بخش اول : فهرست ارزش گمرکی کالای صادراتی در سال ۹۹

بخش اول : فهرست ارزش گمرکی کالای صادراتی در سال ۹۹ :

در بخش زیر شما می توانید فهرست ارزش گمرکی کالاهای صادراتی در سال ۹۹ را جستجو نمایید.

در بخش زیر هر جدول نیز می توانید صفحات بعدی را مشاهده نمایید و همچنین تعداد نمایش در هر صفحه را در بخش بالای جدول به دلخواه انتخاب نمایید.

 توجه : بارگزاری جدول و نمایش بخش جستجو کمی طول می کشد لطفا شکیبا باشید …
ردیف ثبتیردیفکد تعرفهنام کالاواحددلارارزش گمرکی
93968026011150قیمت FOB کنسانتره سنگ آهن با عیار 65 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ96/12/28 الی 97/01/03)هرتن دلار69.5
93978026011150قیمت FOB کنسانتره سنگ آهن با عیار 66 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ96/12/28 الی 97/01/03)هرتن دلار71.4
93988026011150قیمت FOB کنسانتره سنگ آهن با عیار 67 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ96/12/28 الی 97/01/03)هرتن دلار73.4
93998026011200قیمت FOB گندله از کنسانتره آهن با عیار 65 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ96/12/28 الی 97/01/03)هرتن دلار79.5
94008026011200قیمت FOB گندله از کنسانتره آهن با عیار 66 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ96/12/28 الی 97/01/03)هرتن دلار81.4
94018026011200قیمت FOB گندله از کنسانتره آهن با عیار 67 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ96/12/28 الی 97/01/03)هرتن دلار83.4
940280260115000قیمت FOB نرمه گندله سنگ آهن از کنسانتره سنگ آهن با عیار 65 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ96/12/28 الی 97/01/03)هرتن دلار59.5
940380260115000قیمت FOB نرمه گندله سنگ آهن از کنسانتره سنگ آهن با عیار 66 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ96/12/28 الی 97/01/03)هرتن دلار61.4
940480260115000قیمت FOB نرمه گندله سنگ آهن از کنسانتره سنگ آهن با عیار 67 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ96/12/28 الی 97/01/03)هرتن دلار63.4
94058026011110قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی هماتیتی با عیار 56.55 (متوسط قیمت هفته از مورخ96/12/28 الی 97/01/03) هرتن دلار16.06
94068026011110قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی هماتیتی با عیار 57.56 (متوسط قیمت هفته از مورخ96/12/28 الی 97/01/03) هرتن دلار18.56
94078026011110قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی هماتیتی با عیار 58.57 (متوسط قیمت هفته از مورخ96/12/28 الی 97/01/03) هرتن دلار21.26
94088026011110قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی هماتیتی با عیار 59.58 (متوسط قیمت هفته از مورخ96/12/28 الی 97/01/03) هرتن دلار23.3
94098026011120قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی هماتیتی با عیار 60.59 (متوسط قیمت هفته از مورخ96/12/28 الی 97/01/03) هرتن دلار25.3
94108026011120قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی هماتیتی با عیار 61.60 (متوسط قیمت هفته از مورخ96/12/28 الی 97/01/03) هرتن دلار27.38
94118026011120قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی هماتیتی با عیار 62.61 (متوسط قیمت هفته از مورخ96/12/28 الی 97/01/03) هرتن دلار29.7
94128026011130قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 54.53 (متوسط قیمت هفته از مورخ96/12/28 الی 97/01/03) هرتن دلار18.2
94138026011130قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 55.54 (متوسط قیمت هفته از مورخ96/12/28 الی 97/01/03) هرتن دلار20.6
94148026011130قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 56.55 (متوسط قیمت هفته از مورخ96/12/28 الی 97/01/03) هرتن دلار22.9
94158026011130قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 57.56 (متوسط قیمت هفته از مورخ96/12/28 الی 97/01/03) هرتن دلار25.1
94168026011130قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 58.57 (متوسط قیمت هفته از مورخ96/12/28 الی 97/01/03) هرتن دلار27.1
94178026011130قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 59.58 (متوسط قیمت هفته از مورخ96/12/28 الی 97/01/03) هرتن دلار29.1
94188026011140قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 60.59 (متوسط قیمت هفته از مورخ96/12/28 الی 97/01/03) هرتن دلار31.3
94198026011140قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 61.60 (متوسط قیمت هفته از مورخ96/12/28 الی 97/01/03) هرتن دلار33.5
94208026011140قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 62.61 (متوسط قیمت هفته از مورخ96/12/28 الی 97/01/03) هرتن دلار35.7
94218126011150قیمت FOB کنسانتره سنگ آهن با عیار 65 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ97/01/06 الی 97/01/10)هرتن دلار66.14
94228126011150قیمت FOB کنسانتره سنگ آهن با عیار 66 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ97/01/06 الی 97/01/10)هرتن دلار67.48
94238126011150قیمت FOB کنسانتره سنگ آهن با عیار 67 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ97/01/06 الی 97/01/10)هرتن دلار69.48
94248126011200قیمت FOB گندله از کنسانتره آهن با عیار 65 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ97/01/06 الی 97/01/10)هرتن دلار76.14
94258126011200قیمت FOB گندله از کنسانتره آهن با عیار 66 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ97/01/06 الی 97/01/10)هرتن دلار77.48
94268126011200قیمت FOB گندله از کنسانتره آهن با عیار 67 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ97/01/06 الی 97/01/10)هرتن دلار79.48
942781260115000قیمت FOB نرمه گندله سنگ آهن از کنسانتره سنگ آهن با عیار 65 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ97/01/06 الی 97/01/10)هرتن دلار56.14
942881260115000قیمت FOB نرمه گندله سنگ آهن از کنسانتره سنگ آهن با عیار 66 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ97/01/06 الی 97/01/10)هرتن دلار57.48
942981260115000قیمت FOB نرمه گندله سنگ آهن از کنسانتره سنگ آهن با عیار 67 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ97/01/06 الی 97/01/10)هرتن دلار59.48
94308126011110قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی هماتیتی با عیار 56.55 (متوسط قیمت هفته از مورخ97/01/06 الی 97/01/10) هرتن دلار14.44
94318126011110قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی هماتیتی با عیار 57.56 (متوسط قیمت هفته از مورخ97/01/06 الی 97/01/10) هرتن دلار16.66
94328126011110قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی هماتیتی با عیار 58.57 (متوسط قیمت هفته از مورخ97/01/06 الی 97/01/10) هرتن دلار18.42
94338126011110قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی هماتیتی با عیار 59.58 (متوسط قیمت هفته از مورخ97/01/06 الی 97/01/10) هرتن دلار19.42
94348126011120قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی هماتیتی با عیار 60.59 (متوسط قیمت هفته از مورخ97/01/06 الی 97/01/10) هرتن دلار20.92
94358126011120قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی هماتیتی با عیار 61.60 (متوسط قیمت هفته از مورخ97/01/06 الی 97/01/10) هرتن دلار22.92
94368126011120قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی هماتیتی با عیار 62.61 (متوسط قیمت هفته از مورخ97/01/06 الی 97/01/10) هرتن دلار24.92
94378126011130قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 54.53 (متوسط قیمت هفته از مورخ97/01/06 الی 97/01/10) هرتن دلار15.56
94388126011130قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 55.54 (متوسط قیمت هفته از مورخ97/01/06 الی 97/01/10) هرتن دلار17.42
94398126011130قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 56.55 (متوسط قیمت هفته از مورخ97/01/06 الی 97/01/10) هرتن دلار19.42
94408126011130قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 57.56 (متوسط قیمت هفته از مورخ97/01/06 الی 97/01/10) هرتن دلار21.36
94418126011130قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 58.57 (متوسط قیمت هفته از مورخ97/01/06 الی 97/01/10) هرتن دلار23.36
94428126011130قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 59.58 (متوسط قیمت هفته از مورخ97/01/06 الی 97/01/10) هرتن دلار25.36
94438126011140قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 60.59 (متوسط قیمت هفته از مورخ97/01/06 الی 97/01/10) هرتن دلار27.32
94448126011140قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 61.60 (متوسط قیمت هفته از مورخ97/01/06 الی 97/01/10) هرتن دلار29.32
94458126011140قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 62.61 (متوسط قیمت هفته از مورخ97/01/06 الی 97/01/10) هرتن دلار31.22
9446نفت سفیدهر تندلار617.94
9447انواع نفتگازهر تندلار579.35
9448نفت کوره 180هر تندلار368.93
9449نفت کوره 380هر تندلار366.30
9450بنزین سوپر (RON=95)هر تندلار639.63
9451پروپانهر تندلار562.21
9452بوتان هر تندلار542.89
9453نفتا هر تندلار586.18
9454بنزین معمولی هر تندلار626.88
9455گوگرد کلوخه(F.O.B بندرعباس)هر تندلار125
9456گوگرد گرانول(F.O.B بندرعسلویه)هر تندلار140
9457پلی اتیلن سبک فیلمهر تندلار1175.56
9458پلی اتیلن سنگین بادی هر تندلار1235.09
9459پلی اتیلن سنگین تزریقیهر تندلار1262.11
9460پلی استایرن معمولی هر تندلار1308.4
9461متانول هر تندلار400.65
9462دی اتیلن گلایکولهر تندلار834.31
9463آمونیاکهر تندلار321.87
9464بنزین پیرولیزهر تندلار536.75
9465بلندینگ نفتا هر تندلار618
9466پنتانهر تندلار615.48
9467سوخت هوايي (P4,ATK)هر تندلار714.87
9468گاز مايع ( L.P.G)هر تندلار549.66
9469لوبکات سنگین 30 و 40 هر تندلار424.27
9470لوبکات سبک 10 و 20 هر تندلار435.34
9471نفت سفید آیزوماکس هر تندلار679.80
9472آیزوریسایکلهر تندلار570.30
9473وکیوم سلایسهر تندلار362.03
9474حلال 402 هر تندلار648.90
9475حلال 403هر تندلار630.06
9476حلال 404هر تندلار674.75
9477حلال 406هر تندلار687.48
9478حلال 407هر تندلار700.22
9479حلال 409هر تندلار674.75
9480حلال 410هر تندلار687.48
9481حلال ویژه هر تندلار693.85
9482وکیوم باتوم هر تندلار299.79
94838226011150قیمت FOB کنسانتره سنگ آهن با عیار 65 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ97/01/13 الی 97/01/17)هرتن دلار65.96
94848226011150قیمت FOB کنسانتره سنگ آهن با عیار 66 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ97/01/13 الی 97/01/17)هرتن دلار67.2
94858226011150قیمت FOB کنسانتره سنگ آهن با عیار 67 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ97/01/13 الی 97/01/17)هرتن دلار69.26
94868226011200قیمت FOB گندله از کنسانتره آهن با عیار 65 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ97/01/13 الی 97/01/17)هرتن دلار75.96
94878226011200قیمت FOB گندله از کنسانتره آهن با عیار 66 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ97/01/13 الی 97/01/17)هرتن دلار77.2
94888226011200قیمت FOB گندله از کنسانتره آهن با عیار 67 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ97/01/13 الی 97/01/17)هرتن دلار79.26
948982260115000قیمت FOB نرمه گندله سنگ آهن از کنسانتره سنگ آهن با عیار 65 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ97/01/13 الی 97/01/17)هرتن دلار55.96
949082260115000قیمت FOB نرمه گندله سنگ آهن از کنسانتره سنگ آهن با عیار 66 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ97/01/13 الی 97/01/17)هرتن دلار57.2
949182260115000قیمت FOB نرمه گندله سنگ آهن از کنسانتره سنگ آهن با عیار 67 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ97/01/13 الی 97/01/17)هرتن دلار59.26
94928226011110قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی هماتیتی با عیار 56.55 (متوسط قیمت هفته از مورخ97/01/13 الی 97/01/17) هرتن دلار14.26
94938226011110قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی هماتیتی با عیار 57.56 (متوسط قیمت هفته از مورخ97/01/13 الی 97/01/17) هرتن دلار16.06
94948226011110قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی هماتیتی با عیار 58.57 (متوسط قیمت هفته از مورخ97/01/13 الی 97/01/17) هرتن دلار17.28
94958226011110قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی هماتیتی با عیار 59.58 (متوسط قیمت هفته از مورخ97/01/13 الی 97/01/17) هرتن دلار18.96
94968226011120قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی هماتیتی با عیار 60.59 (متوسط قیمت هفته از مورخ97/01/13 الی 97/01/17) هرتن دلار20.06
94978226011120قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی هماتیتی با عیار 61.60 (متوسط قیمت هفته از مورخ97/01/13 الی 97/01/17) هرتن دلار22.06
94988226011120قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی هماتیتی با عیار 62.61 (متوسط قیمت هفته از مورخ97/01/13 الی 97/01/17) هرتن دلار23.96
94998226011130قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 54.53 (متوسط قیمت هفته از مورخ97/01/13 الی 97/01/17) هرتن دلار15.32
95008226011130قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 55.54 (متوسط قیمت هفته از مورخ97/01/13 الی 97/01/17) هرتن دلار16.94
95018226011130قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 56.55 (متوسط قیمت هفته از مورخ97/01/13 الی 97/01/17) هرتن دلار18.74
95028226011130قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 57.56 (متوسط قیمت هفته از مورخ97/01/13 الی 97/01/17) هرتن دلار20.68
95038226011130قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 58.57 (متوسط قیمت هفته از مورخ97/01/13 الی 97/01/17) هرتن دلار22.6
95048226011130قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 59.58 (متوسط قیمت هفته از مورخ97/01/13 الی 97/01/17) هرتن دلار24.54
95058226011140قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 60.59 (متوسط قیمت هفته از مورخ97/01/13 الی 97/01/17) هرتن دلار26.6
95068226011140قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 61.60 (متوسط قیمت هفته از مورخ97/01/13 الی 97/01/17) هرتن دلار28.4
95078226011140قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 62.61 (متوسط قیمت هفته از مورخ97/01/13 الی 97/01/17) هرتن دلار30.54
95088326011150قیمت FOB کنسانتره سنگ آهن با عیار 65 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ97/01/20 الی 97/01/24)هرتن دلار65.6
95098326011150قیمت FOB کنسانتره سنگ آهن با عیار 66 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ97/01/20 الی 97/01/24)هرتن دلار67
95108326011150قیمت FOB کنسانتره سنگ آهن با عیار 67 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ97/01/20 الی 97/01/24)هرتن دلار69.1
95118326011200قیمت FOB گندله از کنسانتره آهن با عیار 65 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ97/01/20 الی 97/01/24)هرتن دلار75.6
95128326011200قیمت FOB گندله از کنسانتره آهن با عیار 66 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ97/01/20 الی 97/01/24)هرتن دلار77
95138326011200قیمت FOB گندله از کنسانتره آهن با عیار 67 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ97/01/20 الی 97/01/24)هرتن دلار79.1
951483260115000قیمت FOB نرمه گندله سنگ آهن از کنسانتره سنگ آهن با عیار 65 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ97/01/20 الی 97/01/24)هرتن دلار55.6
951583260115000قیمت FOB نرمه گندله سنگ آهن از کنسانتره سنگ آهن با عیار 66 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ97/01/20 الی 97/01/24)هرتن دلار57
951683260115000قیمت FOB نرمه گندله سنگ آهن از کنسانتره سنگ آهن با عیار 67 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ97/01/20 الی 97/01/24)هرتن دلار59.1
95178326011110قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی هماتیتی با عیار 56.55 (متوسط قیمت هفته از مورخ97/01/20 الی 97/01/24) هرتن دلار14
95188326011110قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی هماتیتی با عیار 57.56 (متوسط قیمت هفته از مورخ97/01/20 الی 97/01/24) هرتن دلار16
95198326011110قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی هماتیتی با عیار 58.57 (متوسط قیمت هفته از مورخ97/01/20 الی 97/01/24) هرتن دلار16.7
95208326011110قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی هماتیتی با عیار 59.58 (متوسط قیمت هفته از مورخ97/01/20 الی 97/01/24) هرتن دلار18.7
95218326011120قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی هماتیتی با عیار 60.59 (متوسط قیمت هفته از مورخ97/01/20 الی 97/01/24) هرتن دلار20.2
95228326011120قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی هماتیتی با عیار 61.60 (متوسط قیمت هفته از مورخ97/01/20 الی 97/01/24) هرتن دلار22.2
95238326011120قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی هماتیتی با عیار 62.61 (متوسط قیمت هفته از مورخ97/01/20 الی 97/01/24) هرتن دلار24.1
95248326011130قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 54.53 (متوسط قیمت هفته از مورخ97/01/20 الی 97/01/24) هرتن دلار15.3
95258326011130قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 55.54 (متوسط قیمت هفته از مورخ97/01/20 الی 97/01/24) هرتن دلار17
95268326011130قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 56.55 (متوسط قیمت هفته از مورخ97/01/20 الی 97/01/24) هرتن دلار19
95278326011130قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 57.56 (متوسط قیمت هفته از مورخ97/01/20 الی 97/01/24) هرتن دلار20.9
95288326011130قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 58.57 (متوسط قیمت هفته از مورخ97/01/20 الی 97/01/24) هرتن دلار22.9
95298326011130قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 59.58 (متوسط قیمت هفته از مورخ97/01/20 الی 97/01/24) هرتن دلار24.8
95308326011140قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 60.59 (متوسط قیمت هفته از مورخ97/01/20 الی 97/01/24) هرتن دلار27.5
95318326011140قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 61.60 (متوسط قیمت هفته از مورخ97/01/20 الی 97/01/24) هرتن دلار28.7
95328326011140قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 62.61 (متوسط قیمت هفته از مورخ97/01/20 الی 97/01/24) هرتن دلار30.6
95338426011150قیمت FOB کنسانتره سنگ آهن با عیار 65 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ97/01/27 الی 97/01/31)هرتن دلار65.84
95348426011150قیمت FOB کنسانتره سنگ آهن با عیار 66 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ97/01/27 الی 97/01/31)هرتن دلار67
95358426011150قیمت FOB کنسانتره سنگ آهن با عیار 67 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ97/01/27 الی 97/01/31)هرتن دلار69.34
95368426011200قیمت FOB گندله از کنسانتره آهن با عیار 65 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ97/01/27 الی 97/01/31)هرتن دلار75.84
95378426011200قیمت FOB گندله از کنسانتره آهن با عیار 66 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ97/01/27 الی 97/01/31)هرتن دلار77
95388426011200قیمت FOB گندله از کنسانتره آهن با عیار 67 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ97/01/27 الی 97/01/31)هرتن دلار79.34
953984260115000قیمت FOB نرمه گندله سنگ آهن از کنسانتره سنگ آهن با عیار 65 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ97/01/27 الی 97/01/31)هرتن دلار55.84
954084260115000قیمت FOB نرمه گندله سنگ آهن از کنسانتره سنگ آهن با عیار 66 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ97/01/27 الی 97/01/31)هرتن دلار57
954184260115000قیمت FOB نرمه گندله سنگ آهن از کنسانتره سنگ آهن با عیار 67 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ97/01/27 الی 97/01/31)هرتن دلار59.34
95428426011110قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی هماتیتی با عیار 56.55 (متوسط قیمت هفته از مورخ97/01/27 الی 97/01/31) هرتن دلار14.54
95438426011110قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی هماتیتی با عیار 57.56 (متوسط قیمت هفته از مورخ97/01/27 الی 97/01/31) هرتن دلار16.34
95448426011110قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی هماتیتی با عیار 58.57 (متوسط قیمت هفته از مورخ97/01/27 الی 97/01/31) هرتن دلار17.04
95458426011110قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی هماتیتی با عیار 59.58 (متوسط قیمت هفته از مورخ97/01/27 الی 97/01/31) هرتن دلار19.04
95468426011120قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی هماتیتی با عیار 60.59 (متوسط قیمت هفته از مورخ97/01/27 الی 97/01/31) هرتن دلار20.54
95478426011120قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی هماتیتی با عیار 61.60 (متوسط قیمت هفته از مورخ97/01/27 الی 97/01/31) هرتن دلار22.54
95488426011120قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی هماتیتی با عیار 62.61 (متوسط قیمت هفته از مورخ97/01/27 الی 97/01/31) هرتن دلار24.44
95498426011130قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 54.53 (متوسط قیمت هفته از مورخ97/01/27 الی 97/01/31) هرتن دلار15.64
95508426011130قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 55.54 (متوسط قیمت هفته از مورخ97/01/27 الی 97/01/31) هرتن دلار17.34
95518426011130قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 56.55 (متوسط قیمت هفته از مورخ97/01/27 الی 97/01/31) هرتن دلار19.34
95528426011130قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 57.56 (متوسط قیمت هفته از مورخ97/01/27 الی 97/01/31) هرتن دلار21.24
95538426011130قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 58.57 (متوسط قیمت هفته از مورخ97/01/27 الی 97/01/31) هرتن دلار23.24
95548426011130قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 59.58 (متوسط قیمت هفته از مورخ97/01/27 الی 97/01/31) هرتن دلار25.14
95558426011140قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 60.59 (متوسط قیمت هفته از مورخ97/01/27 الی 97/01/31) هرتن دلار27.04
95568426011140قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 61.60 (متوسط قیمت هفته از مورخ97/01/27 الی 97/01/31) هرتن دلار29.04
95578426011140قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 62.61 (متوسط قیمت هفته از مورخ97/01/27 الی 97/01/31) هرتن دلار30.94
95588526011150قیمت FOB کنسانتره سنگ آهن با عیار 65 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ97/02/03 الی 97/02/07)هرتن دلار67.94
95598526011150قیمت FOB کنسانتره سنگ آهن با عیار 66 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ97/02/03 الی 97/02/07)هرتن دلار69.04
95608526011150قیمت FOB کنسانتره سنگ آهن با عیار 67 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ97/02/03 الی 97/02/07)هرتن دلار71.44
95618526011200قیمت FOB گندله از کنسانتره آهن با عیار 65 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ97/02/03 الی 97/02/07)هرتن دلار77.94
95628526011200قیمت FOB گندله از کنسانتره آهن با عیار 66 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ97/02/03 الی 97/02/07)هرتن دلار79.04
95638526011200قیمت FOB گندله از کنسانتره آهن با عیار 67 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ97/02/03 الی 97/02/07)هرتن دلار81.44
956485260115000قیمت FOB نرمه گندله سنگ آهن از کنسانتره سنگ آهن با عیار 65 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ97/02/03 الی 97/02/07)هرتن دلار57.94
956585260115000قیمت FOB نرمه گندله سنگ آهن از کنسانتره سنگ آهن با عیار 66 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ97/02/03 الی 97/02/07)هرتن دلار59.04
956685260115000قیمت FOB نرمه گندله سنگ آهن از کنسانتره سنگ آهن با عیار 67 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ97/02/03 الی 97/02/07)هرتن دلار61.44
95678526011110قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی هماتیتی با عیار 56.55 (متوسط قیمت هفته از مورخ97/02/03 الی 97/02/07) هرتن دلار16.52
95688526011110قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی هماتیتی با عیار 57.56 (متوسط قیمت هفته از مورخ97/02/03 الی 97/02/07) هرتن دلار18.32
95698526011110قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی هماتیتی با عیار 58.57 (متوسط قیمت هفته از مورخ97/02/03 الی 97/02/07) هرتن دلار19.1
95708526011110قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی هماتیتی با عیار 59.58 (متوسط قیمت هفته از مورخ97/02/03 الی 97/02/07) هرتن دلار20.9
95718526011120قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی هماتیتی با عیار 60.59 (متوسط قیمت هفته از مورخ97/02/03 الی 97/02/07) هرتن دلار22.4
95728526011120قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی هماتیتی با عیار 61.60 (متوسط قیمت هفته از مورخ97/02/03 الی 97/02/07) هرتن دلار24.4
95738526011120قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی هماتیتی با عیار 62.61 (متوسط قیمت هفته از مورخ97/02/03 الی 97/02/07) هرتن دلار26.3
95748526011130قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 54.53 (متوسط قیمت هفته از مورخ97/02/03 الی 97/02/07) هرتن دلار17.54
95758526011130قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 55.54 (متوسط قیمت هفته از مورخ97/02/03 الی 97/02/07) هرتن دلار19.24
95768526011130قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 56.55 (متوسط قیمت هفته از مورخ97/02/03 الی 97/02/07) هرتن دلار21.06
95778526011130قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 57.56 (متوسط قیمت هفته از مورخ97/02/03 الی 97/02/07) هرتن دلار22.96
95788526011130قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 58.57 (متوسط قیمت هفته از مورخ97/02/03 الی 97/02/07) هرتن دلار24.84
95798526011130قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 59.58 (متوسط قیمت هفته از مورخ97/02/03 الی 97/02/07) هرتن دلار26.54
95808526011140قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 60.59 (متوسط قیمت هفته از مورخ97/02/03 الی 97/02/07) هرتن دلار28.44
95818526011140قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 61.60 (متوسط قیمت هفته از مورخ97/02/03 الی 97/02/07) هرتن دلار30.44
95828526011140قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 62.61 (متوسط قیمت هفته از مورخ97/02/03 الی 97/02/07) هرتن دلار32.34
95838726011150قیمت FOB کنسانتره سنگ آهن با عیار 65 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ97/02/17 الی 97/02/21)هرتن دلار68.96
95848726011150قیمت FOB کنسانتره سنگ آهن با عیار 66 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ97/02/17 الی 97/02/21)هرتن دلار70.06
95858726011150قیمت FOB کنسانتره سنگ آهن با عیار 67 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ97/02/17 الی 97/02/21)هرتن دلار72.46
95868726011200قیمت FOB گندله از کنسانتره آهن با عیار 65 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ97/02/17 الی 97/02/21)هرتن دلار78.96
95878726011200قیمت FOB گندله از کنسانتره آهن با عیار 66 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ97/02/17 الی 97/02/21)هرتن دلار80.06
95888726011200قیمت FOB گندله از کنسانتره آهن با عیار 67 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ97/02/17 الی 97/02/21)هرتن دلار82.46
958987260115000قیمت FOB نرمه گندله سنگ آهن از کنسانتره سنگ آهن با عیار 65 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ97/02/17 الی 97/02/21)هرتن دلار58.96
959087260115000قیمت FOB نرمه گندله سنگ آهن از کنسانتره سنگ آهن با عیار 66 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ97/02/17 الی 97/02/21)هرتن دلار60.06
959187260115000قیمت FOB نرمه گندله سنگ آهن از کنسانتره سنگ آهن با عیار 67 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ97/02/17 الی 97/02/21)هرتن دلار62.46
95928726011110قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی هماتیتی با عیار 56.55 (متوسط قیمت هفته از مورخ97/02/17 الی 97/02/21) هرتن دلار17.86
95938726011110قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی هماتیتی با عیار 57.56 (متوسط قیمت هفته از مورخ97/02/17 الی 97/02/21) هرتن دلار19.66
95948726011110قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی هماتیتی با عیار 58.57 (متوسط قیمت هفته از مورخ97/02/17 الی 97/02/21) هرتن دلار20.48
95958726011110قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی هماتیتی با عیار 59.58 (متوسط قیمت هفته از مورخ97/02/17 الی 97/02/21) هرتن دلار21.76
95968726011120قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی هماتیتی با عیار 60.59 (متوسط قیمت هفته از مورخ97/02/17 الی 97/02/21) هرتن دلار23.26
95978726011120قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی هماتیتی با عیار 61.60 (متوسط قیمت هفته از مورخ97/02/17 الی 97/02/21) هرتن دلار25.26
95988726011120قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی هماتیتی با عیار 62.61 (متوسط قیمت هفته از مورخ97/02/17 الی 97/02/21) هرتن دلار27.16
95998726011130قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 54.53 (متوسط قیمت هفته از مورخ97/02/17 الی 97/02/21) هرتن دلار18.96
96008726011130قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 55.54 (متوسط قیمت هفته از مورخ97/02/17 الی 97/02/21) هرتن دلار20.66
96018726011130قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 56.55 (متوسط قیمت هفته از مورخ97/02/17 الی 97/02/21) هرتن دلار22.16
96028726011130قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 57.56 (متوسط قیمت هفته از مورخ97/02/17 الی 97/02/21) هرتن دلار24.06
96038726011130قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 58.57 (متوسط قیمت هفته از مورخ97/02/17 الی 97/02/21) هرتن دلار25.66
96048726011130قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 59.58 (متوسط قیمت هفته از مورخ97/02/17 الی 97/02/21) هرتن دلار27.46
96058726011140قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 60.59 (متوسط قیمت هفته از مورخ97/02/17 الی 97/02/21) هرتن دلار29.36
96068726011140قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 61.60 (متوسط قیمت هفته از مورخ97/02/17 الی 97/02/21) هرتن دلار31.36
96078726011140قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 62.61 (متوسط قیمت هفته از مورخ97/02/17 الی 97/02/21) هرتن دلار33.26
9608سیب زمینی هرتن دلار300
9609پیازهرتن دلار365
9610گوجه فرنگیهرتن دلار280
9611هندوانههرتن دلار200
9612انواع خیار (بوته ای)هرتن دلار400
9613هندوانه بسته بندی شده هرتن دلارحذف شود
9614خرمای کبکابهرتن دلار800
9615خرمای سایر (استعمران، بی هسته در پاکتهای opp وزن کمتر از یک کیلو)هرتن دلار1100
9616خرمای پیارمهرتن دلار4500
9617خرمای رطب و مضافتی از هر منطقه با هستههرتن دلار1750
9618خرمای زاهدی (قصب)هرتن دلار1050
9619انواع پرتقال هرتن دلار650
9620پرتقال تامسون ناول هرتن دلار520
9621تامسون شمالهرتن دلار520
9622تامسون جنوبهرتن دلار650
9623سایر پرتقال ها هرتن دلار650
9624کیوی در بسته بندی شانههرتن دلار1100
9625کیوی سایرهرتن دلار600
9626سب درختی با شانه هرتن دلار700
9627سب درختی سایرهرتن دلار500
9628گرانول ضایعات هرتن دلار600
9629زعفرانهرکیلوگرمدلار1450
9630عصاره زعفران هرکیلوگرمدلار3100
9631کنسانتره خرما هرکیلوگرمدلار1
9632شیرخشک صنعتی هرکیلوگرمدلار2
9633گل رز خشک شده (تالونه)هرکیلوگرمدلار4
9634سنگ آهک دولومیت به صورت کلوخه هرتن دلار45
9635سنگ آهک دولومیت هرتن دلار120
96368826011150قیمت FOB کنسانتره سنگ آهن با عیار 65 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ97/02/24 الی 97/02/28)هرتن دلار71.12
96378826011150قیمت FOB کنسانتره سنگ آهن با عیار 66 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ97/02/24 الی 97/02/28)هرتن دلار72.22
96388826011150قیمت FOB کنسانتره سنگ آهن با عیار 67 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ97/02/24 الی 97/02/28)هرتن دلار74.62
96398826011200قیمت FOB گندله از کنسانتره آهن با عیار 65 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ97/02/24 الی 97/02/28)هرتن دلار81.12
96408826011200قیمت FOB گندله از کنسانتره آهن با عیار 66 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ97/02/24 الی 97/02/28)هرتن دلار82.22
96418826011200قیمت FOB گندله از کنسانتره آهن با عیار 67 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ97/02/24 الی 97/02/28)هرتن دلار84.62
964288260115000قیمت FOB نرمه گندله سنگ آهن از کنسانتره سنگ آهن با عیار 65 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ97/02/24 الی 97/02/28)هرتن دلار61.12
964388260115000قیمت FOB نرمه گندله سنگ آهن از کنسانتره سنگ آهن با عیار 66 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ97/02/24 الی 97/02/28)هرتن دلار62.22
964488260115000قیمت FOB نرمه گندله سنگ آهن از کنسانتره سنگ آهن با عیار 67 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ97/02/24 الی 97/02/28)هرتن دلار64.62
96458826011110قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی هماتیتی با عیار 56.55 (متوسط قیمت هفته از مورخ97/02/24 الی 97/02/28) هرتن دلار20.08
96468826011110قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی هماتیتی با عیار 57.56 (متوسط قیمت هفته از مورخ97/02/24 الی 97/02/28) هرتن دلار21.88
96478826011110قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی هماتیتی با عیار 58.57 (متوسط قیمت هفته از مورخ97/02/24 الی 97/02/28) هرتن دلار22.58
96488826011110قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی هماتیتی با عیار 59.58 (متوسط قیمت هفته از مورخ97/02/24 الی 97/02/28) هرتن دلار23.98
96498826011120قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی هماتیتی با عیار 60.59 (متوسط قیمت هفته از مورخ97/02/24 الی 97/02/28) هرتن دلار25.48
96508826011120قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی هماتیتی با عیار 61.60 (متوسط قیمت هفته از مورخ97/02/24 الی 97/02/28) هرتن دلار27.48
96518826011120قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی هماتیتی با عیار 62.61 (متوسط قیمت هفته از مورخ97/02/24 الی 97/02/28) هرتن دلار29.44
96528826011130قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 54.53 (متوسط قیمت هفته از مورخ97/02/24 الی 97/02/28) هرتن دلار21.24
96538826011130قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 55.54 (متوسط قیمت هفته از مورخ97/02/24 الی 97/02/28) هرتن دلار22.94
96548826011130قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 56.55 (متوسط قیمت هفته از مورخ97/02/24 الی 97/02/28) هرتن دلار24.44
96558826011130قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 57.56 (متوسط قیمت هفته از مورخ97/02/24 الی 97/02/28) هرتن دلار26.34
96568826011130قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 58.57 (متوسط قیمت هفته از مورخ97/02/24 الی 97/02/28) هرتن دلار27.94
96578826011130قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 59.58 (متوسط قیمت هفته از مورخ97/02/24 الی 97/02/28) هرتن دلار29.74
96588826011140قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 60.59 (متوسط قیمت هفته از مورخ97/02/24 الی 97/02/28) هرتن دلار31.64
96598826011140قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 61.60 (متوسط قیمت هفته از مورخ97/02/24 الی 97/02/28) هرتن دلار33.64
96608826011140قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 62.61 (متوسط قیمت هفته از مورخ97/02/24 الی 97/02/28) هرتن دلار35.54
9661انواع رزین های الکیدی (اعم از کوتاه ، متوسط ، بلند و روغنی) هرتن دلار2300
9662انواع رزین های اکریلیک (امولسیونی یا ترموست و یا ترموپلاست) هرتن دلار4000
9663انواع رزین های آکریلیک پلی یورتانهرتن دلار4200
9664انواع رزین های پلی استر غیر اشباع هرتن دلار4300
9665انواع رنگ های آلکیدی و آکریلیک هوا خشک ساختمانی هرتن دلار4400
9666انواع رنگ های ترافیک دو جزئی هرتن دلار4500
9667انواع رنگ ترافیکهرتن دلار3500
9668انواع رنگ های هوا خشک صنعتی ، حفاظتی و دریاییهرتن دلار5200
9669انواع رنگ های کولتار اپوکسی (حفاظتی) هرتن دلار5100
9670انواع رنگ های پلی یورتان ، اپوکسی ماستیک و هاردنر هرتن دلار8000
9671انواع پرایمر های اپوکسی و هاردنر هرتن دلار7500
9672انواع ضد خزه فاقد قلع هرتن دلار24500
9673انواع تینرهای دریایی هرتن دلار3000
9674انواع آسترهای نیترو سلولزی هرتن دلار5100
9675انواع بتونه های سلولزی هرتن دلار4600
9676انواع رنگ های نیترو سلولزیهرتن دلار5600
9677انواع تینر به استثنای تینر دریایی هرتن دلار3500
9678انواع رنگ های روغنی مات ساختمانی در بسته بندی های مختلف هرتن دلار3400
9679انواع رنگ های روغنی براق ساختمانی در بسته بندی های مختلف هرتن دلار4000
9680انواع رنگ های پلاستیک ساختمانی در بسته بندی های مختلف هرتن دلار2600
9681انواع رنگ های نیمه پلاستیک ساختمانی در بسته بندی های مختلف هرتن دلار1600
9682بتونه ساختمانی در بسته بندی های پلاستیکی هرتن دلار800
9683بتونه ساختمانی در بسته بندی های فلزی هرتن دلار1000
9684انواع رنگ اکرییک در بسته بندی های مختلف (پایه حلال) هرتن دلار5200
9685بتونه سنگی هرتن دلار4000
9686آستر روغنی اتومبیل هرتن دلار3100
9687آستر روغنی آهنهرتن دلار2800
9688عایق (ضد زنگ) اتومبیلهرتن دلار1500
9689عایق (ضد زنگ) آهنهرتن دلار1200
9690روغن جلا هرتن دلار2500
9691رزین مالئیک هرتن دلار3200
9692گرانول نیترو سلولزی صنعتی هرتن دلار4000
9693لاک سلولزی هرتن دلار3700
9694انواع آستری رنگ پلاستیک و نیمه پلاستیک هرتن دلار2200
9695انواع رزین های ملامین و اوره هرتن دلار2500
9696انواع رنگ اسپری در بسته بندی های مختلف لیتردلار7.5
9697رنگ پوشش زیرین هرتن دلار3400
9698رنگ جلا (جلای الکیدی)هرتن دلار5200
9699رنگ استخری هرتن دلار3000
9700رنگ آلومینیومهرتن دلار4800
9701خشک کننده سربهرتن دلار3800
9702خشک کننده کبالت هرتن دلار11000
9703خشک کننده کلسیمهرتن دلار3000
9704خشک کننده زیر کونیومهرتن دلار6500
9705انواع رنگ های پودری در بسته بندی های مختلف هرتن دلار4400
970687032290پراید 131(CBU) دستگاهدلار3626
970787032290پراید 132(CBU) دستگاهدلار3687
970887032290پراید 111(CBU) دستگاهدلار3662
970987032290پراید 151(CBU) دستگاهدلار3651
971087032290تیبا 231(CBU) دستگاهدلار4273
971187032290تیبا 211(CBU) دستگاهدلار4776
971287032290ساینا 232(CBU) دستگاهدلار4675
971387032319چانگان CS35(CBU) دستگاهدلار10189
971487032319آریو دستی(CBU) دستگاهدلار6652
971587032319آریو اتوماتیک(CBU) دستگاهدلار8137
971687032319سراتو دستی (CBU) دستگاهدلار10804
971787032319سراتو اتوماتیک(CBU) دستگاهدلار11695
971887032319سراتو اتوماتیک آپشنال (CBU) دستگاهدلار12825
971990189030دستگاه همو دیالیز مدل ATF 1022دستگاهیورو9100
972084212100دستگاه آب R.O سانترال مدل Avisa800دستگاهیورو9500
97218926011150قیمت FOB کنسانتره سنگ آهن با عیار 65 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ97/02/31 الی 97/03/04)هرتن دلار67.74
97228926011150قیمت FOB کنسانتره سنگ آهن با عیار 66 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ97/02/31 الی 97/03/04)هرتن دلار68.84
97238926011150قیمت FOB کنسانتره سنگ آهن با عیار 67 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ97/02/31 الی 97/03/04)هرتن دلار71.24
97248926011200قیمت FOB گندله از کنسانتره آهن با عیار 65 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ97/02/31 الی 97/03/04)هرتن دلار77.74
97258926011200قیمت FOB گندله از کنسانتره آهن با عیار 66 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ97/02/31 الی 97/03/04)هرتن دلار78.84
97268926011200قیمت FOB گندله از کنسانتره آهن با عیار 67 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ97/02/31 الی 97/03/04)هرتن دلار81.24
972789260115000قیمت FOB نرمه گندله سنگ آهن از کنسانتره سنگ آهن با عیار 65 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ97/02/31 الی 97/03/04)هرتن دلار57.74
972889260115000قیمت FOB نرمه گندله سنگ آهن از کنسانتره سنگ آهن با عیار 66 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ97/02/31 الی 97/03/04)هرتن دلار58.84
972989260115000قیمت FOB نرمه گندله سنگ آهن از کنسانتره سنگ آهن با عیار 67 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ97/02/31 الی 97/03/04)هرتن دلار61.24
97308926011110قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی هماتیتی با عیار 56.55 (متوسط قیمت هفته از مورخ97/02/31 الی 97/03/04) هرتن دلار17.8
97318926011110قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی هماتیتی با عیار 57.56 (متوسط قیمت هفته از مورخ97/02/31 الی 97/03/04) هرتن دلار19.6
97328926011110قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی هماتیتی با عیار 58.57 (متوسط قیمت هفته از مورخ97/02/31 الی 97/03/04) هرتن دلار20.3
97338926011110قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی هماتیتی با عیار 59.58 (متوسط قیمت هفته از مورخ97/02/31 الی 97/03/04) هرتن دلار21.94
97348926011120قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی هماتیتی با عیار 60.59 (متوسط قیمت هفته از مورخ97/02/31 الی 97/03/04) هرتن دلار23.4
97358926011120قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی هماتیتی با عیار 61.60 (متوسط قیمت هفته از مورخ97/02/31 الی 97/03/04) هرتن دلار25.22
97368926011120قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی هماتیتی با عیار 62.61 (متوسط قیمت هفته از مورخ97/02/31 الی 97/03/04) هرتن دلار27.1
97378926011130قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 54.53 (متوسط قیمت هفته از مورخ97/02/31 الی 97/03/04) هرتن دلار18.28
97388926011130قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 55.54 (متوسط قیمت هفته از مورخ97/02/31 الی 97/03/04) هرتن دلار19.98
97398926011130قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 56.55 (متوسط قیمت هفته از مورخ97/02/31 الی 97/03/04) هرتن دلار21.48
97408926011130قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 57.56 (متوسط قیمت هفته از مورخ97/02/31 الی 97/03/04) هرتن دلار23.14
97418926011130قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 58.57 (متوسط قیمت هفته از مورخ97/02/31 الی 97/03/04) هرتن دلار24.74
97428926011130قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 59.58 (متوسط قیمت هفته از مورخ97/02/31 الی 97/03/04) هرتن دلار27.28
97438926011140قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 60.59 (متوسط قیمت هفته از مورخ97/02/31 الی 97/03/04) هرتن دلار28.44
97448926011140قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 61.60 (متوسط قیمت هفته از مورخ97/02/31 الی 97/03/04) هرتن دلار30.76
97458926011140قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 62.61 (متوسط قیمت هفته از مورخ97/02/31 الی 97/03/04) هرتن دلار32.34
9746نفت سفید هرتن دلار644.01
9747انواع نفتگازهرتن دلار596.74
9748نفت کوره 180هرتن دلار378.74
9749نفت کوره 380هرتن دلار366.86
9750بنزین سوپر (RON=95)هرتن دلار662.915
9751پروپانهرتن دلار461.48
9752بوتان هرتن دلار464.66
9753نفتا هرتن دلار574.46
9754بنزین معمولی هرتن دلار649.66
9755گوگرد کلوخه(F.O.B بندرعسلویه)هرتن دلار105
9756گوگرد گرانول(F.O.B بندرعباس)هرتن دلار115
9757پلی اتیلن سبک خطیهرتن دلار1128.33
9758پلی اتیلن سنگین بادی هرتن دلار1365.89
9759پلی اتیلن سنگین تزریقیهرتن دلار1243.57
9760پلی اتیلن سنگین فیلمهرتن دلار1300
9761پلی استارین معمولیهرتن دلار1364.08
9762بنزن هرتن دلار789.67
9763اورتوزایلین هرتن دلار794.92
9764دی اتیلن گلایکولهرتن دلار719.67
9765اورههرتن دلار258.07
9766آمونیاکهرتن دلار269.18
9767بلندینگ نفتا هرتن دلار644.11
9768پنتانهرتن دلار603.18
9769سوخت هوايي (JP4,ATK)هرتن دلار714.43
9770گاز مايع ( L.P.G)هرتن دلار463.85
9771لوبکات سنگین 30 و 40 هرتن دلار435.55
9772لوبکات سبک 10 و 20 هرتن دلار446.91
9773نفت سفید آیزوماکس هرتن دلار708.52
9774آیزوریسایکلهرتن دلار585.45
9775وکیوم سلایسهرتن دلار364.49
9776حلال 402 هرتن دلار676.32
9777حلال 403هرتن دلار653.96
9778حلال 404هرتن دلار698.83
9779حلال 406هرتن دلار711.23
9780حلال 407هرتن دلار725.2
9781حلال 409هرتن دلار698.83
9782حلال 410هرتن دلار711.23
9783حلال ویژه هرتن دلار718.6
9784وکیوم باتوم هرتن دلار293.43
97859026011150قیمت FOB کنسانتره سنگ آهن با عیار 65 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ97/03/07 الی 97/03/11)هرتن دلار65.7
97869026011150قیمت FOB کنسانتره سنگ آهن با عیار 66 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ97/03/07 الی 97/03/11)هرتن دلار66.8
97879026011150قیمت FOB کنسانتره سنگ آهن با عیار 67 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ97/03/07 الی 97/03/11)هرتن دلار69.2
97889026011200قیمت FOB گندله از کنسانتره آهن با عیار 65 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ97/03/07 الی 97/03/11)هرتن دلار75.7
97899026011200قیمت FOB گندله از کنسانتره آهن با عیار 66 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ97/03/07 الی 97/03/11)هرتن دلار76.8
97909026011200قیمت FOB گندله از کنسانتره آهن با عیار 67 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ97/03/07 الی 97/03/11)هرتن دلار79.2
979190260115000قیمت FOB نرمه گندله سنگ آهن از کنسانتره سنگ آهن با عیار 65 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ97/03/07 الی 97/03/11)هرتن دلار55.7
979290260115000قیمت FOB نرمه گندله سنگ آهن از کنسانتره سنگ آهن با عیار 66 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ97/03/07 الی 97/03/11)هرتن دلار56.8
979390260115000قیمت FOB نرمه گندله سنگ آهن از کنسانتره سنگ آهن با عیار 67 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ97/03/07 الی 97/03/11)هرتن دلار59.2
97949026011110قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی هماتیتی با عیار 56.55 (متوسط قیمت هفته از مورخ97/03/07 الی 97/03/11) هرتن دلار16.96
97959026011110قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی هماتیتی با عیار 57.56 (متوسط قیمت هفته از مورخ97/03/07 الی 97/03/11) هرتن دلار18.76
97969026011110قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی هماتیتی با عیار 58.57 (متوسط قیمت هفته از مورخ97/03/07 الی 97/03/11) هرتن دلار19.46
97979026011110قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی هماتیتی با عیار 59.58 (متوسط قیمت هفته از مورخ97/03/07 الی 97/03/11) هرتن دلار20.86
97989026011120قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی هماتیتی با عیار 60.59 (متوسط قیمت هفته از مورخ97/03/07 الی 97/03/11) هرتن دلار22.56
97999026011120قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی هماتیتی با عیار 61.60 (متوسط قیمت هفته از مورخ97/03/07 الی 97/03/11) هرتن دلار24.36
98009026011120قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی هماتیتی با عیار 62.61 (متوسط قیمت هفته از مورخ97/03/07 الی 97/03/11) هرتن دلار26.26
98019026011130قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 54.53 (متوسط قیمت هفته از مورخ97/03/07 الی 97/03/11) هرتن دلار16.98
98029026011130قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 55.54 (متوسط قیمت هفته از مورخ97/03/07 الی 97/03/11) هرتن دلار18.68
98039026011130قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 56.55 (متوسط قیمت هفته از مورخ97/03/07 الی 97/03/11) هرتن دلار20.18
98049026011130قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 57.56 (متوسط قیمت هفته از مورخ97/03/07 الی 97/03/11) هرتن دلار21.78
98059026011130قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 58.57 (متوسط قیمت هفته از مورخ97/03/07 الی 97/03/11) هرتن دلار23.38
98069026011130قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 59.58 (متوسط قیمت هفته از مورخ97/03/07 الی 97/03/11) هرتن دلار25.18
98079026011140قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 60.59 (متوسط قیمت هفته از مورخ97/03/07 الی 97/03/11) هرتن دلار27.08
98089026011140قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 61.60 (متوسط قیمت هفته از مورخ97/03/07 الی 97/03/11) هرتن دلار29.08
98099026011140قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 62.61 (متوسط قیمت هفته از مورخ97/03/07 الی 97/03/11) هرتن دلار31.98
98109126011150قیمت FOB کنسانتره سنگ آهن با عیار 65 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ97/03/14 الی 97/03/18)هرتن دلار67.26
98119126011150قیمت FOB کنسانتره سنگ آهن با عیار 66 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ97/03/14 الی 97/03/18)هرتن دلار68.36
98129126011150قیمت FOB کنسانتره سنگ آهن با عیار 67 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ97/03/14 الی 97/03/18)هرتن دلار70.76
98139126011200قیمت FOB گندله از کنسانتره آهن با عیار 65 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ97/03/14 الی 97/03/18)هرتن دلار77.26
98149126011200قیمت FOB گندله از کنسانتره آهن با عیار 66 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ97/03/14 الی 97/03/18)هرتن دلار78.26
98159126011200قیمت FOB گندله از کنسانتره آهن با عیار 67 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ97/03/14 الی 97/03/18)هرتن دلار80.76
981691260115000قیمت FOB نرمه گندله سنگ آهن از کنسانتره سنگ آهن با عیار 65 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ97/03/14 الی 97/03/18)هرتن دلار57.26
981791260115000قیمت FOB نرمه گندله سنگ آهن از کنسانتره سنگ آهن با عیار 66 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ97/03/14 الی 97/03/18)هرتن دلار58.36
981891260115000قیمت FOB نرمه گندله سنگ آهن از کنسانتره سنگ آهن با عیار 67 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ97/03/14 الی 97/03/18)هرتن دلار60.76
98199126011110قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی هماتیتی با عیار 56.55 (متوسط قیمت هفته از مورخ97/03/14 الی 97/03/18) هرتن دلار18.56
98209126011110قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی هماتیتی با عیار 57.56 (متوسط قیمت هفته از مورخ97/03/14 الی 97/03/18) هرتن دلار20.26
98219126011110قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی هماتیتی با عیار 58.57 (متوسط قیمت هفته از مورخ97/03/14 الی 97/03/18) هرتن دلار21.06
98229126011110قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی هماتیتی با عیار 59.58 (متوسط قیمت هفته از مورخ97/03/14 الی 97/03/18) هرتن دلار22.46
98239126011120قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی هماتیتی با عیار 60.59 (متوسط قیمت هفته از مورخ97/03/14 الی 97/03/18) هرتن دلار24.16
98249126011120قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی هماتیتی با عیار 61.60 (متوسط قیمت هفته از مورخ97/03/14 الی 97/03/18) هرتن دلار25.96
98259126011120قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی هماتیتی با عیار 62.61 (متوسط قیمت هفته از مورخ97/03/14 الی 97/03/18) هرتن دلار27.86
98269126011130قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 54.53 (متوسط قیمت هفته از مورخ97/03/14 الی 97/03/18) هرتن دلار18.16
98279126011130قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 55.54 (متوسط قیمت هفته از مورخ97/03/14 الی 97/03/18) هرتن دلار19.86
98289126011130قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 56.55 (متوسط قیمت هفته از مورخ97/03/14 الی 97/03/18) هرتن دلار21.36
98299126011130قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 57.56 (متوسط قیمت هفته از مورخ97/03/14 الی 97/03/18) هرتن دلار23.96
98309126011130قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 58.57 (متوسط قیمت هفته از مورخ97/03/14 الی 97/03/18) هرتن دلار24.56
98319126011130قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 59.58 (متوسط قیمت هفته از مورخ97/03/14 الی 97/03/18) هرتن دلار26.36
98329126011140قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 60.59 (متوسط قیمت هفته از مورخ97/03/14 الی 97/03/18) هرتن دلار27.94
98339126011140قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 61.60 (متوسط قیمت هفته از مورخ97/03/14 الی 97/03/18) هرتن دلار30.26
98349126011140قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 62.61 (متوسط قیمت هفته از مورخ97/03/14 الی 97/03/18) هرتن دلار33.16
98359226011150قیمت FOB کنسانتره سنگ آهن با عیار 65 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ97/03/21 الی 97/03/25)هرتن دلار70.68
98369226011150قیمت FOB کنسانتره سنگ آهن با عیار 66 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ97/03/21 الی 97/03/25)هرتن دلار72.18
98379226011150قیمت FOB کنسانتره سنگ آهن با عیار 67 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ97/03/21 الی 97/03/25)هرتن دلار74.58
98389226011200قیمت FOB گندله از کنسانتره آهن با عیار 65 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ97/03/21 الی 97/03/25)هرتن دلار80.68
98399226011200قیمت FOB گندله از کنسانتره آهن با عیار 66 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ97/03/21 الی 97/03/25)هرتن دلار82.18
98409226011200قیمت FOB گندله از کنسانتره آهن با عیار 67 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ97/03/21 الی 97/03/25)هرتن دلار84.58
984192260115000قیمت FOB نرمه گندله سنگ آهن از کنسانتره سنگ آهن با عیار 65 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ97/03/21 الی 97/03/25)هرتن دلار60.68
984292260115000قیمت FOB نرمه گندله سنگ آهن از کنسانتره سنگ آهن با عیار 66 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ97/03/21 الی 97/03/25)هرتن دلار62.18
984392260115000قیمت FOB نرمه گندله سنگ آهن از کنسانتره سنگ آهن با عیار 67 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ97/03/21 الی 97/03/25)هرتن دلار64.58
98449226011110قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی هماتیتی با عیار 56.55 (متوسط قیمت هفته از مورخ97/03/21 الی 97/03/25) هرتن دلار19.44
98459226011110قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی هماتیتی با عیار 57.56 (متوسط قیمت هفته از مورخ97/03/21 الی 97/03/25) هرتن دلار21.04
98469226011110قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی هماتیتی با عیار 58.57 (متوسط قیمت هفته از مورخ97/03/21 الی 97/03/25) هرتن دلار22.24
98479226011110قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی هماتیتی با عیار 59.58 (متوسط قیمت هفته از مورخ97/03/21 الی 97/03/25) هرتن دلار23.64
98489226011120قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی هماتیتی با عیار 60.59 (متوسط قیمت هفته از مورخ97/03/21 الی 97/03/25) هرتن دلار25.34
98499226011120قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی هماتیتی با عیار 61.60 (متوسط قیمت هفته از مورخ97/03/21 الی 97/03/25) هرتن دلار27.14
98509226011120قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی هماتیتی با عیار 62.61 (متوسط قیمت هفته از مورخ97/03/21 الی 97/03/25) هرتن دلار28.92
98519226011130قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 54.53 (متوسط قیمت هفته از مورخ97/03/21 الی 97/03/25) هرتن دلار19.28
98529226011130قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 55.54 (متوسط قیمت هفته از مورخ97/03/21 الی 97/03/25) هرتن دلار21.04
98539226011130قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 56.55 (متوسط قیمت هفته از مورخ97/03/21 الی 97/03/25) هرتن دلار22.54
98549226011130قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 57.56 (متوسط قیمت هفته از مورخ97/03/21 الی 97/03/25) هرتن دلار24.74
98559226011130قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 58.57 (متوسط قیمت هفته از مورخ97/03/21 الی 97/03/25) هرتن دلار25.74
98569226011130قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 59.58 (متوسط قیمت هفته از مورخ97/03/21 الی 97/03/25) هرتن دلار27.54
98579226011140قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 60.59 (متوسط قیمت هفته از مورخ97/03/21 الی 97/03/25) هرتن دلار29.44
98589226011140قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 61.60 (متوسط قیمت هفته از مورخ97/03/21 الی 97/03/25) هرتن دلار31.44
98599226011140قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 62.61 (متوسط قیمت هفته از مورخ97/03/21 الی 97/03/25) هرتن دلار33.74
9860پنجه مرغهرتن دلار900
9861پای مرغ هرتن دلار700
98629326011150قیمت FOB کنسانتره سنگ آهن با عیار 65 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ97/03/28 الی 97/04/01)هرتن دلار71.1
98639326011150قیمت FOB کنسانتره سنگ آهن با عیار 66 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ97/03/28 الی 97/04/01)هرتن دلار72.2
98649326011150قیمت FOB کنسانتره سنگ آهن با عیار 67 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ97/03/28 الی 97/04/01)هرتن دلار74.6
98659326011200قیمت FOB گندله از کنسانتره آهن با عیار 65 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ97/03/28 الی 97/04/01)هرتن دلار81.1
98669326011200قیمت FOB گندله از کنسانتره آهن با عیار 66 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ97/03/28 الی 97/04/01)هرتن دلار82.2
98679326011200قیمت FOB گندله از کنسانتره آهن با عیار 67 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ97/03/28 الی 97/04/01)هرتن دلار84.6
986893260115000قیمت FOB نرمه گندله سنگ آهن از کنسانتره سنگ آهن با عیار 65 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ97/03/28 الی 97/04/01)هرتن دلار61.1
986993260115000قیمت FOB نرمه گندله سنگ آهن از کنسانتره سنگ آهن با عیار 66 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ97/03/28 الی 97/04/01)هرتن دلار62.2
987093260115000قیمت FOB نرمه گندله سنگ آهن از کنسانتره سنگ آهن با عیار 67 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ97/03/28 الی 97/04/01)هرتن دلار64.6
98719326011110قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی هماتیتی با عیار 56.55 (متوسط قیمت هفته از مورخ97/03/28 الی 97/04/01) هرتن دلار19.22
98729326011110قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی هماتیتی با عیار 57.56 (متوسط قیمت هفته از مورخ97/03/28 الی 97/04/01) هرتن دلار21.02
98739326011110قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی هماتیتی با عیار 58.57 (متوسط قیمت هفته از مورخ97/03/28 الی 97/04/01) هرتن دلار22.02
98749326011110قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی هماتیتی با عیار 59.58 (متوسط قیمت هفته از مورخ97/03/28 الی 97/04/01) هرتن دلار23.42
98759326011120قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی هماتیتی با عیار 60.59 (متوسط قیمت هفته از مورخ97/03/28 الی 97/04/01) هرتن دلار25.12
98769326011120قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی هماتیتی با عیار 61.60 (متوسط قیمت هفته از مورخ97/03/28 الی 97/04/01) هرتن دلار26.92
98779326011120قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی هماتیتی با عیار 62.61 (متوسط قیمت هفته از مورخ97/03/28 الی 97/04/01) هرتن دلار28.82
98789326011130قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 54.53 (متوسط قیمت هفته از مورخ97/03/28 الی 97/04/01) هرتن دلار19.12
98799326011130قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 55.54 (متوسط قیمت هفته از مورخ97/03/28 الی 97/04/01) هرتن دلار20.78
98809326011130قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 56.55 (متوسط قیمت هفته از مورخ97/03/28 الی 97/04/01) هرتن دلار22.18
98819326011130قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 57.56 (متوسط قیمت هفته از مورخ97/03/28 الی 97/04/01) هرتن دلار23.78
98829326011130قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 58.57 (متوسط قیمت هفته از مورخ97/03/28 الی 97/04/01) هرتن دلار25.52
98839326011130قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 59.58 (متوسط قیمت هفته از مورخ97/03/28 الی 97/04/01) هرتن دلار27.32
98849326011140قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 60.59 (متوسط قیمت هفته از مورخ97/03/28 الی 97/04/01) هرتن دلار29.22
98859326011140قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 61.60 (متوسط قیمت هفته از مورخ97/03/28 الی 97/04/01) هرتن دلار31.22
98869326011140قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 62.61 (متوسط قیمت هفته از مورخ97/03/28 الی 97/04/01) هرتن دلار33.12
9887نفت سفید هرتن دلار689.75
9888انواع نفتگازهرتن دلار642.76
9889نفت کوره 180هرتن دلار419.04
9890نفت کوره 380هرتن دلار409.12
9891بنزین سوپر (RON=95)هرتن دلار710.77
9892پروپانهرتن دلار522.33
9893بوتان هرتن دلار524.4
9894نفتا هرتن دلار631.87
9895بنزین معمولی هرتن دلار696.55
9896گوگرد کلوخه(F.O.B بندرعباس)هرتن دلار115
9897گوگرد گرانول(F.O.B بندرعسلویه)هرتن دلار125
9898پلی اتیلن سبک فیلمهرتن دلار1172.56
9899پلی اتیلن سبک خطیهرتن دلار1157.68
9900پلی اتیلن سنگین بادی هرتن دلار1365.31
9901پلی اتیلن سنگین تزریقیهرتن دلار1159.51
9902پلی وینیل کلراید PVCهرتن دلار743.96
9903پلی استایرن معمولیهرتن دلار1298.85
9904آنیلینهرتن دلار1363.68
9905اوره کشاورزیهرتن دلار246.96
9906آمونیاکهرتن دلار264
9907پروپانهرتن دلار481
9908بوتان هرتن دلار486
9909بنزین پیرولیزهرتن دلار686.51
9910بلندینگ نفتا هرتن دلار688.37
9911پنتانهرتن دلار661.4
9912سوخت هوايي (JP4,ATK)هرتن دلار776.94
9913گاز مايع ( L.P.G)هرتن دلار521.43
9914لوبکات سنگین 30 و 40 هرتن دلار480.11
9915لوبکات سبک 10 و 20 هرتن دلار492.64
9916نفت سفید آیزوماکس هرتن دلار757.21
9917آیزوریسایکلهرتن دلار645.36
9918وکیوم سلایسهرتن دلار388.53
9919حلال 402 هرتن دلار722.79
9920حلال 403هرتن دلار698.93
9921حلال 404هرتن دلار746.89
9922حلال 406هرتن دلار760.98
9923حلال 407هرتن دلار775.07
9924حلال 409هرتن دلار746.89
9925حلال 410هرتن دلار760.98
9926حلال ویژه هرتن دلار768.02
9927وکیوم باتوم هرتن دلار296.95
9928رب گوجه فرنگی برندهای مختلف در بسته بندی قوطی 800 گرمیهرعدددلار1.1
9929رب گوجه فرنگی برندهای مختلف در بسته بندی شیشه 700 گرمیهرعدددلار0.97
9930رب گوجه فرنگی با ظروف 4/5 کیلوگرمیهرعدددلار5.72
9931رب گوجه فرنگی با ظروف 10 کیلوگرمیهرعدددلار1.11
9932رب گوجه فرنگی برندهای مختلف در بسته بندی قوطی 400 گرمیهرعدددلار0.83
9933خیارشور ممتاز در بسته بندی شیشه 750 گرمیهرعدددلار1.74
9934خیارشور ویژه در بسته بندی شیشه 750 گرمیهرعدددلار2.01
9935خیارشور سوپر ویژه در بسته بندی شیشه 750 گرمیهرعدددلار2.25
9936انواع ترشیجات در بسته بندی شیشه 700 گرمیهرعدددلار1.11
9937
9938انواع ترشیجات با اوزان 2/5 کیلوگرمیهرعدددلار2.79
9939انواع مربای در بسته بندی شیشه 300 گرمیهرعدددلار0.8
9940انواع مربای در بسته بندی سیل ظرفی 100 گرمیهرعدددلار0.23
9941انواع روغن نباتی یک لیتریهرعدددلار1.16
9942
9943
9944
9945کراکر 74 گرمیهرعدددلار0.117
9946انواع ویفر 160گرمیهرعدددلار0.63
9947انواع آبمیوه یک لیتریهرعدددلار1.2
9948انواع آبمیوه 200 سی سی هرعدددلار0.27
9949انواع کنسرو ماهی 180گرمیهرعدددلار1.47
9950سنگ باریت حفاری هرتن یورو80
9951سوپر فسفات تریپل گرانوله هرتن دلار352
9952دی آمونیوم فسفاتهرتن دلار467.25
9953کلرور پتاس استاندارد هرتن دلار279.67
9954اوره گرانوله هرتن دلار262.72
9955سولفات پتاس استاندارد هرتن دلار480.25
9956پراکساید آب اکسیژنه هرکیلوگرمدلار0.67
9957ازگیل هرتن دلار1284
9958انار هرتن دلار1070
9959انبه هرتن دلار856
9960انجیر تازه هرتن دلار749
9961انگور هرتن دلار749
9962انواع آلو قطره طلاهرتن دلار642
9963انواع پرتقال هرتن دلار535
9964انواع توت درختیهرتن دلار642
9965انواع گلابیهرتن دلار1284
9966آلبالو هرتن دلار1284
9967آلوچه برقانی سیاه با هسته و بدون هستههرتن دلار856
9968آواکادو هرتن دلار1605
9969به هرتن دلار856
9970تمشکهرتن دلار2140
9971توت فرنگی هرتن دلار1605
9972چغاله بادام هرتن دلار2140
9973خرما مضافتی تازه هرتن دلار1391
9974خرمالو هرتن دلار749
9975زردآلو و میوه های مشابه هرتن دلار1070
9976سیب درختی در سبد هرتن دلار588.5
9977سیب درختی در کارتن هرتن دلار749
9978شبرنگ هرتن دلار642
9979شلیل هرتن دلار695.5
9980غوره هرتن دلار642
9981کنکوا (پرتقال تزئینی)هرتن دلار856
9982کیوی در سبد هرتن دلار749
9983کیوی در کارتن هرتن دلار1070
9984گریپ فروت هرتن دلار535
9985گلابی سیبریهرتن دلار1070
9986گلابی نطنز هرتن دلار1605
9987گوجه سبز هرتن دلار963
9988گیلاس تکدانه هرتن دلار1605
9989گیلاس سایرهرتن دلار1070
9990لیمو ترش شیرازهرتن دلار1177
9991لیمو شیرینهرتن دلار642
9992لمون سنگی هرتن دلار1284
9993میوه درختچه سیاه تلو هرتن دلار1070
9994نارنج هرتن دلار374.5
9995نارنگیهرتن دلار642
9996هلو هرتن دلار695.5
9997هلو انجیریهرتن دلار749
9998انواع خربزه هرتن دلار535
9999انواع کدو مسمایی ، حلوایی و غیره هرتن دلار374.5
10000طالبیهرتن دلار428
10001گرمکهرتن دلار428
10002ملونهرتن دلار428
10003هندوانه بسته بندی شده هرتن دلار535
10004اسفناج هرتن دلار374.5
10005انواع پیاز هرتن دلار428
10006انواع ترب و تربچه هرتن دلار374.5
10007انواع خیار (بوته ای)هرتن دلار481.5
10008انواع فلفل سبزهرتن دلار535
10009انواع قارچ تازه هرتن دلار1284
10010انواع کاهو بلند هرتن دلار267.5
10011انواع کلم برگ هرتن دلار321
10012آرتیشو هرتن دلار2140
10013آلوچه برقانی سیاه با هسته و بدون هستههرتن دلار856
10014آندیوهرتن دلار1605
10015بادمجان هرتن دلار374.5
10016باقلا سبز هرتن دلار374.5
10017بامیه هرتن دلار856
10018بلال سبز (ذرت)هرتن دلار321
10019پسته تازههرتن دلار2675
10020پیازچه هرتن دلار321
10021تره فرنگیهرتن دلار428
10022چغندر لبویی (برش)هرتن دلار374.5
10023خیار گلخانه ای (درختی)هرتن دلار428
10024دستنبو هرتن دلار374.5
10025دنبلان کوهیهرتن دلار2140
10026ریواس وحشیهرتن دلار642
10027زالزالک و زغال اخته هرتن دلار1070
10028زرشک تازه هرتن دلار1605
10029سایر انواع سبزیجات برگی هرتن دلار374.5
10030سیب زمینی هرتن دلار428
10031سیب زمینی استامبولیهرتن دلار428
10032سیب زمینی ترشی یا باغی هرتن دلار321
10033سیر خرد شده هرتن دلار1605
10034سیر خشکهرتن دلار1070
10035شلغم هرتن دلار374.5
10036فلفل دلمه رنگیهرتن دلار642
10037کاهو سالادی (آیس برگ) هرتن دلار535
10038کرفسهرتن دلار428
10039کلم بروکسلهرتن دلار856
10040کلم بروکلیهرتن دلار428
10041کنگر هرتن دلار642
10042گردو تازه با پوست هرتن دلار856
10043گل کلمهرتن دلار374.5
10044گوجه فرنگیهرتن دلار481.5
10045گوجه فرنگی چری (گیلاسی) هرتن دلار963
10046گوجه فرنگی گلخانه ای هرتن دلار642
10047لوبیا سبز هرتن دلار481.5
10048مارچوبه هرتن دلار1926
10049موسیرهرتن دلار802.5
10050نخود سبزهرتن دلار481.5
10051هویج هرتن دلار374.5
10052اسفناج منجمد هرتن دلار428
10053بلال شیرین منجمد هرتن دلار642
10054پیاز منجمد ورقه ورقه هرتن دلار535
10055ترخون منجمد هرتن دلار481.5
10056توت فرنگی منجمد هرتن دلار1498
10057جعفری منجمدهرتن دلار374.5
10058ذرت شیرین منجمد هرتن دلار856
10059شوید منجمد هرتن دلار374.5
10060قارچ منجمد هرتن دلار1498
10061کرفس منجمدهرتن دلار481.5
10062کلم بروکلی منجمدهرتن دلار642
10063گل کلم منجمدهرتن دلار481.5
10064گیلاس منجمدهرتن دلار1498
10065لوبیا سبز منجمدهرتن دلار535
10066مخلوط سبزیجات منجمدهرتن دلار642
10067مخلوط صیفی جات منجمدهرتن دلار642
10068نخود فرنگی منجمدهرتن دلار642
10069هلو منجمد هرتن دلار749
10070هویج منجمد هرتن دلار428
10071ماهی سارم هرکیلوگرمدلار1.2
10072ماهی عروسهرکیلوگرمدلار1.1
10073ماهی بیاح هرکیلوگرمدلار0.8
10074ماهی کتو هرکیلوگرمدلار0.5
10075ماهی سلطان ابراهیم هرکیلوگرمدلار50-70 سنت
10076ماهی حسون هرکیلوگرمدلار0.5
10077ماهی طلالهرکیلوگرمدلار0.5
10078خاویار بلوگا هرکیلوگرمیورو1000
10079خاویار غیر بلوگاهرکیلوگرمیورو600
10080ماهی یال اسبی صید شده با فانوس ماهیانهرکیلوگرمدلار1.5
10081تخم عمل آوری شده قزل آلا هرکیلوگرمدلار14
10082مار ماهیهرکیلوگرمدلار1.2
10083ماهی مرکب سایز کمتر از 200 گرمهرکیلوگرمدلار2.1
10084ماهی مرکب سایز کمتر از 200 تا 500 گرمهرکیلوگرمدلار2.8
10085ماهی مرکب سایز کمتر از 500 گرم به بالاهرکیلوگرمدلار3.5
10086انواع ماهی سوفهرکیلوگرمدلار2.5
10087میگوی پرورشی با سر سایز 50-41هرکیلوگرمدلار4.7
10088میگوی پرورشی با سر سایز 60-51هرکیلوگرمدلار4.4
10089میگوی پرورشی با سر سایز 70-61هرکیلوگرمدلار4.1
10090میگوی پرورشی با سر سایز 80-71هرکیلوگرمدلار4
10091میگوی پرورشی با سر سایز 100-81هرکیلوگرمدلار3.7
10092میگوی پرورشی با سر سایز 120-101هرکیلوگرمدلار3.1
10093میگوی پرورشی با سر سایز 150-120هرکیلوگرمدلار2.9
10094انواع میگوی دریایی با سر سایز 40-10هرکیلوگرمدلار6.3
10095انواع میگوی دریایی با سر سایز 41 به بالا هرکیلوگرمدلار4.9
10096انواع میگوی دریایی بی سر با سایزهای مختلف هرکیلوگرمدلار6.3
10097انواع میگوی دریایی بدون سر پوست کنده با و بدون دمهرکیلوگرمدلار7
10098انواع میگوی دریایی و پرورشی خشک شده هرکیلوگرمدلار12
10099انواع میگوی پرورشی بی سر در سایزها و بسته های مختلفهرکیلوگرمدلار4.5
10100انواع میگوی پرورشی پوست کنده با دم و بدون دمهرکیلوگرمدلار4.5
10101میگوی پرورشی و دریایی میکسهرکیلوگرمدلار4.5
10102خرچنگ دراز آب شیرینهرکیلوگرمدلار3.5
10103سایر سگ ماهیان و کوسه ها (یال اسبی)هرکیلوگرمدلار2.4
10104قزل آلای منجمد شکم خالی هرکیلوگرمدلار2.7
10105قزل آلای تازه شکم خالی هرکیلوگرمدلار3.2
10106پودر ماهی هرکیلوگرمدلار1.1
10107کنسانتره سیب هرکیلوگرمدلار1
10108کنسانتره انار هرکیلوگرمدلار3.5
10109کنسانتره آلبالو هرکیلوگرمدلار4
10110کنسانتره پوره سیب هرکیلوگرمدلار0.5
10111کنسانتره انگور قرمزهرکیلوگرمدلار2
10112آبمیوه یک لیتری تتراپکهرعدددلار1.2
10113آبمیوه 250 سی سی تتراپکهرعدددلار0.3
10114آبمیوه 200 سی سی تتراپک هرعدددلار0.27
101159426011150قیمت FOB کنسانتره سنگ آهن با عیار 65 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ97/04/04 الی 97/04/08)هرتن دلار72.9
101169426011150قیمت FOB کنسانتره سنگ آهن با عیار 66 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ97/04/04 الی 97/04/08)هرتن دلار74.008
101179426011150قیمت FOB کنسانتره سنگ آهن با عیار 67 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ97/04/04 الی 97/04/08)هرتن دلار76.4
101189426011200قیمت FOB گندله از کنسانتره آهن با عیار 65 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ97/04/04 الی 97/04/08)هرتن دلار82.9
101199426011200قیمت FOB گندله از کنسانتره آهن با عیار 66 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ97/04/04 الی 97/04/08)هرتن دلار84.008
101209426011200قیمت FOB گندله از کنسانتره آهن با عیار 67 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ97/04/04 الی 97/04/08)هرتن دلار86.4
1012194260115000قیمت FOB نرمه گندله سنگ آهن از کنسانتره سنگ آهن با عیار 65 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ97/04/04 الی 97/04/08)هرتن دلار62.9
1012294260115000قیمت FOB نرمه گندله سنگ آهن از کنسانتره سنگ آهن با عیار 66 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ97/04/04 الی 97/04/08)هرتن دلار64.008
1012394260115000قیمت FOB نرمه گندله سنگ آهن از کنسانتره سنگ آهن با عیار 67 درصد (متوسط قیمت هفته از مورخ97/04/04 الی 97/04/08)هرتن دلار66.4
101249426011110قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی هماتیتی با عیار 56.55 (متوسط قیمت هفته از مورخ97/04/04 الی 97/04/08) هرتن دلار19.08
101259426011110قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی هماتیتی با عیار 57.56 (متوسط قیمت هفته از مورخ97/04/04 الی 97/04/08) هرتن دلار20.88
101269426011110قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی هماتیتی با عیار 58.57 (متوسط قیمت هفته از مورخ97/04/04 الی 97/04/08) هرتن دلار21.88
101279426011110قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی هماتیتی با عیار 59.58 (متوسط قیمت هفته از مورخ97/04/04 الی 97/04/08) هرتن دلار23.28
101289426011120قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی هماتیتی با عیار 60.59 (متوسط قیمت هفته از مورخ97/04/04 الی 97/04/08) هرتن دلار24.98
101299426011120قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی هماتیتی با عیار 61.60 (متوسط قیمت هفته از مورخ97/04/04 الی 97/04/08) هرتن دلار26.78
101309426011120قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی هماتیتی با عیار 62.61 (متوسط قیمت هفته از مورخ97/04/04 الی 97/04/08) هرتن دلار28.68
101319426011130قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 54.53 (متوسط قیمت هفته از مورخ97/04/04 الی 97/04/08) هرتن دلار18.8
101329426011130قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 55.54 (متوسط قیمت هفته از مورخ97/04/04 الی 97/04/08) هرتن دلار20.5
101339426011130قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 56.55 (متوسط قیمت هفته از مورخ97/04/04 الی 97/04/08) هرتن دلار22
101349426011130قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 57.56 (متوسط قیمت هفته از مورخ97/04/04 الی 97/04/08) هرتن دلار23.6
101359426011130قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 58.57 (متوسط قیمت هفته از مورخ97/04/04 الی 97/04/08) هرتن دلار25.2
101369426011130قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 59.58 (متوسط قیمت هفته از مورخ97/04/04 الی 97/04/08) هرتن دلار27
101379426011140قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 60.59 (متوسط قیمت هفته از مورخ97/04/04 الی 97/04/08) هرتن دلار28.9
101389426011140قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 61.60 (متوسط قیمت هفته از مورخ97/04/04 الی 97/04/08) هرتن دلار30.9
101399426011140قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 62.61 (متوسط قیمت هفته از مورخ97/04/04 الی 97/04/08) هرتن دلار32.8
101409526011150قیمت FOB کنسانتره سنگ آهن با عیار 65 درصد (توسط قیمت هفته از مورخ97/04/11 الی 97/04/15)هرتن دلار72.7
101419526011150قیمت FOB کنسانتره سنگ آهن با عیار 66 درصد (توسط قیمت هفته از مورخ97/04/11 الی 97/04/15)هرتن دلار73.8
101429526011150قیمت FOB کنسانتره سنگ آهن با عیار 67 درصد (توسط قیمت هفته از مورخ97/04/11 الی 97/04/15)هرتن دلار76.2
101439526011200قیمت FOB گندله از کنسانتره آهن با عیار 65 درصد (توسط قیمت هفته از مورخ97/04/11 الی 97/04/15)هرتن دلار82.7
101449526011200قیمت FOB گندله از کنسانتره آهن با عیار 66 درصد (توسط قیمت هفته از مورخ97/04/11 الی 97/04/15)هرتن دلار83.8
101459526011200قیمت FOB گندله از کنسانتره آهن با عیار 67 درصد (توسط قیمت هفته از مورخ97/04/11 الی 97/04/15)هرتن دلار86.2
1014695260115000قیمت FOB نرمه گندله سنگ آهن از کنسانتره سنگ آهن با عیار 65 درصد (توسط قیمت هفته از مورخ97/04/11 الی 97/04/15)هرتن دلار62.7
1014795260115000قیمت FOB نرمه گندله سنگ آهن از کنسانتره سنگ آهن با عیار 66 درصد (توسط قیمت هفته از مورخ97/04/11 الی 97/04/15)هرتن دلار63.8
1014895260115000قیمت FOB نرمه گندله سنگ آهن از کنسانتره سنگ آهن با عیار 67 درصد (توسط قیمت هفته از مورخ97/04/11 الی 97/04/15)هرتن دلار66.2
101499526011110قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی هماتیتی با عیار 56.55 (توسط قیمت هفته از مورخ97/04/11 الی 97/04/15) هرتن دلار18.9
101509526011110قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی هماتیتی با عیار 57.56 (توسط قیمت هفته از مورخ97/04/11 الی 97/04/15) هرتن دلار20.7
101519526011110قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی هماتیتی با عیار 58.57 (توسط قیمت هفته از مورخ97/04/11 الی 97/04/15) هرتن دلار21.7
101529526011110قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی هماتیتی با عیار 59.58 (توسط قیمت هفته از مورخ97/04/11 الی 97/04/15) هرتن دلار23.1
101539526011120قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی هماتیتی با عیار 60.59 (توسط قیمت هفته از مورخ97/04/11 الی 97/04/15) هرتن دلار24.8
101549526011120قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی هماتیتی با عیار 61.60 (توسط قیمت هفته از مورخ97/04/11 الی 97/04/15) هرتن دلار26.7
101559526011120قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی هماتیتی با عیار 62.61 (توسط قیمت هفته از مورخ97/04/11 الی 97/04/15) هرتن دلار28.5
101569526011130قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 54.53 (توسط قیمت هفته از مورخ97/04/11 الی 97/04/15) هرتن دلار18.8
101579526011130قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 55.54 (توسط قیمت هفته از مورخ97/04/11 الی 97/04/15) هرتن دلار20.5
101589526011130قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 56.55 (توسط قیمت هفته از مورخ97/04/11 الی 97/04/15) هرتن دلار22
101599526011130قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 57.56 (توسط قیمت هفته از مورخ97/04/11 الی 97/04/15) هرتن دلار23.6
101609526011130قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 58.57 (توسط قیمت هفته از مورخ97/04/11 الی 97/04/15) هرتن دلار25.2
101619526011130قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 59.58 (توسط قیمت هفته از مورخ97/04/11 الی 97/04/15) هرتن دلار27
101629526011140قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 60.59 (توسط قیمت هفته از مورخ97/04/11 الی 97/04/15) هرتن دلار28.9
101639526011140قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 61.60 (توسط قیمت هفته از مورخ97/04/11 الی 97/04/15) هرتن دلار30.9
101649526011140قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 62.61 (توسط قیمت هفته از مورخ97/04/11 الی 97/04/15) هرتن دلار32.8
10165شیر خشک صنعتی اسکیم (بدون چربی)هرکیلوگرمدلار2
10166عایق رطوبتی هرتن دلار440
1016785014010الکترو موتور کولری صادراتی 1/3 SP (تکفاز ، اسنکرون ، قفس سنجابی ، بوشی) هرعدددلار37.5
1016885014010الکترو موتور کولری صادراتی 1/2 SP (تکفاز ، اسنکرون ، قفس سنجابی ، بوشی) هرعدددلار40.5
1016985014010الکترو موتور کولری صادراتی 3/4 CS (تکفاز ، اسنکرون ، قفس سنجابی ، بوشی) هرعدددلار44.5
1017085014010الکترو موتور کولری صادراتی 1/5 CR با کابل و بلبرینگی (تکفاز ، اسنکرون ، قفس سنجابی ، بوشی) هرعدددلار19
1017184137010الکترو موتور پمپ آب SH300صادراتی کابل دار هرعدددلار3.85
1017285014010الکترو موتور صادراتی 1/3 CRS (تکفاز ، اسنکرون ، قفس سنجابی ، بوشی) هرعدددلار34
1017385014010الکترو موتور صادراتی 1/2 CRS (تکفاز ، اسنکرون ، قفس سنجابی ، بوشی) هرعدددلار38
1017485014010الکترو موتور صادراتی 1/4 CRS (تکفاز ، اسنکرون ، قفس سنجابی ، بوشی) هرعدددلار30
1017585014010الکترو موتور صادراتی 3.4 CRS (تکفاز ، اسنکرون ، قفس سنجابی ، بوشی) هرعدددلار43.5
1017685014010الکترو موتور کولری صادراتی 1/4 CR با کابل (تکفاز ، اسنکرون ، قفس سنجابی ، بلبرینگی ) هرعدددلار30
1017785014010الکترو موتور کولری صادراتی 1/2 CR با کابل (تکفاز ، اسنکرون ، قفس سنجابی ، بلبرینگی ) هرعدددلار38
1017885014010الکترو موتور کولری صادراتی 1/3 CR با کابل (تکفاز ، اسنکرون ، قفس سنجابی ، بلبرینگی ) هرعدددلار34
1017985014010الکترو موتور کولری صادراتی 1/5 CR با کابل (تکفاز ، اسنکرون ، قفس سنجابی ، بلبرینگی ، براکت باز) هرعدددلار18.5
1018085014010الکترو موتور کولر آبی هرعدددلار47
1018184137010پمپ آب کولر آبی هرعدددلار4
10182کنسانتره سرب 60% هرتن دلارمعادل 45% ارزش شمش
در LME با رعایت همزمانی
10183چای سبز هرکیلوگرمدلار1.75
10184چای باروتیهرکیلوگرمدلار0.8
10185چای باروتی ممتازهرکیلوگرمدلار2.6
10186چای شکسته درجه دو سیاه تخمیر شده هرکیلوگرمدلار0.9
10187چای شکسته ممتاز زرینهرکیلوگرمدلار4
10188چای قلم سوزنیهرکیلوگرمدلار1.7
10189انواع خاک چایهرکیلوگرمدلار0.88
10190چای شکسته درجه یک هرکیلوگرمدلار1.8
10191چای شکسته ممتازهرکیلوگرمدلار2.65
10192چای قلم هرکیلوگرمدلار0.9
10193آجر نسوز هرتن دلار270
10194روغن زیتون بکر با بسته بندی 3 لیتر و کمتر هرکیلوگرمدلار6
10195سود سوز آور هرتن دلار200
10196اسید کلریدریک هرتن دلار25
10197لوله و پروفیل درز جوش فولادی هرتن دلار745
10198شمش مس با درجه خلوص 99/9 همزمان با تاریخ پروفرم 2018/07/16هرتن دلار7262
10199کاتد مس با درجه خلوص 99/9 همزمان با تاریخ پروفرم 2018/07/16هرتن دلار8278
10200ورق آهن سرد هرتن دلار600
102019626011150قیمت FOB کنسانتره سنگ آهن با عیار 65 درصد (توسط قیمت هفته از مورخ97/04/18 الی 97/04/22)هرتن دلار71.98
102029626011150قیمت FOB کنسانتره سنگ آهن با عیار 66 درصد (توسط قیمت هفته از مورخ97/04/18 الی 97/04/22)هرتن دلار73.08
102039626011150قیمت FOB کنسانتره سنگ آهن با عیار 67 درصد (توسط قیمت هفته از مورخ97/04/18 الی 97/04/22)هرتن دلار75.48
102049626011200قیمت FOB گندله از کنسانتره آهن با عیار 65 درصد (توسط قیمت هفته از مورخ97/04/18 الی 97/04/22)هرتن دلار81.98
102059626011200قیمت FOB گندله از کنسانتره آهن با عیار 66 درصد (توسط قیمت هفته از مورخ97/04/18 الی 97/04/22)هرتن دلار83.08
102069626011200قیمت FOB گندله از کنسانتره آهن با عیار 67 درصد (توسط قیمت هفته از مورخ97/04/18 الی 97/04/22)هرتن دلار85.48
1020796260115000قیمت FOB نرمه گندله سنگ آهن از کنسانتره سنگ آهن با عیار 65 درصد (توسط قیمت هفته از مورخ97/04/18 الی 97/04/22)هرتن دلار61.98
1020896260115000قیمت FOB نرمه گندله سنگ آهن از کنسانتره سنگ آهن با عیار 66 درصد (توسط قیمت هفته از مورخ97/04/18 الی 97/04/22)هرتن دلار63.08
1020996260115000قیمت FOB نرمه گندله سنگ آهن از کنسانتره سنگ آهن با عیار 67 درصد (توسط قیمت هفته از مورخ97/04/18 الی 97/04/22)هرتن دلار65.48
102109626011110قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی هماتیتی با عیار 56.55 (توسط قیمت هفته از مورخ97/04/18 الی 97/04/22) هرتن دلار18.18
102119626011110قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی هماتیتی با عیار 57.56 (توسط قیمت هفته از مورخ97/04/18 الی 97/04/22) هرتن دلار20.18
102129626011110قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی هماتیتی با عیار 58.57 (توسط قیمت هفته از مورخ97/04/18 الی 97/04/22) هرتن دلار20.98
102139626011110قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی هماتیتی با عیار 59.58 (توسط قیمت هفته از مورخ97/04/18 الی 97/04/22) هرتن دلار22.38
102149626011120قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی هماتیتی با عیار 60.59 (توسط قیمت هفته از مورخ97/04/18 الی 97/04/22) هرتن دلار24.08
102159626011120قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی هماتیتی با عیار 61.60 (توسط قیمت هفته از مورخ97/04/18 الی 97/04/22) هرتن دلار25.88
102169626011120قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی هماتیتی با عیار 62.61 (توسط قیمت هفته از مورخ97/04/18 الی 97/04/22) هرتن دلار27.78
102179626011130قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 54.53 (توسط قیمت هفته از مورخ97/04/18 الی 97/04/22) هرتن دلار18.08
102189626011130قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 55.54 (توسط قیمت هفته از مورخ97/04/18 الی 97/04/22) هرتن دلار19.78
102199626011130قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 56.55 (توسط قیمت هفته از مورخ97/04/18 الی 97/04/22) هرتن دلار21.28
102209626011130قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 57.56 (توسط قیمت هفته از مورخ97/04/18 الی 97/04/22) هرتن دلار22.88
102219626011130قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 58.57 (توسط قیمت هفته از مورخ97/04/18 الی 97/04/22) هرتن دلار24.48
102229626011130قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 59.58 (توسط قیمت هفته از مورخ97/04/18 الی 97/04/22) هرتن دلار26.28
102239626011140قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 60.59 (توسط قیمت هفته از مورخ97/04/18 الی 97/04/22) هرتن دلار28.18
102249626011140قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 61.60 (توسط قیمت هفته از مورخ97/04/18 الی 97/04/22) هرتن دلار30.18
102259626011140قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 62.61 (توسط قیمت هفته از مورخ97/04/18 الی 97/04/22) هرتن دلار32.08
10226پوشک بچه هربسته دلار1.5
10227نئوپان خام هرمترمکعبدلار140
10228نئوپان روکشی غیر ملامینههرمترمکعبدلار233
10229بست شاخکدار به قطر 12 میلی متر - پارت نامبر 3274000هرکیلوگرمدلار11.21
10230بست شاخکدار به قطر 14 میلی متر - پارت نامبر 3275000هرکیلوگرمدلار11.093
10231بست شاخکدار به قطر 17 میلی متر - پارت نامبر 3450000هرکیلوگرمدلار13.159
10232بست شاخکدار به قطر 23 میلی متر - پارت نامبر 3269000هرکیلوگرمدلار9.096
10233بست شاخکدار به قطر 25 میلی متر - پارت نامبر 3270000هرکیلوگرمدلار10.489
10234بست شاخکدار به قطر 27 میلی متر - پارت نامبر 3271000هرکیلوگرمدلار10.204
10235بست شاخکدار به قطر 29 میلی متر - پارت نامبر 3272000هرکیلوگرمدلار10.849
10236بست شاخکدار به قطر 40 میلی متر - پارت نامبر 3273000هرکیلوگرمدلار8.849
10237بست شاخکدار به قطر 41 میلی متر - پارت نامبر 3332000هرکیلوگرمدلار10.908
10238طناب پلاستیکی هرکیلوگرمدلار2.5
10239سولفور سدیمهرکیلوگرمدلار0.6
1024057011090فرش دستباف افشار سیرجان هرمترمربعدلار60
1024157011090فرش دستباف آذربایجان تجاری (تبریز ، طباطبایی تجاری ، فرجه ، اهر ، مهروان ، گروان ، بخشایش ، شریبان ، کناره آذربایجان ، اردبیل و مشکین پشمی)هرمترمربعدلار60
1024257011090فرش دستباف یزد یشمی ، آران ، زواره ، اردکان و نجف آباد هرمترمربعدلار70
1024357011090فرش دستباف خراسان (مود و کاشمر)هرمترمربعدلار130
1024457011090فرش دستباف هریسهرمترمربعدلار200
1024557011090فرش دستباف آبادههرمترمربعدلار180
1024657011090فرش دستباف تبریز ، سراب ، دیزج هرمترمربعدلار130
1024757011090فرش دستباف شهر بافت همدان هرمترمربعدلار180
1024857011090فرش دستباف کاشان و اردکان کرک هرمترمربعدلار250
1024957011090فرش دستباف قم ، قمشه و زابل هرمترمربعدلار185
1025057011090فرش دستباف افشار شهربابک هرمترمربعدلار90
1025157011090فرش دستباف جوشقان ، میمه و خسروآباد هرمترمربعدلار80
1025257011090فرش دستباف سنندج و قلتق ، سنقر و کلبابیهرمترمربعدلار100
1025357011090فرش دستباف نائین 9لاهرمترمربعدلار180
1025457011090فرش دستباف بلوچ تجاری هرمترمربعدلار30
1025557011090فرش دستباف ساروئی ، جوزان و ملایر هرمترمربعدلار200
1025657011090فرش دستباف کرمان 60جفت (30 رج)هرمترمربعدلار60
1025757011090فرش دستباف کرمان 70تا 80جفت (35 تا 40رج)هرمترمربعدلار150
1025857011090فرش دستباف بختیار و بلمه هرمترمربعدلار180
1025957011090فرش دستباف ترکمن تمام ابریشم هرمترمربعدلار800
1026057011090فرش دستباف نائین 4لا و 6لاهرمترمربعدلار700
1026157011090فرش دستباف اصفهان هرمترمربعدلار1100
1026257011090فرش دستباف تبریز 60رج به بالاهرمترمربعدلار1500
1026357011090فرش دستباف قم و ایلام و زابل چله ابریشم هرمترمربعدلار700
1026457011090فرش دستباف آستان قدس هرمترمربعدلار300
1026557011090فرش دستباف محلات و گلپایگان هرمترمربعدلار130
1026657011090فرش دستباف ورامین هرمترمربعدلار250
1026757011090فرش دستباف کردی قوچانهرمترمربعدلار100
1026857011090فرش دستباف راور کرمان بیش از 80جفت هرمترمربعدلار400
1026957011090فرش دستباف غیر از کشکولیهرمترمربعدلار400
1027057011090فرش دستباف تبریز و سراب طباطبایی 40رجهرمترمربعدلار250
1027157011090فرش دستباف موسی آباد ، ترکمن و نارچین هرمترمربعدلار60
1027257011090فرش دستباف شیراز تجاری و شیراز لرگیهرمترمربعدلار65
1027357011090فرش دستباف کلاردشت هرمترمربعدلار80
1027457011090فرش دستباف خراسان تجاری هرمترمربعدلار60
1027557011090فرش دستباف بنه میر ، محل ، ویسی و مشک آباد هرمترمربعدلار60
1027657011090فرش دستباف همدان تجاریهرمترمربعدلار35
1027757011090فرش دستباف بیجار ، بیدگنه ، زنجان و نقش بیجارهرمترمربعدلار250
1027857011090فرش دستباف تبریز و سراب 50رجهرمترمربعدلار550
1027957011090فرش دستباف گبههرمترمربعدلار70
1028057011090فرش دستباف گبه ریزبافت (30رج به بالا)هرمترمربعدلار110
1028157011090فرش دستباف تبریز تمام ابریشم هرمترمربعدلار1500
1028257011090فرش دستباف سنندج چله ابریشم هرمترمربعدلار650
1028357011090فرش دستباف قم ابرایشم هرمترمربعدلار1300
1028457011090فرش دستباف قم تمام ابرشم 15متر به بالاهرمترمربعدلار2000
1028557011090فرش دستباف اصفهان و نایین کف ابریشم و تمام ابریشم هرمترمربعدلار1500
1028657011090فرش دستباف کاشان تمام ابرشم هرمترمربعدلار1500
1028757011090انواع فرش تکه دوزی شده از فرشهای مستعمل پشت پارچه ای هرمترمربعدلار50
1028857011090فرش نیم بافت (فرش و گلیم) هرمترمربعدلار150
102899726011150قیمت FOB کنسانتره سنگ آهن با عیار 65 درصد (توسط قیمت هفته از مورخ97/04/25 الی 97/04/29)هرتن دلار73.92
102909726011150قیمت FOB کنسانتره سنگ آهن با عیار 66 درصد (توسط قیمت هفته از مورخ97/04/25 الی 97/04/29)هرتن دلار75.02
102919726011150قیمت FOB کنسانتره سنگ آهن با عیار 67 درصد (توسط قیمت هفته از مورخ97/04/25 الی 97/04/29)هرتن دلار77.42
102929726011200قیمت FOB گندله از کنسانتره آهن با عیار 65 درصد (توسط قیمت هفته از مورخ97/04/25 الی 97/04/29)هرتن دلار83.92
102939726011200قیمت FOB گندله از کنسانتره آهن با عیار 66 درصد (توسط قیمت هفته از مورخ97/04/25 الی 97/04/29)هرتن دلار85.02
102949726011200قیمت FOB گندله از کنسانتره آهن با عیار 67 درصد (توسط قیمت هفته از مورخ97/04/25 الی 97/04/29)هرتن دلار87.42
1029597260115000قیمت FOB نرمه گندله سنگ آهن از کنسانتره سنگ آهن با عیار 65 درصد (توسط قیمت هفته از مورخ97/04/25 الی 97/04/29)هرتن دلار63.92
1029697260115000قیمت FOB نرمه گندله سنگ آهن از کنسانتره سنگ آهن با عیار 66 درصد (توسط قیمت هفته از مورخ97/04/25 الی 97/04/29)هرتن دلار65.02
1029797260115000قیمت FOB نرمه گندله سنگ آهن از کنسانتره سنگ آهن با عیار 67 درصد (توسط قیمت هفته از مورخ97/04/25 الی 97/04/29)هرتن دلار67.42
102989726011110قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی هماتیتی با عیار 56.55 (توسط قیمت هفته از مورخ97/04/25 الی 97/04/29) هرتن دلار18.18
102999726011110قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی هماتیتی با عیار 57.56 (توسط قیمت هفته از مورخ97/04/25 الی 97/04/29) هرتن دلار19.9
103009726011110قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی هماتیتی با عیار 58.57 (توسط قیمت هفته از مورخ97/04/25 الی 97/04/29) هرتن دلار20.9
103019726011110قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی هماتیتی با عیار 59.58 (توسط قیمت هفته از مورخ97/04/25 الی 97/04/29) هرتن دلار22.24
103029726011120قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی هماتیتی با عیار 60.59 (توسط قیمت هفته از مورخ97/04/25 الی 97/04/29) هرتن دلار23.84
103039726011120قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی هماتیتی با عیار 61.60 (توسط قیمت هفته از مورخ97/04/25 الی 97/04/29) هرتن دلار25.64
103049726011120قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی هماتیتی با عیار 62.61 (توسط قیمت هفته از مورخ97/04/25 الی 97/04/29) هرتن دلار27.3
103059726011130قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 54.53 (توسط قیمت هفته از مورخ97/04/25 الی 97/04/29) هرتن دلار18
103069726011130قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 55.54 (توسط قیمت هفته از مورخ97/04/25 الی 97/04/29) هرتن دلار19.7
103079726011130قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 56.55 (توسط قیمت هفته از مورخ97/04/25 الی 97/04/29) هرتن دلار21.2
103089726011130قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 57.56 (توسط قیمت هفته از مورخ97/04/25 الی 97/04/29) هرتن دلار22.8
103099726011130قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 58.57 (توسط قیمت هفته از مورخ97/04/25 الی 97/04/29) هرتن دلار24.32
103109726011130قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 59.58 (توسط قیمت هفته از مورخ97/04/25 الی 97/04/29) هرتن دلار26.04
103119726011140قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 60.59 (توسط قیمت هفته از مورخ97/04/25 الی 97/04/29) هرتن دلار28.46
103129726011140قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 61.60 (توسط قیمت هفته از مورخ97/04/25 الی 97/04/29) هرتن دلار29.94
103139726011140قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 62.61 (توسط قیمت هفته از مورخ97/04/25 الی 97/04/29) هرتن دلار31.84
103149826011150قیمت FOB کنسانتره سنگ آهن با عیار 65 درصد (توسط قیمت هفته از مورخ97/05/01 الی 97/05/05)هرتن دلار75.28
103159826011150قیمت FOB کنسانتره سنگ آهن با عیار 66 درصد (توسط قیمت هفته از مورخ97/05/01 الی 97/05/05)هرتن دلار76.38
103169826011150قیمت FOB کنسانتره سنگ آهن با عیار 67 درصد (توسط قیمت هفته از مورخ97/05/01 الی 97/05/05)هرتن دلار78.78
103179826011200قیمت FOB گندله از کنسانتره آهن با عیار 65 درصد (توسط قیمت هفته از مورخ97/05/01 الی 97/05/05)هرتن دلار85.28
103189826011200قیمت FOB گندله از کنسانتره آهن با عیار 66 درصد (توسط قیمت هفته از مورخ97/05/01 الی 97/05/05)هرتن دلار86.38
103199826011200قیمت FOB گندله از کنسانتره آهن با عیار 67 درصد (توسط قیمت هفته از مورخ97/05/01 الی 97/05/05)هرتن دلار88.78
1032098260115000قیمت FOB نرمه گندله سنگ آهن از کنسانتره سنگ آهن با عیار 65 درصد (توسط قیمت هفته از مورخ97/05/01 الی 97/05/05)هرتن دلار65.28
1032198260115000قیمت FOB نرمه گندله سنگ آهن از کنسانتره سنگ آهن با عیار 66 درصد (توسط قیمت هفته از مورخ97/05/01 الی 97/05/05)هرتن دلار66.38
1032298260115000قیمت FOB نرمه گندله سنگ آهن از کنسانتره سنگ آهن با عیار 67 درصد (توسط قیمت هفته از مورخ97/05/01 الی 97/05/05)هرتن دلار68.78
103239826011110قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی هماتیتی با عیار 56.55 (توسط قیمت هفته از مورخ97/05/01 الی 97/05/05) هرتن دلار19.5
103249826011110قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی هماتیتی با عیار 57.56 (توسط قیمت هفته از مورخ97/05/01 الی 97/05/05) هرتن دلار21.2
103259826011110قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی هماتیتی با عیار 58.57 (توسط قیمت هفته از مورخ97/05/01 الی 97/05/05) هرتن دلار22.4
103269826011110قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی هماتیتی با عیار 59.58 (توسط قیمت هفته از مورخ97/05/01 الی 97/05/05) هرتن دلار23.8
103279826011120قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی هماتیتی با عیار 60.59 (توسط قیمت هفته از مورخ97/05/01 الی 97/05/05) هرتن دلار25.3
103289826011120قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی هماتیتی با عیار 61.60 (توسط قیمت هفته از مورخ97/05/01 الی 97/05/05) هرتن دلار27.16
103299826011120قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی هماتیتی با عیار 62.61 (توسط قیمت هفته از مورخ97/05/01 الی 97/05/05) هرتن دلار27.86
103309826011130قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 54.53 (توسط قیمت هفته از مورخ97/05/01 الی 97/05/05) هرتن دلار19.5
103319826011130قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 55.54 (توسط قیمت هفته از مورخ97/05/01 الی 97/05/05) هرتن دلار21.2
103329826011130قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 56.55 (توسط قیمت هفته از مورخ97/05/01 الی 97/05/05) هرتن دلار22.7
103339826011130قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 57.56 (توسط قیمت هفته از مورخ97/05/01 الی 97/05/05) هرتن دلار24.3
103349826011130قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 58.57 (توسط قیمت هفته از مورخ97/05/01 الی 97/05/05) هرتن دلار25.8
103359826011130قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 59.58 (توسط قیمت هفته از مورخ97/05/01 الی 97/05/05) هرتن دلار27.5
103369826011140قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 60.59 (توسط قیمت هفته از مورخ97/05/01 الی 97/05/05) هرتن دلار30.3
103379826011140قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 61.60 (توسط قیمت هفته از مورخ97/05/01 الی 97/05/05) هرتن دلار31.46
103389826011140قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 62.61 (توسط قیمت هفته از مورخ97/05/01 الی 97/05/05) هرتن دلار33.36
10339مایع سفید کننده مارک بوژنه هرتن دلار400
10340روغن پیه ذوب شده و تالو هرکیلوگرمدلار1
10341بیکربنات سدیمهرکیلوگرمدلار0.461
10342قند خرد شده بسته بندی در اوزان مختلفهرکیلوگرمدلار1
1034328289010آب ژاول (هیپو کلریت سدیم) 15%هرتن دلار137
1034428281000پرکلرین > 65%هرتن دلار2200
1034528151200کاستیک 50%-40%هرتن دلار340
1034628272000کلسیم کلراید 99% - 94%هرتن دلار245
103479926011150قیمت FOB کنسانتره سنگ آهن با عیار 65 درصد (توسط قیمت هفته از مورخ97/05/08 الی 97/05/12)هرتن دلار75.38
103489926011150قیمت FOB کنسانتره سنگ آهن با عیار 66 درصد (توسط قیمت هفته از مورخ97/05/08 الی 97/05/12)هرتن دلار76.48
103499926011150قیمت FOB کنسانتره سنگ آهن با عیار 67 درصد (توسط قیمت هفته از مورخ97/05/08 الی 97/05/12)هرتن دلار78.88
103509926011200قیمت FOB گندله از کنسانتره آهن با عیار 65 درصد (توسط قیمت هفته از مورخ97/05/08 الی 97/05/12)هرتن دلار85.38
103519926011200قیمت FOB گندله از کنسانتره آهن با عیار 66 درصد (توسط قیمت هفته از مورخ97/05/08 الی 97/05/12)هرتن دلار86.48
103529926011200قیمت FOB گندله از کنسانتره آهن با عیار 67 درصد (توسط قیمت هفته از مورخ97/05/08 الی 97/05/12)هرتن دلار88.88
1035399260115000قیمت FOB نرمه گندله سنگ آهن از کنسانتره سنگ آهن با عیار 65 درصد (توسط قیمت هفته از مورخ97/05/08 الی 97/05/12)هرتن دلار65.38
1035499260115000قیمت FOB نرمه گندله سنگ آهن از کنسانتره سنگ آهن با عیار 66 درصد (توسط قیمت هفته از مورخ97/05/08 الی 97/05/12)هرتن دلار66.48
1035599260115000قیمت FOB نرمه گندله سنگ آهن از کنسانتره سنگ آهن با عیار 67 درصد (توسط قیمت هفته از مورخ97/05/08 الی 97/05/12)هرتن دلار68.88
103569926011110قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی هماتیتی با عیار 56.55 (توسط قیمت هفته از مورخ97/05/08 الی 97/05/12) هرتن دلار19.68
103579926011110قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی هماتیتی با عیار 57.56 (توسط قیمت هفته از مورخ97/05/08 الی 97/05/12) هرتن دلار21.38
103589926011110قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی هماتیتی با عیار 58.57 (توسط قیمت هفته از مورخ97/05/08 الی 97/05/12) هرتن دلار22.58
103599926011110قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی هماتیتی با عیار 59.58 (توسط قیمت هفته از مورخ97/05/08 الی 97/05/12) هرتن دلار23.98
103609926011120قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی هماتیتی با عیار 60.59 (توسط قیمت هفته از مورخ97/05/08 الی 97/05/12) هرتن دلار25.48
103619926011120قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی هماتیتی با عیار 61.60 (توسط قیمت هفته از مورخ97/05/08 الی 97/05/12) هرتن دلار27.38
103629926011120قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی هماتیتی با عیار 62.61 (توسط قیمت هفته از مورخ97/05/08 الی 97/05/12) هرتن دلار28.08
103639926011130قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 54.53 (توسط قیمت هفته از مورخ97/05/08 الی 97/05/12) هرتن دلار19.68
103649926011130قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 55.54 (توسط قیمت هفته از مورخ97/05/08 الی 97/05/12) هرتن دلار21.38
103659926011130قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 56.55 (توسط قیمت هفته از مورخ97/05/08 الی 97/05/12) هرتن دلار22.88
103669926011130قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 57.56 (توسط قیمت هفته از مورخ97/05/08 الی 97/05/12) هرتن دلار24.48
103679926011130قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 58.57 (توسط قیمت هفته از مورخ97/05/08 الی 97/05/12) هرتن دلار25.98
103689926011130قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 59.58 (توسط قیمت هفته از مورخ97/05/08 الی 97/05/12) هرتن دلار27.68
103699926011140قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 60.59 (توسط قیمت هفته از مورخ97/05/08 الی 97/05/12) هرتن دلار30.48
103709926011140قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 61.60 (توسط قیمت هفته از مورخ97/05/08 الی 97/05/12) هرتن دلار31.68
103719926011140قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 62.61 (توسط قیمت هفته از مورخ97/05/08 الی 97/05/12) هرتن دلار33.58
1037210026011150قیمت FOB کنسانتره سنگ آهن با عیار 65 درصد (توسط قیمت هفته از مورخ97/05/15 الی 97/05/19)هرتن دلار77.18
1037310026011150قیمت FOB کنسانتره سنگ آهن با عیار 66 درصد (توسط قیمت هفته از مورخ97/05/15 الی 97/05/19)هرتن دلار78.96
1037410026011150قیمت FOB کنسانتره سنگ آهن با عیار 67 درصد (توسط قیمت هفته از مورخ97/05/15 الی 97/05/19)هرتن دلار81.32
1037510026011200قیمت FOB گندله از کنسانتره آهن با عیار 65 درصد (توسط قیمت هفته از مورخ97/05/15 الی 97/05/19)هرتن دلار87.18
1037610026011200قیمت FOB گندله از کنسانتره آهن با عیار 66 درصد (توسط قیمت هفته از مورخ97/05/15 الی 97/05/19)هرتن دلار88.96
1037710026011200قیمت FOB گندله از کنسانتره آهن با عیار 67 درصد (توسط قیمت هفته از مورخ97/05/15 الی 97/05/19)هرتن دلار91.32
10378100260115000قیمت FOB نرمه گندله سنگ آهن از کنسانتره سنگ آهن با عیار 65 درصد (توسط قیمت هفته از مورخ97/05/15 الی 97/05/19)هرتن دلار67.18
10379100260115000قیمت FOB نرمه گندله سنگ آهن از کنسانتره سنگ آهن با عیار 66 درصد (توسط قیمت هفته از مورخ97/05/15 الی 97/05/19)هرتن دلار68.96
10380100260115000قیمت FOB نرمه گندله سنگ آهن از کنسانتره سنگ آهن با عیار 67 درصد (توسط قیمت هفته از مورخ97/05/15 الی 97/05/19)هرتن دلار71.32
1038110026011110قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی هماتیتی با عیار 56.55 (توسط قیمت هفته از مورخ97/05/15 الی 97/05/19) هرتن دلار23
1038210026011110قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی هماتیتی با عیار 57.56 (توسط قیمت هفته از مورخ97/05/15 الی 97/05/19) هرتن دلار24.76
1038310026011110قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی هماتیتی با عیار 58.57 (توسط قیمت هفته از مورخ97/05/15 الی 97/05/19) هرتن دلار25.9
1038410026011110قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی هماتیتی با عیار 59.58 (توسط قیمت هفته از مورخ97/05/15 الی 97/05/19) هرتن دلار26.26
1038510026011120قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی هماتیتی با عیار 60.59 (توسط قیمت هفته از مورخ97/05/15 الی 97/05/19) هرتن دلار28.76
1038610026011120قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی هماتیتی با عیار 61.60 (توسط قیمت هفته از مورخ97/05/15 الی 97/05/19) هرتن دلار30.72
1038710026011120قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی هماتیتی با عیار 62.61 (توسط قیمت هفته از مورخ97/05/15 الی 97/05/19) هرتن دلار32.14
1038810026011130قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 54.53 (توسط قیمت هفته از مورخ97/05/15 الی 97/05/19) هرتن دلار22.9
1038910026011130قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 55.54 (توسط قیمت هفته از مورخ97/05/15 الی 97/05/19) هرتن دلار24.6
1039010026011130قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 56.55 (توسط قیمت هفته از مورخ97/05/15 الی 97/05/19) هرتن دلار26.1
1039110026011130قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 57.56 (توسط قیمت هفته از مورخ97/05/15 الی 97/05/19) هرتن دلار27.7
1039210026011130قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 58.57 (توسط قیمت هفته از مورخ97/05/15 الی 97/05/19) هرتن دلار29.2
1039310026011130قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 59.58 (توسط قیمت هفته از مورخ97/05/15 الی 97/05/19) هرتن دلار30.9
1039410026011140قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 60.59 (توسط قیمت هفته از مورخ97/05/15 الی 97/05/19) هرتن دلار33.7
1039510026011140قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 61.60 (توسط قیمت هفته از مورخ97/05/15 الی 97/05/19) هرتن دلار35.2
1039610026011140قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 62.61 (توسط قیمت هفته از مورخ97/05/15 الی 97/05/19) هرتن دلار36.8
10397سولفات آمونیوم (محصول کشور برزیل) هرتن دلار150
10398سولفات آمونیوم (محصول کشور چین) هرتن دلار117
10399سولفات آمونیوم (محصول کشور بالتیک) هرتن دلار127
1040056031190منسوج نبافتهکیلوگرمدلار3.2
1040110126011150قیمت FOB کنسانتره سنگ آهن با عیار 65 درصد (توسط قیمت هفته از مورخ97/05/22 الی 97/05/26)هرتن دلار73.78
1040210126011150قیمت FOB کنسانتره سنگ آهن با عیار 66 درصد (توسط قیمت هفته از مورخ97/05/22 الی 97/05/26)هرتن دلار76.02
1040310126011150قیمت FOB کنسانتره سنگ آهن با عیار 67 درصد (توسط قیمت هفته از مورخ97/05/22 الی 97/05/26)هرتن دلار78.5
1040410126011200قیمت FOB گندله از کنسانتره آهن با عیار 65 درصد (توسط قیمت هفته از مورخ97/05/22 الی 97/05/26)هرتن دلار83.78
1040510126011200قیمت FOB گندله از کنسانتره آهن با عیار 66 درصد (توسط قیمت هفته از مورخ97/05/22 الی 97/05/26)هرتن دلار86.02
1040610126011200قیمت FOB گندله از کنسانتره آهن با عیار 67 درصد (توسط قیمت هفته از مورخ97/05/22 الی 97/05/26)هرتن دلار88.5
10407101260115000قیمت FOB نرمه گندله سنگ آهن از کنسانتره سنگ آهن با عیار 65 درصد (توسط قیمت هفته از مورخ97/05/22 الی 97/05/26)هرتن دلار63.78
10408101260115000قیمت FOB نرمه گندله سنگ آهن از کنسانتره سنگ آهن با عیار 66 درصد (توسط قیمت هفته از مورخ97/05/22 الی 97/05/26)هرتن دلار66.02
10409101260115000قیمت FOB نرمه گندله سنگ آهن از کنسانتره سنگ آهن با عیار 67 درصد (توسط قیمت هفته از مورخ97/05/22 الی 97/05/26)هرتن دلار68.5
1041010126011110قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی هماتیتی با عیار 56.55 (توسط قیمت هفته از مورخ97/05/22 الی 97/05/26) هرتن دلار22.16
1041110126011110قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی هماتیتی با عیار 57.56 (توسط قیمت هفته از مورخ97/05/22 الی 97/05/26) هرتن دلار23.76
1041210126011110قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی هماتیتی با عیار 58.57 (توسط قیمت هفته از مورخ97/05/22 الی 97/05/26) هرتن دلار24.76
1041310126011110قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی هماتیتی با عیار 59.58 (توسط قیمت هفته از مورخ97/05/22 الی 97/05/26) هرتن دلار25.66
1041410126011120قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی هماتیتی با عیار 60.59 (توسط قیمت هفته از مورخ97/05/22 الی 97/05/26) هرتن دلار27.46
1041510126011120قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی هماتیتی با عیار 61.60 (توسط قیمت هفته از مورخ97/05/22 الی 97/05/26) هرتن دلار29.46
1041610126011120قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی هماتیتی با عیار 62.61 (توسط قیمت هفته از مورخ97/05/22 الی 97/05/26) هرتن دلار30.76
1041710126011130قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 54.53 (توسط قیمت هفته از مورخ97/05/22 الی 97/05/26) هرتن دلار21.86
1041810126011130قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 55.54 (توسط قیمت هفته از مورخ97/05/22 الی 97/05/26) هرتن دلار23.56
1041910126011130قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 56.55 (توسط قیمت هفته از مورخ97/05/22 الی 97/05/26) هرتن دلار25.06
1042010126011130قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 57.56 (توسط قیمت هفته از مورخ97/05/22 الی 97/05/26) هرتن دلار26.66
1042110126011130قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 58.57 (توسط قیمت هفته از مورخ97/05/22 الی 97/05/26) هرتن دلار28.16
1042210126011130قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 59.58 (توسط قیمت هفته از مورخ97/05/22 الی 97/05/26) هرتن دلار29.86
1042310126011140قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 60.59 (توسط قیمت هفته از مورخ97/05/22 الی 97/05/26) هرتن دلار92.06
1042410126011140قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 61.60 (توسط قیمت هفته از مورخ97/05/22 الی 97/05/26) هرتن دلار34.06
1042510126011140قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 62.61 (توسط قیمت هفته از مورخ97/05/22 الی 97/05/26) هرتن دلار35.66
1042610226011150قیمت FOB کنسانتره سنگ آهن با عیار 65 درصد (توسط قیمت هفته از مورخ97/05/29 الی 97/06/02)هرتن دلار70.76
1042710226011150قیمت FOB کنسانتره سنگ آهن با عیار 66 درصد (توسط قیمت هفته از مورخ97/05/29 الی 97/06/02)هرتن دلار73.68
1042810226011150قیمت FOB کنسانتره سنگ آهن با عیار 67 درصد (توسط قیمت هفته از مورخ97/05/29 الی 97/06/02)هرتن دلار76.08
1042910226011200قیمت FOB گندله از کنسانتره آهن با عیار 65 درصد (توسط قیمت هفته از مورخ97/05/29 الی 97/06/02)هرتن دلار80.76
1043010226011200قیمت FOB گندله از کنسانتره آهن با عیار 66 درصد (توسط قیمت هفته از مورخ97/05/29 الی 97/06/02)هرتن دلار83.68
1043110226011200قیمت FOB گندله از کنسانتره آهن با عیار 67 درصد (توسط قیمت هفته از مورخ97/05/29 الی 97/06/02)هرتن دلار86.08
10432102260115000قیمت FOB نرمه گندله سنگ آهن از کنسانتره سنگ آهن با عیار 65 درصد (توسط قیمت هفته از مورخ97/05/29 الی 97/06/02)هرتن دلار60.76
10433102260115000قیمت FOB نرمه گندله سنگ آهن از کنسانتره سنگ آهن با عیار 66 درصد (توسط قیمت هفته از مورخ97/05/29 الی 97/06/02)هرتن دلار63.68
10434102260115000قیمت FOB نرمه گندله سنگ آهن از کنسانتره سنگ آهن با عیار 67 درصد (توسط قیمت هفته از مورخ97/05/29 الی 97/06/02)هرتن دلار66.08
1043510226011110قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی هماتیتی با عیار 56.55 (توسط قیمت هفته از مورخ97/05/29 الی 97/06/02) هرتن دلار21.52
1043610226011110قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی هماتیتی با عیار 57.56 (توسط قیمت هفته از مورخ97/05/29 الی 97/06/02) هرتن دلار23.16
1043710226011110قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی هماتیتی با عیار 58.57 (توسط قیمت هفته از مورخ97/05/29 الی 97/06/02) هرتن دلار24.16
1043810226011110قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی هماتیتی با عیار 59.58 (توسط قیمت هفته از مورخ97/05/29 الی 97/06/02) هرتن دلار25.46
1043910226011120قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی هماتیتی با عیار 60.59 (توسط قیمت هفته از مورخ97/05/29 الی 97/06/02) هرتن دلار26.86
1044010226011120قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی هماتیتی با عیار 61.60 (توسط قیمت هفته از مورخ97/05/29 الی 97/06/02) هرتن دلار28.76
1044110226011120قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی هماتیتی با عیار 62.61 (توسط قیمت هفته از مورخ97/05/29 الی 97/06/02) هرتن دلار30.06
1044210226011130قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 54.53 (توسط قیمت هفته از مورخ97/05/29 الی 97/06/02) هرتن دلار21.26
1044310226011130قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 55.54 (توسط قیمت هفته از مورخ97/05/29 الی 97/06/02) هرتن دلار22.8
1044410226011130قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 56.55 (توسط قیمت هفته از مورخ97/05/29 الی 97/06/02) هرتن دلار24.3
1044510226011130قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 57.56 (توسط قیمت هفته از مورخ97/05/29 الی 97/06/02) هرتن دلار25.9
1044610226011130قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 58.57 (توسط قیمت هفته از مورخ97/05/29 الی 97/06/02) هرتن دلار27.4
1044710226011130قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 59.58 (توسط قیمت هفته از مورخ97/05/29 الی 97/06/02) هرتن دلار29.1
1044810226011140قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 60.59 (توسط قیمت هفته از مورخ97/05/29 الی 97/06/02) هرتن دلار31.8
1044910226011140قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 61.60 (توسط قیمت هفته از مورخ97/05/29 الی 97/06/02) هرتن دلار33.2
1045010226011140قیمت FOB سنگ آهن دانه بندی مگنتیتی با عیار 62.61 (توسط قیمت هفته از مورخ97/05/29 الی 97/06/02) هرتن دلار34.8
10451شمش فولادی هرتن دلار500
10452میلگرد آجدارهرتن دلار547
10453پسته احمد آقایی یا اکبری کشیده 20-18هرکیلوگرمدلار9.5
10454پسته احمد آقایی یا اکبری 20-22 و 22-24هرکیلوگرمدلار9
10455پسته فندقی یا بادامی 26-32هرکیلوگرمدلار8
10456پسته مکانیک خندانهرکیلوگرمدلار7.5
10457پسته مکانیک خندان 26-32هرکیلوگرمدلار7
10458پسته مکانیک خندان 22-24 و 20-22هرکیلوگرمدلار7.2
10459پسته دهن بست هرکیلوگرمدلار6
10460مغز پسته هرکیلوگرمدلار13.5
10461مغز پسته دو پوست جدا هرکیلوگرمدلار18
10462مغز پسته معمولیهرکیلوگرمدلار13
10463پوست سخت پستههرکیلوگرمدلار0.3
10464پسته طبیعی خندان 18-22هرکیلوگرمدلار10
10465پسته تازه هرکیلوگرمدلار2.5
10466پسته تازه با پوست سبز اولیه هرکیلوگرمدلار3
10467موکت نمدی هرمترمربعدلار1.5
10468موکت تافتینگهرمترمربعدلار4
10469نمک ید دار تبلور مجددهرتن دلار70
10470سیمان پوزولانی ویژه هرتن دلار25
10471سیمان 325-1هرتن دلار27.5
10472سیمنا پوزولانی هرتن دلار28
10473سیمان تیپ IIهرتن دلار28
10474سیمان 425-1هرتن دلار29
10475سیمان تیپ 5هرتن دلار30
10476سیمان 525-1هرتن دلار30.5
10477سیمان سفید هرتن دلار55
10478کلینکر خاکستریهرتن دلار22
10479کلینکر سفید هرتن دلار42
10480آرتوزایلنهر تندلار797
10481اسید استیکهر تندلار781
10482اسید ترفتالیکهر تندلار933
10483آمونیاک (مایع)هر تندلار242
10484اوره صنعتی گرانولههر تندلار222
10485اوره پریلهر تندلار245
10486ایزوبوتانولهر تندلار876
10487بنزنهر تندلار798
10488پارازایلینهر تندلار973
10489تری اتانول آمینهر تندلار1344
10490دی آمونیوم فسفاتهر تندلار411
10491کریستال ملامینهر تندلار1707
10492گاز بوتان صنعتیهر تندلار495
10493گاز پروپان صنعتیهر تندلار490
10494گوگردهر تندلار109
10495متانول هر تندلار353
10496منو اتانول آمینهر تندلار1273
10497منو اتیلن گلایکولهر تندلار886
10498منومر وینیل استات هر تندلار1258
10499نفتا (پنتان پلاس)هر تندلار571
10500نیترات آمونیوم کشاورزیهر تندلار105
10501اپوکسی رزین جامد E11هر تندلار3001
10502اپوکسی رزین جامد E10هر تندلار3001
10503اپوکسی رزین جامد E1X75هر تندلار2627
10504اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین E1X75LCهر تندلار2627
10505اپوکسی رزین مایع E6هر تندلار3001
10506اپوکسی رزین مایع E06SPLهر تندلار3076
10507اپوکسی رزین مایع E4هر تندلار3001
10508اپوکسی رزین مایع E5هر تندلار3001
10509اپوکسی رزین مایع E6EXCLهر تندلار3166
10510آمورف PET Nهر تندلار1432
10511آمورف PET Sهر تندلار1474
10512پلی اتیلن ترفتالات بطری BG730Nهر تندلار1439
10513پلی اتیلن ترفتالات بطری BG730Sهر تندلار1482
10514پلی اتیلن ترفتالات بطری BG760Nهر تندلار1445
10515پلی اتیلن ترفتالات بطری BG760Sهر تندلار1487
10516پلی اتیلن ترفتالات بطری BG780Nهر تندلار1451
10517پلی اتیلن ترفتالات بطری BG780Sهر تندلار1494
10518پلی اتیلن ترفتالات بطری BG800Nهر تندلار1487
10519پلی اتیلن ترفتالات بطری BG800Sهر تندلار1530
10520پلی اتیلن ترفتالات بطری BG820Nهر تندلار1520
10521پلی اتیلن ترفتالات بطری BG820Sهر تندلار1565
10522پلی اتیلن ترفتالات بطری BG840Nهر تندلار1533
10523پلی اتیلن ترفتالات بطری BG840Sهر تندلار1577
10524پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG620Nهر تندلار1199
10525پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG620Sهر تندلار1233
10526پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640Nهر تندلار1216
10527پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640Sهر تندلار1252
10528پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640HB Nهر تندلار1272
10529پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640HB Sهر تندلار1310
10530پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپریرایت TG620SB Nهر تندلار1204
10531پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپریرایت TG620SB Sهر تندلار1239
10532پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپریرایت TG640SB Nهر تندلار1262
10533پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپریرایت TG640SB Sهر تندلار1300
10534پلی اتیلن سبک خطی 0209AAهر تندلار1158
10535پلی اتیلن سبک خطی 0209KJهر تندلار1193
10536پلی اتیلن سبک خطی 0220AAهر تندلار1158
10537پلی اتیلن سبک خطی 0220KJهر تندلار1178
10538پلی اتیلن سبک خطی 0410AAهر تندلار1158
10539پلی اتیلن سبک خطی 22501AAهر تندلار1158
10540پلی اتیلن سبک خطی 22501KJهر تندلار1193
10541پلی اتیلن سبک خطی دورانی 32604UVهر تندلار1166
10542پلی اتیلن سبک فیلم 0030هر تندلار1329
10543پلی اتیلن سبک فیلم 0075هر تندلار1209
10544پلی اتیلن سبک فیلم 0190هر تندلار1209
10545پلی اتیلن سبک فیلم 0200هر تندلار1209
10546پلی اتیلن سبک فیلم 2004TC00هر تندلار1209
10547پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00هر تندلار1329
10548پلی اتیلن سبک فیلم 2101TN47هر تندلار1209
10549پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00هر تندلار1209
10550پلی اتیلن سبک فیلم 2404TC47هر تندلار1209
10551پلی اتیلن سبک فیلم 2420Dهر تندلار1329
10552پلی اتیلن سبک فیلم 2420Hهر تندلار1209
10553پلی اتیلن سبک فیلم 2426F8هر تندلار1209
10554پلی اتیلن سبک تزریقی 1922Tهر تندلار1229
10555پلی اتیلن سبک فیلم LP0470KJهر تندلار1229
10556پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3(PE100)هر تندلار1549
10557پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3(PE80)هر تندلار1499
10558پلی اتیلن سنگین اکستروژن CRP100Nهر تندلار1603
10559پلی اتیلن سنگین اکستروژن ARM CRP100 Blackهر تندلار1710
10560پلی اتیلن سنگین بادی0035هر تندلار1293
10561پلی اتیلن سنگین بادی5020هر تندلار1293
10562پلی اتیلن سنگین بادی BL3هر تندلار1293
10563پلی اتیلن سنگین بادی BL4هر تندلار1293
10564پلی اتیلن سنگین تزریقی 2200Jهر تندلار1127
10565پلی اتیلن سنگین تزریقی 4440EAهر تندلار1152
10566پلی اتیلن سنگین تزریقی 4440UAهر تندلار1171
10567پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505هر تندلار1127
10568پلی اتیلن سنگین تزریقی 52511هر تندلار1127
10569پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518هر تندلار1127
10570پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518UVهر تندلار1147
10571پلی اتیلن سنگین تزریقی 5620EAهر تندلار1127
10572پلی اتیلن سنگین تزریقی 6040EAهر تندلار1127
10573پلی اتیلن سنگین تزریقی 6040UAهر تندلار1147
10574پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507هر تندلار1127
10575پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507UVهر تندلار1147
10576پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505UVهر تندلار1147
10577پلی اتیلن سنگین تزریقی 6070EAهر تندلار1127
10578پلی اتیلن سنگین تزریقی 6070UAهر تندلار1147
10579پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N11UVهر تندلار1147
10580پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N18هر تندلار1127
10581پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N18UVهر تندلار1147
10582پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500هر تندلار1127
10583پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500UAهر تندلار1147
10584پلی اتیلن سنگین تزریقی I3هر تندلار1127
10585پلی اتیلن سنگین تزریقی I3UVهر تندلار1147
10586پلی اتیلن سنگین تزریقی I4هر تندلار1127
10587پلی اتیلن سنگین تزریقی I4UVهر تندلار1147
10588پلی اتیلن سنگین دورانی 3840هر تندلار1177
10589پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UAهر تندلار1177
10590پلی اتیلن سنگین دورانی 38504UVهر تندلار1177
10591پلی اتیلن سنگین فیلم 7000Fهر تندلار1296
10592پلی اتیلن سنگین فیلم EX5هر تندلار1296
10593پلی اتیلن سنگین فیلم HCH5110هر تندلار1296
10594پلی اتیلن سنگین فیلم MCH3713هر تندلار1296
10595پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای HD48BF7هر تندلار1310
10596پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای HD50B01هر تندلار1310
10597وکس پلی اتیلن سنگین بادیهر تندلار840
10598پلی استایرن معمولی 1160هر تندلار1500
10599پلی استایرن معمولی 1460هر تندلار1579
10600پلی استایرن معمولی 1540هر تندلار1657
10601پلی استایرن معمولی GP26Cهر تندلار1579
10602پلی استایرن معمولی GP35هر تندلار1657
10603پلی استایرن مقاوم 7240هر تندلار1731
10604پلی پروپیلن شیمیایی PP ARP230هر تندلار1444
10605پلی پروپیلن شیمیایی PP EP2X CEهر تندلار1444
10606پلی پروپیلن شیمیایی PP EP2X CIهر تندلار1444
10607پلی پروپیلن شیمیایی PP R40هر تندلار1444
10608پلی پروپیلن شیمیایی PP R60هر تندلار1444
10609پلی پروپیلن شیمیایی PP R270Gهر تندلار1444
10610پلی پروپیلن شیمیایی ZR340Rهر تندلار1474
10611پلی پروپیلن پزشکی V30GAهر تندلار1337
10612پلی پروپیلن شیمیایی EP1X35AFهر تندلار1312
10613پلی پروپیلن شیمیایی EP332Lهر تندلار1302
10614پلی پروپیلن شیمیایی EP440Gهر تندلار1444
10615پلی پروپیلن شیمیایی EP440Lهر تندلار1444
10616پلی پروپیلن شیمیایی EP548Rهر تندلار1444
10617پلی پروپیلن شیمیایی EPC40Rهر تندلار1444
10618پلی پروپیلن شیمیایی RP340Rهر تندلار1474
10619پلی پروپیلن شیمیایی MR230Cهر تندلار1444
10620پلی پروپیلن شیمیایی RP340Rهر تندلار1474
10621پلی پروپیلن شیمیایی T30Gهر تندلار1302
10622پلی پروپیلن شیمیایی T31SEهر تندلار1302
10623پلی پروپیلن شیمیایی X30Gهر تندلار1302
10624پلی پروپیلن شیمیایی ZB332Cهر تندلار1444
10625پلی پروپیلن شیمیایی ZB332Lهر تندلار1444
10626پلی پروپیلن شیمیایی ZH500Mهر تندلار1302
10627پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MAهر تندلار1367
10628پلی پروپیلن شیمیایی ZR230Cهر تندلار1444
10629پلی پروپیلن فیلم HP422Hهر تندلار1317
10630پلی پروپیلن فیلم HP525Jهر تندلار1312
10631پلی پروپیلن فیلم ZH 422Hهر تندلار1317
10632پلی پروپیلن فیلم ZH525Jهر تندلار1312
10633C30S پلی پروپیلن نساجیهر تندلار1302
10634پلی پروپیلن نساجی F30Gهر تندلار1302
10635پلی پروپیلن نساجی HP502Pهر تندلار1302
10636پلی پروپیلن نساجی HP510Lهر تندلار1302
10637پلی پروپیلن نساجی HP550Jهر تندلار1302
10638پلی پروپیلن نساجی HP552Rهر تندلار1302
10639پلی پروپیلن نساجی HP552Rهر تندلار1302
10640پلی پروپیلن نساجی HP554Pهر تندلار1302
10641پلی پروپیلن نساجی HP564Sهر تندلار1352
10642پلی پروپیلن نساجی HP565Sهر تندلار1352
10643پلی پروپیلن نساجی PYI250هر تندلار1302
10644پلی پروپیلن نساجی RG1101Pهر تندلار1302
10645پلی پروپیلن نساجی RG1101Sهر تندلار1302
10646پلی پروپیلن نساجی RG1101XNهر تندلار1302
10647پلی پروپیلن نساجی RG1101XPهر تندلار1302
10648پلی پروپیلن نساجی RG1101XSهر تندلار1302
10649پلی پروپیلن نساجی RG1101XXRهر تندلار1302
10650پلی پروپیلن نساجی RG1102Hهر تندلار1302
10651پلی پروپیلن نساجی RG1102Lهر تندلار1302
10652RG1102XK پلی پروپیلن نساجیهر تندلار1302
10653RG1104K پلی پروپیلن نساجیهر تندلار1312
10654پلی پروپیلن نساجی RG3212Eهر تندلار1444
10655پلی پروپیلن نساجی SF060هر تندلار1302
10656پلی پروپیلن نساجی SF1160هر تندلار1302
10657پلی پروپیلن نساجی V30Gهر تندلار1302
10658پلی پروپیلن نساجی V30Sهر تندلار1302
10659پلی پروپیلن نساجی V79Gهر تندلار1302
10660پلی پروپیلن نساجی V79Sهر تندلار1302
10661پلی پروپیلن نساجی Z30Gهر تندلار1302
10662پلی پروپیلن نساجی Z30Sهر تندلار1302
10663پلی پروپیلن نساجی ZH510Lهر تندلار1302
10664پلی پروپیلن نساجی ZH520Jهر تندلار1312
10665پلی پروپیلن نساجی ZH550Jهر تندلار1302
10666پلی کربنات PGPC0407هر تندلار3468
10667پلی کربنات PGPC0712هر تندلار3468
10668پلی کربنات PGPC0710هر تندلار3468
10669پلی کربنات PGPC1218هر تندلار3468
10670پلی کربنات PGPC1822هر تندلار3468
10671پلی کربنات PGPC2230هر تندلار3468
10672پلی وینیل کلراید E6834هر تندلار946
10673پلی وینیل کلراید E7242هر تندلار946
10674پلی وینیل کلراید E7244هر تندلار946
10675پلی وینیل کلراید S57هر تندلار1018
10676پلی وینیل کلراید S60هر تندلار973
10677پلی وینیل کلراید S7054هر تندلار1018
10678پلی وینیل کلراید S6532هر تندلار928
10679پلی وینیل کلراید S7042هر تندلار1018
10680آرتوزایلنهر تندلار802
10681اسید استیکهر تندلار799
10682اسید ترفتالیکهر تندلار933
10683آمونیاک (مایع)هر تندلار243
10684اوره صنعتی گرانولههر تندلار217
10685اوره پریلهر تندلار257
10686ایزوبوتانولهر تندلار839
10687بنزنهر تندلار803
10688پارازایلینهر تندلار938
10689تری اتانول آمینهر تندلار1344
10690دی آمونیوم فسفاتهر تندلار411
10691کریستال ملامینهر تندلار1707
10692گاز بوتان صنعتیهر تندلار550
10693گاز پروپان صنعتیهر تندلار550
10694گوگردهر تندلار116
10695متانول هر تندلار339
10696منو اتانول آمینهر تندلار1263
10697منو اتیلن گلایکولهر تندلار864
10698منومر وینیل استات هر تندلار1300
10699نفتا (پنتان پلاس)هر تندلار533
10700نیترات آمونیوم کشاورزیهر تندلار110
10701اپوکسی رزین جامد E11هر تندلار2980
10702اپوکسی رزین جامد E10هر تندلار2980
10703اپوکسی رزین جامد E1X75هر تندلار2606
10704اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین E1X75LCهر تندلار2606
10705اپوکسی رزین مایع E6هر تندلار2980
10706اپوکسی رزین مایع E06SPLهر تندلار3054
10707اپوکسی رزین مایع E4هر تندلار2980
10708اپوکسی رزین مایع E5هر تندلار2980
10709اپوکسی رزین مایع E6EXCLهر تندلار3145
10710آمورف PET Nهر تندلار1432
10711آمورف PET Sهر تندلار1473
10712پلی اتیلن ترفتالات بطری BG730Nهر تندلار1439
10713پلی اتیلن ترفتالات بطری BG730Sهر تندلار1481
10714پلی اتیلن ترفتالات بطری BG760Nهر تندلار1444
10715پلی اتیلن ترفتالات بطری BG760Sهر تندلار1487
10716پلی اتیلن ترفتالات بطری BG780Nهر تندلار1451
10717پلی اتیلن ترفتالات بطری BG780Sهر تندلار1494
10718پلی اتیلن ترفتالات بطری BG800Nهر تندلار1487
10719پلی اتیلن ترفتالات بطری BG800Sهر تندلار1530
10720پلی اتیلن ترفتالات بطری BG820Nهر تندلار1520
10721پلی اتیلن ترفتالات بطری BG820Sهر تندلار1564
10722پلی اتیلن ترفتالات بطری BG840Nهر تندلار1532
10723پلی اتیلن ترفتالات بطری BG840Sهر تندلار1576
10724پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG620Nهر تندلار1199
10725پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG620Sهر تندلار1233
10726پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640Nهر تندلار1216
10727پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640Sهر تندلار1252
10728پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640HB Nهر تندلار1272
10729پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640HB Sهر تندلار1310
10730پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپریرایت TG620SB Nهر تندلار1204
10731پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپریرایت TG620SB Sهر تندلار1239
10732پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپریرایت TG640SB Nهر تندلار1262
10733پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپریرایت TG640SB Sهر تندلار1300
10734پلی اتیلن سبک خطی 0209AAهر تندلار1143
10735پلی اتیلن سبک خطی 0209KJهر تندلار1178
10736پلی اتیلن سبک خطی 0220AAهر تندلار1143
10737پلی اتیلن سبک خطی 0220KJهر تندلار1163
10738پلی اتیلن سبک خطی 0410AAهر تندلار1143
10739پلی اتیلن سبک خطی 22501AAهر تندلار1143
10740پلی اتیلن سبک خطی 22501KJهر تندلار1178
10741پلی اتیلن سبک خطی دورانی 32604UVهر تندلار1177
10742پلی اتیلن سبک فیلم 0030هر تندلار1319
10743پلی اتیلن سبک فیلم 0075هر تندلار1200
10744پلی اتیلن سبک فیلم 0190هر تندلار1200
10745پلی اتیلن سبک فیلم 0200هر تندلار1200
10746پلی اتیلن سبک فیلم 2004TC00هر تندلار1200
10747پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00هر تندلار1319
10748پلی اتیلن سبک فیلم 2101TN47هر تندلار1200
10749پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00هر تندلار1200
10750پلی اتیلن سبک فیلم 2404TC47هر تندلار1200
10751پلی اتیلن سبک فیلم 2420Dهر تندلار1319
10752پلی اتیلن سبک فیلم 2420Hهر تندلار1200
10753پلی اتیلن سبک فیلم 2426F8هر تندلار1200
10754پلی اتیلن سبک تزریقی 1922Tهر تندلار1220
10755پلی اتیلن سبک فیلم LP0470KJهر تندلار1220
10756پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3(PE100)هر تندلار1536
10757پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3(PE80)هر تندلار1485
10758پلی اتیلن سنگین اکستروژن CRP100Nهر تندلار1589
10759پلی اتیلن سنگین اکستروژن ARM CRP100 Blackهر تندلار1695
10760پلی اتیلن سنگین بادی0035هر تندلار1294
10761پلی اتیلن سنگین بادی5020هر تندلار1294
10762پلی اتیلن سنگین بادی BL3هر تندلار1294
10763پلی اتیلن سنگین بادی BL4هر تندلار1294
10764پلی اتیلن سنگین تزریقی 2200Jهر تندلار1138
10765پلی اتیلن سنگین تزریقی 4440EAهر تندلار1164
10766پلی اتیلن سنگین تزریقی 4440UAهر تندلار1183
10767پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505هر تندلار1138
10768پلی اتیلن سنگین تزریقی 52511هر تندلار1138
10769پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518هر تندلار1138
10770پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518UVهر تندلار1158
10771پلی اتیلن سنگین تزریقی 5620EAهر تندلار1138
10772پلی اتیلن سنگین تزریقی 6040EAهر تندلار1138
10773پلی اتیلن سنگین تزریقی 6040UAهر تندلار1158
10774پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507هر تندلار1138
10775پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507UVهر تندلار1158
10776پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505UVهر تندلار1158
10777پلی اتیلن سنگین تزریقی 6070EAهر تندلار1138
10778پلی اتیلن سنگین تزریقی 6070UAهر تندلار1158
10779پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N11UVهر تندلار1158
10780پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N18هر تندلار1138
10781پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N18UVهر تندلار1158
10782پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500هر تندلار1138
10783پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500UAهر تندلار1158
10784پلی اتیلن سنگین تزریقی I3هر تندلار1138
10785پلی اتیلن سنگین تزریقی I3UVهر تندلار1158
10786پلی اتیلن سنگین تزریقی I4هر تندلار1138
10787پلی اتیلن سنگین تزریقی I4UVهر تندلار1158
10788پلی اتیلن سنگین دورانی 3840هر تندلار1189
10789پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UAهر تندلار1189
10790پلی اتیلن سنگین دورانی 38504UVهر تندلار1189
10791پلی اتیلن سنگین فیلم 7000Fهر تندلار1303
10792پلی اتیلن سنگین فیلم EX5هر تندلار1303
10793پلی اتیلن سنگین فیلم HCH5110هر تندلار1303
10794پلی اتیلن سنگین فیلم MCH3713هر تندلار1303
10795پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای HD48BF7هر تندلار1317
10796پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای HD50B01هر تندلار1317
10797وکس پلی اتیلن سنگین بادیهر تندلار841
10798پلی استایرن معمولی 1160هر تندلار1560
10799پلی استایرن معمولی 1460هر تندلار1642
10800پلی استایرن معمولی 1540هر تندلار1723
10801پلی استایرن معمولی GP26Cهر تندلار1642
10802پلی استایرن معمولی GP35هر تندلار1723
10803پلی استایرن مقاوم 7240هر تندلار1796
10804پلی پروپیلن شیمیایی PP ARP230هر تندلار1442
10805پلی پروپیلن شیمیایی PP EP2X CEهر تندلار1442
10806پلی پروپیلن شیمیایی PP EP2X CIهر تندلار1442
10807پلی پروپیلن شیمیایی PP R40هر تندلار1442
10808پلی پروپیلن شیمیایی PP R60هر تندلار1442
10809پلی پروپیلن شیمیایی PP R270Gهر تندلار1442
10810پلی پروپیلن شیمیایی ZR340Rهر تندلار1472
10811پلی پروپیلن پزشکی V30GAهر تندلار1335
10812پلی پروپیلن شیمیایی EP1X35AFهر تندلار1310
10813پلی پروپیلن شیمیایی EP332Lهر تندلار1300
10814پلی پروپیلن شیمیایی EP440Gهر تندلار1442
10815پلی پروپیلن شیمیایی EP440Lهر تندلار1442
10816پلی پروپیلن شیمیایی EP548Rهر تندلار1442
10817پلی پروپیلن شیمیایی EPC40Rهر تندلار1442
10818پلی پروپیلن شیمیایی RP340Rهر تندلار1472
10819پلی پروپیلن شیمیایی MR230Cهر تندلار1442
10820پلی پروپیلن شیمیایی RP340Rهر تندلار1472
10821پلی پروپیلن شیمیایی T30Gهر تندلار1300
10822پلی پروپیلن شیمیایی T31SEهر تندلار1300
10823پلی پروپیلن شیمیایی X30Gهر تندلار1300
10824پلی پروپیلن شیمیایی ZB332Cهر تندلار1442
10825پلی پروپیلن شیمیایی ZB332Lهر تندلار1442
10826پلی پروپیلن شیمیایی ZH500Mهر تندلار1300
10827پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MAهر تندلار1365
10828پلی پروپیلن شیمیایی ZR230Cهر تندلار1442
10829پلی پروپیلن فیلم HP422Hهر تندلار1315
10830پلی پروپیلن فیلم HP525Jهر تندلار1310
10831پلی پروپیلن فیلم ZH 422Hهر تندلار1315
10832پلی پروپیلن فیلم ZH525Jهر تندلار1310
10833C30S پلی پروپیلن نساجیهر تندلار1300
10834پلی پروپیلن نساجی F30Gهر تندلار1300
10835پلی پروپیلن نساجی HP502Pهر تندلار1300
10836پلی پروپیلن نساجی HP510Lهر تندلار1300
10837پلی پروپیلن نساجی HP550Jهر تندلار1300
10838پلی پروپیلن نساجی HP552Rهر تندلار1300
10839پلی پروپیلن نساجی HP552Rهر تندلار1300
10840پلی پروپیلن نساجی HP554Pهر تندلار1300
10841پلی پروپیلن نساجی HP564Sهر تندلار1350
10842پلی پروپیلن نساجی HP565Sهر تندلار1350
10843پلی پروپیلن نساجی PYI250هر تندلار1300
10844پلی پروپیلن نساجی RG1101Pهر تندلار1300
10845پلی پروپیلن نساجی RG1101Sهر تندلار1300
10846پلی پروپیلن نساجی RG1101XNهر تندلار1300
10847پلی پروپیلن نساجی RG1101XPهر تندلار1300
10848پلی پروپیلن نساجی RG1101XSهر تندلار1300
10849پلی پروپیلن نساجی RG1101XXRهر تندلار1300
10850پلی پروپیلن نساجی RG1102Hهر تندلار1300
10851پلی پروپیلن نساجی RG1102Lهر تندلار1300
10852RG1102XK پلی پروپیلن نساجیهر تندلار1300
10853RG1104K پلی پروپیلن نساجیهر تندلار1310
10854پلی پروپیلن نساجی RG3212Eهر تندلار1442
10855پلی پروپیلن نساجی SF060هر تندلار1300
10856پلی پروپیلن نساجی SF1160هر تندلار1300
10857پلی پروپیلن نساجی V30Gهر تندلار1300
10858پلی پروپیلن نساجی V30Sهر تندلار1300
10859پلی پروپیلن نساجی V79Gهر تندلار1300
10860پلی پروپیلن نساجی V79Sهر تندلار1300
10861پلی پروپیلن نساجی Z30Gهر تندلار1300
10862پلی پروپیلن نساجی Z30Sهر تندلار1300
10863پلی پروپیلن نساجی ZH510Lهر تندلار1300
10864پلی پروپیلن نساجی ZH520Jهر تندلار1310
10865پلی پروپیلن نساجی ZH550Jهر تندلار1300
10866پلی کربنات PGPC0407هر تندلار3417
10867پلی کربنات PGPC0712هر تندلار3417
10868پلی کربنات PGPC0710هر تندلار3417
10869پلی کربنات PGPC1218هر تندلار3417
10870پلی کربنات PGPC1822هر تندلار3417
10871پلی کربنات PGPC2230هر تندلار3417
10872پلی وینیل کلراید E6834هر تندلار944
10873پلی وینیل کلراید E7242هر تندلار944
10874پلی وینیل کلراید E7244هر تندلار944
10875پلی وینیل کلراید S57هر تندلار1016
10876پلی وینیل کلراید S60هر تندلار971
10877پلی وینیل کلراید S7054هر تندلار1016
10878پلی وینیل کلراید S6532هر تندلار926
10879پلی وینیل کلراید S7042هر تندلار1016
10880آرتوزایلنهر تندلار781
10881اسید استیکهر تندلار781
10882اسید ترفتالیکهر تندلار921
10883آمونیاک (مایع)هر تندلار236
10884اوره صنعتی گرانولههر تندلار208
10885اوره پریلهر تندلار268
10886ایزوبوتانولهر تندلار839
10887بنزنهر تندلار760
10888پارازایلینهر تندلار903
10889تری اتانول آمینهر تندلار1344
10890دی آمونیوم فسفاتهر تندلار411
10891کریستال ملامینهر تندلار1677
10892گاز بوتان صنعتیهر تندلار545
10893گاز پروپان صنعتیهر تندلار545
10894گوگردهر تندلار116
10895متانول هر تندلار349
10896منو اتانول آمینهر تندلار1263
10897منو اتیلن گلایکولهر تندلار848
10898منومر وینیل استات هر تندلار1258
10899نفتا (پنتان پلاس)هر تندلار509
10900نیترات آمونیوم کشاورزیهر تندلار136
10901اپوکسی رزین جامد E11هر تندلار2937
10902اپوکسی رزین جامد E10هر تندلار2937
10903اپوکسی رزین جامد E1X75هر تندلار2563
10904اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین E1X75LCهر تندلار2563
10905اپوکسی رزین مایع E6هر تندلار2937
10906اپوکسی رزین مایع E06SPLهر تندلار3012
10907اپوکسی رزین مایع E4هر تندلار2937
10908اپوکسی رزین مایع E5هر تندلار2937
10909اپوکسی رزین مایع E6EXCLهر تندلار3102
10910آمورف PET Nهر تندلار1430
10911آمورف PET Sهر تندلار1471
10912پلی اتیلن ترفتالات بطری BG730Nهر تندلار1436
10913پلی اتیلن ترفتالات بطری BG730Sهر تندلار1479
10914پلی اتیلن ترفتالات بطری BG760Nهر تندلار1442
10915پلی اتیلن ترفتالات بطری BG760Sهر تندلار1485
10916پلی اتیلن ترفتالات بطری BG780Nهر تندلار1449
10917پلی اتیلن ترفتالات بطری BG780Sهر تندلار1492
10918پلی اتیلن ترفتالات بطری BG800Nهر تندلار1485
10919پلی اتیلن ترفتالات بطری BG800Sهر تندلار1527
10920پلی اتیلن ترفتالات بطری BG820Nهر تندلار1518
10921پلی اتیلن ترفتالات بطری BG820Sهر تندلار1562
10922پلی اتیلن ترفتالات بطری BG840Nهر تندلار1530
10923پلی اتیلن ترفتالات بطری BG840Sهر تندلار1574
10924پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG620Nهر تندلار1193
10925پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG620Sهر تندلار1228
10926پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640Nهر تندلار1211
10927پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640Sهر تندلار1247
10928پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640HB Nهر تندلار1267
10929پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640HB Sهر تندلار1304
10930پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپریرایت TG620SB Nهر تندلار1199
10931پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپریرایت TG620SB Sهر تندلار1234
10932پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپریرایت TG640SB Nهر تندلار1257
10933پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپریرایت TG640SB Sهر تندلار1294
10934پلی اتیلن سبک خطی 0209AAهر تندلار1137
10935پلی اتیلن سبک خطی 0209KJهر تندلار1172
10936پلی اتیلن سبک خطی 0220AAهر تندلار1137
10937پلی اتیلن سبک خطی 0220KJهر تندلار1157
10938پلی اتیلن سبک خطی 0410AAهر تندلار1137
10939پلی اتیلن سبک خطی 22501AAهر تندلار1137
10940پلی اتیلن سبک خطی 22501KJهر تندلار1172
10941پلی اتیلن سبک خطی دورانی 32604UVهر تندلار1168
10942پلی اتیلن سبک فیلم 0030هر تندلار1302
10943پلی اتیلن سبک فیلم 0075هر تندلار1185
10944پلی اتیلن سبک فیلم 0190هر تندلار1185
10945پلی اتیلن سبک فیلم 0200هر تندلار1185
10946پلی اتیلن سبک فیلم 2004TC00هر تندلار1185
10947پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00هر تندلار1302
10948پلی اتیلن سبک فیلم 2101TN47هر تندلار1185
10949پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00هر تندلار1185
10950پلی اتیلن سبک فیلم 2404TC47هر تندلار1185
10951پلی اتیلن سبک فیلم 2420Dهر تندلار1302
10952پلی اتیلن سبک فیلم 2420Hهر تندلار1185
10953پلی اتیلن سبک فیلم 2426F8هر تندلار1185
10954پلی اتیلن سبک تزریقی 1922Tهر تندلار1205
10955پلی اتیلن سبک فیلم LP0470KJهر تندلار1205
10956پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3(PE100)هر تندلار1514
10957پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3(PE80)هر تندلار1485
10958پلی اتیلن سنگین اکستروژن CRP100Nهر تندلار1566
10959پلی اتیلن سنگین اکستروژن ARM CRP100 Blackهر تندلار1693
10960پلی اتیلن سنگین بادی0035هر تندلار1294
10961پلی اتیلن سنگین بادی5020هر تندلار1294
10962پلی اتیلن سنگین بادی BL3هر تندلار1294
10963پلی اتیلن سنگین بادی BL4هر تندلار1294
10964پلی اتیلن سنگین تزریقی 2200Jهر تندلار1129
10965پلی اتیلن سنگین تزریقی 4440EAهر تندلار1154
10966پلی اتیلن سنگین تزریقی 4440UAهر تندلار1173
10967پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505هر تندلار1129
10968پلی اتیلن سنگین تزریقی 52511هر تندلار1129
10969پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518هر تندلار1129
10970پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518UVهر تندلار1149
10971پلی اتیلن سنگین تزریقی 5620EAهر تندلار1129
10972پلی اتیلن سنگین تزریقی 6040EAهر تندلار1129
10973پلی اتیلن سنگین تزریقی 6040UAهر تندلار1149
10974پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507هر تندلار1129
10975پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507UVهر تندلار1149
10976پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505UVهر تندلار1149
10977پلی اتیلن سنگین تزریقی 6070EAهر تندلار1129
10978پلی اتیلن سنگین تزریقی 6070UAهر تندلار1149
10979پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N11UVهر تندلار1149
10980پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N18هر تندلار1129
10981پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N18UVهر تندلار1149
10982پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500هر تندلار1129
10983پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500UAهر تندلار1149
10984پلی اتیلن سنگین تزریقی I3هر تندلار1129
10985پلی اتیلن سنگین تزریقی I3UVهر تندلار1149
10986پلی اتیلن سنگین تزریقی I4هر تندلار1129
10987پلی اتیلن سنگین تزریقی I4UVهر تندلار1149
10988پلی اتیلن سنگین دورانی 3840هر تندلار1179
10989پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UAهر تندلار1179
10990پلی اتیلن سنگین دورانی 38504UVهر تندلار1179
10991پلی اتیلن سنگین فیلم 7000Fهر تندلار1299
10992پلی اتیلن سنگین فیلم EX5هر تندلار1299
10993پلی اتیلن سنگین فیلم HCH5110هر تندلار1299
10994پلی اتیلن سنگین فیلم MCH3713هر تندلار1299
10995پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای HD48BF7هر تندلار1313
10996پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای HD50B01هر تندلار1313
10997وکس پلی اتیلن سنگین بادیهر تندلار841
10998پلی استایرن معمولی 1160هر تندلار1546
10999پلی استایرن معمولی 1460هر تندلار1626
11000پلی استایرن معمولی 1540هر تندلار1707
11001پلی استایرن معمولی GP26Cهر تندلار1626
11002پلی استایرن معمولی GP35هر تندلار1707
11003پلی استایرن مقاوم 7240هر تندلار1790
11004پلی پروپیلن شیمیایی PP ARP230هر تندلار1442
11005پلی پروپیلن شیمیایی PP EP2X CEهر تندلار1442
11006پلی پروپیلن شیمیایی PP EP2X CIهر تندلار1442
11007پلی پروپیلن شیمیایی PP R40هر تندلار1442
11008پلی پروپیلن شیمیایی PP R60هر تندلار1442
11009پلی پروپیلن شیمیایی PP R270Gهر تندلار1442
11010پلی پروپیلن شیمیایی ZR340Rهر تندلار1472
11011پلی پروپیلن پزشکی V30GAهر تندلار1335
11012پلی پروپیلن شیمیایی EP1X35AFهر تندلار1310
11013پلی پروپیلن شیمیایی EP332Lهر تندلار1300
11014پلی پروپیلن شیمیایی EP440Gهر تندلار1442
11015پلی پروپیلن شیمیایی EP440Lهر تندلار1442
11016پلی پروپیلن شیمیایی EP548Rهر تندلار1442
11017پلی پروپیلن شیمیایی EPC40Rهر تندلار1442
11018پلی پروپیلن شیمیایی RP340Rهر تندلار1472
11019پلی پروپیلن شیمیایی MR230Cهر تندلار1442
11020پلی پروپیلن شیمیایی RP340Rهر تندلار1472
11021پلی پروپیلن شیمیایی T30Gهر تندلار1300
11022پلی پروپیلن شیمیایی T31SEهر تندلار1300
11023پلی پروپیلن شیمیایی X30Gهر تندلار1300
11024پلی پروپیلن شیمیایی ZB332Cهر تندلار1442
11025پلی پروپیلن شیمیایی ZB332Lهر تندلار1442
11026پلی پروپیلن شیمیایی ZH500Mهر تندلار1300
11027پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MAهر تندلار1365
11028پلی پروپیلن شیمیایی ZR230Cهر تندلار1442
11029پلی پروپیلن فیلم HP422Hهر تندلار1315
11030پلی پروپیلن فیلم HP525Jهر تندلار1310
11031پلی پروپیلن فیلم ZH 422Hهر تندلار1315
11032پلی پروپیلن فیلم ZH525Jهر تندلار1310
11033C30S پلی پروپیلن نساجیهر تندلار1300
11034پلی پروپیلن نساجی F30Gهر تندلار1300
11035پلی پروپیلن نساجی HP502Pهر تندلار1300
11036پلی پروپیلن نساجی HP510Lهر تندلار1300
11037پلی پروپیلن نساجی HP550Jهر تندلار1300
11038پلی پروپیلن نساجی HP552Rهر تندلار1300
11039پلی پروپیلن نساجی HP552Rهر تندلار1300
11040پلی پروپیلن نساجی HP554Pهر تندلار1300
11041پلی پروپیلن نساجی HP564Sهر تندلار1350
11042پلی پروپیلن نساجی HP565Sهر تندلار1350
11043پلی پروپیلن نساجی PYI250هر تندلار1300
11044پلی پروپیلن نساجی RG1101Pهر تندلار1300
11045پلی پروپیلن نساجی RG1101Sهر تندلار1300
11046پلی پروپیلن نساجی RG1101XNهر تندلار1300
11047پلی پروپیلن نساجی RG1101XPهر تندلار1300
11048پلی پروپیلن نساجی RG1101XSهر تندلار1300
11049پلی پروپیلن نساجی RG1101XXRهر تندلار1300
11050پلی پروپیلن نساجی RG1102Hهر تندلار1300
11051پلی پروپیلن نساجی RG1102Lهر تندلار1300
11052RG1102XK پلی پروپیلن نساجیهر تندلار1300
11053RG1104K پلی پروپیلن نساجیهر تندلار1310
11054پلی پروپیلن نساجی RG3212Eهر تندلار1442
11055پلی پروپیلن نساجی SF060هر تندلار1300
11056پلی پروپیلن نساجی SF1160هر تندلار1300
11057پلی پروپیلن نساجی V30Gهر تندلار1300
11058پلی پروپیلن نساجی V30Sهر تندلار1300
11059پلی پروپیلن نساجی V79Gهر تندلار1300
11060پلی پروپیلن نساجی V79Sهر تندلار1300
11061پلی پروپیلن نساجی Z30Gهر تندلار1300
11062پلی پروپیلن نساجی Z30Sهر تندلار1300
11063پلی پروپیلن نساجی ZH510Lهر تندلار1300
11064پلی پروپیلن نساجی ZH520Jهر تندلار1310
11065پلی پروپیلن نساجی ZH550Jهر تندلار1300
11066پلی کربنات PGPC0407هر تندلار3417
11067پلی کربنات PGPC0712هر تندلار3417
11068پلی کربنات PGPC0710هر تندلار3417
11069پلی کربنات PGPC1218هر تندلار3417
11070پلی کربنات PGPC1822هر تندلار3417
11071پلی کربنات PGPC2230هر تندلار3417
11072پلی وینیل کلراید E6834هر تندلار940
11073پلی وینیل کلراید E7242هر تندلار940
11074پلی وینیل کلراید E7244هر تندلار940
11075پلی وینیل کلراید S57هر تندلار1021
11076پلی وینیل کلراید S60هر تندلار976
11077پلی وینیل کلراید S7054هر تندلار1021
11078پلی وینیل کلراید S6532هر تندلار931
11079پلی وینیل کلراید S7042هر تندلار1021
11080آرتوزایلنهر تندلار797
11081اسید استیکهر تندلار741
11082اسید ترفتالیکهر تندلار933
11083آمونیاک (مایع)هر تندلار236
11084اوره صنعتی گرانولههر تندلار220
11085اوره پریلهر تندلار275
11086ایزوبوتانولهر تندلار839
11087بنزنهر تندلار768
11088پارازایلینهر تندلار925
11089تری اتانول آمینهر تندلار1344
11090دی آمونیوم فسفاتهر تندلار411
11091کریستال ملامینهر تندلار1677
11092گاز بوتان صنعتیهر تندلار545
11093گاز پروپان صنعتیهر تندلار545
11094گوگردهر تندلار116
11095متانول هر تندلار351
11096منو اتانول آمینهر تندلار1263
11097منو اتیلن گلایکولهر تندلار860
11098منومر وینیل استات هر تندلار1258
11099نفتا (پنتان پلاس)هر تندلار527
11100نیترات آمونیوم کشاورزیهر تندلار157
11101اپوکسی رزین جامد E11هر تندلار2937
11102اپوکسی رزین جامد E10هر تندلار2937
11103اپوکسی رزین جامد E1X75هر تندلار2563
11104اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین E1X75LCهر تندلار2563
11105اپوکسی رزین مایع E6هر تندلار2937
11106اپوکسی رزین مایع E06SPLهر تندلار3012
11107اپوکسی رزین مایع E4هر تندلار2937
11108اپوکسی رزین مایع E5هر تندلار2937
11109اپوکسی رزین مایع E6EXCLهر تندلار3102
11110آمورف PET Nهر تندلار1405
11111آمورف PET Sهر تندلار1445
11112پلی اتیلن ترفتالات بطری BG730Nهر تندلار1411
11113پلی اتیلن ترفتالات بطری BG730Sهر تندلار1453
11114پلی اتیلن ترفتالات بطری BG760Nهر تندلار1417
11115پلی اتیلن ترفتالات بطری BG760Sهر تندلار1459
11116پلی اتیلن ترفتالات بطری BG780Nهر تندلار1424
11117پلی اتیلن ترفتالات بطری BG780Sهر تندلار1466
11118پلی اتیلن ترفتالات بطری BG800Nهر تندلار1459
11119پلی اتیلن ترفتالات بطری BG800Sهر تندلار1501
11120پلی اتیلن ترفتالات بطری BG820Nهر تندلار1491
11121پلی اتیلن ترفتالات بطری BG820Sهر تندلار1535
11122پلی اتیلن ترفتالات بطری BG840Nهر تندلار1503
11123پلی اتیلن ترفتالات بطری BG840Sهر تندلار1547
11124پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG620Nهر تندلار1199
11125پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG620Sهر تندلار1233
11126پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640Nهر تندلار1216
11127پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640Sهر تندلار1252
11128پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640HB Nهر تندلار1272
11129پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640HB Sهر تندلار1310
11130پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپریرایت TG620SB Nهر تندلار1204
11131پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپریرایت TG620SB Sهر تندلار1239
11132پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپریرایت TG640SB Nهر تندلار1262
11133پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپریرایت TG640SB Sهر تندلار1300
11134پلی اتیلن سبک خطی 0209AAهر تندلار1132
11135پلی اتیلن سبک خطی 0209KJهر تندلار1167
11136پلی اتیلن سبک خطی 0220AAهر تندلار1132
11137پلی اتیلن سبک خطی 0220KJهر تندلار1152
11138پلی اتیلن سبک خطی 0410AAهر تندلار1132
11139پلی اتیلن سبک خطی 22501AAهر تندلار1132
11140پلی اتیلن سبک خطی 22501KJهر تندلار1167
11141پلی اتیلن سبک خطی دورانی 32604UVهر تندلار1165
11142پلی اتیلن سبک فیلم 0030هر تندلار1292
11143پلی اتیلن سبک فیلم 0075هر تندلار1176
11144پلی اتیلن سبک فیلم 0190هر تندلار1176
11145پلی اتیلن سبک فیلم 0200هر تندلار1176
11146پلی اتیلن سبک فیلم 2004TC00هر تندلار1176
11147پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00هر تندلار1292
11148پلی اتیلن سبک فیلم 2101TN47هر تندلار1176
11149پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00هر تندلار1176
11150پلی اتیلن سبک فیلم 2404TC47هر تندلار1176
11151پلی اتیلن سبک فیلم 2420Dهر تندلار1292
11152پلی اتیلن سبک فیلم 2420Hهر تندلار1176
11153پلی اتیلن سبک فیلم 2426F8هر تندلار1176
11154پلی اتیلن سبک تزریقی 1922Tهر تندلار1196
11155پلی اتیلن سبک فیلم LP0470KJهر تندلار1196
11156پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3(PE100)هر تندلار1510
11157پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3(PE80)هر تندلار1485
11158پلی اتیلن سنگین اکستروژن CRP100Nهر تندلار1562
11159پلی اتیلن سنگین اکستروژن ARM CRP100 Blackهر تندلار1678
11160پلی اتیلن سنگین بادی0035هر تندلار1289
11161پلی اتیلن سنگین بادی5020هر تندلار1289
11162پلی اتیلن سنگین بادی BL3هر تندلار1289
11163پلی اتیلن سنگین بادی BL4هر تندلار1289
11164پلی اتیلن سنگین تزریقی 2200Jهر تندلار1126
11165پلی اتیلن سنگین تزریقی 4440EAهر تندلار1151
11166پلی اتیلن سنگین تزریقی 4440UAهر تندلار1170
11167پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505هر تندلار1126
11168پلی اتیلن سنگین تزریقی 52511هر تندلار1126
11169پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518هر تندلار1126
11170پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518UVهر تندلار1146
11171پلی اتیلن سنگین تزریقی 5620EAهر تندلار1126
11172پلی اتیلن سنگین تزریقی 6040EAهر تندلار1126
11173پلی اتیلن سنگین تزریقی 6040UAهر تندلار1146
11174پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507هر تندلار1126
11175پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507UVهر تندلار1146
11176پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505UVهر تندلار1146
11177پلی اتیلن سنگین تزریقی 6070EAهر تندلار1126
11178پلی اتیلن سنگین تزریقی 6070UAهر تندلار1146
11179پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N11UVهر تندلار1146
11180پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N18هر تندلار1126
11181پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N18UVهر تندلار1146
11182پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500هر تندلار1126
11183پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500UAهر تندلار1146
11184پلی اتیلن سنگین تزریقی I3هر تندلار1126
11185پلی اتیلن سنگین تزریقی I3UVهر تندلار1146
11186پلی اتیلن سنگین تزریقی I4هر تندلار1126
11187پلی اتیلن سنگین تزریقی I4UVهر تندلار1146
11188پلی اتیلن سنگین دورانی 3840هر تندلار1176
11189پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UAهر تندلار1176
11190پلی اتیلن سنگین دورانی 38504UVهر تندلار1176
11191پلی اتیلن سنگین فیلم 7000Fهر تندلار1288
11192پلی اتیلن سنگین فیلم EX5هر تندلار1288
11193پلی اتیلن سنگین فیلم HCH5110هر تندلار1288
11194پلی اتیلن سنگین فیلم MCH3713هر تندلار1288
11195پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای HD48BF7هر تندلار1303
11196پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای HD50B01هر تندلار1303
11197وکس پلی اتیلن سنگین بادیهر تندلار838
11198پلی استایرن معمولی 1160هر تندلار1550
11199پلی استایرن معمولی 1460هر تندلار1631
11200پلی استایرن معمولی 1540هر تندلار1712
11201پلی استایرن معمولی GP26Cهر تندلار1631
11202پلی استایرن معمولی GP35هر تندلار1712
11203پلی استایرن مقاوم 7240هر تندلار1752
11204پلی پروپیلن شیمیایی PP ARP230هر تندلار1442
11205پلی پروپیلن شیمیایی PP EP2X CEهر تندلار1442
11206پلی پروپیلن شیمیایی PP EP2X CIهر تندلار1442
11207پلی پروپیلن شیمیایی PP R40هر تندلار1442
11208پلی پروپیلن شیمیایی PP R60هر تندلار1442
11209پلی پروپیلن شیمیایی PP R270Gهر تندلار1442
11210پلی پروپیلن شیمیایی ZR340Rهر تندلار1472
11211پلی پروپیلن پزشکی V30GAهر تندلار1335
11212پلی پروپیلن شیمیایی EP1X35AFهر تندلار1310
11213پلی پروپیلن شیمیایی EP332Lهر تندلار1300
11214پلی پروپیلن شیمیایی EP440Gهر تندلار1442
11215پلی پروپیلن شیمیایی EP440Lهر تندلار1442
11216پلی پروپیلن شیمیایی EP548Rهر تندلار1442
11217پلی پروپیلن شیمیایی EPC40Rهر تندلار1442
11218پلی پروپیلن شیمیایی RP340Rهر تندلار1472
11219پلی پروپیلن شیمیایی MR230Cهر تندلار1442
11220پلی پروپیلن شیمیایی RP340Rهر تندلار1472
11221پلی پروپیلن شیمیایی T30Gهر تندلار1300
11222پلی پروپیلن شیمیایی T31SEهر تندلار1300
11223پلی پروپیلن شیمیایی X30Gهر تندلار1300
11224پلی پروپیلن شیمیایی ZB332Cهر تندلار1442
11225پلی پروپیلن شیمیایی ZB332Lهر تندلار1442
11226پلی پروپیلن شیمیایی ZH500Mهر تندلار1300
11227پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MAهر تندلار1365
11228پلی پروپیلن شیمیایی ZR230Cهر تندلار1442
11229پلی پروپیلن فیلم HP422Hهر تندلار1315
11230پلی پروپیلن فیلم HP525Jهر تندلار1310
11231پلی پروپیلن فیلم ZH 422Hهر تندلار1315
11232پلی پروپیلن فیلم ZH525Jهر تندلار1310
11233C30S پلی پروپیلن نساجیهر تندلار1300
11234پلی پروپیلن نساجی F30Gهر تندلار1300
11235پلی پروپیلن نساجی HP502Pهر تندلار1300
11236پلی پروپیلن نساجی HP510Lهر تندلار1300
11237پلی پروپیلن نساجی HP550Jهر تندلار1300
11238پلی پروپیلن نساجی HP552Rهر تندلار1300
11239پلی پروپیلن نساجی HP552Rهر تندلار1300
11240پلی پروپیلن نساجی HP554Pهر تندلار1300
11241پلی پروپیلن نساجی HP564Sهر تندلار1350
11242پلی پروپیلن نساجی HP565Sهر تندلار1350
11243پلی پروپیلن نساجی PYI250هر تندلار1300
11244پلی پروپیلن نساجی RG1101Pهر تندلار1300
11245پلی پروپیلن نساجی RG1101Sهر تندلار1300
11246پلی پروپیلن نساجی RG1101XNهر تندلار1300
11247پلی پروپیلن نساجی RG1101XPهر تندلار1300
11248پلی پروپیلن نساجی RG1101XSهر تندلار1300
11249پلی پروپیلن نساجی RG1101XXRهر تندلار1300
11250پلی پروپیلن نساجی RG1102Hهر تندلار1300
11251پلی پروپیلن نساجی RG1102Lهر تندلار1300
11252RG1102XK پلی پروپیلن نساجیهر تندلار1300
11253RG1104K پلی پروپیلن نساجیهر تندلار1310
11254پلی پروپیلن نساجی RG3212Eهر تندلار1442
11255پلی پروپیلن نساجی SF060هر تندلار1300
11256پلی پروپیلن نساجی SF1160هر تندلار1300
11257پلی پروپیلن نساجی V30Gهر تندلار1300
11258پلی پروپیلن نساجی V30Sهر تندلار1300
11259پلی پروپیلن نساجی V79Gهر تندلار1300
11260پلی پروپیلن نساجی V79Sهر تندلار1300
11261پلی پروپیلن نساجی Z30Gهر تندلار1300
11262پلی پروپیلن نساجی Z30Sهر تندلار1300
11263پلی پروپیلن نساجی ZH510Lهر تندلار1300
11264پلی پروپیلن نساجی ZH520Jهر تندلار1310
11265پلی پروپیلن نساجی ZH550Jهر تندلار1300
11266پلی کربنات PGPC0407هر تندلار3391
11267پلی کربنات PGPC0712هر تندلار3391
11268پلی کربنات PGPC0710هر تندلار3391
11269پلی کربنات PGPC1218هر تندلار3391
11270پلی کربنات PGPC1822هر تندلار3391
11271پلی کربنات PGPC2230هر تندلار3391
11272پلی وینیل کلراید E6834هر تندلار941
11273پلی وینیل کلراید E7242هر تندلار941
11274پلی وینیل کلراید E7244هر تندلار941
11275پلی وینیل کلراید S57هر تندلار1022
11276پلی وینیل کلراید S60هر تندلار977
11277پلی وینیل کلراید S7054هر تندلار1022
11278پلی وینیل کلراید S6532هر تندلار932
11279پلی وینیل کلراید S7042هر تندلار1022
11280آرتوزایلنهر تندلار797
11281اسید استیکهر تندلار741
11282اسید ترفتالیکهر تندلار933
11283آمونیاک (مایع)هر تندلار236
11284اوره صنعتی گرانولههر تندلار220
11285اوره پریلهر تندلار275
11286ایزوبوتانولهر تندلار839
11287بنزنهر تندلار768
11288پارازایلینهر تندلار925
11289تری اتانول آمینهر تندلار1344
11290دی آمونیوم فسفاتهر تندلار411
11291کریستال ملامینهر تندلار1677
11292گاز بوتان صنعتیهر تندلار545
11293گاز پروپان صنعتیهر تندلار545
11294گوگردهر تندلار116
11295متانول هر تندلار351
11296منو اتانول آمینهر تندلار1263
11297منو اتیلن گلایکولهر تندلار860
11298منومر وینیل استات هر تندلار1258
11299نفتا (پنتان پلاس)هر تندلار527
11300نیترات آمونیوم کشاورزیهر تندلار157
11301اپوکسی رزین جامد E11هر تندلار2937
11302اپوکسی رزین جامد E10هر تندلار2937
11303اپوکسی رزین جامد E1X75هر تندلار2563
11304اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین E1X75LCهر تندلار2563
11305اپوکسی رزین مایع E6هر تندلار2937
11306اپوکسی رزین مایع E06SPLهر تندلار3012
11307اپوکسی رزین مایع E4هر تندلار2937
11308اپوکسی رزین مایع E5هر تندلار2937
11309اپوکسی رزین مایع E6EXCLهر تندلار3102
11310آمورف PET Nهر تندلار1405
11311آمورف PET Sهر تندلار1445
11312پلی اتیلن ترفتالات بطری BG730Nهر تندلار1411
11313پلی اتیلن ترفتالات بطری BG730Sهر تندلار1453
11314پلی اتیلن ترفتالات بطری BG760Nهر تندلار1417
11315پلی اتیلن ترفتالات بطری BG760Sهر تندلار1459
11316پلی اتیلن ترفتالات بطری BG780Nهر تندلار1424
11317پلی اتیلن ترفتالات بطری BG780Sهر تندلار1466
11318پلی اتیلن ترفتالات بطری BG800Nهر تندلار1459
11319پلی اتیلن ترفتالات بطری BG800Sهر تندلار1501
11320پلی اتیلن ترفتالات بطری BG820Nهر تندلار1491
11321پلی اتیلن ترفتالات بطری BG820Sهر تندلار1535
11322پلی اتیلن ترفتالات بطری BG840Nهر تندلار1503
11323پلی اتیلن ترفتالات بطری BG840Sهر تندلار1547
11324پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG620Nهر تندلار1199
11325پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG620Sهر تندلار1233
11326پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640Nهر تندلار1216
11327پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640Sهر تندلار1252
11328پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640HB Nهر تندلار1272
11329پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640HB Sهر تندلار1310
11330پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپریرایت TG620SB Nهر تندلار1204
11331پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپریرایت TG620SB Sهر تندلار1239
11332پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپریرایت TG640SB Nهر تندلار1262
11333پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپریرایت TG640SB Sهر تندلار1300
11334پلی اتیلن سبک خطی 0209AAهر تندلار1132
11335پلی اتیلن سبک خطی 0209KJهر تندلار1167
11336پلی اتیلن سبک خطی 0220AAهر تندلار1132
11337پلی اتیلن سبک خطی 0220KJهر تندلار1152
11338پلی اتیلن سبک خطی 0410AAهر تندلار1132
11339پلی اتیلن سبک خطی 22501AAهر تندلار1132
11340پلی اتیلن سبک خطی 22501KJهر تندلار1167
11341پلی اتیلن سبک خطی دورانی 32604UVهر تندلار1165
11342پلی اتیلن سبک فیلم 0030هر تندلار1292
11343پلی اتیلن سبک فیلم 0075هر تندلار1176
11344پلی اتیلن سبک فیلم 0190هر تندلار1176
11345پلی اتیلن سبک فیلم 0200هر تندلار1176
11346پلی اتیلن سبک فیلم 2004TC00هر تندلار1176
11347پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00هر تندلار1292
11348پلی اتیلن سبک فیلم 2101TN47هر تندلار1176
11349پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00هر تندلار1176
11350پلی اتیلن سبک فیلم 2404TC47هر تندلار1176
11351پلی اتیلن سبک فیلم 2420Dهر تندلار1292
11352پلی اتیلن سبک فیلم 2420Hهر تندلار1176
11353پلی اتیلن سبک فیلم 2426F8هر تندلار1176
11354پلی اتیلن سبک تزریقی 1922Tهر تندلار1196
11355پلی اتیلن سبک فیلم LP0470KJهر تندلار1196
11356پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3(PE100)هر تندلار1510
11357پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3(PE80)هر تندلار1485
11358پلی اتیلن سنگین اکستروژن CRP100Nهر تندلار1562
11359پلی اتیلن سنگین اکستروژن ARM CRP100 Blackهر تندلار1678
11360پلی اتیلن سنگین بادی0035هر تندلار1289
11361پلی اتیلن سنگین بادی5020هر تندلار1289
11362پلی اتیلن سنگین بادی BL3هر تندلار1289
11363پلی اتیلن سنگین بادی BL4هر تندلار1289
11364پلی اتیلن سنگین تزریقی 2200Jهر تندلار1126
11365پلی اتیلن سنگین تزریقی 4440EAهر تندلار1151
11366پلی اتیلن سنگین تزریقی 4440UAهر تندلار1170
11367پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505هر تندلار1126
11368پلی اتیلن سنگین تزریقی 52511هر تندلار1126
11369پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518هر تندلار1126
11370پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518UVهر تندلار1146
11371پلی اتیلن سنگین تزریقی 5620EAهر تندلار1126
11372پلی اتیلن سنگین تزریقی 6040EAهر تندلار1126
11373پلی اتیلن سنگین تزریقی 6040UAهر تندلار1146
11374پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507هر تندلار1126
11375پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507UVهر تندلار1146
11376پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505UVهر تندلار1146
11377پلی اتیلن سنگین تزریقی 6070EAهر تندلار1126
11378پلی اتیلن سنگین تزریقی 6070UAهر تندلار1146
11379پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N11UVهر تندلار1146
11380پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N18هر تندلار1126
11381پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N18UVهر تندلار1146
11382پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500هر تندلار1126
11383پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500UAهر تندلار1146
11384پلی اتیلن سنگین تزریقی I3هر تندلار1126
11385پلی اتیلن سنگین تزریقی I3UVهر تندلار1146
11386پلی اتیلن سنگین تزریقی I4هر تندلار1126
11387پلی اتیلن سنگین تزریقی I4UVهر تندلار1146
11388پلی اتیلن سنگین دورانی 3840هر تندلار1176
11389پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UAهر تندلار1176
11390پلی اتیلن سنگین دورانی 38504UVهر تندلار1176
11391پلی اتیلن سنگین فیلم 7000Fهر تندلار1288
11392پلی اتیلن سنگین فیلم EX5هر تندلار1288
11393پلی اتیلن سنگین فیلم HCH5110هر تندلار1288
11394پلی اتیلن سنگین فیلم MCH3713هر تندلار1288
11395پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای HD48BF7هر تندلار1303
11396پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای HD50B01هر تندلار1303
11397وکس پلی اتیلن سنگین بادیهر تندلار838
11398پلی استایرن معمولی 1160هر تندلار1550
11399پلی استایرن معمولی 1460هر تندلار1631
11400پلی استایرن معمولی 1540هر تندلار1712
11401پلی استایرن معمولی GP26Cهر تندلار1631
11402پلی استایرن معمولی GP35هر تندلار1712
11403پلی استایرن مقاوم 7240هر تندلار1752
11404پلی پروپیلن شیمیایی PP ARP230هر تندلار1442
11405پلی پروپیلن شیمیایی PP EP2X CEهر تندلار1442
11406پلی پروپیلن شیمیایی PP EP2X CIهر تندلار1442
11407پلی پروپیلن شیمیایی PP R40هر تندلار1442
11408پلی پروپیلن شیمیایی PP R60هر تندلار1442
11409پلی پروپیلن شیمیایی PP R270Gهر تندلار1442
11410پلی پروپیلن شیمیایی ZR340Rهر تندلار1472
11411پلی پروپیلن پزشکی V30GAهر تندلار1335
11412پلی پروپیلن شیمیایی EP1X35AFهر تندلار1310
11413پلی پروپیلن شیمیایی EP332Lهر تندلار1300
11414پلی پروپیلن شیمیایی EP440Gهر تندلار1442
11415پلی پروپیلن شیمیایی EP440Lهر تندلار1442
11416پلی پروپیلن شیمیایی EP548Rهر تندلار1442
11417پلی پروپیلن شیمیایی EPC40Rهر تندلار1442
11418پلی پروپیلن شیمیایی RP340Rهر تندلار1472
11419پلی پروپیلن شیمیایی MR230Cهر تندلار1442
11420پلی پروپیلن شیمیایی RP340Rهر تندلار1472
11421پلی پروپیلن شیمیایی T30Gهر تندلار1300
11422پلی پروپیلن شیمیایی T31SEهر تندلار1300
11423پلی پروپیلن شیمیایی X30Gهر تندلار1300
11424پلی پروپیلن شیمیایی ZB332Cهر تندلار1442
11425پلی پروپیلن شیمیایی ZB332Lهر تندلار1442
11426پلی پروپیلن شیمیایی ZH500Mهر تندلار1300
11427پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MAهر تندلار1365
11428پلی پروپیلن شیمیایی ZR230Cهر تندلار1442
11429پلی پروپیلن فیلم HP422Hهر تندلار1315
11430پلی پروپیلن فیلم HP525Jهر تندلار1310
11431پلی پروپیلن فیلم ZH 422Hهر تندلار1315
11432پلی پروپیلن فیلم ZH525Jهر تندلار1310
11433C30S پلی پروپیلن نساجیهر تندلار1300
11434پلی پروپیلن نساجی F30Gهر تندلار1300
11435پلی پروپیلن نساجی HP502Pهر تندلار1300
11436پلی پروپیلن نساجی HP510Lهر تندلار1300
11437پلی پروپیلن نساجی HP550Jهر تندلار1300
11438پلی پروپیلن نساجی HP552Rهر تندلار1300
11439پلی پروپیلن نساجی HP552Rهر تندلار1300
11440پلی پروپیلن نساجی HP554Pهر تندلار1300
11441پلی پروپیلن نساجی HP564Sهر تندلار1350
11442پلی پروپیلن نساجی HP565Sهر تندلار1350
11443پلی پروپیلن نساجی PYI250هر تندلار1300
11444پلی پروپیلن نساجی RG1101Pهر تندلار1300
11445پلی پروپیلن نساجی RG1101Sهر تندلار1300
11446پلی پروپیلن نساجی RG1101XNهر تندلار1300
11447پلی پروپیلن نساجی RG1101XPهر تندلار1300
11448پلی پروپیلن نساجی RG1101XSهر تندلار1300
11449پلی پروپیلن نساجی RG1101XXRهر تندلار1300
11450پلی پروپیلن نساجی RG1102Hهر تندلار1300
11451پلی پروپیلن نساجی RG1102Lهر تندلار1300
11452RG1102XK پلی پروپیلن نساجیهر تندلار1300
11453RG1104K پلی پروپیلن نساجیهر تندلار1310
11454پلی پروپیلن نساجی RG3212Eهر تندلار1442
11455پلی پروپیلن نساجی SF060هر تندلار1300
11456پلی پروپیلن نساجی SF1160هر تندلار1300
11457پلی پروپیلن نساجی V30Gهر تندلار1300
11458پلی پروپیلن نساجی V30Sهر تندلار1300
11459پلی پروپیلن نساجی V79Gهر تندلار1300
11460پلی پروپیلن نساجی V79Sهر تندلار1300
11461پلی پروپیلن نساجی Z30Gهر تندلار1300
11462پلی پروپیلن نساجی Z30Sهر تندلار1300
11463پلی پروپیلن نساجی ZH510Lهر تندلار1300
11464پلی پروپیلن نساجی ZH520Jهر تندلار1310
11465پلی پروپیلن نساجی ZH550Jهر تندلار1300
11466پلی کربنات PGPC0407هر تندلار3391
11467پلی کربنات PGPC0712هر تندلار3391
11468پلی کربنات PGPC0710هر تندلار3391
11469پلی کربنات PGPC1218هر تندلار3391
11470پلی کربنات PGPC1822هر تندلار3391
11471پلی کربنات PGPC2230هر تندلار3391
11472پلی وینیل کلراید E6834هر تندلار941
11473پلی وینیل کلراید E7242هر تندلار941
11474پلی وینیل کلراید E7244هر تندلار941
11475پلی وینیل کلراید S57هر تندلار1022
11476پلی وینیل کلراید S60هر تندلار977
11477پلی وینیل کلراید S7054هر تندلار1022
11478پلی وینیل کلراید S6532هر تندلار932
11479پلی وینیل کلراید S7042هر تندلار1022
11480آرتوزایلنهر تندلار836
11481اسید استیکهر تندلار663
11482اسید ترفتالیکهر تندلار936
11483آمونیاک (مایع)هر تندلار245
11484اوره صنعتی گرانولههر تندلار220
11485اوره پریلهر تندلار275
11486ایزوبوتانولهر تندلار839
11487بنزنهر تندلار784
11488پارازایلینهر تندلار959
11489تری اتانول آمینهر تندلار1324
11490دی آمونیوم فسفاتهر تندلار413
11491کریستال ملامینهر تندلار1671
11492گاز بوتان صنعتیهر تندلار555
11493گاز پروپان صنعتیهر تندلار540
11494گوگردهر تندلار113
11495متانول هر تندلار339
11496منو اتانول آمینهر تندلار1247
11497منو اتیلن گلایکولهر تندلار865
11498منومر وینیل استات هر تندلار1196
11499نفتا (پنتان پلاس)هر تندلار540
11500نیترات آمونیوم کشاورزیهر تندلار160
11501اپوکسی رزین جامد E11هر تندلار2884
11502اپوکسی رزین جامد E10هر تندلار2884
11503اپوکسی رزین جامد E1X75هر تندلار2510
11504اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین E1X75LCهر تندلار2510
11505اپوکسی رزین مایع E6هر تندلار2884
11506اپوکسی رزین مایع E06SPLهر تندلار2959
11507اپوکسی رزین مایع E4هر تندلار2884
11508اپوکسی رزین مایع E5هر تندلار2884
11509اپوکسی رزین مایع E6EXCLهر تندلار3049
11510آمورف PET Nهر تندلار1373
11511آمورف PET Sهر تندلار1413
11512پلی اتیلن ترفتالات بطری BG730Nهر تندلار1380
11513پلی اتیلن ترفتالات بطری BG730Sهر تندلار1421
11514پلی اتیلن ترفتالات بطری BG760Nهر تندلار1385
11515پلی اتیلن ترفتالات بطری BG760Sهر تندلار1426
11516پلی اتیلن ترفتالات بطری BG780Nهر تندلار1391
11517پلی اتیلن ترفتالات بطری BG780Sهر تندلار1432
11518پلی اتیلن ترفتالات بطری BG800Nهر تندلار1426
11519پلی اتیلن ترفتالات بطری BG800Sهر تندلار1467
11520پلی اتیلن ترفتالات بطری BG820Nهر تندلار1458
11521پلی اتیلن ترفتالات بطری BG820Sهر تندلار1500
11522پلی اتیلن ترفتالات بطری BG840Nهر تندلار1470
11523پلی اتیلن ترفتالات بطری BG840Sهر تندلار1512
11524پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG620Nهر تندلار1173
11525پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG620Sهر تندلار1207
11526پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640Nهر تندلار1190
11527پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640Sهر تندلار1225
11528پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640HB Nهر تندلار1245
11529پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640HB Sهر تندلار1281
11530پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپریرایت TG620SB Nهر تندلار1178
11531پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپریرایت TG620SB Sهر تندلار1213
11532پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپریرایت TG640SB Nهر تندلار1235
11533پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپریرایت TG640SB Sهر تندلار1272
11534پلی اتیلن سبک خطی 0209AAهر تندلار1118
11535پلی اتیلن سبک خطی 0209KJهر تندلار1153
11536پلی اتیلن سبک خطی 0220AAهر تندلار1118
11537پلی اتیلن سبک خطی 0220KJهر تندلار1138
11538پلی اتیلن سبک خطی 0410AAهر تندلار1118
11539پلی اتیلن سبک خطی 22501AAهر تندلار1118
11540پلی اتیلن سبک خطی 22501KJهر تندلار1153
11541پلی اتیلن سبک خطی دورانی 32604UVهر تندلار1159
11542پلی اتیلن سبک فیلم 0030هر تندلار1279
11543پلی اتیلن سبک فیلم 0075هر تندلار1163
11544پلی اتیلن سبک فیلم 0190هر تندلار1163
11545پلی اتیلن سبک فیلم 0200هر تندلار1163
11546پلی اتیلن سبک فیلم 2004TC00هر تندلار1163
11547پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00هر تندلار1279
11548پلی اتیلن سبک فیلم 2101TN47هر تندلار1163
11549پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00هر تندلار1163
11550پلی اتیلن سبک فیلم 2404TC47هر تندلار1163
11551پلی اتیلن سبک فیلم 2420Dهر تندلار1279
11552پلی اتیلن سبک فیلم 2420Hهر تندلار1163
11553پلی اتیلن سبک فیلم 2426F8هر تندلار1163
11554پلی اتیلن سبک تزریقی 1922Tهر تندلار1183
11555پلی اتیلن سبک فیلم LP0470KJهر تندلار1183
11556پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3(PE100)هر تندلار1426
11557پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3(PE80)هر تندلار1404
11558پلی اتیلن سنگین اکستروژن CRP100Nهر تندلار1475
11559پلی اتیلن سنگین اکستروژن ARM CRP100 Blackهر تندلار1623
11560پلی اتیلن سنگین بادی0035هر تندلار1272
11561پلی اتیلن سنگین بادی5020هر تندلار1272
11562پلی اتیلن سنگین بادی BL3هر تندلار1272
11563پلی اتیلن سنگین بادی BL4هر تندلار1272
11564پلی اتیلن سنگین تزریقی 2200Jهر تندلار1120
11565پلی اتیلن سنگین تزریقی 4440EAهر تندلار1145
11566پلی اتیلن سنگین تزریقی 4440UAهر تندلار1165
11567پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505هر تندلار1120
11568پلی اتیلن سنگین تزریقی 52511هر تندلار1120
11569پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518هر تندلار1120
11570پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518UVهر تندلار1140
11571پلی اتیلن سنگین تزریقی 5620EAهر تندلار1120
11572پلی اتیلن سنگین تزریقی 6040EAهر تندلار1120
11573پلی اتیلن سنگین تزریقی 6040UAهر تندلار1140
11574پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507هر تندلار1120
11575پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507UVهر تندلار1140
11576پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505UVهر تندلار1140
11577پلی اتیلن سنگین تزریقی 6070EAهر تندلار1120
11578پلی اتیلن سنگین تزریقی 6070UAهر تندلار1140
11579پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N11UVهر تندلار1140
11580پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N18هر تندلار1120
11581پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N18UVهر تندلار1140
11582پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500هر تندلار1120
11583پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500UAهر تندلار1140
11584پلی اتیلن سنگین تزریقی I3هر تندلار1120
11585پلی اتیلن سنگین تزریقی I3UVهر تندلار1140
11586پلی اتیلن سنگین تزریقی I4هر تندلار1120
11587پلی اتیلن سنگین تزریقی I4UVهر تندلار1140
11588پلی اتیلن سنگین دورانی 3840هر تندلار1170
11589پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UAهر تندلار1170
11590پلی اتیلن سنگین دورانی 38504UVهر تندلار1170
11591پلی اتیلن سنگین فیلم 7000Fهر تندلار1277
11592پلی اتیلن سنگین فیلم EX5هر تندلار1277
11593پلی اتیلن سنگین فیلم HCH5110هر تندلار1277
11594پلی اتیلن سنگین فیلم MCH3713هر تندلار1277
11595پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای HD48BF7هر تندلار1292
11596پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای HD50B01هر تندلار1292
11597وکس پلی اتیلن سنگین بادیهر تندلار827
11598پلی استایرن معمولی 1160هر تندلار1501
11599پلی استایرن معمولی 1460هر تندلار1580
11600پلی استایرن معمولی 1540هر تندلار1658
11601پلی استایرن معمولی GP26Cهر تندلار1580
11602پلی استایرن معمولی GP35هر تندلار1658
11603پلی استایرن مقاوم 7240هر تندلار1709
11604پلی پروپیلن شیمیایی PP ARP230هر تندلار1428
11605پلی پروپیلن شیمیایی PP EP2X CEهر تندلار1428
11606پلی پروپیلن شیمیایی PP EP2X CIهر تندلار1428
11607پلی پروپیلن شیمیایی PP R40هر تندلار1428
11608پلی پروپیلن شیمیایی PP R60هر تندلار1428
11609پلی پروپیلن شیمیایی PP R270Gهر تندلار1428
11610پلی پروپیلن شیمیایی ZR340Rهر تندلار1458
11611پلی پروپیلن پزشکی V30GAهر تندلار1321
11612پلی پروپیلن شیمیایی EP1X35AFهر تندلار1296
11613پلی پروپیلن شیمیایی EP332Lهر تندلار1286
11614پلی پروپیلن شیمیایی EP440Gهر تندلار1428
11615پلی پروپیلن شیمیایی EP440Lهر تندلار1428
11616پلی پروپیلن شیمیایی EP548Rهر تندلار1428
11617پلی پروپیلن شیمیایی EPC40Rهر تندلار1428
11618پلی پروپیلن شیمیایی RP340Rهر تندلار1458
11619پلی پروپیلن شیمیایی MR230Cهر تندلار1428
11620پلی پروپیلن شیمیایی RP340Rهر تندلار1458
11621پلی پروپیلن شیمیایی T30Gهر تندلار1286
11622پلی پروپیلن شیمیایی T31SEهر تندلار1286
11623پلی پروپیلن شیمیایی X30Gهر تندلار1286
11624پلی پروپیلن شیمیایی ZB332Cهر تندلار1428
11625پلی پروپیلن شیمیایی ZB332Lهر تندلار1428
11626پلی پروپیلن شیمیایی ZH500Mهر تندلار1286
11627پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MAهر تندلار1351
11628پلی پروپیلن شیمیایی ZR230Cهر تندلار1428
11629پلی پروپیلن فیلم HP422Hهر تندلار1301
11630پلی پروپیلن فیلم HP525Jهر تندلار1296
11631پلی پروپیلن فیلم ZH 422Hهر تندلار1301
11632پلی پروپیلن فیلم ZH525Jهر تندلار1296
11633C30S پلی پروپیلن نساجیهر تندلار1286
11634پلی پروپیلن نساجی F30Gهر تندلار1286
11635پلی پروپیلن نساجی HP502Pهر تندلار1286
11636پلی پروپیلن نساجی HP510Lهر تندلار1286
11637پلی پروپیلن نساجی HP550Jهر تندلار1286
11638پلی پروپیلن نساجی HP552Rهر تندلار1286
11639پلی پروپیلن نساجی HP552Rهر تندلار1286
11640پلی پروپیلن نساجی HP554Pهر تندلار1286
11641پلی پروپیلن نساجی HP564Sهر تندلار1336
11642پلی پروپیلن نساجی HP565Sهر تندلار1336
11643پلی پروپیلن نساجی PYI250هر تندلار1286
11644پلی پروپیلن نساجی RG1101Pهر تندلار1286
11645پلی پروپیلن نساجی RG1101Sهر تندلار1286
11646پلی پروپیلن نساجی RG1101XNهر تندلار1286
11647پلی پروپیلن نساجی RG1101XPهر تندلار1286
11648پلی پروپیلن نساجی RG1101XSهر تندلار1286
11649پلی پروپیلن نساجی RG1101XXRهر تندلار1286
11650پلی پروپیلن نساجی RG1102Hهر تندلار1286
11651پلی پروپیلن نساجی RG1102Lهر تندلار1286
11652RG1102XK پلی پروپیلن نساجیهر تندلار1286
11653RG1104K پلی پروپیلن نساجیهر تندلار1296
11654پلی پروپیلن نساجی RG3212Eهر تندلار1428
11655پلی پروپیلن نساجی SF060هر تندلار1286
11656پلی پروپیلن نساجی SF1160هر تندلار1286
11657پلی پروپیلن نساجی V30Gهر تندلار1286
11658پلی پروپیلن نساجی V30Sهر تندلار1286
11659پلی پروپیلن نساجی V79Gهر تندلار1286
11660پلی پروپیلن نساجی V79Sهر تندلار1286
11661پلی پروپیلن نساجی Z30Gهر تندلار1286
11662پلی پروپیلن نساجی Z30Sهر تندلار1286
11663پلی پروپیلن نساجی ZH510Lهر تندلار1286
11664پلی پروپیلن نساجی ZH520Jهر تندلار1296
11665پلی پروپیلن نساجی ZH550Jهر تندلار1286
11666پلی کربنات PGPC0407هر تندلار3391
11667پلی کربنات PGPC0712هر تندلار3391
11668پلی کربنات PGPC0710هر تندلار3391
11669پلی کربنات PGPC1218هر تندلار3391
11670پلی کربنات PGPC1822هر تندلار3391
11671پلی کربنات PGPC2230هر تندلار3391
11672پلی وینیل کلراید E6834هر تندلار941
11673پلی وینیل کلراید E7242هر تندلار941
11674پلی وینیل کلراید E7244هر تندلار941
11675پلی وینیل کلراید S57هر تندلار1022
11676پلی وینیل کلراید S60هر تندلار977
11677پلی وینیل کلراید S7054هر تندلار1022
11678پلی وینیل کلراید S6532هر تندلار932
11679پلی وینیل کلراید S7042هر تندلار1022
11680آرتوزایلنهر تندلار848
11681اسید استیکهر تندلار631
11682اسید ترفتالیکهر تندلار933
11683آمونیاک (مایع)هر تندلار269
11684اوره صنعتی گرانولههر تندلار220
11685اوره پریلهر تندلار273
11686ایزوبوتانولهر تندلار839
11687بنزنهر تندلار783
11688پارازایلینهر تندلار952
11689تری اتانول آمینهر تندلار1324
11690دی آمونیوم فسفاتهر تندلار413
11691کریستال ملامینهر تندلار1671
11692گاز بوتان صنعتیهر تندلار555
11693گاز پروپان صنعتیهر تندلار540
11694گوگردهر تندلار112
11695متانول هر تندلار344
11696منو اتانول آمینهر تندلار1247
11697منو اتیلن گلایکولهر تندلار868
11698منومر وینیل استات هر تندلار1177
11699نفتا (پنتان پلاس)هر تندلار519
11700نیترات آمونیوم کشاورزیهر تندلار160
11701اپوکسی رزین جامد E11هر تندلار2884
11702اپوکسی رزین جامد E10هر تندلار2884
11703اپوکسی رزین جامد E1X75هر تندلار2510
11704اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین E1X75LCهر تندلار2510
11705اپوکسی رزین مایع E6هر تندلار2884
11706اپوکسی رزین مایع E06SPLهر تندلار2959
11707اپوکسی رزین مایع E4هر تندلار2884
11708اپوکسی رزین مایع E5هر تندلار2884
11709اپوکسی رزین مایع E6EXCLهر تندلار3049
11710آمورف PET Nهر تندلار1327
11711آمورف PET Sهر تندلار1365
11712پلی اتیلن ترفتالات بطری BG730Nهر تندلار1333
11713پلی اتیلن ترفتالات بطری BG730Sهر تندلار1373
11714پلی اتیلن ترفتالات بطری BG760Nهر تندلار1338
11715پلی اتیلن ترفتالات بطری BG760Sهر تندلار1378
11716پلی اتیلن ترفتالات بطری BG780Nهر تندلار1345
11717پلی اتیلن ترفتالات بطری BG780Sهر تندلار1384
11718پلی اتیلن ترفتالات بطری BG800Nهر تندلار1378
11719پلی اتیلن ترفتالات بطری BG800Sهر تندلار1418
11720پلی اتیلن ترفتالات بطری BG820Nهر تندلار1409
11721پلی اتیلن ترفتالات بطری BG820Sهر تندلار1449
11722پلی اتیلن ترفتالات بطری BG840Nهر تندلار1420
11723پلی اتیلن ترفتالات بطری BG840Sهر تندلار1461
11724پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG620Nهر تندلار1147
11725پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG620Sهر تندلار1180
11726پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640Nهر تندلار1164
11727پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640Sهر تندلار1198
11728پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640HB Nهر تندلار1217
11729پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640HB Sهر تندلار1253
11730پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپریرایت TG620SB Nهر تندلار1253
11731پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپریرایت TG620SB Sهر تندلار1186
11732پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپریرایت TG640SB Nهر تندلار1208
11733پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپریرایت TG640SB Sهر تندلار1244
11734پلی اتیلن سبک خطی 0209AAهر تندلار1136
11735پلی اتیلن سبک خطی 0209KJهر تندلار1170
11736پلی اتیلن سبک خطی 0220AAهر تندلار1136
11737پلی اتیلن سبک خطی 0220KJهر تندلار1156
11738پلی اتیلن سبک خطی 0410AAهر تندلار1136
11739پلی اتیلن سبک خطی 22501AAهر تندلار1136
11740پلی اتیلن سبک خطی 22501KJهر تندلار1170
11741پلی اتیلن سبک خطی دورانی 32604UVهر تندلار1181
11742پلی اتیلن سبک فیلم 0030هر تندلار1293
11743پلی اتیلن سبک فیلم 0075هر تندلار1179
11744پلی اتیلن سبک فیلم 0190هر تندلار1179
11745پلی اتیلن سبک فیلم 0200هر تندلار1179
11746پلی اتیلن سبک فیلم 2004TC00هر تندلار1179
11747پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00هر تندلار1293
11748پلی اتیلن سبک فیلم 2101TN47هر تندلار1179
11749پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00هر تندلار1179
11750پلی اتیلن سبک فیلم 2404TC47هر تندلار1179
11751پلی اتیلن سبک فیلم 2420Dهر تندلار1293
11752پلی اتیلن سبک فیلم 2420Hهر تندلار1179
11753پلی اتیلن سبک فیلم 2426F8هر تندلار1179
11754پلی اتیلن سبک تزریقی 1922Tهر تندلار1199
11755پلی اتیلن سبک فیلم LP0470KJهر تندلار1199
11756پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3(PE100)هر تندلار1455
11757پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3(PE80)هر تندلار1433
11758پلی اتیلن سنگین اکستروژن CRP100Nهر تندلار1503
11759پلی اتیلن سنگین اکستروژن ARM CRP100 Blackهر تندلار1649
11760پلی اتیلن سنگین بادی0035هر تندلار1295
11761پلی اتیلن سنگین بادی5020هر تندلار1295
11762پلی اتیلن سنگین بادی BL3هر تندلار1295
11763پلی اتیلن سنگین بادی BL4هر تندلار1295
11764پلی اتیلن سنگین تزریقی 2200Jهر تندلار1142
11765پلی اتیلن سنگین تزریقی 4440EAهر تندلار1168
11766پلی اتیلن سنگین تزریقی 4440UAهر تندلار1187
11767پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505هر تندلار1142
11768پلی اتیلن سنگین تزریقی 52511هر تندلار1142
11769پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518هر تندلار1142
11770پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518UVهر تندلار1162
11771پلی اتیلن سنگین تزریقی 5620EAهر تندلار1142
11772پلی اتیلن سنگین تزریقی 6040EAهر تندلار1142
11773پلی اتیلن سنگین تزریقی 6040UAهر تندلار1162
11774پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507هر تندلار1142
11775پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507UVهر تندلار1162
11776پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505UVهر تندلار1162
11777پلی اتیلن سنگین تزریقی 6070EAهر تندلار1142
11778پلی اتیلن سنگین تزریقی 6070UAهر تندلار1162
11779پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N11UVهر تندلار1162
11780پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N18هر تندلار1142
11781پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N18UVهر تندلار1162
11782پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500هر تندلار1142
11783پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500UAهر تندلار1162
11784پلی اتیلن سنگین تزریقی I3هر تندلار1142
11785پلی اتیلن سنگین تزریقی I3UVهر تندلار1162
11786پلی اتیلن سنگین تزریقی I4هر تندلار1142
11787پلی اتیلن سنگین تزریقی I4UVهر تندلار1162
11788پلی اتیلن سنگین دورانی 3840هر تندلار1192
11789پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UAهر تندلار1192
11790پلی اتیلن سنگین دورانی 38504UVهر تندلار1192
11791پلی اتیلن سنگین فیلم 7000Fهر تندلار1296
11792پلی اتیلن سنگین فیلم EX5هر تندلار1296
11793پلی اتیلن سنگین فیلم HCH5110هر تندلار1296
11794پلی اتیلن سنگین فیلم MCH3713هر تندلار1296
11795پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای HD48BF7هر تندلار1311
11796پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای HD50B01هر تندلار1311
11797وکس پلی اتیلن سنگین بادیهر تندلار841
11798پلی استایرن معمولی 1160هر تندلار1522
11799پلی استایرن معمولی 1460هر تندلار1600
11800پلی استایرن معمولی 1540هر تندلار1678
11801پلی استایرن معمولی GP26Cهر تندلار1600
11802پلی استایرن معمولی GP35هر تندلار1678
11803پلی استایرن مقاوم 7240هر تندلار1730
11804پلی پروپیلن شیمیایی PP ARP230هر تندلار1432
11805پلی پروپیلن شیمیایی PP EP2X CEهر تندلار1432
11806پلی پروپیلن شیمیایی PP EP2X CIهر تندلار1432
11807پلی پروپیلن شیمیایی PP R40هر تندلار1432
11808پلی پروپیلن شیمیایی PP R60هر تندلار1432
11809پلی پروپیلن شیمیایی PP R270Gهر تندلار1432
11810پلی پروپیلن شیمیایی ZR340Rهر تندلار1462
11811پلی پروپیلن پزشکی V30GAهر تندلار1325
11812پلی پروپیلن شیمیایی EP1X35AFهر تندلار1300
11813پلی پروپیلن شیمیایی EP332Lهر تندلار1290
11814پلی پروپیلن شیمیایی EP440Gهر تندلار1432
11815پلی پروپیلن شیمیایی EP440Lهر تندلار1432
11816پلی پروپیلن شیمیایی EP548Rهر تندلار1432
11817پلی پروپیلن شیمیایی EPC40Rهر تندلار1432
11818پلی پروپیلن شیمیایی RP340Rهر تندلار1462
11819پلی پروپیلن شیمیایی MR230Cهر تندلار1432
11820پلی پروپیلن شیمیایی RP340Rهر تندلار1462
11821پلی پروپیلن شیمیایی T30Gهر تندلار1290
11822پلی پروپیلن شیمیایی T31SEهر تندلار1290
11823پلی پروپیلن شیمیایی X30Gهر تندلار1290
11824پلی پروپیلن شیمیایی ZB332Cهر تندلار1432
11825پلی پروپیلن شیمیایی ZB332Lهر تندلار1432
11826پلی پروپیلن شیمیایی ZH500Mهر تندلار1290
11827پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MAهر تندلار1355
11828پلی پروپیلن شیمیایی ZR230Cهر تندلار1432
11829پلی پروپیلن فیلم HP422Hهر تندلار1305
11830پلی پروپیلن فیلم HP525Jهر تندلار1300
11831پلی پروپیلن فیلم ZH 422Hهر تندلار1305
11832پلی پروپیلن فیلم ZH525Jهر تندلار1300
11833C30S پلی پروپیلن نساجیهر تندلار1290
11834پلی پروپیلن نساجی F30Gهر تندلار1290
11835پلی پروپیلن نساجی HP502Pهر تندلار1290
11836پلی پروپیلن نساجی HP510Lهر تندلار1290
11837پلی پروپیلن نساجی HP550Jهر تندلار1290
11838پلی پروپیلن نساجی HP552Rهر تندلار1290
11839پلی پروپیلن نساجی HP552Rهر تندلار1290
11840پلی پروپیلن نساجی HP554Pهر تندلار1290
11841پلی پروپیلن نساجی HP564Sهر تندلار1340
11842پلی پروپیلن نساجی HP565Sهر تندلار1340
11843پلی پروپیلن نساجی PYI250هر تندلار1290
11844پلی پروپیلن نساجی RG1101Pهر تندلار1290
11845پلی پروپیلن نساجی RG1101Sهر تندلار1290
11846پلی پروپیلن نساجی RG1101XNهر تندلار1290
11847پلی پروپیلن نساجی RG1101XPهر تندلار1290
11848پلی پروپیلن نساجی RG1101XSهر تندلار1290
11849پلی پروپیلن نساجی RG1101XXRهر تندلار1290
11850پلی پروپیلن نساجی RG1102Hهر تندلار1290
11851پلی پروپیلن نساجی RG1102Lهر تندلار1290
11852RG1102XK پلی پروپیلن نساجیهر تندلار1290
11853RG1104K پلی پروپیلن نساجیهر تندلار1300
11854پلی پروپیلن نساجی RG3212Eهر تندلار1432
11855پلی پروپیلن نساجی SF060هر تندلار1290
11856پلی پروپیلن نساجی SF1160هر تندلار1290
11857پلی پروپیلن نساجی V30Gهر تندلار1290
11858پلی پروپیلن نساجی V30Sهر تندلار1290
11859پلی پروپیلن نساجی V79Gهر تندلار1290
11860پلی پروپیلن نساجی V79Sهر تندلار1290
11861پلی پروپیلن نساجی Z30Gهر تندلار1290
11862پلی پروپیلن نساجی Z30Sهر تندلار1290
11863پلی پروپیلن نساجی ZH510Lهر تندلار1290
11864پلی پروپیلن نساجی ZH520Jهر تندلار1300
11865پلی پروپیلن نساجی ZH550Jهر تندلار1290
11866پلی کربنات PGPC0407هر تندلار3391
11867پلی کربنات PGPC0712هر تندلار3391
11868پلی کربنات PGPC0710هر تندلار3391
11869پلی کربنات PGPC1218هر تندلار3391
11870پلی کربنات PGPC1822هر تندلار3391
11871پلی کربنات PGPC2230هر تندلار3391
11872پلی وینیل کلراید E6834هر تندلار954
11873پلی وینیل کلراید E7242هر تندلار954
11874پلی وینیل کلراید E7244هر تندلار954
11875پلی وینیل کلراید S57هر تندلار1055
11876پلی وینیل کلراید S60هر تندلار1009
11877پلی وینیل کلراید S7054هر تندلار1055
11878پلی وینیل کلراید S6532هر تندلار963
11879پلی وینیل کلراید S7042هر تندلار1055
11880آرتوزایلنهر تندلار863
11881اسید استیکهر تندلار629
11882اسید ترفتالیکهر تندلار946
11883آمونیاک (مایع)هر تندلار276
11884اوره صنعتی گرانولههر تندلار228
11885اوره پریلهر تندلار273
11886ایزوبوتانولهر تندلار839
11887بنزنهر تندلار797
11888پارازایلینهر تندلار981
11889تری اتانول آمینهر تندلار1324
11890دی آمونیوم فسفاتهر تندلار416
11891کریستال ملامینهر تندلار1671
11892گاز بوتان صنعتیهر تندلار555
11893گاز پروپان صنعتیهر تندلار540
11894گوگردهر تندلار112
11895متانول هر تندلار347
11896منو اتانول آمینهر تندلار1247
11897منو اتیلن گلایکولهر تندلار882
11898منومر وینیل استات هر تندلار1152
11899نفتا (پنتان پلاس)هر تندلار541
11900نیترات آمونیوم کشاورزیهر تندلار160
11901اپوکسی رزین جامد E11هر تندلار2868
11902اپوکسی رزین جامد E10هر تندلار2868
11903اپوکسی رزین جامد E1X75هر تندلار2495
11904اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین E1X75LCهر تندلار2495
11905اپوکسی رزین مایع E6هر تندلار2868
11906اپوکسی رزین مایع E06SPLهر تندلار2943
11907اپوکسی رزین مایع E4هر تندلار2868
11908اپوکسی رزین مایع E5هر تندلار2868
11909اپوکسی رزین مایع E6EXCLهر تندلار3033
11910آمورف PET Nهر تندلار1303
11911آمورف PET Sهر تندلار1341
11912پلی اتیلن ترفتالات بطری BG730Nهر تندلار1309
11913پلی اتیلن ترفتالات بطری BG730Sهر تندلار1348
11914پلی اتیلن ترفتالات بطری BG760Nهر تندلار1314
11915پلی اتیلن ترفتالات بطری BG760Sهر تندلار1353
11916پلی اتیلن ترفتالات بطری BG780Nهر تندلار1320
11917پلی اتیلن ترفتالات بطری BG780Sهر تندلار1359
11918پلی اتیلن ترفتالات بطری BG800Nهر تندلار1353
11919پلی اتیلن ترفتالات بطری BG800Sهر تندلار1392
11920پلی اتیلن ترفتالات بطری BG820Nهر تندلار1383
11921پلی اتیلن ترفتالات بطری BG820Sهر تندلار1423
11922پلی اتیلن ترفتالات بطری BG840Nهر تندلار1395
11923پلی اتیلن ترفتالات بطری BG840Sهر تندلار1435
11924پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG620Nهر تندلار1152
11925پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG620Sهر تندلار1186
11926پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640Nهر تندلار1169
11927پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640Sهر تندلار1203
11928پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640HB Nهر تندلار1223
11929پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640HB Sهر تندلار1259
11930پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپریرایت TG620SB Nهر تندلار1158
11931پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپریرایت TG620SB Sهر تندلار1191
11932پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپریرایت TG640SB Nهر تندلار1214
11933پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپریرایت TG640SB Sهر تندلار1249
11934پلی اتیلن سبک خطی 0209AAهر تندلار1134
11935پلی اتیلن سبک خطی 0209KJهر تندلار1168
11936پلی اتیلن سبک خطی 0220AAهر تندلار1134
11937پلی اتیلن سبک خطی 0220KJهر تندلار1154
11938پلی اتیلن سبک خطی 0410AAهر تندلار1134
11939پلی اتیلن سبک خطی 22501AAهر تندلار1134
11940پلی اتیلن سبک خطی 22501KJهر تندلار1168
11941پلی اتیلن سبک خطی دورانی 32604UVهر تندلار1181
11942پلی اتیلن سبک فیلم 0030هر تندلار1296
11943پلی اتیلن سبک فیلم 0075هر تندلار1181
11944پلی اتیلن سبک فیلم 0190هر تندلار1181
11945پلی اتیلن سبک فیلم 0200هر تندلار1181
11946پلی اتیلن سبک فیلم 2004TC00هر تندلار1181
11947پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00هر تندلار1296
11948پلی اتیلن سبک فیلم 2101TN47هر تندلار1181
11949پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00هر تندلار1181
11950پلی اتیلن سبک فیلم 2404TC47هر تندلار1181
11951پلی اتیلن سبک فیلم 2420Dهر تندلار1296
11952پلی اتیلن سبک فیلم 2420Hهر تندلار1181
11953پلی اتیلن سبک فیلم 2426F8هر تندلار1181
11954پلی اتیلن سبک تزریقی 1922Tهر تندلار1201
11955پلی اتیلن سبک فیلم LP0470KJهر تندلار1201
11956پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3(PE100)هر تندلار1442
11957پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3(PE80)هر تندلار1420
11958پلی اتیلن سنگین اکستروژن CRP100Nهر تندلار1490
11959پلی اتیلن سنگین اکستروژن ARM CRP100 Blackهر تندلار1626
11960پلی اتیلن سنگین بادی0035هر تندلار1290
11961پلی اتیلن سنگین بادی5020هر تندلار1290
11962پلی اتیلن سنگین بادی BL3هر تندلار1290
11963پلی اتیلن سنگین بادی BL4هر تندلار1290
11964پلی اتیلن سنگین تزریقی 2200Jهر تندلار1142
11965پلی اتیلن سنگین تزریقی 4440EAهر تندلار1168
11966پلی اتیلن سنگین تزریقی 4440UAهر تندلار1187
11967پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505هر تندلار1142
11968پلی اتیلن سنگین تزریقی 52511هر تندلار1142
11969پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518هر تندلار1142
11970پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518UVهر تندلار1162
11971پلی اتیلن سنگین تزریقی 5620EAهر تندلار1142
11972پلی اتیلن سنگین تزریقی 6040EAهر تندلار1142
11973پلی اتیلن سنگین تزریقی 6040UAهر تندلار1162
11974پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507هر تندلار1142
11975پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507UVهر تندلار1162
11976پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505UVهر تندلار1162
11977پلی اتیلن سنگین تزریقی 6070EAهر تندلار1142
11978پلی اتیلن سنگین تزریقی 6070UAهر تندلار1162
11979پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N11UVهر تندلار1162
11980پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N18هر تندلار1142
11981پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N18UVهر تندلار1162
11982پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500هر تندلار1142
11983پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500UAهر تندلار1162
11984پلی اتیلن سنگین تزریقی I3هر تندلار1142
11985پلی اتیلن سنگین تزریقی I3UVهر تندلار1162
11986پلی اتیلن سنگین تزریقی I4هر تندلار1142
11987پلی اتیلن سنگین تزریقی I4UVهر تندلار1162
11988پلی اتیلن سنگین دورانی 3840هر تندلار1192
11989پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UAهر تندلار1192
11990پلی اتیلن سنگین دورانی 38504UVهر تندلار1192
11991پلی اتیلن سنگین فیلم 7000Fهر تندلار1287
11992پلی اتیلن سنگین فیلم EX5هر تندلار1287
11993پلی اتیلن سنگین فیلم HCH5110هر تندلار1287
11994پلی اتیلن سنگین فیلم MCH3713هر تندلار1287
11995پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای HD48BF7هر تندلار1302
11996پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای HD50B01هر تندلار1302
11997وکس پلی اتیلن سنگین بادیهر تندلار838
11998پلی استایرن معمولی 1160هر تندلار1492
11999پلی استایرن معمولی 1460هر تندلار1568
12000پلی استایرن معمولی 1540هر تندلار1645
12001پلی استایرن معمولی GP26Cهر تندلار1568
12002پلی استایرن معمولی GP35هر تندلار1645
12003پلی استایرن مقاوم 7240هر تندلار1730
12004پلی پروپیلن شیمیایی PP ARP230هر تندلار1422
12005پلی پروپیلن شیمیایی PP EP2X CEهر تندلار1422
12006پلی پروپیلن شیمیایی PP EP2X CIهر تندلار1422
12007پلی پروپیلن شیمیایی PP R40هر تندلار1422
12008پلی پروپیلن شیمیایی PP R60هر تندلار1422
12009پلی پروپیلن شیمیایی PP R270Gهر تندلار1422
12010پلی پروپیلن شیمیایی ZR340Rهر تندلار1452
12011پلی پروپیلن پزشکی V30GAهر تندلار1315
12012پلی پروپیلن شیمیایی EP1X35AFهر تندلار1290
12013پلی پروپیلن شیمیایی EP332Lهر تندلار1280
12014پلی پروپیلن شیمیایی EP440Gهر تندلار1422
12015پلی پروپیلن شیمیایی EP440Lهر تندلار1422
12016پلی پروپیلن شیمیایی EP548Rهر تندلار1422
12017پلی پروپیلن شیمیایی EPC40Rهر تندلار1422
12018پلی پروپیلن شیمیایی RP340Rهر تندلار1452
12019پلی پروپیلن شیمیایی MR230Cهر تندلار1422
12020پلی پروپیلن شیمیایی RP340Rهر تندلار1452
12021پلی پروپیلن شیمیایی T30Gهر تندلار1280
12022پلی پروپیلن شیمیایی T31SEهر تندلار1280
12023پلی پروپیلن شیمیایی X30Gهر تندلار1280
12024پلی پروپیلن شیمیایی ZB332Cهر تندلار1422
12025پلی پروپیلن شیمیایی ZB332Lهر تندلار1422
12026پلی پروپیلن شیمیایی ZH500Mهر تندلار1280
12027پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MAهر تندلار1345
12028پلی پروپیلن شیمیایی ZR230Cهر تندلار1422
12029پلی پروپیلن فیلم HP422Hهر تندلار1295
12030پلی پروپیلن فیلم HP525Jهر تندلار1290
12031پلی پروپیلن فیلم ZH 422Hهر تندلار1295
12032پلی پروپیلن فیلم ZH525Jهر تندلار1290
12033C30S پلی پروپیلن نساجیهر تندلار1280
12034پلی پروپیلن نساجی F30Gهر تندلار1280
12035پلی پروپیلن نساجی HP502Pهر تندلار1280
12036پلی پروپیلن نساجی HP510Lهر تندلار1280
12037پلی پروپیلن نساجی HP550Jهر تندلار1280
12038پلی پروپیلن نساجی HP552Rهر تندلار1280
12039پلی پروپیلن نساجی HP552Rهر تندلار1280
12040پلی پروپیلن نساجی HP554Pهر تندلار1280
12041پلی پروپیلن نساجی HP564Sهر تندلار1330
12042پلی پروپیلن نساجی HP565Sهر تندلار1330
12043پلی پروپیلن نساجی PYI250هر تندلار1280
12044پلی پروپیلن نساجی RG1101Pهر تندلار1280
12045پلی پروپیلن نساجی RG1101Sهر تندلار1280
12046پلی پروپیلن نساجی RG1101XNهر تندلار1280
12047پلی پروپیلن نساجی RG1101XPهر تندلار1280
12048پلی پروپیلن نساجی RG1101XSهر تندلار1280
12049پلی پروپیلن نساجی RG1101XXRهر تندلار1280
12050پلی پروپیلن نساجی RG1102Hهر تندلار1280
12051پلی پروپیلن نساجی RG1102Lهر تندلار1280
12052RG1102XK پلی پروپیلن نساجیهر تندلار1280
12053RG1104K پلی پروپیلن نساجیهر تندلار1290
12054پلی پروپیلن نساجی RG3212Eهر تندلار1422
12055پلی پروپیلن نساجی SF060هر تندلار1280
12056پلی پروپیلن نساجی SF1160هر تندلار1280
12057پلی پروپیلن نساجی V30Gهر تندلار1280
12058پلی پروپیلن نساجی V30Sهر تندلار1280
12059پلی پروپیلن نساجی V79Gهر تندلار1280
12060پلی پروپیلن نساجی V79Sهر تندلار1280
12061پلی پروپیلن نساجی Z30Gهر تندلار1280
12062پلی پروپیلن نساجی Z30Sهر تندلار1280
12063پلی پروپیلن نساجی ZH510Lهر تندلار1280
12064پلی پروپیلن نساجی ZH520Jهر تندلار1290
12065پلی پروپیلن نساجی ZH550Jهر تندلار1280
12066پلی کربنات PGPC0407هر تندلار3339
12067پلی کربنات PGPC0712هر تندلار3339
12068پلی کربنات PGPC0710هر تندلار3339
12069پلی کربنات PGPC1218هر تندلار3339
12070پلی کربنات PGPC1822هر تندلار3339
12071پلی کربنات PGPC2230هر تندلار3339
12072پلی وینیل کلراید E6834هر تندلار944
12073پلی وینیل کلراید E7242هر تندلار944
12074پلی وینیل کلراید E7244هر تندلار944
12075پلی وینیل کلراید S57هر تندلار1043
12076پلی وینیل کلراید S60هر تندلار998
12077پلی وینیل کلراید S7054هر تندلار1043
12078پلی وینیل کلراید S6532هر تندلار953
12079پلی وینیل کلراید S7042هر تندلار1043
12080آرتوزایلنهر تندلار896
12081اسید استیکهر تندلار637
12082اسید ترفتالیکهر تندلار967
12083آمونیاک (مایع)هر تندلار280
12084اوره صنعتی گرانولههر تندلار240
12085اوره پریلهر تندلار278
12086ایزوبوتانولهر تندلار839
12087بنزنهر تندلار828
12088پارازایلینهر تندلار1044
12089تری اتانول آمینهر تندلار1293
12090دی آمونیوم فسفاتهر تندلار416
12091کریستال ملامینهر تندلار1671
12092گاز بوتان صنعتیهر تندلار580
12093گاز پروپان صنعتیهر تندلار565
12094گوگردهر تندلار112
12095متانول هر تندلار344
12096منو اتانول آمینهر تندلار1242
12097منو اتیلن گلایکولهر تندلار908
12098منومر وینیل استات هر تندلار1124
12099نفتا (پنتان پلاس)هر تندلار545
12100نیترات آمونیوم کشاورزیهر تندلار163
12101اپوکسی رزین جامد E11هر تندلار2868
12102اپوکسی رزین جامد E10هر تندلار2868
12103اپوکسی رزین جامد E1X75هر تندلار2495
12104اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین E1X75LCهر تندلار2495
12105اپوکسی رزین مایع E6هر تندلار2868
12106اپوکسی رزین مایع E06SPLهر تندلار2943
12107اپوکسی رزین مایع E4هر تندلار2868
12108اپوکسی رزین مایع E5هر تندلار2868
12109اپوکسی رزین مایع E6EXCLهر تندلار3033
12110آمورف PET Nهر تندلار1302
12111آمورف PET Sهر تندلار1340
12112پلی اتیلن ترفتالات بطری BG730Nهر تندلار1309
12113پلی اتیلن ترفتالات بطری BG730Sهر تندلار1348
12114پلی اتیلن ترفتالات بطری BG760Nهر تندلار1314
12115پلی اتیلن ترفتالات بطری BG760Sهر تندلار1353
12116پلی اتیلن ترفتالات بطری BG780Nهر تندلار1320
12117پلی اتیلن ترفتالات بطری BG780Sهر تندلار1359
12118پلی اتیلن ترفتالات بطری BG800Nهر تندلار1353
12119پلی اتیلن ترفتالات بطری BG800Sهر تندلار1391
12120پلی اتیلن ترفتالات بطری BG820Nهر تندلار1383
12121پلی اتیلن ترفتالات بطری BG820Sهر تندلار1423
12122پلی اتیلن ترفتالات بطری BG840Nهر تندلار1394
12123پلی اتیلن ترفتالات بطری BG840Sهر تندلار1434
12124پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG620Nهر تندلار1173
12125پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG620Sهر تندلار1207
12126پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640Nهر تندلار1190
12127پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640Sهر تندلار1225
12128پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640HB Nهر تندلار1245
12129پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640HB Sهر تندلار1281
12130پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپریرایت TG620SB Nهر تندلار1178
12131پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپریرایت TG620SB Sهر تندلار1213
12132پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپریرایت TG640SB Nهر تندلار1235
12133پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپریرایت TG640SB Sهر تندلار1272
12134پلی اتیلن سبک خطی 0209AAهر تندلار1132
12135پلی اتیلن سبک خطی 0209KJهر تندلار1167
12136پلی اتیلن سبک خطی 0220AAهر تندلار1132
12137پلی اتیلن سبک خطی 0220KJهر تندلار1152
12138پلی اتیلن سبک خطی 0410AAهر تندلار1132
12139پلی اتیلن سبک خطی 22501AAهر تندلار1132
12140پلی اتیلن سبک خطی 22501KJهر تندلار1167
12141پلی اتیلن سبک خطی دورانی 32604UVهر تندلار1152
12142پلی اتیلن سبک فیلم 0030هر تندلار1289
12143پلی اتیلن سبک فیلم 0075هر تندلار1175
12144پلی اتیلن سبک فیلم 0190هر تندلار1175
12145پلی اتیلن سبک فیلم 0200هر تندلار1175
12146پلی اتیلن سبک فیلم 2004TC00هر تندلار1175
12147پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00هر تندلار1289
12148پلی اتیلن سبک فیلم 2101TN47هر تندلار1175
12149پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00هر تندلار1175
12150پلی اتیلن سبک فیلم 2404TC47هر تندلار1175
12151پلی اتیلن سبک فیلم 2420Dهر تندلار1289
12152پلی اتیلن سبک فیلم 2420Hهر تندلار1175
12153پلی اتیلن سبک فیلم 2426F8هر تندلار1175
12154پلی اتیلن سبک تزریقی 1922Tهر تندلار1195
12155پلی اتیلن سبک فیلم LP0470KJهر تندلار1195
12156پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3(PE100)هر تندلار1421
12157پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3(PE80)هر تندلار1403
12158پلی اتیلن سنگین اکستروژن CRP100Nهر تندلار1468
12159پلی اتیلن سنگین اکستروژن ARM CRP100 Blackهر تندلار1593
12160پلی اتیلن سنگین بادی0035هر تندلار1282
12161پلی اتیلن سنگین بادی5020هر تندلار1282
12162پلی اتیلن سنگین بادی BL3هر تندلار1282
12163پلی اتیلن سنگین بادی BL4هر تندلار1282
12164پلی اتیلن سنگین تزریقی 2200Jهر تندلار1114
12165پلی اتیلن سنگین تزریقی 4440EAهر تندلار1138
12166پلی اتیلن سنگین تزریقی 4440UAهر تندلار1157
12167پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505هر تندلار1114
12168پلی اتیلن سنگین تزریقی 52511هر تندلار1114
12169پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518هر تندلار1114
12170پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518UVهر تندلار1134
12171پلی اتیلن سنگین تزریقی 5620EAهر تندلار1114
12172پلی اتیلن سنگین تزریقی 6040EAهر تندلار1114
12173پلی اتیلن سنگین تزریقی 6040UAهر تندلار1134
12174پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507هر تندلار1114
12175پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507UVهر تندلار1134
12176پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505UVهر تندلار1134
12177پلی اتیلن سنگین تزریقی 6070EAهر تندلار1114
12178پلی اتیلن سنگین تزریقی 6070UAهر تندلار1134
12179پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N11UVهر تندلار1134
12180پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N18هر تندلار1114
12181پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N18UVهر تندلار1134
12182پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500هر تندلار1114
12183پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500UAهر تندلار1134
12184پلی اتیلن سنگین تزریقی I3هر تندلار1114
12185پلی اتیلن سنگین تزریقی I3UVهر تندلار1134
12186پلی اتیلن سنگین تزریقی I4هر تندلار1114
12187پلی اتیلن سنگین تزریقی I4UVهر تندلار1134
12188پلی اتیلن سنگین دورانی 3840هر تندلار1163
12189پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UAهر تندلار1163
12190پلی اتیلن سنگین دورانی 38504UVهر تندلار1163
12191پلی اتیلن سنگین فیلم 7000Fهر تندلار1279
12192پلی اتیلن سنگین فیلم EX5هر تندلار1279
12193پلی اتیلن سنگین فیلم HCH5110هر تندلار1279
12194پلی اتیلن سنگین فیلم MCH3713هر تندلار1279
12195پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای HD48BF7هر تندلار1294
12196پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای HD50B01هر تندلار1294
12197وکس پلی اتیلن سنگین بادیهر تندلار834
12198پلی استایرن معمولی 1160هر تندلار1527
12199پلی استایرن معمولی 1460هر تندلار1605
12200پلی استایرن معمولی 1540هر تندلار1683
12201پلی استایرن معمولی GP26Cهر تندلار1605
12202پلی استایرن معمولی GP35هر تندلار1683
12203پلی استایرن مقاوم 7240هر تندلار1735
12204پلی پروپیلن شیمیایی PP ARP230هر تندلار1395
12205پلی پروپیلن شیمیایی PP EP2X CEهر تندلار1395
12206پلی پروپیلن شیمیایی PP EP2X CIهر تندلار1395
12207پلی پروپیلن شیمیایی PP R40هر تندلار1395
12208پلی پروپیلن شیمیایی PP R60هر تندلار1395
12209پلی پروپیلن شیمیایی PP R270Gهر تندلار1395
12210پلی پروپیلن شیمیایی ZR340Rهر تندلار1425
12211پلی پروپیلن پزشکی V30GAهر تندلار1288
12212پلی پروپیلن شیمیایی EP1X35AFهر تندلار1263
12213پلی پروپیلن شیمیایی EP332Lهر تندلار1253
12214پلی پروپیلن شیمیایی EP440Gهر تندلار1395
12215پلی پروپیلن شیمیایی EP440Lهر تندلار1395
12216پلی پروپیلن شیمیایی EP548Rهر تندلار1395
12217پلی پروپیلن شیمیایی EPC40Rهر تندلار1395
12218پلی پروپیلن شیمیایی RP340Rهر تندلار1425
12219پلی پروپیلن شیمیایی MR230Cهر تندلار1395
12220پلی پروپیلن شیمیایی RP340Rهر تندلار1425
12221پلی پروپیلن شیمیایی T30Gهر تندلار1253
12222پلی پروپیلن شیمیایی T31SEهر تندلار1253
12223پلی پروپیلن شیمیایی X30Gهر تندلار1253
12224پلی پروپیلن شیمیایی ZB332Cهر تندلار1395
12225پلی پروپیلن شیمیایی ZB332Lهر تندلار1395
12226پلی پروپیلن شیمیایی ZH500Mهر تندلار1253
12227پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MAهر تندلار1318
12228پلی پروپیلن شیمیایی ZR230Cهر تندلار1395
12229پلی پروپیلن فیلم HP422Hهر تندلار1268
12230پلی پروپیلن فیلم HP525Jهر تندلار1263
12231پلی پروپیلن فیلم ZH 422Hهر تندلار1268
12232پلی پروپیلن فیلم ZH525Jهر تندلار1263
12233C30S پلی پروپیلن نساجیهر تندلار1253
12234پلی پروپیلن نساجی F30Gهر تندلار1253
12235پلی پروپیلن نساجی HP502Pهر تندلار1253
12236پلی پروپیلن نساجی HP510Lهر تندلار1253
12237پلی پروپیلن نساجی HP550Jهر تندلار1253
12238پلی پروپیلن نساجی HP552Rهر تندلار1253
12239پلی پروپیلن نساجی HP552Rهر تندلار1253
12240پلی پروپیلن نساجی HP554Pهر تندلار1253
12241پلی پروپیلن نساجی HP564Sهر تندلار1303
12242پلی پروپیلن نساجی HP565Sهر تندلار1303
12243پلی پروپیلن نساجی PYI250هر تندلار1253
12244پلی پروپیلن نساجی RG1101Pهر تندلار1253
12245پلی پروپیلن نساجی RG1101Sهر تندلار1253
12246پلی پروپیلن نساجی RG1101XNهر تندلار1253
12247پلی پروپیلن نساجی RG1101XPهر تندلار1253
12248پلی پروپیلن نساجی RG1101XSهر تندلار1253
12249پلی پروپیلن نساجی RG1101XXRهر تندلار1253
12250پلی پروپیلن نساجی RG1102Hهر تندلار1253
12251پلی پروپیلن نساجی RG1102Lهر تندلار1253
12252RG1102XK پلی پروپیلن نساجیهر تندلار1253
12253RG1104K پلی پروپیلن نساجیهر تندلار1263
12254پلی پروپیلن نساجی RG3212Eهر تندلار1395
12255پلی پروپیلن نساجی SF060هر تندلار1253
12256پلی پروپیلن نساجی SF1160هر تندلار1253
12257پلی پروپیلن نساجی V30Gهر تندلار1253
12258پلی پروپیلن نساجی V30Sهر تندلار1253
12259پلی پروپیلن نساجی V79Gهر تندلار1253
12260پلی پروپیلن نساجی V79Sهر تندلار1253
12261پلی پروپیلن نساجی Z30Gهر تندلار1253
12262پلی پروپیلن نساجی Z30Sهر تندلار1253
12263پلی پروپیلن نساجی ZH510Lهر تندلار1253
12264پلی پروپیلن نساجی ZH520Jهر تندلار1263
12265پلی پروپیلن نساجی ZH550Jهر تندلار1253
12266پلی کربنات PGPC0407هر تندلار3236
12267پلی کربنات PGPC0712هر تندلار3236
12268پلی کربنات PGPC0710هر تندلار3236
12269پلی کربنات PGPC1218هر تندلار3236
12270پلی کربنات PGPC1822هر تندلار3236
12271پلی کربنات PGPC2230هر تندلار3236
12272پلی وینیل کلراید E6834هر تندلار959
12273پلی وینیل کلراید E7242هر تندلار959
12274پلی وینیل کلراید E7244هر تندلار959
12275پلی وینیل کلراید S57هر تندلار1040
12276پلی وینیل کلراید S60هر تندلار995
12277پلی وینیل کلراید S7054هر تندلار1040
12278پلی وینیل کلراید S6532هر تندلار950
12279پلی وینیل کلراید S7042هر تندلار1040
12280آرتوزایلنهر تندلار919
12281اسید استیکهر تندلار655
12282اسید ترفتالیکهر تندلار1012
12283آمونیاک (مایع)هر تندلار288
12284اوره صنعتی گرانولههر تندلار250
12285اوره پریلهر تندلار283
12286ایزوبوتانولهر تندلار839
12287بنزنهر تندلار828
12288پارازایلینهر تندلار1077
12289تری اتانول آمینهر تندلار1293
12290دی آمونیوم فسفاتهر تندلار416
12291کریستال ملامینهر تندلار1671
12292گاز بوتان صنعتیهر تندلار580
12293گاز پروپان صنعتیهر تندلار565
12294گوگردهر تندلار120
12295متانول هر تندلار344
12296منو اتانول آمینهر تندلار1227
12297منو اتیلن گلایکولهر تندلار901
12298منومر وینیل استات هر تندلار1119
12299نفتا (پنتان پلاس)هر تندلار534
12300نیترات آمونیوم کشاورزیهر تندلار167
12301اپوکسی رزین جامد E11هر تندلار2858
12302اپوکسی رزین جامد E10هر تندلار2858
12303اپوکسی رزین جامد E1X75هر تندلار2484
12304اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین E1X75LCهر تندلار2484
12305اپوکسی رزین مایع E6هر تندلار2858
12306اپوکسی رزین مایع E06SPLهر تندلار2933
12307اپوکسی رزین مایع E4هر تندلار2858
12308اپوکسی رزین مایع E5هر تندلار2858
12309اپوکسی رزین مایع E6EXCLهر تندلار3023
12310آمورف PET Nهر تندلار1322
12311آمورف PET Sهر تندلار1360
12312پلی اتیلن ترفتالات بطری BG730Nهر تندلار1328
12313پلی اتیلن ترفتالات بطری BG730Sهر تندلار1368
12314پلی اتیلن ترفتالات بطری BG760Nهر تندلار1334
12315پلی اتیلن ترفتالات بطری BG760Sهر تندلار1373
12316پلی اتیلن ترفتالات بطری BG780Nهر تندلار1340
12317پلی اتیلن ترفتالات بطری BG780Sهر تندلار1379
12318پلی اتیلن ترفتالات بطری BG800Nهر تندلار1373
12319پلی اتیلن ترفتالات بطری BG800Sهر تندلار1413
12320پلی اتیلن ترفتالات بطری BG820Nهر تندلار1404
12321پلی اتیلن ترفتالات بطری BG820Sهر تندلار1444
12322پلی اتیلن ترفتالات بطری BG840Nهر تندلار1415
12323پلی اتیلن ترفتالات بطری BG840Sهر تندلار1456
12324پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG620Nهر تندلار1183
12325پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG620Sهر تندلار1217
12326پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640Nهر تندلار1200
12327پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640Sهر تندلار1236
12328پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640HB Nهر تندلار1256
12329پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640HB Sهر تندلار1293
12330پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپریرایت TG620SB Nهر تندلار1189
12331پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپریرایت TG620SB Sهر تندلار1223
12332پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپریرایت TG640SB Nهر تندلار1246
12333پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپریرایت TG640SB Sهر تندلار1283
12334پلی اتیلن سبک خطی 0209AAهر تندلار1136
12335پلی اتیلن سبک خطی 0209KJهر تندلار1171
12336پلی اتیلن سبک خطی 0220AAهر تندلار1136
12337پلی اتیلن سبک خطی 0220KJهر تندلار1156
12338پلی اتیلن سبک خطی 0410AAهر تندلار1136
12339پلی اتیلن سبک خطی 22501AAهر تندلار1136
12340پلی اتیلن سبک خطی 22501KJهر تندلار1171
12341پلی اتیلن سبک خطی دورانی 32604UVهر تندلار1152
12342پلی اتیلن سبک فیلم 0030هر تندلار1301
12343پلی اتیلن سبک فیلم 0075هر تندلار1186
12344پلی اتیلن سبک فیلم 0190هر تندلار1186
12345پلی اتیلن سبک فیلم 0200هر تندلار1186
12346پلی اتیلن سبک فیلم 2004TC00هر تندلار1186
12347پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00هر تندلار1301
12348پلی اتیلن سبک فیلم 2101TN47هر تندلار1186
12349پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00هر تندلار1186
12350پلی اتیلن سبک فیلم 2404TC47هر تندلار1186
12351پلی اتیلن سبک فیلم 2420Dهر تندلار1301
12352پلی اتیلن سبک فیلم 2420Hهر تندلار1186
12353پلی اتیلن سبک فیلم 2426F8هر تندلار1186
12354پلی اتیلن سبک تزریقی 1922Tهر تندلار1206
12355پلی اتیلن سبک فیلم LP0470KJهر تندلار1206
12356پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3(PE100)هر تندلار1421
12357پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3(PE80)هر تندلار1403
12358پلی اتیلن سنگین اکستروژن CRP100Nهر تندلار1468
12359پلی اتیلن سنگین اکستروژن ARM CRP100 Blackهر تندلار1589
12360پلی اتیلن سنگین بادی0035هر تندلار1282
12361پلی اتیلن سنگین بادی5020هر تندلار1282
12362پلی اتیلن سنگین بادی BL3هر تندلار1282
12363پلی اتیلن سنگین بادی BL4هر تندلار1282
12364پلی اتیلن سنگین تزریقی 2200Jهر تندلار1114
12365پلی اتیلن سنگین تزریقی 4440EAهر تندلار1138
12366پلی اتیلن سنگین تزریقی 4440UAهر تندلار1157
12367پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505هر تندلار1114
12368پلی اتیلن سنگین تزریقی 52511هر تندلار1114
12369پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518هر تندلار1114
12370پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518UVهر تندلار1134
12371پلی اتیلن سنگین تزریقی 5620EAهر تندلار1114
12372پلی اتیلن سنگین تزریقی 6040EAهر تندلار1114
12373پلی اتیلن سنگین تزریقی 6040UAهر تندلار1134
12374پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507هر تندلار1114
12375پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507UVهر تندلار1134
12376پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505UVهر تندلار1134
12377پلی اتیلن سنگین تزریقی 6070EAهر تندلار1114
12378پلی اتیلن سنگین تزریقی 6070UAهر تندلار1134
12379پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N11UVهر تندلار1134
12380پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N18هر تندلار1114
12381پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N18UVهر تندلار1134
12382پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500هر تندلار1114
12383پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500UAهر تندلار1134
12384پلی اتیلن سنگین تزریقی I3هر تندلار1114
12385پلی اتیلن سنگین تزریقی I3UVهر تندلار1134
12386پلی اتیلن سنگین تزریقی I4هر تندلار1114
12387پلی اتیلن سنگین تزریقی I4UVهر تندلار1134
12388پلی اتیلن سنگین دورانی 3840هر تندلار1163
12389پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UAهر تندلار1163
12390پلی اتیلن سنگین دورانی 38504UVهر تندلار1163
12391پلی اتیلن سنگین فیلم 7000Fهر تندلار1278
12392پلی اتیلن سنگین فیلم EX5هر تندلار1278
12393پلی اتیلن سنگین فیلم HCH5110هر تندلار1278
12394پلی اتیلن سنگین فیلم MCH3713هر تندلار1278
12395پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای HD48BF7هر تندلار1293
12396پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای HD50B01هر تندلار1293
12397وکس پلی اتیلن سنگین بادیهر تندلار834
12398پلی استایرن معمولی 1160هر تندلار1537
12399پلی استایرن معمولی 1460هر تندلار1616
12400پلی استایرن معمولی 1540هر تندلار1694
12401پلی استایرن معمولی GP26Cهر تندلار1616
12402پلی استایرن معمولی GP35هر تندلار1694
12403پلی استایرن مقاوم 7240هر تندلار1752
12404پلی پروپیلن شیمیایی PP ARP230هر تندلار1395
12405پلی پروپیلن شیمیایی PP EP2X CEهر تندلار1395
12406پلی پروپیلن شیمیایی PP EP2X CIهر تندلار1395
12407پلی پروپیلن شیمیایی PP R40هر تندلار1395
12408پلی پروپیلن شیمیایی PP R60هر تندلار1395
12409پلی پروپیلن شیمیایی PP R270Gهر تندلار1395
12410پلی پروپیلن شیمیایی ZR340Rهر تندلار1425
12411پلی پروپیلن پزشکی V30GAهر تندلار1288
12412پلی پروپیلن شیمیایی EP1X35AFهر تندلار1263
12413پلی پروپیلن شیمیایی EP332Lهر تندلار1253
12414پلی پروپیلن شیمیایی EP440Gهر تندلار1395
12415پلی پروپیلن شیمیایی EP440Lهر تندلار1395
12416پلی پروپیلن شیمیایی EP548Rهر تندلار1395
12417پلی پروپیلن شیمیایی EPC40Rهر تندلار1395
12418پلی پروپیلن شیمیایی RP340Rهر تندلار1425
12419پلی پروپیلن شیمیایی MR230Cهر تندلار1395
12420پلی پروپیلن شیمیایی RP340Rهر تندلار1425
12421پلی پروپیلن شیمیایی T30Gهر تندلار1253
12422پلی پروپیلن شیمیایی T31SEهر تندلار1253
12423پلی پروپیلن شیمیایی X30Gهر تندلار1253
12424پلی پروپیلن شیمیایی ZB332Cهر تندلار1395
12425پلی پروپیلن شیمیایی ZB332Lهر تندلار1395
12426پلی پروپیلن شیمیایی ZH500Mهر تندلار1253
12427پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MAهر تندلار1318
12428پلی پروپیلن شیمیایی ZR230Cهر تندلار1395
12429پلی پروپیلن فیلم HP422Hهر تندلار1268
12430پلی پروپیلن فیلم HP525Jهر تندلار1263
12431پلی پروپیلن فیلم ZH 422Hهر تندلار1268
12432پلی پروپیلن فیلم ZH525Jهر تندلار1263
12433C30S پلی پروپیلن نساجیهر تندلار1253
12434پلی پروپیلن نساجی F30Gهر تندلار1253
12435پلی پروپیلن نساجی HP502Pهر تندلار1253
12436پلی پروپیلن نساجی HP510Lهر تندلار1253
12437پلی پروپیلن نساجی HP550Jهر تندلار1253
12438پلی پروپیلن نساجی HP552Rهر تندلار1253
12439پلی پروپیلن نساجی HP552Rهر تندلار1253
12440پلی پروپیلن نساجی HP554Pهر تندلار1253
12441پلی پروپیلن نساجی HP564Sهر تندلار1303
12442پلی پروپیلن نساجی HP565Sهر تندلار1303
12443پلی پروپیلن نساجی PYI250هر تندلار1253
12444پلی پروپیلن نساجی RG1101Pهر تندلار1253
12445پلی پروپیلن نساجی RG1101Sهر تندلار1253
12446پلی پروپیلن نساجی RG1101XNهر تندلار1253
12447پلی پروپیلن نساجی RG1101XPهر تندلار1253
12448پلی پروپیلن نساجی RG1101XSهر تندلار1253
12449پلی پروپیلن نساجی RG1101XXRهر تندلار1253
12450پلی پروپیلن نساجی RG1102Hهر تندلار1253
12451پلی پروپیلن نساجی RG1102Lهر تندلار1253
12452RG1102XK پلی پروپیلن نساجیهر تندلار1253
12453RG1104K پلی پروپیلن نساجیهر تندلار1263
12454پلی پروپیلن نساجی RG3212Eهر تندلار1395
12455پلی پروپیلن نساجی SF060هر تندلار1253
12456پلی پروپیلن نساجی SF1160هر تندلار1253
12457پلی پروپیلن نساجی V30Gهر تندلار1253
12458پلی پروپیلن نساجی V30Sهر تندلار1253
12459پلی پروپیلن نساجی V79Gهر تندلار1253
12460پلی پروپیلن نساجی V79Sهر تندلار1253
12461پلی پروپیلن نساجی Z30Gهر تندلار1253
12462پلی پروپیلن نساجی Z30Sهر تندلار1253
12463پلی پروپیلن نساجی ZH510Lهر تندلار1253
12464پلی پروپیلن نساجی ZH520Jهر تندلار1263
12465پلی پروپیلن نساجی ZH550Jهر تندلار1253
12466پلی کربنات PGPC0407هر تندلار3133
12467پلی کربنات PGPC0712هر تندلار3133
12468پلی کربنات PGPC0710هر تندلار3133
12469پلی کربنات PGPC1218هر تندلار3133
12470پلی کربنات PGPC1822هر تندلار3133
12471پلی کربنات PGPC2230هر تندلار3133
12472پلی وینیل کلراید E6834هر تندلار959
12473پلی وینیل کلراید E7242هر تندلار959
12474پلی وینیل کلراید E7244هر تندلار959
12475پلی وینیل کلراید S57هر تندلار1040
12476پلی وینیل کلراید S60هر تندلار995
12477پلی وینیل کلراید S7054هر تندلار1040
12478پلی وینیل کلراید S6532هر تندلار950
12479پلی وینیل کلراید S7042هر تندلار1040
12480آرتوزایلنهر تندلار922
12481اسید استیکهر تندلار666
12482اسید ترفتالیکهر تندلار1048
12483آمونیاک (مایع)هر تندلار294
12484اوره صنعتی گرانولههر تندلار228
12485اوره پریلهر تندلار288
12486ایزوبوتانولهر تندلار839
12487بنزنهر تندلار842
12488پارازایلینهر تندلار1117
12489تری اتانول آمینهر تندلار1293
12490دی آمونیوم فسفاتهر تندلار416
12491کریستال ملامینهر تندلار1671
12492گاز بوتان صنعتیهر تندلار580
12493گاز پروپان صنعتیهر تندلار565
12494گوگردهر تندلار125
12495متانول هر تندلار345
12496منو اتانول آمینهر تندلار1227
12497منو اتیلن گلایکولهر تندلار874
12498منومر وینیل استات هر تندلار1124
12499نفتا (پنتان پلاس)هر تندلار527
12500نیترات آمونیوم کشاورزیهر تندلار171
12501اپوکسی رزین جامد E11هر تندلار2858
12502اپوکسی رزین جامد E10هر تندلار2858
12503اپوکسی رزین جامد E1X75هر تندلار2484
12504اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین E1X75LCهر تندلار2484
12505اپوکسی رزین مایع E6هر تندلار2858
12506اپوکسی رزین مایع E06SPLهر تندلار2933
12507اپوکسی رزین مایع E4هر تندلار2858
12508اپوکسی رزین مایع E5هر تندلار2858
12509اپوکسی رزین مایع E6EXCLهر تندلار3023
12510آمورف PET Nهر تندلار1339
12511آمورف PET Sهر تندلار1378
12512پلی اتیلن ترفتالات بطری BG730Nهر تندلار1346
12513پلی اتیلن ترفتالات بطری BG730Sهر تندلار1386
12514پلی اتیلن ترفتالات بطری BG760Nهر تندلار1351
12515پلی اتیلن ترفتالات بطری BG760Sهر تندلار1391
12516پلی اتیلن ترفتالات بطری BG780Nهر تندلار1358
12517پلی اتیلن ترفتالات بطری BG780Sهر تندلار1398
12518پلی اتیلن ترفتالات بطری BG800Nهر تندلار1391
12519پلی اتیلن ترفتالات بطری BG800Sهر تندلار1431
12520پلی اتیلن ترفتالات بطری BG820Nهر تندلار1422
12521پلی اتیلن ترفتالات بطری BG820Sهر تندلار1463
12522پلی اتیلن ترفتالات بطری BG840Nهر تندلار1434
12523پلی اتیلن ترفتالات بطری BG840Sهر تندلار1475
12524پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG620Nهر تندلار1193
12525پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG620Sهر تندلار1228
12526پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640Nهر تندلار1211
12527پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640Sهر تندلار1247
12528پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640HB Nهر تندلار1267
12529پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640HB Sهر تندلار1304
12530پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپریرایت TG620SB Nهر تندلار1199
12531پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپریرایت TG620SB Sهر تندلار1234
12532پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپریرایت TG640SB Nهر تندلار1257
12533پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپریرایت TG640SB Sهر تندلار1294
12534پلی اتیلن سبک خطی 0209AAهر تندلار1135
12535پلی اتیلن سبک خطی 0209KJهر تندلار1170
12536پلی اتیلن سبک خطی 0220AAهر تندلار1135
12537پلی اتیلن سبک خطی 0220KJهر تندلار1155
12538پلی اتیلن سبک خطی 0410AAهر تندلار1135
12539پلی اتیلن سبک خطی 22501AAهر تندلار1135
12540پلی اتیلن سبک خطی 22501KJهر تندلار1170
12541پلی اتیلن سبک خطی دورانی 32604UVهر تندلار1157
12542پلی اتیلن سبک فیلم 0030هر تندلار1302
12543پلی اتیلن سبک فیلم 0075هر تندلار1187
12544پلی اتیلن سبک فیلم 0190هر تندلار1187
12545پلی اتیلن سبک فیلم 0200هر تندلار1187
12546پلی اتیلن سبک فیلم 2004TC00هر تندلار1187
12547پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00هر تندلار1302
12548پلی اتیلن سبک فیلم 2101TN47هر تندلار1187
12549پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00هر تندلار1187
12550پلی اتیلن سبک فیلم 2404TC47هر تندلار1187
12551پلی اتیلن سبک فیلم 2420Dهر تندلار1302
12552پلی اتیلن سبک فیلم 2420Hهر تندلار1187
12553پلی اتیلن سبک فیلم 2426F8هر تندلار1187
12554پلی اتیلن سبک تزریقی 1922Tهر تندلار1207
12555پلی اتیلن سبک فیلم LP0470KJهر تندلار1207
12556پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3(PE100)هر تندلار1414
12557پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3(PE80)هر تندلار1396
12558پلی اتیلن سنگین اکستروژن CRP100Nهر تندلار1461
12559پلی اتیلن سنگین اکستروژن ARM CRP100 Blackهر تندلار1582
12560پلی اتیلن سنگین بادی0035هر تندلار1281
12561پلی اتیلن سنگین بادی5020هر تندلار1281
12562پلی اتیلن سنگین بادی BL3هر تندلار1281
12563پلی اتیلن سنگین بادی BL4هر تندلار1281
12564پلی اتیلن سنگین تزریقی 2200Jهر تندلار1119
12565پلی اتیلن سنگین تزریقی 4440EAهر تندلار1143
12566پلی اتیلن سنگین تزریقی 4440UAهر تندلار1163
12567پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505هر تندلار1119
12568پلی اتیلن سنگین تزریقی 52511هر تندلار1119
12569پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518هر تندلار1119
12570پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518UVهر تندلار1139
12571پلی اتیلن سنگین تزریقی 5620EAهر تندلار1119
12572پلی اتیلن سنگین تزریقی 6040EAهر تندلار1119
12573پلی اتیلن سنگین تزریقی 6040UAهر تندلار1139
12574پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507هر تندلار1119
12575پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507UVهر تندلار1139
12576پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505UVهر تندلار1139
12577پلی اتیلن سنگین تزریقی 6070EAهر تندلار1119
12578پلی اتیلن سنگین تزریقی 6070UAهر تندلار1139
12579پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N11UVهر تندلار1139
12580پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N18هر تندلار1119
12581پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N18UVهر تندلار1139
12582پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500هر تندلار1119
12583پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500UAهر تندلار1139
12584پلی اتیلن سنگین تزریقی I3هر تندلار1119
12585پلی اتیلن سنگین تزریقی I3UVهر تندلار1139
12586پلی اتیلن سنگین تزریقی I4هر تندلار1119
12587پلی اتیلن سنگین تزریقی I4UVهر تندلار1139
12588پلی اتیلن سنگین دورانی 3840هر تندلار1168
12589پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UAهر تندلار1168
12590پلی اتیلن سنگین دورانی 38504UVهر تندلار1168
12591پلی اتیلن سنگین فیلم 7000Fهر تندلار1279
12592پلی اتیلن سنگین فیلم EX5هر تندلار1279
12593پلی اتیلن سنگین فیلم HCH5110هر تندلار1279
12594پلی اتیلن سنگین فیلم MCH3713هر تندلار1279
12595پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای HD48BF7هر تندلار1294
12596پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای HD50B01هر تندلار1294
12597وکس پلی اتیلن سنگین بادیهر تندلار832
12598پلی استایرن معمولی 1160هر تندلار1527
12599پلی استایرن معمولی 1460هر تندلار1605
12600پلی استایرن معمولی 1540هر تندلار1683
12601پلی استایرن معمولی GP26Cهر تندلار1605
12602پلی استایرن معمولی GP35هر تندلار1683
12603پلی استایرن مقاوم 7240هر تندلار1752
12604پلی پروپیلن شیمیایی PP ARP230هر تندلار1395
12605پلی پروپیلن شیمیایی PP EP2X CEهر تندلار1395
12606پلی پروپیلن شیمیایی PP EP2X CIهر تندلار1395
12607پلی پروپیلن شیمیایی PP R40هر تندلار1395
12608پلی پروپیلن شیمیایی PP R60هر تندلار1395
12609پلی پروپیلن شیمیایی PP R270Gهر تندلار1395
12610پلی پروپیلن شیمیایی ZR340Rهر تندلار1425
12611پلی پروپیلن پزشکی V30GAهر تندلار1288
12612پلی پروپیلن شیمیایی EP1X35AFهر تندلار1263
12613پلی پروپیلن شیمیایی EP332Lهر تندلار1253
12614پلی پروپیلن شیمیایی EP440Gهر تندلار1395
12615پلی پروپیلن شیمیایی EP440Lهر تندلار1395
12616پلی پروپیلن شیمیایی EP548Rهر تندلار1395
12617پلی پروپیلن شیمیایی EPC40Rهر تندلار1395
12618پلی پروپیلن شیمیایی RP340Rهر تندلار1425
12619پلی پروپیلن شیمیایی MR230Cهر تندلار1395
12620پلی پروپیلن شیمیایی RP340Rهر تندلار1425
12621پلی پروپیلن شیمیایی T30Gهر تندلار1253
12622پلی پروپیلن شیمیایی T31SEهر تندلار1253
12623پلی پروپیلن شیمیایی X30Gهر تندلار1253
12624پلی پروپیلن شیمیایی ZB332Cهر تندلار1395
12625پلی پروپیلن شیمیایی ZB332Lهر تندلار1395
12626پلی پروپیلن شیمیایی ZH500Mهر تندلار1253
12627پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MAهر تندلار1318
12628پلی پروپیلن شیمیایی ZR230Cهر تندلار1395
12629پلی پروپیلن فیلم HP422Hهر تندلار1268
12630پلی پروپیلن فیلم HP525Jهر تندلار1263
12631پلی پروپیلن فیلم ZH 422Hهر تندلار1268
12632پلی پروپیلن فیلم ZH525Jهر تندلار1263
12633C30S پلی پروپیلن نساجیهر تندلار1253
12634پلی پروپیلن نساجی F30Gهر تندلار1253
12635پلی پروپیلن نساجی HP502Pهر تندلار1253
12636پلی پروپیلن نساجی HP510Lهر تندلار1253
12637پلی پروپیلن نساجی HP550Jهر تندلار1253
12638پلی پروپیلن نساجی HP552Rهر تندلار1253
12639پلی پروپیلن نساجی HP552Rهر تندلار1253
12640پلی پروپیلن نساجی HP554Pهر تندلار1253
12641پلی پروپیلن نساجی HP564Sهر تندلار1303
12642پلی پروپیلن نساجی HP565Sهر تندلار1303
12643پلی پروپیلن نساجی PYI250هر تندلار1253
12644پلی پروپیلن نساجی RG1101Pهر تندلار1253
12645پلی پروپیلن نساجی RG1101Sهر تندلار1253
12646پلی پروپیلن نساجی RG1101XNهر تندلار1253
12647پلی پروپیلن نساجی RG1101XPهر تندلار1253
12648پلی پروپیلن نساجی RG1101XSهر تندلار1253
12649پلی پروپیلن نساجی RG1101XXRهر تندلار1253
12650پلی پروپیلن نساجی RG1102Hهر تندلار1253
12651پلی پروپیلن نساجی RG1102Lهر تندلار1253
12652RG1102XK پلی پروپیلن نساجیهر تندلار1253
12653RG1104K پلی پروپیلن نساجیهر تندلار1263
12654پلی پروپیلن نساجی RG3212Eهر تندلار1395
12655پلی پروپیلن نساجی SF060هر تندلار1253
12656پلی پروپیلن نساجی SF1160هر تندلار1253
12657پلی پروپیلن نساجی V30Gهر تندلار1253
12658پلی پروپیلن نساجی V30Sهر تندلار1253
12659پلی پروپیلن نساجی V79Gهر تندلار1253
12660پلی پروپیلن نساجی V79Sهر تندلار1253
12661پلی پروپیلن نساجی Z30Gهر تندلار1253
12662پلی پروپیلن نساجی Z30Sهر تندلار1253
12663پلی پروپیلن نساجی ZH510Lهر تندلار1253
12664پلی پروپیلن نساجی ZH520Jهر تندلار1263
12665پلی پروپیلن نساجی ZH550Jهر تندلار1253
12666پلی کربنات PGPC0407هر تندلار3056
12667پلی کربنات PGPC0712هر تندلار3056
12668پلی کربنات PGPC0710هر تندلار3056
12669پلی کربنات PGPC1218هر تندلار3056
12670پلی کربنات PGPC1822هر تندلار3056
12671پلی کربنات PGPC2230هر تندلار3056
12672پلی وینیل کلراید E6834هر تندلار963
12673پلی وینیل کلراید E7242هر تندلار963
12674پلی وینیل کلراید E7244هر تندلار963
12675پلی وینیل کلراید S57هر تندلار1045
12676پلی وینیل کلراید S60هر تندلار999
12677پلی وینیل کلراید S7054هر تندلار1045
12678پلی وینیل کلراید S6532هر تندلار954
12679پلی وینیل کلراید S7042هر تندلار1045
12680آرتوزایلنهر تندلار950
12681اسید استیکهر تندلار655
12682اسید ترفتالیکهر تندلار1099
12683آمونیاک (مایع)هر تندلار294
12684اوره صنعتی گرانولههر تندلار226
12685اوره پریلهر تندلار293
12686ایزوبوتانولهر تندلار839
12687بنزنهر تندلار837
12688پارازایلینهر تندلار1183
12689تری اتانول آمینهر تندلار1293
12690دی آمونیوم فسفاتهر تندلار416
12691کریستال ملامینهر تندلار1671
12692گاز بوتان صنعتیهر تندلار580
12693گاز پروپان صنعتیهر تندلار565
12694گوگردهر تندلار125
12695متانول هر تندلار347
12696منو اتانول آمینهر تندلار1227
12697منو اتیلن گلایکولهر تندلار902
12698منومر وینیل استات هر تندلار1124
12699نفتا (پنتان پلاس)هر تندلار532
12700نیترات آمونیوم کشاورزیهر تندلار175
12701اپوکسی رزین جامد E11هر تندلار2842
12702اپوکسی رزین جامد E10هر تندلار2842
12703اپوکسی رزین جامد E1X75هر تندلار2468
12704اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین E1X75LCهر تندلار2468
12705اپوکسی رزین مایع E6هر تندلار2842
12706اپوکسی رزین مایع E06SPLهر تندلار2917
12707اپوکسی رزین مایع E4هر تندلار2842
12708اپوکسی رزین مایع E5هر تندلار2842
12709اپوکسی رزین مایع E6EXCLهر تندلار3007
12710آمورف PET Nهر تندلار1349
12711آمورف PET Sهر تندلار1388
12712پلی اتیلن ترفتالات بطری BG730Nهر تندلار1356
12713پلی اتیلن ترفتالات بطری BG730Sهر تندلار1396
12714پلی اتیلن ترفتالات بطری BG760Nهر تندلار1361
12715پلی اتیلن ترفتالات بطری BG760Sهر تندلار1401
12716پلی اتیلن ترفتالات بطری BG780Nهر تندلار1368
12717پلی اتیلن ترفتالات بطری BG780Sهر تندلار1408
12718پلی اتیلن ترفتالات بطری BG800Nهر تندلار1401
12719پلی اتیلن ترفتالات بطری BG800Sهر تندلار1442
12720پلی اتیلن ترفتالات بطری BG820Nهر تندلار1433
12721پلی اتیلن ترفتالات بطری BG820Sهر تندلار1474
12722پلی اتیلن ترفتالات بطری BG840Nهر تندلار1444
12723پلی اتیلن ترفتالات بطری BG840Sهر تندلار1486
12724پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG620Nهر تندلار1193
12725پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG620Sهر تندلار1228
12726پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640Nهر تندلار1211
12727پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640Sهر تندلار1247
12728پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640HB Nهر تندلار1267
12729پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640HB Sهر تندلار1304
12730پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپریرایت TG620SB Nهر تندلار1199
12731پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپریرایت TG620SB Sهر تندلار1234
12732پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپریرایت TG640SB Nهر تندلار1257
12733پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپریرایت TG640SB Sهر تندلار1294
12734پلی اتیلن سبک خطی 0209AAهر تندلار1134
12735پلی اتیلن سبک خطی 0209KJهر تندلار1168
12736پلی اتیلن سبک خطی 0220AAهر تندلار1134
12737پلی اتیلن سبک خطی 0220KJهر تندلار1154
12738پلی اتیلن سبک خطی 0410AAهر تندلار1134
12739پلی اتیلن سبک خطی 22501AAهر تندلار1134
12740پلی اتیلن سبک خطی 22501KJهر تندلار1168
12741پلی اتیلن سبک خطی دورانی 32604UVهر تندلار1157
12742پلی اتیلن سبک فیلم 0030هر تندلار1300
12743پلی اتیلن سبک فیلم 0075هر تندلار1185
12744پلی اتیلن سبک فیلم 0190هر تندلار1185
12745پلی اتیلن سبک فیلم 0200هر تندلار1185
12746پلی اتیلن سبک فیلم 2004TC00هر تندلار1185
12747پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00هر تندلار1300
12748پلی اتیلن سبک فیلم 2101TN47هر تندلار1185
12749پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00هر تندلار1185
12750پلی اتیلن سبک فیلم 2404TC47هر تندلار1185
12751پلی اتیلن سبک فیلم 2420Dهر تندلار1300
12752پلی اتیلن سبک فیلم 2420Hهر تندلار1185
12753پلی اتیلن سبک فیلم 2426F8هر تندلار1185
12754پلی اتیلن سبک تزریقی 1922Tهر تندلار1205
12755پلی اتیلن سبک فیلم LP0470KJهر تندلار1205
12756پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3(PE100)هر تندلار1414
12757پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3(PE80)هر تندلار1396
12758پلی اتیلن سنگین اکستروژن CRP100Nهر تندلار1461
12759پلی اتیلن سنگین اکستروژن ARM CRP100 Blackهر تندلار1582
12760پلی اتیلن سنگین بادی0035هر تندلار1283
12761پلی اتیلن سنگین بادی5020هر تندلار1283
12762پلی اتیلن سنگین بادی BL3هر تندلار1283
12763پلی اتیلن سنگین بادی BL4هر تندلار1283
12764پلی اتیلن سنگین تزریقی 2200Jهر تندلار1119
12765پلی اتیلن سنگین تزریقی 4440EAهر تندلار1143
12766پلی اتیلن سنگین تزریقی 4440UAهر تندلار1163
12767پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505هر تندلار1119
12768پلی اتیلن سنگین تزریقی 52511هر تندلار1119
12769پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518هر تندلار1119
12770پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518UVهر تندلار1139
12771پلی اتیلن سنگین تزریقی 5620EAهر تندلار1119
12772پلی اتیلن سنگین تزریقی 6040EAهر تندلار1119
12773پلی اتیلن سنگین تزریقی 6040UAهر تندلار1139
12774پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507هر تندلار1119
12775پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507UVهر تندلار1139
12776پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505UVهر تندلار1139
12777پلی اتیلن سنگین تزریقی 6070EAهر تندلار1119
12778پلی اتیلن سنگین تزریقی 6070UAهر تندلار1139
12779پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N11UVهر تندلار1139
12780پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N18هر تندلار1119
12781پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N18UVهر تندلار1139
12782پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500هر تندلار1119
12783پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500UAهر تندلار1139
12784پلی اتیلن سنگین تزریقی I3هر تندلار1119
12785پلی اتیلن سنگین تزریقی I3UVهر تندلار1139