهرتن دلار605
5759929173600اسید ترفتالیکهرتن دلار743.1375
5760028141000آمونیاک (مایع)هرتن دلار211.546
5760131021000اوره گرانولههرتن دلار200.3835
5760231021000اوره پریلهرتن دلار205.105
5760329051490ایزوبوتانولهرتن دلار1379.49975
5760429094900تری اتیلن گلایکولهرتن دلار520
5760538170010آلکیل بنزن خطیهرتن دلار1230.25
5760629023000تولوئنهرتن دلار689.0825
5760740022000پلی بوتادین رابرهرتن دلار1777.99625
5760840022000PBR 1220هرتن دلار1777.99625
57609400220001210S پلی بوتادین رابرهرتن دلار1872.99625
5761040022000PBR 1202هرتن دلار1872.99625
5761140023900PBR NEAR PRIMEهرتن دلار840
5761227111990برش سنگینهرتن دلار370.19125
57613آرماتیک سنگین ضایعاتیهرتن دلار309.336
5761427111290برش پروپان(به جز بنزین و گازوئیل)هرتن دلار406.25
5761527111390برش بوتان(C4 RAFFINATE)هرتن دلار220
57616PBR OFFهرتن دلار780
57617290124001و3 بوتادینهرتن دلار924.35
57618C6-CUTهرتن دلار320
5761927075000C7-C9هرتن دلار280
5762029029000بنزین پیرولیزهرتن دلار469.2335
57621هیدروکربن هیدروژنه شده (PGH)هرتن دلار361
5762229024300پارازایلینهرتن دلار760.5985
5762329221500تری اتانول آمینهرتن دلار964.155
5762431053000دی آمونیوم فسفاتهرتن دلار480.7
5762529029000زایلین مخلوطهرتن دلار654.2688
5762629336100کریستال ملامینهرتن دلار1392.7095
5762729291010تولوئن دی ایزو سیانات (TDI)هرتن دلار2765.925
5762829051100متانولهرتن دلار232.655
5762939093100متیلن دی فنیل دی ایزوسیانات MDI پلیمریهرتن دلار3175.375
5763029291020متیلن دی فنیل دی ایزوسیانات MDI خالصهرتن دلار3082.75
5763129221110منو اتانول آمینهرتن دلار970.52475
5763229221220دی اتانول آمینهرتن دلار1008.9
5763329053100منو اتیلن گلایکولهرتن دلار672.81375
5763429094100دی اتیلن گلایکولهرتن دلار781.0425
57635TEG OFF GRADEهرتن دلار117
57636محلول در آب 28151200سود کاستیکهرتن دلار92.1025
5763729153200منومر وینیل استاتهرتن دلار1757.025
5763829011000پنتان پلاسهرتن دلار479.598475
57639 31023000 (حتی محلول در آب) نیترات آمونیوم کشاورزیهرتن دلار197.125
5764039033000اکریلونیتریل بوتادین استایرن 75 - گرید طبیعیهرتن دلار2408.9625
5764139033000اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعیهرتن دلار2386.02
5764239033000اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150هرتن دلار2386.02
5764339033000اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0157هرتن دلار2386.02
5764439033000اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0157W2901هرتن دلار2452.52
5764540021900استایرن بوتادین رابر تیره 1500هرتن دلار1950.18375
5764640021900استایرن بوتادین رابر روشن 1502هرتن دلار1988.80125
5764740021900SBR 1712هرتن دلار1927.66875
57648لاتکسهرتن دلار559.95375
576493907PET N آمورف هرتن دلار1005.939325
576503907PET S آمورف هرتن دلار1016.090075
576513907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG730Nهرتن دلار1026.240825
576523907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG730Sهرتن دلار1047.5574
576533907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG760Nهرتن دلار1030.301125
576543907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG760Sهرتن دلار1051.6177
576553907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG780Nهرتن دلار1035.3765
576563907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG780Sهرتن دلار1056.693075
576573907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG800Nهرتن دلار1051.6177
576583907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG800Sهرتن دلار1083.085025
576593907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG820Nهرتن دلار1075.9795
576603907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG820Sهرتن دلار1108.4619
576613907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG840Nهرتن دلار1085.115175
576623907پلی اتیلن ترفتالات بطری BG840Sهرتن دلار1117.597575
576633907پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG620Nهرتن دلار1003.25225
576643907پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG620Sهرتن دلار993.74275
5766539076010پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD-SB Nهرتن دلار1020.36935
5766639076010پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD-SB Sهرتن دلار1050.79975
5766739076010پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD Nهرتن دلار990.8899
5766839076010پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD Sهرتن دلار1011.8108
5766939076010پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640Nهرتن دلار988.988
576703907پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640Sهرتن دلار1008.95795
576713907پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640HB Nهرتن دلار1025.1241
576723907پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640HB Sهرتن دلار1056.50545
576733907پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپربرایت TG620SB Nهرتن دلار988.988
576743907پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپربرایت TG620SB Sهرتن دلار998.4975
576753907پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپر برایت TG640SB Nهرتن دلار1017.5165
576763907پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپربرایت TG640SB Sهرتن دلار1047.9469
576773901پلی اتیلن سبک خطی 0209AAهرتن دلار1255.9201875
576783901پلی اتیلن سبک خطی 0209KJهرتن دلار1260.6701875
57679390110-390120پلی اتیلن سبک خطی 0220AAهرتن دلار1255.9201875
576803901پلی اتیلن سبک خطی 0220KJهرتن دلار1270.1701875
576813901پلی اتیلن سبک خطی 0410AAهرتن دلار1255.9201875
576823901پلی اتیلن سبک خطی 22501AAهرتن دلار1255.9201875
576833901پلی اتیلن سبک خطی 22501KJهرتن دلار1260.6701875
576843901پلی اتیلن سبک خطی 22B01هرتن دلار1255.9201875
576853901پلی اتیلن سبک خطی 22B02هرتن دلار1255.9201875
57686پلی اتیلن سبک خطی 22B02 (پودر)هرتن دلار1218.242581875
576873901پلی اتیلن سبک خطی 22B03هرتن دلار1255.9201875
576883901پلی اتیلن سبک خطی 22B01KJهرتن دلار1260.6701875
576893901پلی اتیلن سبک خطی 22B02KJهرتن دلار1260.6701875
576903901پلی اتیلن سبک خطی 235F6هرتن دلار1274.9201875
5769139011010پلی اتیلن سبک خطی دورانی 32604UVهرتن دلار1091.82265
5769239011030پلی اتیلن سبک فیلم LFI 2130هرتن دلار1535.5515
5769339011030پلی اتیلن سبک فیلم 0075هرتن دلار1462.43
5769439011030پلی اتیلن سبک فیلم LFI 2119هرتن دلار1462.43
5769539011030پلی اتیلن سبک فیلم 0200هرتن دلار1462.43
5769639011030پلی اتیلن سبک فیلم 2004TC00هرتن دلار1462.43
5769739011030پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00هرتن دلار1564.8001
5769839011030پلی اتیلن سبک فیلم 2420F3هرتن دلار1564.8001
5769939011030پلی اتیلن سبک فیلم 2420F8هرتن دلار1462.43
5770039011030پلی اتیلن سبک فیلم 2101TN47هرتن دلار1462.43
5770139011030پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00هرتن دلار1462.43
5770239011030پلی اتیلن سبک فیلم 2404TC47هرتن دلار1462.43
5770339011030پلی اتیلن سبک فیلم 2420Dهرتن دلار1535.5515
5770439011030پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02هرتن دلار1462.43
5770539011030پلی اتیلن سبک فیلم 2420Fهرتن دلار1462.43
5770639011030پلی اتیلن سبک فیلم 2420Hهرتن دلار1462.43
5770739011030پلی اتیلن سبک فیلم 2420Kهرتن دلار1462.43
5770839011030پلی اتیلن سبک فیلم 2426F8هرتن دلار1467.18
5770939011040پلی اتیلن سبک تزریقی 1922Tهرتن دلار1506.3029
5771039011030پلی اتیلن سبک فیلم LFI 2047Aهرتن دلار1476.68
5771139012090پلی اتیلن سنگین اکستروژن 6366Mهرتن دلار1169.7461625
5771239012090پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 (PE100)هرتن دلار1183.6886
5771339012090پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 (PE80)هرتن دلار1169.7461625
5771439012090پلی اتیلن سنگین اکستروژن HEX4460 (PE80)هرتن دلار1174.4961625
5771539012090پلی اتیلن سنگین اکستروژنCRP100Nهرتن دلار1215.58466
5771639012090پلی اتیلن سنگین اکستروژنARM CRP100 blackهرتن دلار1303.90255
5771739012040پلی اتیلن سنگین بادی 0035هرتن دلار1179.805
5771839012040پلی اتیلن سنگین بادی 5020هرتن دلار1179.805
5771939012040پلی اتیلن سنگین بادی B8200هرتن دلار1179.805
5772039012040پلی اتیلن سنگین بادی BL3هرتن دلار1179.805
5772139012040پلی اتیلن سنگین بادی BL4هرتن دلار1179.805
5772239012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 2208Jهرتن دلار1063.44235
5772339012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 2200Jهرتن دلار1044.44235
5772439012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 4440EAهرتن دلار1068.8032
5772539012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 4440UAهرتن دلار1065.7575
5772639012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030EAهرتن دلار1079.805625
5772739012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030SAهرتن دلار1087.07265
5772839012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 5218EAهرتن دلار1044.44235
5772939012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 5218UAهرتن دلار1063.44235
5773039012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502هرتن دلار1097.730225
5773139012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502SUهرتن دلار1116.730225
5773239012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505هرتن دلار1044.44235
5773339012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505UVهرتن دلار1063.44235
5773439012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 52511هرتن دلار1044.44235
5773539012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518هرتن دلار1044.44235
5773639012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518UVهرتن دلار1063.44235
5773739012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04هرتن دلار1044.44235
5773839012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 5620EAهرتن دلار1044.44235
5773939012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030SAهرتن دلار1087.07265
5774039012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 6040EAهرتن دلار1044.44235
5774139012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 6040UAهرتن دلار978.18175
5774239012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505هرتن دلار1044.44235
5774339012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507هرتن دلار1044.44235
5774439012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507UVهرتن دلار1063.44235
5774539012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505UVهرتن دلار1063.44235
5774639012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 6070EAهرتن دلار1044.44235
5774739012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 6070UAهرتن دلار1031.469625
5774839012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 60511هرتن دلار1044.44235
5774939012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 60511UVهرتن دلار1063.44235
5775039012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UVهرتن دلار1063.44235
5775139012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07هرتن دلار1044.44235
5775239012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N11UVهرتن دلار1063.44235
5775339012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UVهرتن دلار1063.44235
5775439012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 52B18UVهرتن دلار1063.44235
5775539012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04UVهرتن دلار1063.44235
5775639012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N18هرتن دلار1044.44235
5775739012030پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N18UVهرتن دلار1063.44235
5775839012030پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500هرتن دلار1044.44235
5775939012030پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500UAهرتن دلار1063.44235
5776039012030پلی اتیلن سنگین تزریقی I3هرتن دلار1044.44235
5776139012030پلی اتیلن سنگین تزریقی I3UVهرتن دلار1063.44235
5776239012030پلی اتیلن سنگین تزریقی I4هرتن دلار1044.44235
5776339012030پلی اتیلن سنگین تزریقی I4UVهرتن دلار1063.44235
5776439012090پلی اتیلن سنگین دورانی 3840هرتن دلار1146.3878
5776539012090پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UAهرتن دلار1146.3878
5776639012090پلی اتیلن سنگین دورانی 38504UVهرتن دلار1146.3878
5776739012020پلی اتیلن سنگین فیلم 7000Fهرتن دلار1128.6
5776839012020پلی اتیلن سنگین فیلم EX2هرتن دلار1166.6
5776939012020پلی اتیلن سنگین فیلم EX5هرتن دلار1128.6
5777039012020پلی اتیلن سنگین فیلم HFI 5110هرتن دلار1128.6
5777139012020پلی اتیلن سنگین فیلم MFI 3713هرتن دلار1176.1
5777239012020پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای HD48BF7هرتن دلار1144.028
5777339012020پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای HD50B01هرتن دلار1144.028
5777439012020پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای 5000Sهرتن دلار1166.6
5777534049000پلی اتیلن سنگین LMPهرتن دلار772.2
5777634049000پلی اتیلن سنگین PEWAXهرتن دلار422.246
5777739031190EPS Oversize پلی استایرن انبساطیهرتن دلار881.5905
5777839031190EPS SuperFine پلی استایرن انبساطیهرتن دلار665.686375
5777939031190EPS 100-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1451.6
5778039031190EPS 200-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1451.6
5778139031190EPS 300-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1451.6
5778239031190EPS 400-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1392.35325
5778339031190EPS 500-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1381.376
5778439031190EPS Fine پلی استایرن انبساطیهرتن دلار798.82365
5778539031190پلی استایرن انبساطی 100هرتن دلار1469.3175
5778639031190پلی استایرن انبساطی 200هرتن دلار1469.3175
5778739031190پلی استایرن انبساطی 300هرتن دلار1469.3175
5778839031190پلی استایرن انبساطی 400هرتن دلار1392.35325
5778939031190پلی استایرن انبساطی 500هرتن دلار1331.37275
5779039031910پلی استایرن معمولی 1160هرتن دلار1292.01615
5779139031910پلی استایرن معمولی 1460هرتن دلار1363.794825
5779239031910پلی استایرن معمولی 1540هرتن دلار1393.35075
5779339031910پلی استایرن معمولی 1551هرتن دلار1393.35075
5779439031910پلی استایرن معمولی MP08هرتن دلار1393.35075
5779539031190پلی استایرن انبساطی 100هرتن دلار1469.3175
5779639031190پلی استایرن انبساطی 200هرتن دلار1469.3175
5779739031190پلی استایرن انبساطی 300هرتن دلار1469.3175
5779839031190پلی استایرن انبساطی 400هرتن دلار1392.35325
5779939031190پلی استایرن انبساطی SE 350هرتن دلار1350.37275
5780039031190SE 150 پلی استایرن انبساطیهرتن دلار1409.6195
5780139031190پلی استایرن انبساطی 500هرتن دلار1331.37275
5780239031190پلی استایرن انبساطی W500هرتن دلار1289.39225
5780339031190EPS Oversize پلی استایرن انبساطیهرتن دلار881.5905
5780439031190EPS Fine پلی استایرن انبساطیهرتن دلار798.82365
5780539031190EPS SuperFine پلی استایرن انبساطیهرتن دلار665.686375
5780639031190Fine پلی استایرن انبساطیهرتن دلار798.82365
5780739031190EPS 100-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1451.6
5780839031190EPS 200-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1451.6
5780939031190EPS 300-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1451.6
5781039031190EPS 400-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1392.35325
5781139031190EPS 500-FR پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1381.376
5781239031190R-200 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1469.3175
5781339031190R-300 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1469.3175
5781439031190R-310 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1469.3175
5781539031190R-400 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1392.35325
5781639031110F-100 پلی استایرن انبساطی نسوز هرتن دلار1451.6
5781739031110F-200 پلی استایرن انبساطی نسوز هرتن دلار1451.6
5781839031110F-300 پلی استایرن انبساطی دیرسوز هرتن دلار1451.6
5781939031110F-400 پلی استایرن انبساطی نسوز هرتن دلار1392.35325
5782039031190F-105 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1427.85
5782139031190F-205 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1378.35975
5782239031190F-305 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1427.85
5782339031190F-405 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1330.85975
5782439031190R-220 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1316.60975
5782539031190R-320 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1316.60975
5782639031190R-420 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1269.10975
5782739031190R-410 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار1269.10975
5782839031190FP300 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار660
5782939031190FP600 پلی استایرن انبساطی هرتن دلار660
5783039031920پلی استایرن مقاوم 7240هرتن دلار1749.33
578313902PP ARP 230 پلی پروپیلن شیمیایی هرتن دلار2003.4227
578323902PP EP2X CE پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار2003.4227
578333902PP EP2X CI پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار2003.4227
578343902PP R 40 پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار2003.4227
578353902PP R 60 پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار2003.4227
578363902PP R270G پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار2031.9227
578373902RPX 345Sپلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار2065.1727
578383902ZR 340R پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار2031.9227
578393902ZR348T پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار2065.1727
578403902پلی پروپیلن پزشکی V30GAهرتن دلار1920.09155
578413902پلی پروپیلن شیمیایی EP1X35AFهرتن دلار1878.0227
578423902پلی پروپیلن شیمیایی EP332Lهرتن دلار1868.5227
578433902پلی پروپیلن شیمیایی EP440Gهرتن دلار2003.4227
578443902پلی پروپیلن شیمیایی EP440Lهرتن دلار2003.4227
578453902پلی پروپیلن شیمیایی EP548Rهرتن دلار2003.4227
578463902پلی پروپیلن شیمیایی EPC40Rهرتن دلار2003.4227
578473902پلی پروپیلن شیمیایی RP340Rهرتن دلار2031.9227
578483902EPX 3130UV پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار2087.0227
578493902EPX 548 T پلی پروپیلن شیمیاییهرتن دلار2028.1227
578503902پلی پروپیلن شیمیایی HP500Jهرتن دلار#N/A
578513902پلی پروپیلن شیمیایی MR230Cهرتن دلار2003.4227
578523902پلی پروپیلن شیمیایی T30Gهرتن دلار1868.5227
578533902پلی پروپیلن شیمیایی T31SEهرتن دلار1868.5227
5785439021030پلی پروپیلن نساجی X30Gهرتن دلار1868.5227
578553902پلی پروپیلن شیمیایی ZB332Cهرتن دلار2003.4227
578563902پلی پروپیلن شیمیایی ZB332Lهرتن دلار2003.4227
578573902پلی پروپیلن شیمیایی ZB445Lهرتن دلار2062.3227
578583902پلی پروپیلن شیمیایی ZH500Mهرتن دلار1868.5227
578593902پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MAهرتن دلار1930.2727
578603902پلی پروپیلن شیمیایی ZR230Cهرتن دلار2003.4227
5786139021020HP422H پلی پروپیلن فیلمهرتن دلار1937.72925
5786239021020پلی پروپیلن فیلم HP525Jهرتن دلار1947.22925
5786339021020ZH 422 H پلی پروپیلن فیلمهرتن دلار1937.72925
5786439021020پلی پروپیلن فیلم ZH525Jهرتن دلار1947.22925
5786539021020پلی پروپیلن فیلم ZH520Jهرتن دلار1947.22925
5786639021030پلی پروپیلن نساجی C30Sهرتن دلار1868.5227
5786739021030CR380 پلی پروپیلن نساجیهرتن دلار1901.7727
5786839021030پلی پروپیلن نساجی F30Gهرتن دلار1868.5227
5786939021030HP 502P پلی پروپیلن نساجیهرتن دلار1868.5227
5787039021030پلی پروپیلن نساجی HP510Lهرتن دلار1868.5227
5787139021030پلی پروپیلن نساجی HP550Jهرتن دلار1868.5227
5787239021030پلی پروپیلن نساجی HP552Rهرتن دلار1868.5227
5787339021030ZH 552R پلی پروپیلن نساجیهرتن دلار1868.5227
5787439021030پلی پروپیلن نساجی HP554Pهرتن دلار1868.5227
5787539021030HP 564 S پلی پروپیلن نساجیهرتن دلار1958.7727
5787639021030پلی پروپیلن نساجی HP565Sهرتن دلار1981.84155
5787739021030پلی پروپیلن نساجی PYI250هرتن دلار1868.5227
5787839021030پلی پروپیلن نساجی RG1101Pهرتن دلار1868.5227
5787939021030پلی پروپیلن نساجی RG1101Sهرتن دلار1868.5227
5788039021030پلی پروپیلن نساجی RG1101XNهرتن دلار1868.5227
5788139021030پلی پروپیلن نساجی RG1101XPهرتن دلار1868.5227
5788239021030پلی پروپیلن نساجی RG1101XSهرتن دلار1868.5227
5788339021030پلی پروپیلن نساجی RG1101XXRهرتن دلار1868.5227
5788439021030پلی پروپیلن نساجی RG1102Hهرتن دلار1868.5227
5788539021030پلی پروپیلن نساجی RG1102Lهرتن دلار1868.5227
5788639021030پلی پروپیلن نساجی RG1102XKهرتن دلار1868.5227
5788739021030پلی پروپیلن فیلم RG1104Kهرتن دلار1947.22925
5788839021030پلی پروپیلن شیمیایی RG3212Eهرتن دلار2003.4227
5788939021030پلی پروپیلن نساجی SF060هرتن دلار1868.5227
5789039021030پلی پروپیلن نساجی FI160هرتن دلار1868.5227
5789139021030پلی پروپیلن نساجی SIF030هرتن دلار1868.5227
5789239021030پلی پروپیلن نساجی V30Gهرتن دلار1868.5227
5789339021030پلی پروپیلن نساجی V30Sهرتن دلار1868.5227
5789439021030پلی پروپیلن نساجی V30Sهرتن دلار1868.5227
5789539021030پلی پروپیلن نساجی V79Gهرتن دلار1868.5227
5789639021030پلی پروپیلن نساجی V79Sهرتن دلار1868.5227
5789739021030پلی پروپیلن نساجی Z30Gهرتن